Number of found documents: 799
Published from to

Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení v podmínkách České republiky
ECO – MANAGEMENT, s.r.o., Brno-Řečkovice; SITA CZ a.s., Praha; Hřebíček, Jiří; Chudárek, Tomáš
2011 - Czech
Projekt se zabývá výzkumem a vývojem integrovaného nakládání s odpady v České republice kompatibilního s EU a vytvořením návrhu nových nástrojů (informační, organizační, legislativní, technologické, dobrovolné). Cílem zavedení nástrojů je podpora předcházení vzniku odpadů a snížení měrné produkce odpadů nezávisle na úrovní ekonomického růstu, včetně jeho ověření v rámci výzkumu a vývoje regionálního integrovaného systému nakládání s odpady v pilotním území. Etapa 3: Rozšířit stávající soustavu indikátorů POH o indikátory pro sledování efektivnosti jednotlivých prvků sběru, svozu a nakládání s odpady, systém monitorování a vyhodnocování . Etapa 4: Navrhnout integrovaný systém OH v konkrétní lokalitě. Etapa 5: Realizace integrovaného regionální systému OH v dané lokalitě. Obsah sdělení je obsažen v přílohách. Jsou uvedeny odkazy na publikované výstupy. Keywords: odpady; nakládání s odpady; hospodářství odpadové integrované; předcházení vzniku odpadů; snižování množství odpadů; využití odpadů; autovrak; obaly; elektroodpad; odpady rozložitelné biologicky; odpady živnostenské; metodika; systém sběru odpadů; systém integrovaný; waste; waste handling; integrated waste management; waste avoidance; waste reduction; waste recovery; car wreck; packaging; electrical and electronic waste; biodegradable waste; commercial waste; methodology; waste collection system; integrated system; odstraňování odpadů; odpady Available in the Ministry of the Environment
Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení v podmínkách České republiky

Projekt se zabývá výzkumem a vývojem integrovaného nakládání s odpady v České republice kompatibilního s EU a vytvořením návrhu nových nástrojů (informační, organizační, legislativní, technologické, ...

ECO – MANAGEMENT, s.r.o., Brno-Řečkovice; SITA CZ a.s., Praha; Hřebíček, Jiří; Chudárek, Tomáš
Ministerstvo životního prostředí, 2011

Zdokonalení a zpřesnění modelování znečištění ovzduší a získání podkladů pro predikci zdravotního rizika
Státní zdravotní ústav, Praha; Ústav informatiky AV ČR, v.v.i., Praha; Český hydrometeorologický ústav, Praha; Eben, Kryštof; Brabec, Marek; Kotlík, Bohumil; Kazmarová, Helena; Keder, Josef; Janatová, Lenka; Horálek, Jan; Coňková, Markéta; Vlček, Ondřej
2011 - Czech
Cílem projektu je rozvoj modelů transportu a rozptylu znečištění ovzduší určených pro podporu státní správy a informování veřejnosti, využití jejich výsledků pro hodnocení zdravotních rizik. Řešení je rozděleno do dílčích úkolů: DP 1: Vyhodnocení vazeb mezi meteorologickými podmínkami, emisemi a imisní zátěží. V roce 2010 proběhla verifikace emisního modelu a úprav rozptylových modelů. Byl dokončen vývoj programového systému. DP 2: Další vývoj referenčních modelů s ohledem na hodnocení zdravotních rizik. V roce 2010 byl revidován postup stanovení maximálních denních průběhů koncentrací oxidu siřičitého. DP 3: Hodnocení zdravotních rizik. Byly ověřeny modelové výstupy v procesu zdravotních rizik. Popis kampaňového měření v Plzni. DP 4: Vývoj a implementace modelového systému pro hodnocení aktuálního stavu imisní zátěže a její předpověď. Popis napojení modelu na prognózní meteorologický model. DP 5: Vývoj a implementace analytických nástrojů pro zpracování výsledků měření a modelování imisní zátěže. Byl připraven statistický model pro softwarovou implementaci včetně odladění metodiky pro různé znečišťující látky. Keywords: znečištění ovzduší; zátěž ŽP; látka znečišťující ovzduší; vliv na zdraví; rozptyl škodlivin; riziko zdravotní; emise; imise; zátěž imisní; modelování; hodnocení rizik; air pollution; environmental load; air pollutant; effect on health; pollutant dispersion; health hazard; emission; immission; immission load; modelling; risk assessment; znečištění vzduchu; zátěž Available in the Ministry of the Environment
Zdokonalení a zpřesnění modelování znečištění ovzduší a získání podkladů pro predikci zdravotního rizika

Cílem projektu je rozvoj modelů transportu a rozptylu znečištění ovzduší určených pro podporu státní správy a informování veřejnosti, využití jejich výsledků pro hodnocení zdravotních rizik. Řešení je ...

Státní zdravotní ústav, Praha; Ústav informatiky AV ČR, v.v.i., Praha; Český hydrometeorologický ústav, Praha; Eben, Kryštof; Brabec, Marek; Kotlík, Bohumil; Kazmarová, Helena; Keder, Josef; Janatová, Lenka; Horálek, Jan; Coňková, Markéta; Vlček, Ondřej
Ministerstvo životního prostředí, 2011

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Vejnar, Pavel
2011 - Czech
Byly ověřeny toky devíti druhů odpadů v ČR - hydroxid vápenatý, jiné motorové a mazací oleje, odpady na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce, kaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující nebezpečné látky, zemina a kamení obsahující nebezpečné látky, prach ze spalin obsahující nebezpečné látky, izolační materiál s obsahem azbestu, odpad hodnocený jako nebezpečný, částečně stabilizovaný, stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky a solidifikovaný odpad hodnocený jako nebezpečný. Keywords: odpady; předpisy právní; nakládání s odpady; odpady nebezpečné; odstraňování odpadů; škodlivina; sběr odpadů; tok odpadů; waste; legal regulations; waste handling; hazardous waste; waste disposal; harmful substance; waste collection; waste flow; odstraňování odpadů; odpady Available in the Ministry of the Environment
Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)

Byly ověřeny toky devíti druhů odpadů v ČR - hydroxid vápenatý, jiné motorové a mazací oleje, odpady na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce, kaly ...

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Vejnar, Pavel
Ministerstvo životního prostředí, 2011

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Pavlová, Světla
2011 - Czech
Informace o odpadech s obsahem perzistentních organických znečišťujících látek (POPs) v České republice. Byl zjišťován obsah polybromovaných difenyletherů (PBDE) v odpadech ze zpracování autovraků a kobercích a obsah kyseliny perfluoroktansulfonové (PFOA) a perfluoroktansulfonátu (PFOS) v odpadech ze zpracování elektroodpadů, kalech, odpadech ze zpracování autovraků a kobercích. Byly shrnuty nejvýznamnější výsledky získané za celou dobu řešení subprojektu. Keywords: předpisy právní; odpady nebezpečné; látky organické persistentní; POPs; bifenyl polybromovaný; autovrak; úmluva Stockholmská; nakládání s odpady; odpady nebezpečné; legal regulations; hazardous waste; persistent organic pollutants; POPs; polybrominated biphenyl; car wreck; Stockholm Convention; waste handling; hazardous waste; odpady; právní předpisy Available in the Ministry of the Environment
Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)

Informace o odpadech s obsahem perzistentních organických znečišťujících látek (POPs) v České republice. Byl zjišťován obsah polybromovaných difenyletherů (PBDE) v odpadech ze zpracování autovraků a ...

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Pavlová, Světla
Ministerstvo životního prostředí, 2011

Monitorování a hodnocení vazeb mezi životním prostředím‚ ekonomikou a společností prostřednictvím Situační zprávy
Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova, Praha; Bartoš, Lubomír; Novák, Josef; Třebický, Viktor; Moldan, Bedřich; Weinzettel, Jan; Vačkář, David; Havránek, Miroslav; Kovanda, Jan; Hák, Tomáš
2011 - Czech
Zpráva se zabývá především hodnocením vazeb mezi indikátory udržitelného rozvoje (UR), resp. mezi jednotlivými pilíři UR, obsahuje popis a parametry jednotlivých indikátorů i metodiku tvorby Situační zprávy, která je interpretuje. Zpráva obsahuje kapitoly: Hodnocení významnosti a důvěryhodnosti indikátorů, Hodnocení vazeb, Výzkum indikátorů pro vybrané oblasti a témata situační zprávy - indikátory materiálové spotřeby, energetické spotřeby, ekologické indikátory a indikátory biodiverzity, indikátory ke Strategii udržitelného rozvoje. Keywords: kritéria hodnocení; biodiverzita; spotřeba energie; indikátory rozvoje udržitelného; indikátory ekologické; indikátory; rozvoj udržitelný; evaluation criteria; biodiversity; energy consumption; indicators of sustainable development; ecological indicators; indicators; sustainable development; indikátory Available in the Ministry of the Environment
Monitorování a hodnocení vazeb mezi životním prostředím‚ ekonomikou a společností prostřednictvím Situační zprávy

Zpráva se zabývá především hodnocením vazeb mezi indikátory udržitelného rozvoje (UR), resp. mezi jednotlivými pilíři UR, obsahuje popis a parametry jednotlivých indikátorů i metodiku tvorby Situační ...

Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova, Praha; Bartoš, Lubomír; Novák, Josef; Třebický, Viktor; Moldan, Bedřich; Weinzettel, Jan; Vačkář, David; Havránek, Miroslav; Kovanda, Jan; Hák, Tomáš
Ministerstvo životního prostředí, 2011

Výzkum a ochrana hydrosféry - výzkum vztahů a procesů ve vodní složce životního prostředí‚ orientovaný na vliv antropogenních tlaků‚ její trvalé užívání a ochranu‚ včetně legislativních nástrojů
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Picek, Jiří; Kučera, Jiří; Simon, Ondřej; Lochovský, Petr; Slavík, Ondřej; Novický, Oldřich; Mičaník, Tomáš
2011 - Czech
Shrnutí výsledků za jednotlivé oddíly a uvedení publikací spojených s projektem. Oddíl A - Hydrologie - tvorba odtoku a dynamika jakosti vody, ledové a přívalové povodně, předpovědi v reálném čase, výzkum účinnějších postupů ovlivňování extrémních hydrologických situací, vliv přítomnosti tzv. mrtvého dřeva v inundačním území. Oddíl B - Společenstva a organismy - výzkum vlivu variability hydrologických a chemických parametrů na dynamiku společenstva fytoplanktonu v tekoucích vodách, struktura makrozoobentosu a fytobentosu ve vztahu k hydromorfologii toku a antropogennímu ovlivnění, modelování struktury společenstev ryb pod vlivem variability průtoku a geomorfologie toku, výzkum oblasti mikrobiálního znečištění povrchových a odpadních vod. Oddíl C - Povrchové vody a antropogenní vlivy - vlivy antropogenně silně pozměněných povodí na kvalitu odtékající vody, studium výskytu a chování přírodních a umělých radionuklidů v hydrosféře včetně antropogenního ovlivnění, hodnocení a sledování vodních ekosystému a jejich antropogenního ovlivnění, vývoj a zavádění analytických metod do vodohospodářské praxe pro látky nebezpečné ve vodním prostředí, chování a transformace specifických polutantů ve vodních ekosystémech. Oddíl D Voda a zvláště chráněné části přírody - vliv suchozemských ekosystémů a dalších vlivů na ochranné podmínky na vodu, vázaných zvláště chráněných území, vlivy lesních ekosystémů s různým způsobem obhospodařování na kvalitu odtékající vody, podmínky zachování výskytu zvláště chráněných druhů vodních a mokřadních organismů. Oddíl E - Plošné a difúzní zdroje znečištění - kombinované systémy čištění odpadních vod v oblastech s nadstandardními nároky na ochranu vod, extenzivní metody čištění vod a jejich účinnost, vsakování přečištěných vod a dešťových vod v malých sídlech. Oddíl F - Nástroje - vývoj hodnotících systémů zaměřených na výstupy podporující výkon státní správy, vývoj a aplikace informačních nástrojů nutných pro činnosti související s plánováním v oblasti vod, využití aplikací GIS v oblasti vodohospodářských dat, nástroje pro zhodnocení vlivu emisí na chemický stav povrchových vod a vývoj systémů jeho hodnocení, vývoj a aplikace legislativních nástrojů v oblasti ochrany a jakosti vod. Keywords: voda; hydrologie; hydrosféra; ekosystém vodní; vliv antropogenní; voda povrchová; znečištění vody; tok vodní; vody odpadní; krajina; hospodaření zemědělské; vliv zemědělství na ŽP; water; hydrology; hydrosphere; water ecosystem; anthropogenic impact; surface water; water pollution; water course; wastewater; landscape; farm management; environmental impact of agriculture; znečištění vody; odpadní vody Available in the Ministry of the Environment
Výzkum a ochrana hydrosféry - výzkum vztahů a procesů ve vodní složce životního prostředí‚ orientovaný na vliv antropogenních tlaků‚ její trvalé užívání a ochranu‚ včetně legislativních nástrojů

Shrnutí výsledků za jednotlivé oddíly a uvedení publikací spojených s projektem. Oddíl A - Hydrologie - tvorba odtoku a dynamika jakosti vody, ledové a přívalové povodně, předpovědi v reálném čase, ...

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Picek, Jiří; Kučera, Jiří; Simon, Ondřej; Lochovský, Petr; Slavík, Ondřej; Novický, Oldřich; Mičaník, Tomáš
Ministerstvo životního prostředí, 2011

Dynamika vývoje půdní fauny a dynamiky humusu v sukcesi ke klimaxovým smrčinám a bučinám Šumavy
Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Ústav půdní biologie, České Budějovice; Rusek, Josef
2011 - Czech
Cílem řešení projektu je stanovit dynamiku vývoje biodiverzity společenstev vybraných skupin epigeonu a půdní meso- a makrofauny, změny v dekompozičních procesech a formách humusu v lesních ekosystémech NP Šumava ponechaných samovolnému vývoji v různě starých odumřelých smrčinách a na holosečných pasekách. Základním cílem projektu je zastavit pokles biologické rozmanitosti v půdě lesních ekosystémů. Bioindikátorem jsou ohrožené druhy a funkční skupiny půdní fauny a změny půdní mikrostruktury. Získané poznatky poslouží k návrhu nejvhodnějších opatření k obnově přirozených smrkových a smrko-bukových porostů na Šumavě. Popis odběru půdních vzorků a jejich extrakce v Tullgrenových a Kempsonových přístrojích a zemních pastích na srovnávaných plochách. Třídění a určování půdní fauny a epigeonu, chemické rozbory půd, zhotovování půdních výbrusů, vytváření databáze snímků společenstev půdní fauny a epigeonu. Keywords: biodiverzita; fauna půdní; humus; kůrovec; kalamita kůrovcová; les smrkový; les horský; hospodářství lesní; buk lesní; NP Šumava; biodiverzita; soil fauna; humus; bark beetle; bark beetle disaster; spruce forest; mountain forest; forest management; European beech; NP Šumava Mts.; lesní hospodářství; lesní půdy Available in the Ministry of the Environment
Dynamika vývoje půdní fauny a dynamiky humusu v sukcesi ke klimaxovým smrčinám a bučinám Šumavy

Cílem řešení projektu je stanovit dynamiku vývoje biodiverzity společenstev vybraných skupin epigeonu a půdní meso- a makrofauny, změny v dekompozičních procesech a formách humusu v lesních ...

Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Ústav půdní biologie, České Budějovice; Rusek, Josef
Ministerstvo životního prostředí, 2011

Limity ochrany biodiverzity ve fragmentované krajině
Ekologické služby, s.r.o., Hořovice; Hošek, Jan
2011 - Czech
Cílem řešení projektu je ve vybraném pilotním území definovat závislost vývoje lokálních populací zvláště chráněných a nebo vzácných a nebo ohrožených druhů na strukturálních charakteristikách krajiny a na velikosti a tvaru fragmentovaných lesních celků. Předmětem výzkumu je populační dynamika invazních a expanzních rostlin. Základním přístupem je stanovení základních charakteristik fragmentované krajiny, stanovení vhodných indikátorů pro tyto charakteristiky, definování limitní hodnoty těchto charakteristik a limitní hodnoty indikátorů. Projekt popisuje modifikaci látkových toků související s fragmentací krajiny, chemismus půd ve vztahu k vlastnostem fragmentů, flóru a vegetaci fragmentů, mykologii a edafon. Zabývá se historickou dynamikou krajinných struktur jako významného vysvětlujícího faktoru. Zpráva popisuje studovanou oblast a výzkumné plochy, modifikaci látkových toků souvisejících s fragmentací krajiny, modifikaci klimatických jevů souvisejících s fragmentací krajiny, flóru a vegetaci fragmentů, diverzitu makromycet, diverzitu edafonu, diverzitu vybraných skupin bezobratlých a diverzitu ptáků. Proběhl mykologický monitoring, v jehož rámci bylo nalezeno 820 druhů makromycet, z nichž 67 druhů je zařazeno do Červeného seznamu makromycet ČR. Keywords: fragmentace krajiny; krajina; biodiverzita; druhy chráněné; druhy ohrožené; druhy vzácné; druhy invazní; mykologie; bezobratlí; ptáci; ornitologie; rostlina invazní; fragmentation of landscape; landscape; biodiversity; protected species; endangered species; rare species; invasive species; mycology; invertebrates; birds; ornithology; invasive plant; chráněné druhy; druhy Available in the Ministry of the Environment
Limity ochrany biodiverzity ve fragmentované krajině

Cílem řešení projektu je ve vybraném pilotním území definovat závislost vývoje lokálních populací zvláště chráněných a nebo vzácných a nebo ohrožených druhů na strukturálních charakteristikách krajiny ...

Ekologické služby, s.r.o., Hořovice; Hošek, Jan
Ministerstvo životního prostředí, 2011

Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Baier, Jan; Uhlík, Jan; Císlerová, Milena; Poláková, KATEŘINA; Eckhardt, Pavel
2011 - Czech
Provedení a vyhodnocení průzkumného monitoringu vlivu vybraných ekologických zátěží na ekosystém (voda, sedimenty, biota) včetně vlivu na podpovrchovou zónu (půda, podzemní vody). Doložení transportu vody a kontaminantů nenasycenou zónou kvartértních sedimentů na kontaminovaných lokalitách v povodí Labe. Jsou uvedeny články vzešlé z projektu. Keywords: vliv antropogenní; odtok; povodí Labe; ekosystém vodní; zdroje vodní; jakost vody; vliv průmyslu na ŽP; průmysl chemický; vzorkování; hydrologie; zátěž ekologická; voda podzemní; Labe; Polabí; Sokolov; Česká republika; sanace; závod chemický; anthropogenic impact; run-off; Elbe river basin; water ecosystem; water resources; water quality; industry effect on environment; chemical industry; sampling; hydrology; environmental burden; groundwater; Elbe river; Elbe river region; Sokolov; Czech Republic; remediation; chemical plant; chemický průmysl; jakost vody Available in the Ministry of the Environment
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe

Provedení a vyhodnocení průzkumného monitoringu vlivu vybraných ekologických zátěží na ekosystém (voda, sedimenty, biota) včetně vlivu na podpovrchovou zónu (půda, podzemní vody). Doložení transportu ...

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Baier, Jan; Uhlík, Jan; Císlerová, Milena; Poláková, KATEŘINA; Eckhardt, Pavel
Ministerstvo životního prostředí, 2011

Změny alpinských ekosystémů na území KRNAP‚ NPR Králický Sněžník a CHKO Jeseníky v kontextu globálních změn
Ekogroup czech, s.r.o., Olomouc; Zenterová, Adéla; Škrottová, Pavlína; Ráčková, Marie; Misiaček, Radim; Lešková, Martina; Jirásková, Eva; Hošek, Jan; Duchoslav, Martin; Červinka, Jan; Zahradník, David; Hofmeister, Jeňýk; Zeidler, Miroslav; Banaš, Marek
2011 - Czech
Projekt řeší jeden ze základních cílů resortního programu výzkumu v působnosti MŽP, kterým je zastavit pokles biologické rozmanitosti. Předmětem zkoumání jsou reakce alpinské vegetace a půdního prostředí pod vlivem globálních změn prostředí. Tato problematika je studována v prostředí alpinské tundry na území chráněné krajinné oblasti Jeseníky, národní přírodní rezervace Králický Sněžník a Krkonošského národního parku. Metodika řešení spočívá v kombinaci několika metodických přístupů tak, aby bylo možné postihnout jak rané, subtilní změny podmínek prostředí tak i jeho středně a dlouhodobé změny pod vlivem globálních změn prostředí. Navržené postupy vycházejí ze současných scénářů očekávaných změn globálního klimatu, které lze aplikovat na alpinské prostředí sudetských pohoří. Ve zprávě za poslední rok řešení jsou prezentována teoretická východiska studované problematiky, charakteristika studovaných lokalit, design a obecná metodika řešení projektu, výstupy pětiletého výzkumu v hlavních tematických okruzích (sledování abiotických faktorů prostředí; fenologické odezvy významných druhů rostlin na simulované globální změny prostředí; vliv simulovaných globálních změn prostředí na druhové složení vegetace a zastoupení jednotlivých rostlinných druhů v alpínských vřesovištích; vliv simulovaných globálních změn prostředí na nadzemní a podzemní produkci rostlin; vliv simulovaných globálních změn prostředí na minerální složení biomasy; vliv simulovaných globálních změn prostředí na chemické vlastnosti půd; dlouhodobé změny alpínské a subalpínské vegetace na svahu Petrových kamenů v Hrubém Jeseníku) včetně popisu metodiky, výsledků a jejich diskuse, predikce změn alpínských ekosystémů a navržení opatření k minimalizaci negativních dopadů globálních změn na alpínské ekosystémy. Keywords: ekosystém horský; změna globální; rozmanitost biologická; vegetace; změna klimatu; oteplování globální; půda; zátěž kritická; oxid uhličitý; dusík; srážky; monitorování; vliv antropogenní; NP Krkonoše; NPR Králický Sněžník; Hrubý Jeseník; CHKO Jeseníky; mountain ecosystem; global change; biological diversity; vegetation; climate change; global warming; soil; critical load; carbon dioxide; nitrogen; precipitation; monitoring; anthropogenic impact; NP Krkonoše Mts.; NNR Králický Sněžník; Hrubý Jeseník Mts.; PLA Jeseníky Mts.; oxid uhličitý Available in the Ministry of the Environment
Změny alpinských ekosystémů na území KRNAP‚ NPR Králický Sněžník a CHKO Jeseníky v kontextu globálních změn

Projekt řeší jeden ze základních cílů resortního programu výzkumu v působnosti MŽP, kterým je zastavit pokles biologické rozmanitosti. Předmětem zkoumání jsou reakce alpinské vegetace a půdního ...

Ekogroup czech, s.r.o., Olomouc; Zenterová, Adéla; Škrottová, Pavlína; Ráčková, Marie; Misiaček, Radim; Lešková, Martina; Jirásková, Eva; Hošek, Jan; Duchoslav, Martin; Červinka, Jan; Zahradník, David; Hofmeister, Jeňýk; Zeidler, Miroslav; Banaš, Marek
Ministerstvo životního prostředí, 2011

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases