Number of found documents: 799
Published from to

Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení v podmínkách České republiky
ECO – MANAGEMENT, s.r.o., Brno-Řečkovice; SITA CZ a.s., Praha; Hřebíček, Jiří; Chudárek, Tomáš
2011 - Czech
Projekt se zabývá výzkumem a vývojem integrovaného nakládání s odpady v České republice kompatibilního s EU a vytvořením návrhu nových nástrojů (informační, organizační, legislativní, technologické, dobrovolné). Cílem zavedení nástrojů je podpora předcházení vzniku odpadů a snížení měrné produkce odpadů nezávisle na úrovní ekonomického růstu, včetně jeho ověření v rámci výzkumu a vývoje regionálního integrovaného systému nakládání s odpady v pilotním území. Etapa 3: Rozšířit stávající soustavu indikátorů POH o indikátory pro sledování efektivnosti jednotlivých prvků sběru, svozu a nakládání s odpady, systém monitorování a vyhodnocování . Etapa 4: Navrhnout integrovaný systém OH v konkrétní lokalitě. Etapa 5: Realizace integrovaného regionální systému OH v dané lokalitě. Obsah sdělení je obsažen v přílohách. Jsou uvedeny odkazy na publikované výstupy. Keywords: odpady; nakládání s odpady; hospodářství odpadové integrované; předcházení vzniku odpadů; snižování množství odpadů; využití odpadů; autovrak; obaly; elektroodpad; odpady rozložitelné biologicky; odpady živnostenské; metodika; systém sběru odpadů; systém integrovaný; waste; waste handling; integrated waste management; waste avoidance; waste reduction; waste recovery; car wreck; packaging; electrical and electronic waste; biodegradable waste; commercial waste; methodology; waste collection system; integrated system; odstraňování odpadů; odpady Available in the Ministry of the Environment
Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení v podmínkách České republiky

Projekt se zabývá výzkumem a vývojem integrovaného nakládání s odpady v České republice kompatibilního s EU a vytvořením návrhu nových nástrojů (informační, organizační, legislativní, technologické, ...

ECO – MANAGEMENT, s.r.o., Brno-Řečkovice; SITA CZ a.s., Praha; Hřebíček, Jiří; Chudárek, Tomáš
Ministerstvo životního prostředí, 2011

Komplexní interakce mezi přírodními ději a průmyslem s ohledem na prevenci závažných havárií a krizové řízení
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Praha; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i., Praha; Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Brno; Technická univerzita, Liberec; Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství, Ostrava; Danihelka, Pavel
2011 - Czech
Projekt je zaměřen na porozumění problematice interakce mezi přírodními ději a průmyslem s ohledem na prevenci závažných havárií a související krizové řízení, kdy přírodní děje ovlivňují vznik nebo průběh závažné havárie a její dopad na lidské zdraví a životní prostředí. Významnými cíli jsou zdokonalení stávajících modelů znečišťování ovzduší a vod při havarijním úniku škodlivin a zlepšení havarijní připravenosti, zpracování metodik analýzy kombinovaných rizik zahrnující přírodní děje a průmysl se zřetelem na povodně a probíhající klimatické změny a zdokonalení metod predikce průběhu a dopadů havárií, specifik šíření, transformace a atenuace škodlivin a hodnocení jejich akutních toxikologických a ekotoxikologických projevů. Konečným cílem je zlepšení prevence a vytvoření nástrojů pro zmapování a zvládání rizik závažných havárií. Zpráva obsahuje informace o výsledcích pěti dílčích úkolů. DÚ 1: Mapování komplexních rizik zahrnujících technologické a přírodní prvky včetně povodní, DÚ 2 Rozptyl škodlivin po havárii v mezní vrstvě atmosféry v komplexním prostředí ve vazbě na havarijní plánování, DÚ 3 Rozptyl škodlivin v hydrosféře po havárii, rozvoj nástrojů havarijní připravenosti a mitigace dopadů, DÚ 4 Transformace škodlivin při závažných haváriích a proces přirozené atenuace, DÚ 5 Působení vysokých dávek škodlivin: limity akutní toxicity v procesu prevence závažných havárií. Keywords: havárie závažná; prevence havárie; řízení krizové; vliv na zdraví; znečištění ovzduší; znečištění vody; modelování povodně; modelování průtoku; katastrofa přírodní; látka nebezpečná; major-accident; accident prevention; crisis management; health impact; air pollution; water pollution; flood modelling; flow modelling; natural catastrophe; hazardous substance; znečištění vody; znečištění vzduchu Available in the Ministry of the Environment
Komplexní interakce mezi přírodními ději a průmyslem s ohledem na prevenci závažných havárií a krizové řízení

Projekt je zaměřen na porozumění problematice interakce mezi přírodními ději a průmyslem s ohledem na prevenci závažných havárií a související krizové řízení, kdy přírodní děje ovlivňují vznik nebo ...

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Praha; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i., Praha; Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Brno; Technická univerzita, Liberec; Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství, Ostrava; Danihelka, Pavel
Ministerstvo životního prostředí, 2011

Stanovení závislosti jeskynního mikroklimatu na vnějších klimatických podmínkách ve zpřístupněných jeskyních ČR
Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno; Správa jeskyní České republiky, Průhonice; Lejska, Stanislav; Zahradníček, Pavel; Kohut, Mojmír; Rožnovský, Jaroslav; Jacek, Wladyslaw; Sládek, Petr; Zajíček, Petr; Hebelka, Jiří; Drbal, Karel
2011 - Czech
Jsou popsány mikroklimatické poměry sledovaných jeskyní a mezoklimatické poměry oblasti. Jsou uvedeny výsledky měření mikroklimatu Punkevních, Sloupsko-šošůvských jeskyních, Amatérské a Kateřinské jeskyně. Je zhodnocen vliv návštěvnosti na změnu mikroklimatu a vazba na vnější prostředí. V závěru je diskutován současný stav možné scénáře vývoje. Keywords: jeskyně; ochrana jeskyní; mikroklima; mikroklima prostředí; návštěvnost; Moravský kras; cave; caves conservation; microclimate; microclimate of environment; turnout; Moravian Karst; jeskyně; životní prostředí Available in the Ministry of the Environment
Stanovení závislosti jeskynního mikroklimatu na vnějších klimatických podmínkách ve zpřístupněných jeskyních ČR

Jsou popsány mikroklimatické poměry sledovaných jeskyní a mezoklimatické poměry oblasti. Jsou uvedeny výsledky měření mikroklimatu Punkevních, Sloupsko-šošůvských jeskyních, Amatérské a Kateřinské ...

Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno; Správa jeskyní České republiky, Průhonice; Lejska, Stanislav; Zahradníček, Pavel; Kohut, Mojmír; Rožnovský, Jaroslav; Jacek, Wladyslaw; Sládek, Petr; Zajíček, Petr; Hebelka, Jiří; Drbal, Karel
Ministerstvo životního prostředí, 2011

Edifikátory a změny ve struktuře břehových porostů podvazu Alnenion Glutinoso-Incanae Oberd. s dominantní olší v podmínkách katastrofických záplav a biologické invaze
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice; Gabrielová, Šárka; Mrázková, Marcela; Holub, Vladimír; Strnadová, Veronika; Černý, Karel
2011 - Czech
Zpráva obsahuje výsledky plnění těchto dílčích úkolů projektu: DÚ 1. Určení recentního rozsahu chřadnutí břehových porostů (blízkých společenstvu Alnenion glutinoso-incanae) s dominantní olší v ČR s důrazem na povodí Vltavy - je uveden seznam lokalit s prokázaným fytoflorovým chřadnutím olší. DÚ 2. Zaznamenání dlouhodobých změn struktury E3 patra v porostech vystavených různým stresorům a jejich kombinacím (povodně - P. alni – kombinace faktorů) - proběhl výzkum faktorů potenciálně odpovědných za rozsah chřadnutí porostů na toku Mastník. DÚ 4. Vývoj struktury bylinného patra a abundance jednotlivých druhů v důsledku poškození a odumírání edifikátorů společenstva - je uveden přehled zdravotního stavu stromů na sledovaných plochách a fytocenologická analýza porostu. DÚ 5. Identifikace zdrojů infekce P. alni v krajině a hlavního způsobu zavlékání, studium způsobu přežívání P. alni v ekosystému, identifikace teplotních optim - je diskutován způsob šíření infekce v prostoru České Sibiře. DÚ 6. Identifikace infradruhové struktury invazního organismu a rizika v jednotlivých oblastech jeho výskytu - práce na sběru izolátů P. alni, určení souboru znaků, které budou na izolátech sledovány a pokračování v molekulární analýze izolátů. Jsou uvedeny citace článků, které se vztahují k projektu. Keywords: porost břehový; invaze biologická; dřeviny; hynutí dřevin; poškození dřevin; záplava; parazit; Alnus; olše; bank vegetation; biological invasion; woody plants; decline of woody plants; woody species damage; flood; parasite; Alnus; alder; dřeviny; poškození Available in the Ministry of the Environment
Edifikátory a změny ve struktuře břehových porostů podvazu Alnenion Glutinoso-Incanae Oberd. s dominantní olší v podmínkách katastrofických záplav a biologické invaze

Zpráva obsahuje výsledky plnění těchto dílčích úkolů projektu: DÚ 1. Určení recentního rozsahu chřadnutí břehových porostů (blízkých společenstvu Alnenion glutinoso-incanae) s dominantní olší v ČR s ...

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice; Gabrielová, Šárka; Mrázková, Marcela; Holub, Vladimír; Strnadová, Veronika; Černý, Karel
Ministerstvo životního prostředí, 2011

Výzkum a implementace nových nástrojů pro předpovědi povodní a odtoku v rámci zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby v ČR
Povodí Vltavy, státní podnik, Praha; Český hydrometeorologický ústav, Praha; Čekal, Radek; Bercha, Šimon; Šercl, Petr; Kendlík, Tomáš; Daňhelka, Jan; Mašek, Ján
2011 - Czech
Zpráva uvádí výsledky projektu v rámci jednotlivých dílčích úkolů. DÚ 1 Výzkum vlivu vstupů ansámblových systémů pro pravděpodobnostní předpověď počasí na hydrologické modelování - testování předpovědi srážek v systému ALADIN/LAEF pro účely hydrologického modelování a propojení tohoto systému s hydrologickým modelem AQUALOG. DÚ 2 Vytvoření metodiky dlouhodobých pravděpodobnostních hydrologických předpovědí - implementace programu AquaESP pro povodí Otavy, Lužnice, Jizery a Vltavy nad VD Lipno. Byly připraveny konfigurační a datové soubory časových řad a parametry, které ovlivňují způsob simulace ESP. DÚ 3 Vyhodnocení využitelnosti výstupů pravděpodobnostních předpovědí ve vodohospodářské praxi - práce byly zaměřeny na možnost zpřesnění poskytovaných údajů o velikosti objemu vody ve sněhu. Pro testování bylo vybráno povodí vodního díla Švihov na Želivce. Je popsáno zajištění sběru kompletních informací o stavu sněhové pokrývky. DÚ 4 Vývoj robustní metody odhadu odtoku z přívalových srážek - byl uveden do provozu systém FFG-CZ, jehož hlavním výstupem je operativní informace o pravděpodobném riziku vzniku přívalové povodně na daném území (povodí). DÚ 5 Rozvoj metod pro stanovení a měření parametrů sněhové pokrývky vzhledem k potřebám hlásné a předpovědní povodňové služby - popis testování a provozu automatických stanic pro měření výšky a vodní hodnoty sněhové pokrývky. Jsou popsány výsledky měření. DÚ 6 Vytvoření průvodce povodňovými riziky pro potřeby povodňových orgánů a veřejnosti - zpráva s aktivními odkazy je k adrese: http:/www.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/CB/pruvodce/pruvodce.htm. Keywords: povodeň; předpověď povodně; ochrana před povodněmi; předpověď hydrologická; průtok vody; déšť přívalový; voda přívalová; modelování hydrologické; metodika; software; systém varovný; pohroma živelní; služba předpovědní; hospodářství vodní; osvěta; příručka; flood; flood forecasting; flood control; hydrological forecast; water flow; storm rainfall; stormwater; hydrological modelling; methodology; software; warning system; catastrophe; forecasting service; water management; awareness; handbook; hydrologické předpovědi; průtok vody Available in the Ministry of the Environment
Výzkum a implementace nových nástrojů pro předpovědi povodní a odtoku v rámci zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby v ČR

Zpráva uvádí výsledky projektu v rámci jednotlivých dílčích úkolů. DÚ 1 Výzkum vlivu vstupů ansámblových systémů pro pravděpodobnostní předpověď počasí na hydrologické modelování - testování ...

Povodí Vltavy, státní podnik, Praha; Český hydrometeorologický ústav, Praha; Čekal, Radek; Bercha, Šimon; Šercl, Petr; Kendlík, Tomáš; Daňhelka, Jan; Mašek, Ján
Ministerstvo životního prostředí, 2011

Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Kozlová, Marie; Vencelidesová, Martina; Vencelides, Zbyněk; Prchalová, Hana; Hrkal, Zbyněk
2011 - Czech
Zpráva obsahuje archivní rešerši, která byla zpracována s cílem shromáždit a vyhodnotit dostupné relevantní informace o obsazích, formách výskytu a hydrogeochemických procesech, které řídí chování zpracovaných kovů v litosféře a hydrosféře. Byla připravena metodika stanovení hodnoty přirozeného pozadí na základě analýzy prostorových závislostí koncentrací zájmových kovů na litologickém typu podloží a rozčlenění dat o obsazích kovů v podzemní vodě podle litologických typů sledovaných kolektorů. Jsou uvedeny podrobné výsledky stanovení hodnot přirozeného pozadí. Keywords: vliv antropogenní; odtok; povodí Labe; ekosystém vodní; zdroje vodní; jakost vody; vzorkování; hydrologie; zátěž ekologická; znečištění vody; látka toxická; voda podzemní; látky znečišťující; Labe; Česká republika; berylium; chrom; měď; zinek; arzen; kadmium; rtuť; hliník; anthropogenic impact; run-off; Elbe river basin; water ecosystem; water resources; water quality; sampling; hydrology; environmental burden; water pollution; toxic substance; groundwater; pollutants; Elbe river; Czech Republic; beryllium; chromium; copper; zinc; arsenic; cadmium; mercury; aluminium; znečištění vody; jakost vody Available in the Ministry of the Environment
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe

Zpráva obsahuje archivní rešerši, která byla zpracována s cílem shromáždit a vyhodnotit dostupné relevantní informace o obsazích, formách výskytu a hydrogeochemických procesech, které řídí chování ...

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Kozlová, Marie; Vencelidesová, Martina; Vencelides, Zbyněk; Prchalová, Hana; Hrkal, Zbyněk
Ministerstvo životního prostředí, 2011

Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Kalová, Hana; Komárek, Michal; Novák, Michal; Marešová, Diana; Hanslík, Eduard
2011 - Czech
Jsou uvedena data objemové aktivity tritia, která popisují bilance tritia v profilech Vltava Solenice, Vltava Praha-Podolí a Labe Hřensko. Bylo zjišťováno pozadí tritia na území povodí Labe v povrchových vodách nezatížených odpadními vodami z bodových zdrojů (JE Temelín, ÚJV Řež). Byla zjišťována možnost snížení minimální detekované aktivity tritia (MDA) u vzorků pozadí. byly vyhodnoceny roční odtoky aktivity tritia v hodnocených profilech po odečtení odtoku tritia odpovídající pozadí. Byl zkoumán spad tritia (HTO) na území českého úseku povodí Labe se srážkami. Byl hodnocen vliv kontaminace Labe tritiem na změny objemové aktivity tritia ve vodě z břehové infiltrace ve vybrané modelové lokalitě. Byla provedena bilance aktivity tritia v hodnocených profilech na základě sledování a údajů o bilanci aktivity tritia uvolňované s odpadními vodami JE Temelín. Jsou uvedeny články vzešlé z projektu. Keywords: vliv antropogenní; odtok; povodí Labe; ekosystém vodní; zdroje vodní; jakost vody; vzorkování; hydrologie; zátěž ekologická; radionuklid; tritium; radioaktivita; JE Temelín; Labe; Vltava; Česká republika; anthropogenic impact; run-off; Elbe river basin; water ecosystem; water resources; water quality; sampling; hydrology; environmental burden; radionuclide; tritium; radioactivity; NPP Temelín; Elbe river; Vltava river; Czech Republic; jakost vody; povodí Available in the Ministry of the Environment
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe

Jsou uvedena data objemové aktivity tritia, která popisují bilance tritia v profilech Vltava Solenice, Vltava Praha-Podolí a Labe Hřensko. Bylo zjišťováno pozadí tritia na území povodí Labe v ...

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Kalová, Hana; Komárek, Michal; Novák, Michal; Marešová, Diana; Hanslík, Eduard
Ministerstvo životního prostředí, 2011

Komplexní interakce mezi přírodními ději a průmyslem s ohledem na prevenci závažných havárií a krizové řízení
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Praha; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i., Praha; Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Brno; Technická univerzita, Liberec; Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství, Ostrava; Danihelka, Pavel
2011 - Czech
Projekt je zaměřen na porozumění problematice interakce mezi přírodními ději a průmyslem s ohledem na prevenci závažných havárií a související krizové řízení, kdy přírodní děje ovlivňují vznik nebo průběh závažné havárie a její dopad na lidské zdraví a životní prostředí. Významnými cíli jsou zdokonalení stávajících modelů znečišťování ovzduší a vod při havarijním úniku škodlivin a zlepšení havarijní připravenosti, zpracování metodik analýzy kombinovaných rizik zahrnující přírodní děje a průmysl se zřetelem na povodně a probíhající klimatické změny a zdokonalení metod predikce průběhu a dopadů havárií, specifik šíření, transformace a atenuace škodlivin a hodnocení jejich akutních toxikologických a ekotoxikologických projevů. Konečným cílem je zlepšení prevence a vytvoření nástrojů pro zmapování a zvládání rizik závažných havárií. Zpráva obsahuje informace o výsledcích pěti dílčích úkolů. DÚ 1: Mapování komplexních rizik zahrnujících technologické a přírodní prvky včetně povodní, DÚ 2 Rozptyl škodlivin po havárii v mezní vrstvě atmosféry v komplexním prostředí ve vazbě na havarijní plánování, DÚ 3 Rozptyl škodlivin v hydrosféře po havárii, rozvoj nástrojů havarijní připravenosti a mitigace dopadů, DÚ 4 Transformace škodlivin při závažných haváriích a proces přirozené atenuace, DÚ 5 Působení vysokých dávek škodlivin: limity akutní toxicity v procesu prevence závažných havárií. Keywords: havárie závažná; prevence havárie; řízení krizové; vliv na zdraví; znečištění ovzduší; znečištění vody; modelování povodně; modelování průtoku; katastrofa přírodní; látka nebezpečná; major-accident; accident prevention; crisis management; health impact; air pollution; water pollution; flood modelling; flow modelling; natural catastrophe; hazardous substance; znečištění vody; znečištění vzduchu Available in the Ministry of the Environment
Komplexní interakce mezi přírodními ději a průmyslem s ohledem na prevenci závažných havárií a krizové řízení

Projekt je zaměřen na porozumění problematice interakce mezi přírodními ději a průmyslem s ohledem na prevenci závažných havárií a související krizové řízení, kdy přírodní děje ovlivňují vznik nebo ...

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Praha; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i., Praha; Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Brno; Technická univerzita, Liberec; Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství, Ostrava; Danihelka, Pavel
Ministerstvo životního prostředí, 2011

Výzkum v oblasti odpadů jako náhrady primárních surovinových zdrojů
Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie, Ostrava; Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta; Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., pobočka Ostrava; Sezimová, Hana; Badurová, Jana; Truxová, Ivana; Soldán, Přemysl; Valeš, Josef; Fečko, Peter; Sikora, Eugen; Kořínek, Robert; Sezima, Tomáš
2011 - Czech
Shrnutí postupu a výsledků projektu. Projekt řeší využití odpadů (zejména kalů z ČOV) k výrobě alternativních paliv. Výzkum je členěn do pěti oblastí: 1. Výzkum možností využití odpadů jako surovinových a energetických zdrojů. 2A Výzkum snižování nebezpečných vlastností odpadů biotechnologickými postupy - Biodegradace kalů z ÚČOV Ostrava, Biodegradace znečištěných půd a kalů, Biodegradační technologie, Mikrobiální společenstva v biodegradacích, charakteristika použitých mikroorganismů. 2B Výzkum snižování nebezpečných vlastností odpadů fyzikálními a chemickými postupy - Problematika úpravy či předúpravy matrice vybraných odpadů s využitím působení fyzikálně či fyzikálně-chemických jevů. 3. Výzkum odpadů vhodných k výrobě alternativních paliv - legislativní rámec problematiky směsných (alternativních) paliv, Výběr vhodných palivových složek směsného paliva a jejich kvalitativní charakteristiky, Experimentální práce. 4. Výzkum a aplikace kombinovaných analytických metod (chemicko - toxikologických) pro sledování nebezpečných vlastností odpadů v procesu úpravy odpadů a materiálového či energetického využití. 5. Koordinace a řízení prací, syntéza získaných výsledků a jejich prezentace - informace o postupu řešení projektu. Keywords: odpady; kal čistírenský; palivo alternativní; palivo z odpadů; zdroj suroviny; zdroj energetický; vlastnost odpadů; odpady nebezpečné; využití odpadů jako materiálu; využití odpadů jako zdroje energie; biomasa; palivo; nakládání s kaly; waste; sewage sludge; alternative fuel; refuse derived fuel; raw material resource; energy source; waste property; hazardous waste; use of wastes as material; use of wastes as energy source; biomass; fuel; sludge handling; recyklace odpadů; odpady Available in the Ministry of the Environment
Výzkum v oblasti odpadů jako náhrady primárních surovinových zdrojů

Shrnutí postupu a výsledků projektu. Projekt řeší využití odpadů (zejména kalů z ČOV) k výrobě alternativních paliv. Výzkum je členěn do pěti oblastí: 1. Výzkum možností využití odpadů jako ...

Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie, Ostrava; Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta; Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., pobočka Ostrava; Sezimová, Hana; Badurová, Jana; Truxová, Ivana; Soldán, Přemysl; Valeš, Josef; Fečko, Peter; Sikora, Eugen; Kořínek, Robert; Sezima, Tomáš
Ministerstvo životního prostředí, 2011

Analýza dlouhodobých interakcí mezi ekosystémy a znečištěním atmosféry v KRNAP a CHKO Jizerské hory jako východisko pro úpravy managementu chráněných území
Správa KRNAP, Vrchlabí; Schwarz, Otakar
2011 - Czech
Projekt je zaměřen na analýzu dlouhodobých interakcí mezi lesními ekosystémy a znečištěním atmosféry v KRNAP a CHKO Jizerské hory. Cílem je kontinuální měření atmosférické depozice v Krkonošském národním parku a jeho ochranném pásmu a v Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory, diferenciace území podle velikosti imisní zátěže a podle hodnot biodiverzity lesních ekosystémů, návrh lesního managementu s ohledem na přírodní podmínky a na současný stav lesních porostů. Projekt byl řešen v postupných krocích dílčími projekty: 1. Diferenciace území podle imisní zátěže, 2. Definice a diferenciace základních typů lesních ekosystémů, 3. Vytvoření speciálních map základních typů lesních ekosystémů a návrh rámcových zásad managementu. Keywords: depozice atmosférická; imise; ekosystém lesní; síra; dusík; měření látek znečišťujících; zátěž imisní; zátěž kritická; stav lesa; biodiverzita; lišejníky; NP Krkonoše; CHKO Jizerské hory; atmospheric deposition; immission; forest ecosystem; sulphur; nitrogen; measurement of pollutants; immission load; critical load; forest condition; biodiversity; lichens; NP Krkonoše Mts.; PLA Jizerské Mountains; lesní porosty; zátěž Available in the Ministry of the Environment
Analýza dlouhodobých interakcí mezi ekosystémy a znečištěním atmosféry v KRNAP a CHKO Jizerské hory jako východisko pro úpravy managementu chráněných území

Projekt je zaměřen na analýzu dlouhodobých interakcí mezi lesními ekosystémy a znečištěním atmosféry v KRNAP a CHKO Jizerské hory. Cílem je kontinuální měření atmosférické depozice v Krkonošském ...

Správa KRNAP, Vrchlabí; Schwarz, Otakar
Ministerstvo životního prostředí, 2011

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases