Number of found documents: 217326
Published from to

Kontejner na svoz komunálního odpadu
Petr Karel; Jan Kadlec; Kanaval Jan
2019 -
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a pevnostním výpočtem kontejneru na svoz komunálního odpadu, který bude umožňovat přepravu na hákových nosičích kontejnerů, na vidlicích vysokozdvižného vozíku a bude umožňovat stohování a ukládání přes ISO prvky. Kontejner má rovněž umožňovat dvojí systém otevírání vrat pro plnění a vysypávání komunálního odpadu.This diploma thesis deals with design and stress-strain analysis of a municipal waste collection container, which allow transportation on hook loaders, on forklifts trucks and allow stacking and storage via ISO components. The container also has a double door opening system for filling and emptying municipal waste. Keywords: kontejner; komunální odpad; hákový nosič; MKP analýza; container; municipal waste; hook loader; finite element analysis Available at various departments of the ČVUT.
Kontejner na svoz komunálního odpadu

Tato diplomová práce se zabývá návrhem a pevnostním výpočtem kontejneru na svoz komunálního odpadu, který bude umožňovat přepravu na hákových nosičích kontejnerů, na vidlicích vysokozdvižného vozíku a ...

Petr Karel; Jan Kadlec; Kanaval Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrh jednodiskové bezorebné secí botky
Uhlíř Roman; Petr Šuhájek; Kozakovič Radko
2019 -
Diplomová práce se zaměřuje na zpracování návrhu konstrukce bezorebné secí botky určené pro výsev plodin a hnojiva do specifikované hloubky, do předem nezpracovaných a nezkypřených půd. Cílem práce bude zpracování rešerše na danou problematiku, uvedení dostupných řešení a problematiky zpracování půdy, které jsou v této oblasti a následně vypracovat konstrukční návrh řešení secí botky.This diploma thesis is focused on design of no-till seed opener dedicated for planting seeds and fertilizer in specified depths into the ground without any previous soil preparation. Target of this thesis will be to do research about seeding technology, based on current designs and develope new design of no-till seed opener Keywords: secí stroj; secí botka; boční výsev; přímé setí; seed dril; seed opener; side seed placement; direct seeding Available at various departments of the ČVUT.
Návrh jednodiskové bezorebné secí botky

Diplomová práce se zaměřuje na zpracování návrhu konstrukce bezorebné secí botky určené pro výsev plodin a hnojiva do specifikované hloubky, do předem nezpracovaných a nezkypřených půd. Cílem práce ...

Uhlíř Roman; Petr Šuhájek; Kozakovič Radko
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Analýza výcvikových organizací a vytvoření nových výcvikových osnov
Kraus Jakub; Tomáš Zemánek; Kotvaldová Tereza
2019 -
Předmětem diplomové práce "Analýza výcvikových organizací a vytvoření nových výcvikových osnov" je popsání vývoje výcvikových organizací, popsání vývoje předpisů, které se týkají pilotního výcviku a vytvoření nových výcvikových osnov.The subject of diploma thesis "Analysis of Training Organizations and Creation of New Training Manuals" is to describe evolution of trainng organizations, to describe evolution of regulations, which are related to pilots training and creation fo new training manuals. Keywords: Výcviková organizace; výcvikové osnovy; aeroklub; Evropská agentura pro bezpečnost v letectví (EASA); Training organization; training manual; aeroclub; European Aviation Safety Agency (EASA) Available at various departments of the ČVUT.
Analýza výcvikových organizací a vytvoření nových výcvikových osnov

Předmětem diplomové práce "Analýza výcvikových organizací a vytvoření nových výcvikových osnov" je popsání vývoje výcvikových organizací, popsání vývoje předpisů, které se týkají pilotního výcviku a ...

Kraus Jakub; Tomáš Zemánek; Kotvaldová Tereza
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Univerzální přípravek pro měření torzně namáhaných válcových pružin
Lopot František; Michal Chroust; Šedivý Otomar
2019 -
Tato práce pojednává o problematice měření torzní tuhosti vinutých pružin. Obsahuje seznámení s pružinami, jejich typy, procesem jejich výroby a přehled třecích řemenových převodů se zaměřením na jejich napínání. Dále byl proveden stručný popis současného stavu výroby vinutých pružin v Mubea spol. s r.o. Z toho bylo vycházeno pro návrh univerzálního přípravku pro měření torzní tuhosti válcových pružin.This thesis deals with issues of cylindrical springs torsional stiffness measuring. It contains introduction to problematics of springs, their types, manufacturing process of springs and overview of friction belt drives focusing on its tensioning. Then a brief description of current conditions of coil spring manufacturing in the company Mubea spol. s r.o. Devised using that analysis, design solution for universal tool for measuring of cylindrical springs loaded by torsion was proposed. Keywords: automatický systém napínání řemene; napínák řemene; torzní pružina; torzní tuhost; belt tensioner systems; belt tensioner; torsion spring; torsional stiffness Available at various departments of the ČVUT.
Univerzální přípravek pro měření torzně namáhaných válcových pružin

Tato práce pojednává o problematice měření torzní tuhosti vinutých pružin. Obsahuje seznámení s pružinami, jejich typy, procesem jejich výroby a přehled třecích řemenových převodů se zaměřením na ...

Lopot František; Michal Chroust; Šedivý Otomar
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Naklápěcí robotický manipulátor
Hošek Jan; David Janouch; Studenovský Pavel
2019 -
Teoretická část této diplomové práce se zaobírá historií manipulátorů a jednotlivými druhy manipulátorů. Rozděleni jsou podle kinematické struktury na manipulátory sériové a paralelní. Dále jsou zde popsány jednotlivé druhy z obou kategorií. V praktické části byl vybrán jeden z námi navrhnutých nebo už známých manipulátorů, který by byl schopen napodobit rotační pohyb, jelikož to bylo hlavním požadavkem. Výsledkem je funkční laboratorní vzorek manipulátoru.The theoretical part of this thesis deals with the history of manipulators and individual types of manipulators. They are divided according to their kinematic structure into serial and parallel manipulators. Furthermore, examples of individual types from both categories are described. In the practical part a manipulator invented by us or otherwise already known was selected, one that would be able to mimic the rotational movement, as it was the main requirement. The result is a functional laboratory sample of the manipulator. Keywords: sériový manipulátor; paralelní manipulátor; Šestiosý robot; Delta robot; Omni-wrist III; Canfield Joint; serial manipulator; parallel manipulator; Six axis robot; Delta robot; Omni-wrist III; Canfield Joint Available at various departments of the ČVUT.
Naklápěcí robotický manipulátor

Teoretická část této diplomové práce se zaobírá historií manipulátorů a jednotlivými druhy manipulátorů. Rozděleni jsou podle kinematické struktury na manipulátory sériové a paralelní. Dále jsou zde ...

Hošek Jan; David Janouch; Studenovský Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Řízení aktivního radiálního magnetického ložiska
Novák Martin; Jan Krofta; Huzlík Rostislav
2019 -
Tato diplomová práce se zabývá návrhem řízení laboratorního modelu aktivního magnetického radiálního ložiska. V teoretické části je ve stručnosti shrnut aktuální stav problematiky magnetických ložisek. Jsou popsány jejich jednotlivé části, včetně možností jejich praktické realizace. To zahrnuje elektromagnety, senzory, výkonovou elektroniku a řídicí elektroniku. Aktivní magnetické ložisko je popsáno pomocí matematicko-fyzikálního modelu, který je následně převeden na simulační počítačový model vyvinutý pomocí MATLAB/Simulink. V praktické části je popsán vlastní návrh a realizace modelu aktivního magnetického ložiska. Důraz je kladen na popis uspořádání použitých senzorů polohy a jejich elektrické zapojení a vlastnosti. Stejně tak je popsáno i zapojení a vlastnosti výkonové elektroniky a jsou uvedeny výsledky měření. Dále je představen program vyvinutý v programovacím prostředí National Instruments LabView pro průmyslový počítači National Instruments CompactRio s využitím FPGA. Vlastnosti hotového modelu jsou ilustrovány odezvou soustavy při rozběhu ložiska. Dosažené výsledky jsou zhodnoceny včetně možných směrů dalšího vývoje.This diploma thesis deals with the design of an active radial magnetic bearing, with attention to control design. First, the current state of the technology of magnetic bearings is summarised. Components of such systems are described, including possibilities of their practical realisation. Information on electromagnets, sensors, power electronics, and available control hardware is provided. Mathematical model of active magnetic bearing is derived and converted into computer model using MATLAB/Simulink. Custom model of an active magnetic bearing is then presented. Various aspects of design and realisation of such device are illustrated, including but not limited to the design of the sensors and power electronics. Measurements are made to conclude the performance of these components. Controller is designed using National Instruments LabView environment and executed on National Instruments CompactRio industrial controller utilising an onboard FPGA. Finally, the performance of presented active magnetic bearing is evaluated by assessing system response. Possibilities of further development are suggested. Keywords: Mechatronika; Magnetické ložisko; magnetická levitace; řízení; LabView; CompactRio; Mechatronics; Magnetic bearing; magnetic levitation; control; LabView; CompactRio Available at various departments of the ČVUT.
Řízení aktivního radiálního magnetického ložiska

Tato diplomová práce se zabývá návrhem řízení laboratorního modelu aktivního magnetického radiálního ložiska. V teoretické části je ve stručnosti shrnut aktuální stav problematiky magnetických ...

Novák Martin; Jan Krofta; Huzlík Rostislav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrh spojitě měnitelného planetového převodu - satelity a řízení převodového poměru
Petr Karel; Jakub Štětina; Liška Jiří
2019 -
První část této práce popisuje nejpoužívanější druhy variátorů a jejich využití. Ve druhé části je popsán postup vytvoření matematického výpočtového modelu spojitě měnitelného planetového převodu. Poslední dvě části se zabývají konstrukcí satelitů převodu a ovládáním převodového poměru.The first part of this work describes the most widely used variators and their applications. The second part describes the process of creating a mathematical computational model of continuously variable planetary gear. The last two parts deal with the design of the transmission satellites and the transmission ratio control. Keywords: CVT; Planetový převod; Kontaktní tlak; Planetový diferenciál; Spojitě měnitelný převod; Trakční kapalina; CVT; Planetary Gear; Contact Stress; Planetary Differential; Continuously variable Transmission; Traction Fluid Available at various departments of the ČVUT.
Návrh spojitě měnitelného planetového převodu - satelity a řízení převodového poměru

První část této práce popisuje nejpoužívanější druhy variátorů a jejich využití. Ve druhé části je popsán postup vytvoření matematického výpočtového modelu spojitě měnitelného planetového převodu. ...

Petr Karel; Jakub Štětina; Liška Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Analýza spolehlivosti failsafe systému bezpilotního letadla
Hulínská Šárka; Adam Kleczatský; Plaček Petr
2019 -
Diplomová práce pomocí praktického experimentu ověřuje spolehlivost systému failsafe bezpilotního letadla na základě změřených dat a jejich vyhodnocení. V rámci praktické části hodnotí měřené parametry, které jsou svou povahou zásadní pro vyhodnocení a vytváří ucelený pohled na celkovou spolehlivost letadlového systému. Práce deklaruje, že při zachování určitých bezpečnostních opatření je současná provozní spolehlivost bezpilotního letadla, resp. jeho systému, jež byl předmětem experimentu, na velké úrovni. Zároveň předkládá parametry, jejichž existence v provozním prostředí celkovou spolehlivost snižuje a mají přímý dopad na konečnou bezpečnost letu. V tomto ohledu také práce obsahuje analýzu rizik, k jejichž identifikaci došlo během experimentu. Identifikovaná rizika jsou kvantifikována a také je za těmito účely vytvořen interaktivní nástroj pro kvantifikaci rizik v oblasti bezpilotního létání, s potenciálem pro volné užití leteckou veřejností.The diploma thesis makes use of a practical experiment to verify reliability of an unmanned aircraft failsafe system based on measured data and their evaluation. The practical part assesses the measured parameters, which by their nature are essential for evaluation, and creates a comprehensive view of overall reliability of the aircraft system. The work declares that while maintaining certain security measures, the current operational reliability of the unmanned aircraft or its system, which was the subject of the experiment, at a high level. At the same time the thesis presents parameters the existence of which in the operating environment reduces overall reliability and has a direct impact on final flight safety. In this respect, the work also includes an analysis of the risks identified during the experiment. The identified risks are quantified and an interactive tool for quantifying risks in the field of unmanned flying, with a potential for free use by the airline, is also created for these purposes. Keywords: bezpilotní letadlo; bezpilotní systém; failsafe systém; spolehlivost; riziko; unmanned aircraft; unmanned aerial system; failsafe system; reliability; risk Available at various departments of the ČVUT.
Analýza spolehlivosti failsafe systému bezpilotního letadla

Diplomová práce pomocí praktického experimentu ověřuje spolehlivost systému failsafe bezpilotního letadla na základě změřených dat a jejich vyhodnocení. V rámci praktické části hodnotí měřené ...

Hulínská Šárka; Adam Kleczatský; Plaček Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Zpracování a analýza kondenzačních stop za použití databázových systémů
Lán Sébastien; Václav Vidoň; Topková Tereza
2019 -
Práce se zabývá popisem příčin vzniku a chování kondenzačních stop za letadly, leteckými radary, komunikací mezi letadly a pozemními řídícími stanicemi, popisem funkce, analýzou a zpracováním dat z ADS-B přijímačů a registrů. Dále potom návrhem a vytvořením vhodné webové aplikace s jednoduchým uživatelským rozhraním a databází pro skladování a práci s těmito daty.This Master‘s thesis describes the causes and behavior of aircraft condensation trails, aircraft radar technology, communication between aircraft and ground control stations, description of the function, analysis and processing of the ADS-B receivers and registers data. It also deals with the design and creation of a suitable web application with a simple user interface and a database for storing and processing this data. Keywords: Kondenzační stopa; Letecký radar; Odpovídač; Mód S; ADS-B; HTML; PHP; SQL; Condensation trail; Aircraft radar; Responder; Mode S; ADS-B; HTML; PHP; SQL Available at various departments of the ČVUT.
Zpracování a analýza kondenzačních stop za použití databázových systémů

Práce se zabývá popisem příčin vzniku a chování kondenzačních stop za letadly, leteckými radary, komunikací mezi letadly a pozemními řídícími stanicemi, popisem funkce, analýzou a ...

Lán Sébastien; Václav Vidoň; Topková Tereza
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Resilience Assessment Grid ve výrobě letadlové techniky
Lališ Andrej; Frederika Sekeľová; Kučera Antonín
2019 -
Predmetom tejto diplomovej práce je predstavenie konceptu bezpečnosti "Safety-II" a nástroja merania odolnosti systému Resilience Assessment Grid (RAG) a posúdenie jeho aplikovania vo výrobe lietadlovej techniky. Pre posúdenie je v práci vytvorený špecifický model RAG zameraný na zmenový proces. Model RAG je podporený vytvorením BPMN a FRAM modelov, ktoré objasňujú vzťahy funkcií vnútri procesu. Výsledkom práce je vytvorenie profilu zmenového procesu v spoločnosti vyrábajúcej lietadlovú techniku, ktorej zmenový proces a proces schvaľovania návrhu na zmenu je riadený a zaznamenanie súčasného stavu štyroch potenciálov procesu pomocou navrhnutého modelu RAG.The subject of this master thesis is a presentation of the "Safety-II" concept and the resilience measuring tool Resilience Assessment Grid (RAG) and the evaluation of its application in the aircraft production. For the purpose of the evaluation of a specific RAG model for a change process is created. Model RAG is supported by creation of BPMN and FRAM models which clarify relations among the functions inside the management of change process. The outcome of the thesis is a creation of a change process profile in a company producing aircraft components, in which change process and approval of the engineering proposed change is managed, and a recording of a current state of four process potentials by creation of the RAG model. Keywords: Resilience Assessment Grid; Resilience engineering; FRAM; riadenie bezpečnosti; zmenový proces; Resilience Assessment Grid; Resilience engineering; FRAM; Safety management; Change process Available at various departments of the ČVUT.
Resilience Assessment Grid ve výrobě letadlové techniky

Predmetom tejto diplomovej práce je predstavenie konceptu bezpečnosti "Safety-II" a nástroja merania odolnosti systému Resilience Assessment Grid (RAG) a posúdenie jeho aplikovania vo výrobe ...

Lališ Andrej; Frederika Sekeľová; Kučera Antonín
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases