Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 501419
Published from to

Application of Multibody Dynamics in the Modelling of a Limited-Slip Differential
2020 -
Available in the ZČU Library.
Application of Multibody Dynamics in the Modelling of a Limited-Slip Differential

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Strenght and Motor Function in an Aging Population in Dependence to Work Position
2020 -
Cílem příspěvku je objasnit, zda má typ práce vliv na tři fyzické vlastnosti člověka. Jsou to obratnost prstů a rukou, síla stisku a rozsah pohybů. Skupina 67 manuálních a 99 kancelářských pracovníků obou pohlaví v různých věkových skupinách byla hodnocena pomocí Purdue Pegboard testu, Grooved Pegboard testu a Complete Minnesota Dexterity testu. Pro stisk rukou byl použit dynamometr Jamar a rozsah pohybů byl měřen standardními goniometry. V oblasti zručnosti se u mužských kancelářských pracovníků projevila vyšší obratnosti než u manuálních ve všech druzích testů. Ženské kancelářské pracovnice prokázaly významné rozdíly pouze v polovině testů. Rozdíly v síle stisku mezi kancelářskými a manuálními pracovníky nebyly statisticky významné. Byl potvrzen pouze rozdíl mezi muži a ženami, kdy ženy měli přirozeně menší sílu. Pokud jde o rozsah pohybů, měli muži pracující v kanceláři lepší hodnoty pouze v 7 kloubech z 36, avšak ženy měly lepší hodnoty až v 22 z 36 kloubů, než ženy pracující manuálně. Keywords: Demografické změny; zručnost rukou; síla stisku; rozsah pohybů; druh práce Available in the ZČU Library.
Strenght and Motor Function in an Aging Population in Dependence to Work Position

Cílem příspěvku je objasnit, zda má typ práce vliv na tři fyzické vlastnosti člověka. Jsou to obratnost prstů a rukou, síla stisku a rozsah pohybů. Skupina 67 manuálních a 99 kancelářských pracovníků ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Approaches to Fibre Modelling in the Model of an Experimental Laboratory Mechanical System
2020 -
Available in the ZČU Library.
Approaches to Fibre Modelling in the Model of an Experimental Laboratory Mechanical System

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Increasing the Efficiency of the Production Process Due to Using Methods of Industrial Engineering
2020 -
Available in the ZČU Library.
Increasing the Efficiency of the Production Process Due to Using Methods of Industrial Engineering

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Influence of the Upper Limb Position on the Forearm EMG Activity – Preliminary Results
2020 -
Příspěvek je zaměřen na vliv polohy horní končetiny na lokální svalové zatížení předloktí. Příspěvek shrnuje navrhovanou metodiku výzkumu a proces měření. Uvedené výsledky jsou zatím předběžné a slouží převážně pro ověření navržené metodiky. Výzkum se zabývá vlivem polohy ramene na lokální svalovou zátěž v oblasti ruky a předloktí. Lokální svalová zátěž je měřena integrovanou elektromyografií. V příspěvku jsou prezentovány předběžné výsledky pro skupinu mužů (20-45 let). Výzkum stále pokračuje a bude rozšířen o další věkové skupiny a také o ženskou populaci. Keywords: Nemoc z povolání, lokální svalová zátěž, pracovní pozice, integrovaná elektromyografie, EMG Available in the ZČU Library.
Influence of the Upper Limb Position on the Forearm EMG Activity – Preliminary Results

Příspěvek je zaměřen na vliv polohy horní končetiny na lokální svalové zatížení předloktí. Příspěvek shrnuje navrhovanou metodiku výzkumu a proces měření. Uvedené výsledky jsou zatím předběžné a ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

On the Numerical Treatment of Nonlinear Flexible Multibody Systems with the Use of Quasi-Newton Methods
2020 -
Available in the ZČU Library.
On the Numerical Treatment of Nonlinear Flexible Multibody Systems with the Use of Quasi-Newton Methods

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Wang dláždice pro modelování heterogenních materiálů
Novák Jan; Martin Doškář; Vořechovský Miroslav
2019 -
Koncept Wangova dláždění, jehož aplikace v úlohách spojených s modelováním materiálů se stochastickou mikrostrukturou jsou řešeny v rámci předkládané disertační práce, představuje zobecnění v současné době hojně využívaného popisu materiálové mikrostruktury pomocí periodické jednotkové buňky (PUC). Nahrazení této buňky sadou více modulů s předem definovanou návaznosti, tzv. Wangových dlaždic, umožňuje velmi efektivně vytvářet virtuální vzorky materiálové mikrostruktury o libovolné velikosti. Tento koncept je především zajímavý pro všechny aplikace, které řeší vliv náhodnosti v mikrostruktuře na odezvu zkoumaného materiálu. První část disertační práce se věnuje metodám návrhu samotných dlaždic. První metoda kombinuje již existující přístupy počítačové grafiky a statistický popis materiálové mikrostruktury. Jednotlivé dlaždice vznikají spojením částečně se překrývajících poskytnutých materiálových vzorků. Ačkoli je tento přístup výpočetně velmi efektivní, není schopen dobře postihnout materiály, jejichž mikrostruktura obsahuje tenké filamenty. Pro tyto případy je vhodná druhá metoda, která upravuje existující způsob tvorby komplexních pěnových mikrostruktur vyvinutý pro periodickou jednotkovou buňku a rozšiřuje jej tak, aby zahrnoval zobecněnou periodicitu vyskytující se v konceptu Wangova dláždění. Tato metoda využívá implicitního popisu materiálové mikrostruktury založeného na úrovňových množinách k urychlení standardních částicových modelů a následné tvorbě pěnové mikrostruktury pomocí jednoduchých operací. Druhá část disertační práce řeší aplikace konceptu Wangova dláždění v úlohách výpočetní homogenizace. Prvně je tento koncept využit pro studii vhodnosti dvourozměrného prutového modelu k predikci makroskopických mechanických vlastností hliníkové pěny Alporas. Především je zde řešená otázku vlivu zjednodušení geometrie porovnáním výsledků pro modely založené na Voroného diagramu a modely, jejichž geometrie odpovídá získanému vzorku materiálu. Dále je v této části vyvinut postup pro určení velikosti representativního objemového vzorku (RVE) na základě uživatelem požadované přesnosti. Tento postup je založen na statistickém výběru a Partition teorému, který umožňuje odhadnout meze efektivní vlastnosti materiálového vzorku ze znalosti mezí určených pro jeho části. V poslední části práce je představena numerická metoda vyvinutá pro makroskopické úlohy zahrnující materiálovou mikrosturu, která byla vytvořena pomocí konceptu Wangova dláždění. Tato metoda využívá předpočítané charakteristické odezvy Wangových dlaždic na parametrické zatížení. Tyto charakteristické odezvy jsou dále kombinovány se standardní diskretizací makroskopické úlohy v rámci zobecněné metody konečných prvků, čímž vzniká vhodná aproximační báze pro danou makroskopickou úlohu.The concept of Wang tiles, investigated in this thesis, generalizes the standard microstructural representation based on a Periodic Unit Cell. Replacing a single cell with a set of domains---Wang tiles---with predefined mutual compatibility enables an efficient generation of stochastic, arbitrarily large realizations of the compressed microstructure. The Wang tile concept thus represents a reduced geometrical model for materials with random heterogeneous microstructures, appealing to applications where multiple stochastic realizations are needed. In the first part of the thesis, two methods for designing the morphology of Wang tiles are presented. The first method modifies an existing design approach reported in Computer Graphics and supplements it with quantification via spatial statistics. The method constructs individual tiles by merging partially overlapping segments of a provided microstructural specimen. Albeit very efficient, this design method struggles with complex geometries such as foams. For these microstructures, an existing framework developed originally for Periodic Unit Cell's design is extended with the generalized periodicity constraints arising in the concept of Wang tiles. This method relies on an implicit description of the microstructural geometry via level-set fields to accelerate a standard packing algorithm and generate foam-like microstructures with simple morphing operations. The next part of the thesis is focused on concept's applications in numerical homogenization. First, the particular case of a simplified two-dimensional beam model and its suitability for predicting the effective response of Alporas foam is studied. In particular, the influence of neglecting the real geometry of foam ligaments on the overall response is investigated, comparing the values predicted for the simplified Voronoi and the real geometry. Second, a methodology for identifying the numerical Representative Volume Element size for a user-defined accuracy is developed, utilizing statistical sampling and the Partition theorem, which allows for bounding the apparent properties of a large material sample with calculations performed on a set of sub-samples. In the final part of the thesis, a numerical scheme suited for macroscale analyses with a fully resolved microstructural geometry generated with the Wang tile concept is proposed. This scheme combines pre-calculated fluctuation fields, obtained without any prior knowledge about the shape of a macroscopic domain or its loading, and the Generalized Finite Element ansatz to construct microstructure-informed reduced modes for a given macroscopic problem. Keywords: modelování mikrostruktur; materiály se stochastickou mikrostrukturou; Wangova dláždění; numerická homogenizace; reprezentativní objemový prvek; zobecněná metoda konečných prvků; redukovaná báze; Microstructure modelling; Random heterogeneous materials; Representative Volume Element; Wang tilings; numerical homogenization; Generalized Finite Element Method; Microstructure-informed reduced modes Available in digital repository of ČVUT.
Wang dláždice pro modelování heterogenních materiálů

Koncept Wangova dláždění, jehož aplikace v úlohách spojených s modelováním materiálů se stochastickou mikrostrukturou jsou řešeny v rámci předkládané disertační práce, představuje zobecnění v současné ...

Novák Jan; Martin Doškář; Vořechovský Miroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Matematické modelování sdružených transportních procesů v porézním prostředí
Beneš Michal; Lukáš Krupička; Kučera Petr
2019 -
Tato práce se zabývá teoretickou analýzou sdruženého transportu vody a tepla v nehomogenním částečně saturovaném pórovitém prostředí. V práci je uvedeno podrobné odvození modelu, který je popsán dvěma evolučními nelineárními diferenciálními rovnicemi s degeneracemi ve všech transportních koeficientech. V hlavní části textu je analyzován model se smíšenými Dirichletovými a Neumannovými okrajovými podmínkami. Numerické řešení je založeno na semi-implicitní časové diskretizaci, která vede na soustavu nelineárních stacionárních okrajových úloh s neznámým rozložením teploty a tlakové výšky. Pro popsanou úlohu je v práci dokázána existence a regularita řešení stacionární úlohy v každém časovém kroku. Dále je pomocí vhodných apriorních odhadů pro časové interpolace neznámých funkcí ukázána existence slabého řešení nestacionární úlohy a za dodatečných předpokladů i její jednoznačnost. Dále je v práci stručně analyzován takzvaný duální model, zahrnující odlišný přístup k popisu porézního prostředí. Na závěr je představen duální model s obecnými nelineárními okrajovými podmínkami a model obsahují disperzní rovnici, popisující transport rozpuštěných látek v proudící tekutině.This thesis deals with a theoretical analysis of a coupled heat and water transport in partially saturated porous media. In the first part of this work, we derive a model, which consists of two evolution nonlinear partial differential equations with degeneracies in all transport coefficients. In the main part of the work we analyze the single porosity model with mixed boundary conditions of Dirichlet and Neumann type. Employed numerical procedure is based on a semi-implicit time discretization, which leads to a system of coupled nonlinear stationary equations with unknown temperature and pressure head. We prove the existence and regularity of the solution to the stationary problem in each time step. Further, by deriving suitable a-priori estimates for the time interpolants of the unknown functions, we prove the existence and uniqueness of the weak solution to the nonstationary problem. Further, we briefly analyze the dual model, arising from a dual porosity approach to the porous media description. Finally, we also present a model with general nonlinear boudary conditions and a coupled diffusion-dispersion-convection model. Keywords: sdružený transport; pórovité prostředí; nelineární diferenciální rovnice; Rotheho metoda; apriorní odhady; existence; slabé řešení; coupled transport; porous medium; nonlinear differential equation; Rothe's method; a-priori estimates; existence; weak solution Available in digital repository of ČVUT.
Matematické modelování sdružených transportních procesů v porézním prostředí

Tato práce se zabývá teoretickou analýzou sdruženého transportu vody a tepla v nehomogenním částečně saturovaném pórovitém prostředí. V práci je uvedeno podrobné odvození modelu, který je popsán dvěma ...

Beneš Michal; Lukáš Krupička; Kučera Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Analýza vybraných reologických charakteristik asfaltových pojiv
Luxemburk František; Lucie Benešová; Hýzl Petr
2019 -
Charakteristickou vlastností asfaltových pojiv je jejich závislost na teplotě a velikosti zatížení. Z tohoto důvodu je důležité se zaměřit na funkční zkoušení asfaltových pojiv, především na reologické zkoušky, které se uvedené závislosti věnují. Hlavním obsahem práce je popis a zkoumání dvou základních reologických zkoušek prováděných na dynamickém smykovém reometru, sloužící k charakterizování přetvárných vlastností asfaltových pojiv. První z nich je oscilační zkouška s režimem frekvenční sweep a druhou zkouškou je Multiple Stress Creep and Recovery Test (MSCR). Stěžejním cílem práce je stanovení limitních hodnot základních charakteristik obou metod, neboť ani pro jednu nejsou definovány v žádné technické normě. Navíc pro novější zkoušku MSCR existuje několik sporných otázek ohledně konfigurace zkoušky. I tato problematika je podrobně řešena a v závěru jsou shrnuta doporučení pro modifikaci standardní metody.The typical characteristic of bituminous binders is their dependence on temperature and acting load. For this reason, it is important to focus on the performance-related testing of bituminous binders, especially the rheological tests that deal with these dependencies. The main content of this thesis is a description and an investigation of two basic rheological tests performed on dynamic shear rheometer used for characterization of deformation properties of bituminous binders. The first test is the oscillation test with frequency sweep mode and the second is the Multiple Stress Creep and Recovery Test (MSCR). The main aim of the thesis is to set limit values of characteristics related to these two test methods because neither of them is defined in any technical standard. In addition, there are a number of controversial questions about the test configuration for the newer MSCR test method. This issue is also studied in detail and recommendations for modification of the standard method are provided in the conclusion. Keywords: Reologie; asfaltové pojivo; funkční zkoušky; zkouška MSCR; oscilační zkouška Frequency Sweep; dynamický smykový reometr; Rheology; bituminous binder; performance-related tests; MSCR test; oscillatory test Frequency Sweep; dynamic shear rheometer Available in digital repository of ČVUT.
Analýza vybraných reologických charakteristik asfaltových pojiv

Charakteristickou vlastností asfaltových pojiv je jejich závislost na teplotě a velikosti zatížení. Z tohoto důvodu je důležité se zaměřit na funkční zkoušení asfaltových pojiv, především na ...

Luxemburk František; Lucie Benešová; Hýzl Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Protipovodňová opatření v intravilánech historických měst
Kupka Jiří; Klára Nedvědová; Hexner Michal
2019 -
Disertační práce mapuje situaci v oblasti plánování a realizace strukturálních protipovodňových opatření v historických městech České republiky. Tato opatření ovlivňují rozsáhlá území s velkým množstvím různorodých uživatelů, kteří sledují rozdílné zájmy. To vyžaduje obtížné interdisciplinární vyjednávání a inovativní postupy. Cílem práce není hodnocení protipovodňových opatření samotných. Práce se nezabývá technickými, technologickými ani estetickými hledisky. Jde o sondu do komunikace během procesu plánování a realizace a subjektivního vnímání situace jednotlivými zúčastněnými stranami. Práce se zaměřuje na opatření realizovaná v zastavěném území historických měst, kde do hry vstupují vlivy památkové péče, urbanismu města, názory veřejnosti ad. Mapuje situaci z pohledu obce a památkové péče nikoli z pohledu projektanta. Oborový přesah mezi vodním hospodářstvím, urbanismem, památkovou péčí a sociálními vědami by měl poskytnout inovativní pohled na zkoumanou problematiku. V první části se práce soustředí na úvod do problematiky povodní a popis výchozích podmínek, které ovlivňují plánování a realizaci opatření, jako je právní rámec, financování a dělení jednotlivých opatření. Druhá část popisuje samotný výzkum, který proběhl v několika českých městech, kde se protipovodňová opatření realizovala. Práce přináší kvalitativní analýzu rozhovorů s lidmi, kteří měli projekt povodňové ochrany v daném městě na starosti. Detailně je popsána situace ve třech případových studiích ve městě Choceň, Český Krumlov a Terezín. Rozhovory poskytly poměrně ucelený obraz průběhu akce a problémů, které se při něm mohou vyskytnout. Výsledkem jsou následující praktická doporučení pro eliminaci komplikací a zlepšení výsledků: vytvoření ucelených metodických postupů pro obce, pracovníky památkové péče ad.; vytvoření platformy pro sdílení zkušeností; včasné zahájení diskuse zájmových stran; vytvořit interdisciplinární projekční týmy; možnost podpory nezávislými experty; využití služeb profesionálů v oblasti participace, facilitace a mediaceThe dissertation thesis maps the situation in the area of planning and implementation of structural flood measures in the historical towns of the Czech Republic. These measures affect large areas with a large number of different users who pursue different interests. This requires difficult interdisciplinary negotiations and innovative practices. The aim of this work is not to evaluate the flood control measures themselves. The thesis does not deal with technical, technological or aesthetic aspects. It is an insight into communication during the process of planning and implementation and subjective perception of the situation of its participants. The thesis focuses on measures implemented in historical towns, where the effects of monument care, urban planning, public opinion, etc. are put into play. It maps the situation from the point of view of the local government and monument care. The sectoral overlap between water management, urban planning, monument preservation and social scientists should address an innovative view of the issue. In the first part, the work focuses on the introduction of flood issues and a description of the starting conditions that affect the planning and implementation of measures such as the legal framework, financing and division of individual measures. The second part describes the research itself, which took place in several Czech towns, where flood protection was implemented. The work brings an analysis of interviews with people who were in charge of the project of flood protection in the city. The situation in the three case studies in the town of Choceň, Český Krumlov and Terezín is described in detail. The interviews provided a fairly comprehensive picture of the course of the event and the problems it might encounter. The result is the following practical recommendations for elimination of complications and improvement of results: creation of comprehensive methodological procedures for municipalities, monument care, etc.; creating a platform for sharing experiences; early start of stakeholder dialogue; create interdisciplinary design teams; support by independent experts; use of services of professionals in the field of participation, facilitation and mediation. Keywords: protipovodňová opatření; památková péče; interdisciplinární spolupráce; povodňová ochrana intravilánu; proces plánování; flood protection; monument care; interdisciplinary dialogue; flood protection of urban areas; planning process Available in digital repository of ČVUT.
Protipovodňová opatření v intravilánech historických měst

Disertační práce mapuje situaci v oblasti plánování a realizace strukturálních protipovodňových opatření v historických městech České republiky. Tato opatření ovlivňují rozsáhlá území s velkým ...

Kupka Jiří; Klára Nedvědová; Hexner Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases