Number of found documents: 256015
Published from to

Kvalita informování ve vybraných IDS v ČR
Vančura Pavel Edvard; Jan Paul; Brotánková Jana
2021 -
ABSTRAKT: Předmětem bakalářské práce s názvem „Kvalita informování ve vybraných IDS v ČR“ je informování cestujících pomocí webových stránek integrovaných dopravních systémů. Pro následnou práci byl vybrán systém s názvem Doprava Ústeckého kraje a systém nesoucí název Pražská integrovaná doprava. V bakalářské práci je obsažena zpracovaná analýza webových stránek obou systémů, jejich porovnání z hlediska informování a důležitou částí je samotné vyhodnocení s náměty na zlepšení. Praktická část tak navazuje na předchozí popis kvality v dopravě včetně informování cestujících veřejné dopravy a taktéž popisem integrovaných dopravních systémů.ABSTRACT: The subject of the bachelor thesis „Information Quality in selected PTS in the Czech Republic “is to inform passengers with the help of websites about integrated transport systems. For subsequent work was chosen a system called Ústí Region transport and system Prague integrated transport. In thesis is included a processed analysis of both system’s websites, comparison in terms of information, and an important part is an evaluation itself with suggestions for improvement. The practical part builds on the previous description of transport quality including informing passengers of public transport and also a description of an integrated transport system. Keywords: Kvalita; informování; veřejná doprava; městská hromadná doprava; integrovaný dopravní systém; SWOT analýza; DÚK; PID; webové stránky; tarif; informační systém; piktogram; Praha; Ústecký kraj; Quality; informing; public transport; urban public transport; integrated transport system; SWOT analysis; DÚK; PID; websites; tariff; information system; pictogram; Prague; Ústí Region Available in digital repository of ČVUT.
Kvalita informování ve vybraných IDS v ČR

ABSTRAKT: Předmětem bakalářské práce s názvem „Kvalita informování ve vybraných IDS v ČR“ je informování cestujících pomocí webových stránek integrovaných dopravních systémů. Pro následnou práci byl ...

Vančura Pavel Edvard; Jan Paul; Brotánková Jana
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Přeprava automobilů z České republiky do Kazachstánu
Březina Edvard; Madina Shiryayeva; Lejsková Pavla
2021 -
Cílem bakalářské práce „Přeprava automobilů z České republiky do Kazachstánu“ je charakteristika přepravního procesu automobilů z České republiky ze společnosti Škoda Auto a.s. do Kazachstánu, analýza stávající přepravní cesty automobilových dílů a návrh alternativního trasování.The aim of the bachelor thesis "Transport of cars from the Czech Republic to Kazakhstan" is to characterize the transport process of cars from the Czech Republic from the company Škoda Auto a.s. to Kazakhstan, an analysis of the existing transport route of car parts. The bachelor's thesis also proposes an alternative transport route. Keywords: Kazachstán; automobilový průmysl; Škoda Auto; mezinárodní přeprava; export; import; železniční doprava; Kazakhstan; automotive industry; Škoda Auto; international transport; export; import; railway transport Available in digital repository of ČVUT.
Přeprava automobilů z České republiky do Kazachstánu

Cílem bakalářské práce „Přeprava automobilů z České republiky do Kazachstánu“ je charakteristika přepravního procesu automobilů z České republiky ze společnosti Škoda Auto a.s. do Kazachstánu, analýza ...

Březina Edvard; Madina Shiryayeva; Lejsková Pavla
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Audit bezpečnosti pozemních komunikací a jeho efektivita
Dvořáčková Alexandra; Kateřina Jiroutová; Michková Vlasta
2021 -
Bakalářská práce se zabývá auditem bezpečnosti pozemních komunikací a jeho efektivitou. Jejím cílem je představit smysl, procedury a hlavně přínosy auditu v souvislosti s bezpečností silniční infrastruktury a provozu na ní. Důvodem pro provádění auditu je prevence, která je vždy výhodnější než „léčba“ (kterou bývá sanace nehodové lokality). Cílem auditu je maxi-mální omezení či nejlépe vyloučení možnosti vzniku bezpečnostních rizik na nově postavené pozemní komunikaci.The bachelor thesis deals with the audit of road safety and its effectiveness. Its aim is to pre-sent the meaning, procedures and especially the benefits of audit in connection with the safe-ty of road infrastructure and operation on it. The reason for conducting an audit is prevention, which is always more advantageous than "treatment" (which is usually the rehabilitation of an accident site). The aim of the audit is to minimize or at best eliminate the possibility of safety risks on a newly built road. Keywords: pozemní komunikace; audit; auditor; infrastruktura; transpozice; roads; audit; auditor; infrastructure; transposition Available in digital repository of ČVUT.
Audit bezpečnosti pozemních komunikací a jeho efektivita

Bakalářská práce se zabývá auditem bezpečnosti pozemních komunikací a jeho efektivitou. Jejím cílem je představit smysl, procedury a hlavně přínosy auditu v souvislosti s bezpečností silniční ...

Dvořáčková Alexandra; Kateřina Jiroutová; Michková Vlasta
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Skutečný podíl financování zdrojů EU na projektech dopravní infrastruktury
Mertlová Olga; Markéta Katonová; Ulrich Michal
2021 -
Tématem bakalářské práce bylo provést analýzu předpisů pro získání podpory z Evropských strukturálních a investičních fondů. Následně tuto analýzu prakticky užít při demonstraci na konkrétním, již realizovaném projektu a vyhodnotit získaná data. Popřípadě porovnat data z předkládací zprávy projektu.The bachelor thesis topic was to make an analysis of regulations for raise the subsidy from European Structural and Invesment Funds. Consequently use this analysis for concrete project, that has been already realized, and evaluate the gained data. Alternatively compare the data from the presentation report and final report. Keywords: Evropské strukturální a investiční fondy; Evropská unie; Operační programy; finanční mezera; finanční analýza; European Structural and Investment Funds; European Union; Operational Programmes; financing gap; financial analysis Available in digital repository of ČVUT.
Skutečný podíl financování zdrojů EU na projektech dopravní infrastruktury

Tématem bakalářské práce bylo provést analýzu předpisů pro získání podpory z Evropských strukturálních a investičních fondů. Následně tuto analýzu prakticky užít při demonstraci na konkrétním, již ...

Mertlová Olga; Markéta Katonová; Ulrich Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Průběžné testování pilotů v praktické části integrovaného výcviku ATPL(A)
Pružina Vladislav; Michal Hubáček; Valenta Viktor
2021 -
Předmětem bakalářské práce „Průběžné testování pilotů v praktické části integrovaného výcviku ATPL(A)“ je zhodnocení dosavadního průběhu výcviku ATPL(A), vytvoření testových otázek pro jednotlivé fáze výcviku a následné vyhodnocení výsledků. Práce obsahuje obecný rozbor všech výcviků, které mají za cíl připravit studenta na kariéru dopravního pilota. Podrobněji je práce zaměřena na integrovaný kurz v rámci ČVUT a letecké školy FAIR. Praktická část, jejíž částí jsou testové otázky, by měla pomoci s lepší připraveností studentů na praktický výcvik formou testů, které budou studenti muset složit vždy před pozemní přípravou.The subject of the bachelor's thesis " Progress Tests in Practical Part of Integrated ATPL(A) Training " is the evaluation of the current course of ATPL(A) training, the creation of test questions for individual phases of training and subsequent evaluation of results. The thesis contains a general analysis of all trainings that aim to prepare students for the career of a transport pilot. In more detail, the work is focused on an integrated course within CTU and flight school FAIR. The practical part, which includes test questions, should help to better prepare students for practical training in the form of tests, which students will always have to pass before ground preparation. Keywords: výcvik; student; testy; pilot; Training; Student; Tests; Pilot Available in digital repository of ČVUT.
Průběžné testování pilotů v praktické části integrovaného výcviku ATPL(A)

Předmětem bakalářské práce „Průběžné testování pilotů v praktické části integrovaného výcviku ATPL(A)“ je zhodnocení dosavadního průběhu výcviku ATPL(A), vytvoření testových otázek pro jednotlivé fáze ...

Pružina Vladislav; Michal Hubáček; Valenta Viktor
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Rozvoj a umístění nového CARGO terminálu na letišti Václava Havla
Stojić Slobodan; Štěpán Moninec; Sýkora Viktor
2021 -
Předmětem této práce je provedení analýzy k určení vhodné lokality rozšíření cargo terminálu na Letišti Václava Havla v Praze. Dílčím cílem je rozbor evropských letišť, která byla zvolena kvůli své funkci vzhledem ke cargo dopravě nebo podobnosti pražskému letišti a budou pomocná k identifikaci kritérií. Dále jsou určena kritéria, která udávají požadavky pro výstavbu cargo terminálu a ovlivňují tak rozhodování jeho umístění. V závěru je pomocí metody hierarchální analýzy vyhodnoceno, která lokalita je nejvhodnější pro výstavbu a provoz Letiště.The aim of this thesis is to perform a analysis to determine a suitable location for the expansion of the cargo terminal at Václav Havel Airport Prague. A partial goal is to analyze European airports, which were chosen according to their function with respect to cargo transport and which will help to identify the criteria. Furthermore, criteria are determined to specify the requirements for the construction of a cargo terminal and thus influence the decision for its location. In the end, the method of hierarchical analysis is used to evaluate the most suitable location for Prague Airport. Keywords: Cargo přeprava; cargo terminál; vícekriteriální analýza; metoda AHP; Cargo transportation; cargo terminal; multi-criteria analysis; the AHP method Available in digital repository of ČVUT.
Rozvoj a umístění nového CARGO terminálu na letišti Václava Havla

Předmětem této práce je provedení analýzy k určení vhodné lokality rozšíření cargo terminálu na Letišti Václava Havla v Praze. Dílčím cílem je rozbor evropských letišť, která byla zvolena kvůli své ...

Stojić Slobodan; Štěpán Moninec; Sýkora Viktor
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Návrh scenario-based výcvikové osnovy pro získání přístrojové doložky CB-IR(A)
Matyáš Roman; Natálie Vojtěchová; Glinz Jan
2021 -
Předmětem této práce je navrhnutí výcvikové osnovy pro získání přístrojové doložky CB-IR(A) pomocí výcviku založeném na scénářích a na základě vytvořené osnovy popsat, zda je tento způsob výcviku optimální pro získání CB-IR(A) doložky. Taktéž bude v práci analyzováno, zda má tento druh výcviku potenciál pro uplatnění v leteckých školách v ČR.This thesis presents a Scenario-based training syllabus for Competency-based instrument rating CB-IR(A). Furthermore, the thesis discusses whether the Scenario-based training syllabus is feasable as a means for obtaining the CB-IR(A) rating. The viability of using the Scenario-based training in flight schools across Czech Rebulic is also discussed. Keywords: CB-IR(A) výcvik; Scenario-based výcvik; výcvik létaní podle přístrojů; IFR; CB-IR(A) Training; Scenario-Based Training; Instrument Training; IFR Available in digital repository of ČVUT.
Návrh scenario-based výcvikové osnovy pro získání přístrojové doložky CB-IR(A)

Předmětem této práce je navrhnutí výcvikové osnovy pro získání přístrojové doložky CB-IR(A) pomocí výcviku založeném na scénářích a na základě vytvořené osnovy popsat, zda je tento způsob výcviku ...

Matyáš Roman; Natálie Vojtěchová; Glinz Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Změna dopravní politiky v letecké společnosti Ryanair
Skolilová Petra; Mikoláš Jílek; Hajzler Ota
2021 -
Cílem této práce je analýza dopravní politiky letecké společnosti Ryanair. Teoretická část práce se zaobírá historií a vývojem letecké dopravy od počátku až po současnost. Další částí je přeprava a kategorizace zavazadel a jejich odbavení. Praktická část se zabývá změnou v jednotlivých tarifech, rozebírá a srovnává je. Řeší fixní a variabilní náklady. V závěrečné části je analýza nových podmínek a vliv politiky na zisky společnosti.The aim of this work is to analyze the transport policy of Ryanair. The theoretical part deals with the history and development of air transport from the beginning to the present. Another part is the transport and categorization of luggage and their handling. The practical part deals with the change in individual tariffs, analyzes them and compares them. Solves fixed and variable costs. The final part is an analysis of new conditions and the impact of policy on the company's profits. Keywords: Dopravce; Ryanair; zavazadlo; tarify; letecká doprava; cestující; poplatky; odbavení; Carrier; Ryanair; luggage; tariffs; air transport; passengers; charges; fuel consumption; check in Available in digital repository of ČVUT.
Změna dopravní politiky v letecké společnosti Ryanair

Cílem této práce je analýza dopravní politiky letecké společnosti Ryanair. Teoretická část práce se zaobírá historií a vývojem letecké dopravy od počátku až po současnost. Další částí je přeprava a ...

Skolilová Petra; Mikoláš Jílek; Hajzler Ota
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Systémy ochrany letové obálky
Vecko Martin; Jan Hlaváček; Kolín Robert
2021 -
Předmětem bakalářské práce „Systémy ochrany letové obálky“ je analyzovat současný stav systémů ochrany letové obálky na moderních letounech, uvést a popsat vliv systémů ochrany letové obálky ve vybraných nehodách a na základě toho určit, jaká míra ochrany letové obálky je žádoucí a optimální.The subject of the thesis is to analyze the current situation of flight envelope protection systems. Subsequently, based on this analysis and analysis of accidents, propose a suitable optimization of flight envelope protection systems and suitable amount of protection. Keywords: Systémy ochrany letové obálky; optimalizace; překročení; Boeing; Airbus; Embraer; KSFO; OMDB; URRR; nehoda; doporučení; Flight Envelope Protection Systems; Optimization; Exceedance; Boeing; Airbus; Embraer; KSFO; OMDB; URRR; accident; recommendation Available in digital repository of ČVUT.
Systémy ochrany letové obálky

Předmětem bakalářské práce „Systémy ochrany letové obálky“ je analyzovat současný stav systémů ochrany letové obálky na moderních letounech, uvést a popsat vliv systémů ochrany letové obálky ve ...

Vecko Martin; Jan Hlaváček; Kolín Robert
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Nízkoemisní zóna v Almaty
Horák Tomáš; Yuriy Sherstnev; Vařacha Pavel
2021 -
Tato bakalářská práce se zabývá možností zavedení nízkoemisní zóny na příkladu města Almaty. Úvodní část je věnována popisu současné situace ve městě Almaty s důrazem na dopravu a životní prostředí. Dále se práce zabývá problémy definovanými ve strategickém dokumentu v oblasti udržitelné dopravy, poté analýzou jednotlivých přístupu k nízkoemisním zónám ve světových metropolích, což vede k výběru modelu vhodného pro město Almaty. V závěrečné části je navržena zpoplatněná nízkoemisní zóna na okres Almaly s důrazem na znečištění ovzduší a dopravní kongesce v centrální části města.This bachelor's thesis deals with the possibility of introducing a low emission zone on the example of the city of Almaty. The first part of the thesis is devoted to the description of the current situation in the city of Almaty with emphasis on transport and the environment. Next part of the thesis deals with the problems defined in the strategic document in field of sustainable transport, then the analysis of individual approaches to low emission zones in world capitals, which leads to the selection of a model suitable for the city of Almaty. The last part is proposed a tolled low emission zone for Almaly district with an emphasis on air pollution and traffic congestion in the central part of the city. Keywords: Nízkoemisní zóny; znečištění ovzduší; nástroje regulace dopravy; dopravní kongesce; zpoplatnění; Almaty; okres Almaly; Low emission zones; air pollution; regulation of traffic; traffic congestion; charge; Almaty; Almaly district Available in digital repository of ČVUT.
Nízkoemisní zóna v Almaty

Tato bakalářská práce se zabývá možností zavedení nízkoemisní zóny na příkladu města Almaty. Úvodní část je věnována popisu současné situace ve městě Almaty s důrazem na dopravu a životní prostředí. ...

Horák Tomáš; Yuriy Sherstnev; Vařacha Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases