Number of found documents: 3
Published from to

Agrolesnictví - šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny
Krčmářová, Jana; Bahenský, František; Brendzová, Alica; Kala, Lukáš; Szabó, Péter
2020 - Czech
Cílem projektu je posoudit přínosy, možnosti a bariéry uplatnění agrolesnických systémů (ALS) na území ČR s primárním zaměřením na socio-ekonomický, legislativní a environmentální kontext. Jedná se o hodnocení výsadby dřevin na orné půdě v oblastech postihovaných půdní erozí a suchem a dále chov zvířat v kombinací se stromovou složkou. Na základě podrobné literární rešerše, terénních socio-etnologických šetření a produkčně-ekonomických dat shromážděných od zemědělců budou komplexně hodnoceny přínosy ALS na zemědělské půdě. Analyzovány budou dále legislativní bariéry, příležitosti a podpory pěstování stromů na zemědělské půdě. Konečným výstupem projektu budou jak výsledky v podobě vědeckých publikací tak zejména podklady (metodiky) pro uplatnění a zavádění agrolesnických systému v ČR. The aim is to evaluate the benefits and constraints of using agroforestry systems (AFS) in Czechia with a focus on the socio-economic, legal and environmental context. The project will evaluate planting of trees on arable land in areas affected by soil erosion and drought, and animal husbandry combined with tree components. Based on detailed literary review, socio-ethnological surveys, production and economic data gathered from farmers, the AFS benefits on the agricultural land will be fully evaluated. Furthermore, legislative constrainst and opportunities for tree growing on agricultural land will be analyzed. The final outputs will be the scientific publications and, in particular, the documents (methodologies) for the application and implementation of the agroforestry system in Czechia. Keywords: agricultural land; agroforestry; landscape; silvopastoral systems; sustainable farming Fulltext is available at external website.
Agrolesnictví - šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny

Cílem projektu je posoudit přínosy, možnosti a bariéry uplatnění agrolesnických systémů (ALS) na území ČR s primárním zaměřením na socio-ekonomický, legislativní a environmentální kontext. Jedná se o ...

Krčmářová, Jana; Bahenský, František; Brendzová, Alica; Kala, Lukáš; Szabó, Péter
Etnologický ústav, 2020

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 - Etnologický ústav AV ČR, v. v. i
Uherek, Zdeněk
2013 - Czech
Keywords: annual report; Institute of Ethnology ASCR Fulltext is available at external website.
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 - Etnologický ústav AV ČR, v. v. i

Uherek, Zdeněk
Etnologický ústav, 2013

Vliv kvalifikace na uplatnění a mobilitu na českém trhu práce u migrantů ze třetích zemí
Černík, Jan; Grygar, J.; Čaněk, M.
2006 - Czech
Keywords: migration; labour market; qualification Fulltext is available at external website.
Vliv kvalifikace na uplatnění a mobilitu na českém trhu práce u migrantů ze třetích zemí

Černík, Jan; Grygar, J.; Čaněk, M.
Etnologický ústav, 2006

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases