Number of found documents: 6
Published from to

Vliv změn světa práce na kvalitu života
Paleček, Miloš; Dvořáková, Zuzana; Mansfeldová, Zdenka
2009 - Czech
Postižení trendů vývoje kvality pracovního života a „ceny zdraví“ v ČR (empirická šetření). Návrh vhodných nástrojů a možností k pozitivnímu ovlivňování všech aktérů v oblasti pracovního života. Perception of trends of the development of the quality of occupational life and the “health price” in the Czech Republic (empirical research). Proposal of appropriate instruments and opportunities to influence positively all actors in the sphere of occupational life. Keywords: prevence rizik; kvalita života; pracovní podmínky; bezpečnost práce Available in a digital repository NRGL
Vliv změn světa práce na kvalitu života

Postižení trendů vývoje kvality pracovního života a „ceny zdraví“ v ČR (empirická šetření). Návrh vhodných nástrojů a možností k pozitivnímu ovlivňování všech aktérů v oblasti pracovního ...

Paleček, Miloš; Dvořáková, Zuzana; Mansfeldová, Zdenka
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., 2009

Stres na pracovišti : možnosti prevence
Svobodová, Lenka
2009 - Czech
Předmětem výzkumné a vývojové činnosti řešení projektu je zaměření na identifikaci nejčastějších a nejzávažnějších stresorů působících na pracovišti, na hodnocení závažnosti včetně návrhu opatření k omezení jejich vlivu či eliminaci. Stres na pracovišti představuje jeden ze závažných fenoménů ovlivňujících vedle zdraví pracovníků i produktivitu a kvalitu práce. Projekt také reaguje na přijaté závazky vyplývající z českého předsednictví v Radě EU v roce 2009. Priorita a příspěvek české strany je orientován na identifikování a rozpracování problematiky stresu, neúměrné zátěže, dalších negativních jevů (násilí, obtěžování) na pracovištích ve veřejné správě. Cílem je zmapování dané problematiky nejen ve veřejné správě, ale i v celé ČR. The research and development activities pertaining to the project focus on identification of the most frequent and significant stressors in the workplace, importance evaluation which includes a recommendation of some measures that restrict or abolish stressor influence. Workplace stress is one of the relevant phenomena influencing apart from workforce health also labour productivity and work quality. The project reacts to the obligations stemming from the Czech Presidency of the European Union Council in 2009. The priority and the cooperation of the Czech part is oriented to identify and figure out the stress feature, excessive mental load and other negative phenomena (violence, harassment) in the public administration. The project aim is to map out the issue not only in the public administration but also in the Czech Republic. Keywords: mobbing; násilí; obtěžování; inspekce práce; zátěž; pracovní podmínky; pracovní prostředí Available in a digital repository NRGL
Stres na pracovišti : možnosti prevence

Předmětem výzkumné a vývojové činnosti řešení projektu je zaměření na identifikaci nejčastějších a nejzávažnějších stresorů působících na pracovišti, na hodnocení závažnosti včetně návrhu opatření k ...

Svobodová, Lenka
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., 2009

BOZP a rizikové faktory pracovníků nad 50 let : uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku
Svobodová, Lenka
2009 - Czech
Hlavním cílem projektu je objektivizace problémů v oblasti BOZP včetně identifikování rizik, zmapování a analýz stávajících bariér i příležitostí k časově delšímu profesnímu uplatnění osob starších 50 let a navržení opatření ke zvýšení kvality pracovního života seniorů a osob starších 50 let, pro lepší vyhovění jejich zájmům, potřebám i možnostem, ke zvýšení celkové variability možností pracovního uplatnění této cílové skupiny. The solved project “OSH and risk Factors of workers 50 and over – elderly workers in the working process with the suggestions on measures on resort and enterprise level” is aimed at the design of proposed ways, methods and means for creation work conditions contributing to the occupational safety and health of older age groups workers, to surmount present and possible future discrimination persons over 50 on the labour market, to extend their work activities, to enhance their flexibility and attraction for employers. The most important is to identify opportunities and motivation and stimulation instruments for solving the situation both on the side of the state, employers and a focus group. Keywords: pracovníci starší; zaměstnanci; kvalita života; pracovní podmínky; bezpečnost práce; prevence Available in a digital repository NRGL
BOZP a rizikové faktory pracovníků nad 50 let : uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku

Hlavním cílem projektu je objektivizace problémů v oblasti BOZP včetně identifikování rizik, zmapování a analýz stávajících bariér i příležitostí k časově delšímu profesnímu uplatnění osob starších 50 ...

Svobodová, Lenka
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., 2009

Vztah bezpečnosti práce a produktivity práce
Svobodová, Lenka
2004 - Czech
Cílem řešení projektu je analýza relevantních faktorů ovlivňujících produktivitu práce. Jedná se zejména o posouzení vlivu následujících faktorů. Pracovních podmínek, pracovního prostředí, bezpečnosti práce, pracovního uspokojení, životního stylu a životních podmínek. Zpracování a vyhodnocení zjištěných poznatků a údajů včetně priorizace faktorů z hlediska závažnosti jejich působení. Návrh řešení a konkretizaci opatření a postupů směřujících ke zlepšování organizace a kultury práce, pracovních a životních podmínek a zlepšení zdraví a životní pohody. Hlavním cílem řešení je potvrzení či vyvrácení stanovených pracovních hypotéz. Keywords: kultura bezpečnosti; pracovní neschopnost; sociologie; software; produktivita; bezpečnost práce; produktivita práce; organizace práce; nemoci z povolání; úrazy Available in a digital repository NRGL
Vztah bezpečnosti práce a produktivity práce

Cílem řešení projektu je analýza relevantních faktorů ovlivňujících produktivitu práce. Jedná se zejména o posouzení vlivu následujících faktorů. Pracovních podmínek, pracovního prostředí, bezpečnosti ...

Svobodová, Lenka
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., 2004

Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění
Janoušek, Vladimír; Kučina, Pavel; Paleček, Miloš
2004 - Czech
Zpracování odborných podkladů pro vládní návrh o úrazovém pojištění a vymezení principů prováděcích právních předpisů k zákonu o úrazovém pojištění. Keywords: úrazové pojištění; pracovní úrazy; odškodňování; sociální pojištění; tvorba práva; nemoci z povolání; terapie; pojistné; prevence Available in a digital repository NRGL
Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění

Zpracování odborných podkladů pro vládní návrh o úrazovém pojištění a vymezení principů prováděcích právních předpisů k zákonu o úrazovém pojištění.

Janoušek, Vladimír; Kučina, Pavel; Paleček, Miloš
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., 2004

Program prevence onemocnění silikózou v průmyslu : ověření vhodnosti používaných osobních ochranných prostředků a měření efektivity
Vojta, Zdeněk; Böswartová, Junona; Pata, Jaroslav
2003 - Czech
Předmětem řešení je vypracování metodických pokynů pro zaměstnavatele a za-městnance - uživatele OOPP. Tyto pokyny budou optimalizovat jejich používání tak, aby jejich účinnost byla co nejvyšší. Tento způsob prevence umožní snížit výskyt nemocí z povolání způsobenými pevnými, kapalnými a plynnými škodlivinami z pracovního ovzduší. Také pro odborný dozor jsou vypracovány metodické pokyny. Doplňkem k těmto metodikám je seznam certifikovaných OOPP pro ochranu dýchacích orgánů používaných k ochraně proti silikóze. Keywords: silikóza; kultura bezpečnosti; prevence rizik; pracovní ovzduší; bezpečnost práce; ochranné pracovní prostředky osobní; pracovní prostředí; respirátory; nemoci z povolání Available in a digital repository NRGL
Program prevence onemocnění silikózou v průmyslu : ověření vhodnosti používaných osobních ochranných prostředků a měření efektivity

Předmětem řešení je vypracování metodických pokynů pro zaměstnavatele a za-městnance - uživatele OOPP. Tyto pokyny budou optimalizovat jejich používání tak, aby jejich účinnost byla co nejvyšší. Tento ...

Vojta, Zdeněk; Böswartová, Junona; Pata, Jaroslav
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., 2003

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases