Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 728514
Published from to

Biologické a sociální prediktory a koreláty lidské morálky
Kopecký, Robin
2024 - Czech
In this dissertation, we delve into the multifaceted domains of biological and social factors influencing human morality. The connecting element of this collection of four studies is both an interest in human morality as a traditional philosophical topic and the use of methods from empirical sciences, particularly biology, behavioural, and cognitive sciences. The first study focuses on the moral algorithms in autonomous vehicles. We examined moral preferences regarding the choice between software types that differ in their built-in algorithms for dealing with lethal collisions. These are categorized into three specific types: selfish, altruistic, and conservative. Respondents exhibited a preference for the altruistic strategy, which is reinforced when signalled to others. The altruistic preference is the most pronounced when it applies to everybody else, weaker when it reflects only a personal choice, and the weakest when choosing for one's own child. We conclude that making a choice public significantly sways individuals towards a more socially beneficial solution. The second study investigates the relationship between parasite Toxoplasma gondii infection and its subsequent impact on human political beliefs and values. Infected participants exhibited a tendency towards heightened tribalism and... V této disertační práci se zabýváme rozličnými oblastmi biologických a sociálních faktorů ovlivňujících lidskou morálku. Spojujícím prvkem tohoto souboru čtyř studií je souběžně zájem o lidskou morálku jako tradiční filozofické téma spolu s využitím metod empirických věd, zejména biologie, behaviorálních a kognitivních věd. První studie se zaměřuje na morální algoritmy v autonomních vozidlech. Zkoumali jsme morální preference týkající se volby mezi typy softwaru, které se liší zabudovanými algoritmy pro řešení smrtelných kolizí. Příslušné typy jsou kategorizovány do tří strategií: sobecké, altruistické a konzervativní. Respondenti preferovali altruistické strategie, a tato preference se ještě posílila, pokud byla signalizována ostatním. Altruistická preference je nejvýraznější, když se vztahuje na všechny ostatní, slabší, když odráží pouze osobní volbu, a nejslabší při volbě pro vlastní dítě. Docházíme k závěru, že zveřejnění volby výrazně ovlivní jedince směrem ke společensky výhodnějšímu řešení. Druhá studie zkoumá vztah mezi infekcí parazitem Toxoplasma gondii a jejím následným dopadem na politické přesvědčení a hodnoty lidí. Nakažení účastníci vykazovali tendenci ke zvýšenému tribalismu a sníženému kulturnímu liberalismu a antiautoritářství. Statisticky odfiltrovaný vliv horšího fyzického a... Keywords: morální soud; altruismus; wellbeing; experimentální filosofie; náboženství; toxoplazmóza; moral judgement; altruism; wellbeing; experimental philosophy; religion; toxoplasmosis Available in a digital repository NRGL
Biologické a sociální prediktory a koreláty lidské morálky

In this dissertation, we delve into the multifaceted domains of biological and social factors influencing human morality. The connecting element of this collection of four studies is both an interest ...

Kopecký, Robin
Univerzita Karlova, 2024

Regenerace smyslových orgánů u raků
KOR, Golara
2024 - English
Anteny jsou u raků důležitým smyslovým orgánem, které mají zásadní roli na jejich přežití, komunikaci a orientaci v prostředí. Jsou vybaveny smyslovými chloupky, které umožňují rakům detekovat různé podněty. Raci mají jedinečnou schopnost regenerovat své anteny. Hemocyty jsou specializované buňky raků a hrají klíčovou roli v jejich imunitním systému a podílejí se na procesu regenerace. Ke studiu morfologie a regenerace smyslových orgánů u raků jsme použili kryo-skenování a transmisní elektronové mikroskopy. V kapitole 2 byla kryo-skenovací elektronová mikroskopie použita k identifikaci potenciálních rozdílů v morfologii anten u šesti různých druhů raků, zahrnujících raka mramorovaného Procambarus virginalis, raka mexického Cambarellus patzcuarensis), raka červeného (Procambarus clarkii), raka signálního (Pacifastacus leniusculus), raka ničivého (Cherax destructor) a raka pruhovaného (Faxonius limosus). Zjistili jsme významné rozdíly mezi šesti druhy raků v poměru délky anteny, délky a šířky segmentu k délce krunýře a počtu segmentů. Zkoumání ultrastrukturálních rysů odhalilo rozdíly ve vzorcích distribuce smyslových chloupků podél anten a morfologii povrchu anten. Rozdílná morfologie anten mezi studovanými druhy pravděpodobně ukazuje na přizpůsobení se specifickým podmínkám jejich příslušných stanovišť. Výsledky dále ukázaly, že kombinace morfologických charakteristik anten nám může pomoci rozlišit různé studované druhy raků. V kapitole 3 bylo pomocí transmisní elektronové mikroskopie zkoumáno ultrastrukturální chování hemocytů během koagulace a fagocytózy v počátečních fázích poranění u raka mramorovaného. Během koagulačního procesu prodělaly hemocyty výrazné transformace v morfologii. Cytoplazmatická granula vykazovala změnu z elektronově hustých na elektronově prostupné formy s postupem koagulace. Bylo pozorováno, že transformované granule obsahují amorfní, pro eletrony prostupný materiál navzájem spojený a uvolňující svůj obsah do extracelulárního prostoru jako součást koagulačního procesu. Kromě toho bylo pozorováno, že obsah jádra také hraje roli během procesu koagulace. Navíc amputace nohy vedla k silné svalové degeneraci a fagocytující hemocyty začaly pohlcovat nekrotické tkáně. Kromě toho jsme pozorovali natrávené zbytky z fagocytovaných nekrotických tkání sloučených do granulí a dalších buněčných složek, čímž se zvýšila granularita hemocytů a změnila se jejich buněčná morfologie. Je však nutno poznamenat, že degranulace hemocytů během koagulace by mohla potenciálně snížit jejich granularitu. Vzhledem k tomu, že morfologické vlastnosti jsou pro klasifikaci hemocytů zcela zásadní, musí být tyto morfologické změny během koagulace a fagocytózy považovány za významné faktory. Degenerovaný materiál uložený uvnitř fagocytárních hemocytů může mít uplatnění v imunologických a regeneračních procesech. V kapitole 4 jsme použili transmisní elektronovou mikroskopii, abychom prozkoumali ultrastrukturální aspekty potenciálního zapojení imunitních buněk do regenerace nervů po amputaci anten raků. Zjištění ukázala, že během regenerace nervů byly přítomny všechny tři formy hemocytů. Nicméně granule v semigranulocytech a granulocytech přispěly především ke vzniku nových organel, jako jsou mitochondrie, Golgiho aparát a nervová vlákna v regenerovaných nervech račích anten. Odhalili jsme transformaci granulí hemocytů na různé organely během procesu regenerace nervů na ultrastrukturální úrovni. Závěrem lze říci, že tyto granule fungují jako kompaktní úložiště adaptabilních materiálů nesených imunitními buňkami, schopných transformace na různé organely během regenerace nervů v račích anten. The antennae are a crucial sensory organ in crayfish that plays vital roles in their survival, communication, and orientation within their environment. They are equipped with sensory hairs that enable crayfish to detect various stimuli. Crayfish possess the unique ability to regenerate their antennae. Hemocytes are specialized cells within crayfish and play a crucial role in their immune system and contribute to the process of regeneration. We applied cryo-scanning and Transmission electron microscopies to study sensory organ morphology and regeneration in crayfish. In Chapter 2, cryo-scanning electron microscopy was used to identify potential differences in antennal morphology in six different crayfish species including marbled crayfish Procambarus virginalis, Mexican dwarf crayfish Cambarellus patzcuarensis, red swamp crayfish Procambarus clarkii, signal crayfish Pacifastacus leniusculus, common yabby Cherax destructor, and spiny-cheek crayfish Faxonius limosus. We observed significant differences among the six crayfish species in the ratios of antenna length, segment length and width to carapace length, and the number of segments. Examination of ultrastructural features unveiled differences in the distribution patterns of sensory hairs along the antenna and the morphology of the antennal surface. The varying morphology of antennae among studied species possibly indicates an adaptation to the specific conditions of their respective habitats. Furthermore, the outcomes demonstrated that a combination of variations in both antennal morphological characteristics and biometric measurements could effectively help us to distinguish the different studied crayfish species. In Chapter 3, the ultrastructural behaviour of hemocytes during coagulation and phagocytosis in the initial phases of injury in marbled crayfish was explored using transmission electron microscopy. During the coagulation process, hemocytes experienced marked transformations in morphology. The cytoplasmic granules exhibited a change from electron-dense to electron-lucent forms with the progress of coagulation. The transformed granules containing amorphous, electron-lucent material were observed to combine and release their contents into the extracellular space as part of the coagulation process. Additionally, it was observed that the nucleus contents also play a role in the coagulation process. Furthermore, the amputation of the leg led to substantial muscle degeneration, and phagocytic hemocytes start to take up the necrotic tissues. Besides, we observed the digested remains from phagocytized necrotic tissues merged into granules and other cellular components, thereby enhancing the granularity of the hemocytes and altering their cellular morphology. However, it is essential to note that hemocyte degranulation during coagulation could potentially reduce their granularity. Since morphological features are critical for classifying hemocytes, these morphological changes during coagulation and phagocytosis must be considered significant factors. The degenerated material that stored inside phagocytic hemocytes may have application in immunological and regeneration processes. In Chapter 4, we employed transmission electron microscopy to explore the ultrastructural aspects of potential immune cell involvement in nerve regeneration within crayfish antennae post-amputation. The findings indicated that, during nerve regeneration, all three forms of hemocytes were present. However, the granules within semi-granulocytes and granulocytes mainly contributed to the generation of new organelles such as mitochondria, the Golgi apparatus, and nerve fibers in the regenerated nerves of crayfish antennae. We revealed the transformation of granules of hemocytes into diverse organelles during the process of nerve regeneration at the ultrastructural level. In conclusion, these granules function as compact repositories of adaptable materials carried by immune cells, capable of transformatio Keywords: Anteny; Elektronová mikroskopie; Hemocyt; Imunitní systém; Regenerace Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Regenerace smyslových orgánů u raků

Anteny jsou u raků důležitým smyslovým orgánem, které mají zásadní roli na jejich přežití, komunikaci a orientaci v prostředí. Jsou vybaveny smyslovými chloupky, které umožňují rakům detekovat různé ...

KOR, Golara
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Studium dynamiky deformačních procesů ve slitinách Mg-RE pomocí in-situ experimentálních metod
Farkas, Andrea; Mathis, Kristián
2024 - Slovak
In this present work, the dynamics of deformation mechanisms activated in binary magnesium-gadolinium alloys with respect to amount of Gd were investigated with in-situ experimental methods. Cast alloys are characterized by random texture. Compression test were done at room temperature with simultaneous record of acoustic emission response. The acoustic emission signal was subsequently analysed using advanced clustering method providing information about the dominant deformation mechanisms. High speed camera was used to study the dynamics of twinning, including estimation of the velocity of twin propagation with respect to Gd concentration. The deformation tests were repeated in a chamber of scanning electron microscope (in-situ SEM) with concurrent following the microstructure development using secondary electrons and electron back-scattered diffraction (EBSD) in different stages of the deformation. Main goal of this measurements was to identify active slip systems and the progress of twin volume fraction during deformation. Keywords: magnesium alloy, deformation tests, acoustic emission, high-speed camera, electron microscopy, twinning Předložená práce se zabývá studiem dynamiky deformačních procesů binárních slitin Mg-Gd pomocí in-situ experimentálních metod v závislosti na koncentraci Gd. Zkoumané lité slitiny jsou charakterizované náhodnou texturou. Tlakové zkoušky byly provedené se souběžným záznamem akustické emise, ze kterého byla následně pomocí pokročilé analýzy určená časová závislost dominantních deformačních mechanismů. Měření vysokorychlostní kamerou umožnila studium dynamiky dvojčatění, včetně vyhodnocení rychlosti propagace dvojčat v závislosti na koncentraci Gd. Deformační zkoušky byly opakovány v komoře řádkovacího elektronového mikroskopu (in-situ SEM) za současného pozorování mikrostruktury pomocí sekundárných elektronů a zpětně odrážených elektronů (EBSD) v jednotlivých stádiích deformace. Cílem těchto měření bylo identifikovat aktivní skluzové systémy a určit vývoj podílu dvojčat v průběhu deformace. Klíčová slova: hořčíková slitina, deformační zkoušky, akustická emise, vysokorychlostní kamera, elektronová mikroskopie, dvojčatění Keywords: hořčíkové slitiny|dislokační skluz|dvojčatění|akustická emise|vysokorychlostní kamera|difrkace zpětné odražených elektronů; magnesium alloys|dislocation slip|twinning|acoustic emission|high-speed camera|electron back-scatter diffraction Available in a digital repository NRGL
Studium dynamiky deformačních procesů ve slitinách Mg-RE pomocí in-situ experimentálních metod

In this present work, the dynamics of deformation mechanisms activated in binary magnesium-gadolinium alloys with respect to amount of Gd were investigated with in-situ experimental methods. Cast ...

Farkas, Andrea; Mathis, Kristián
Univerzita Karlova, 2024

Farmakokinetika intramuskulárně aplikovaných termoresponsivních polyakrylamidů
Groborz, Ondřej
2024 - English
6 Pharmacokinetics of Intramuscularly Administered Thermoresponsive Polyacrylamides Author: Ondřej Groborz Supervisor: doc. Mgr. Martin Hrubý, Ph.D., DSc. Institute of Macromolecular Chemistry, Czech Academy of Sciences Advisers: Ing. Pavel Švec RNDr. Lenka Loukotová, PhD. Abstract Polymer solutions with lower critical solution temperature (LCST) undergo a phase separation when heated above their cloud point temperature (TCP). These thermoresponsive polymers have numerous promising medicinal applications, such as in situ depot-forming radiotherapy (brachytherapy), controlled drug-release, immuno-radiotherapy, injectable thermogelling for tissue engineering and cell culture and magnetic resonance imaging (MRI), among others. Yet, despite extensive research on medicinal applications of thermoresponsive polymers, their fate after their administration remains largely unknown. Thus, in our study, we synthesized and thoroughly characterized four different thermoresponsive polyacrylamides, namely poly(N-(2,2-difluoroethyl)acrylamide), poly(N- isopropylacrylamide), poly(N,N-diethylacrylamide) and poly(N-acryloylpyrrolidine) under physiologically relevant conditions. Subsequently, we determined their biodistribution kinetics in mice and proposed a data-based pharmacological model to describe their in vivo behaviour,... 5 Farmakokinetika intramuskulárně aplikovaných termoresponzivních polyakrylamidů Autor: Ondřej Groborz Vedoucí práce: doc. Mgr. Martin Hrubý, Ph.D., DSc. Ústav makromolekulární chemie, Akademie věd České republiky Konzultanti: Ing. Pavel Švec RNDr. Lenka Loukotová, PhD. Abstrakt Roztoky některých polymerů vykazují dolní kritickou rozpouštěcí teplotu (lower critical solution temperature, LCST). Takové polymery za určitých podmínek vytvářejí homogenní roztoky, ale jakmile teplota roztoku překročí kritickou teplotu (cloud point temperature, TCP), dojde k fázové separaci. Pro tyto polymery bylo navrženo nespočet aplikací v rámci medicinální chemie a medicíny, například in situ formovaná depa pro radioterapii (brachytherapii), in situ formovaná depa pro protrahované uvolňování léčiv, imunoradiotherapie, injekční thermogelling pro tkáňová inženýrství a pěstování buněčných kultur, tracery pro magnetickou rezonanci (MRI) a mnoho dalších. Navzdory četným navrženým využitím a rozsáhlému výzkumu těchto polymerů, farmakokinetika injekovaných termoresponzivních polymerů stále není dostatečně dobře prozkoumána. V této práci se věnujeme syntéze a důkladné fyzikálně-chemické charakterizaci čtyř různých termoresponzivních polyakrylamidů, konkrétně poly(N-(2,2-difluoroethyl)akrylamidu, poly(N- isopropylakrylamidu),... Keywords: polyakrylamidy; thermoresponzivní; farmakokinetika; in vivo; polymery; biodistribuce; fluorescence; LCST; polyacrylamides; thermoresponsive; pharmacokinetics; in vivo; polymers; biodistribution; fluorescence; LCST Available in a digital repository NRGL
Farmakokinetika intramuskulárně aplikovaných termoresponsivních polyakrylamidů

6 Pharmacokinetics of Intramuscularly Administered Thermoresponsive Polyacrylamides Author: Ondřej Groborz Supervisor: doc. Mgr. Martin Hrubý, Ph.D., DSc. Institute of Macromolecular Chemistry, Czech ...

Groborz, Ondřej
Univerzita Karlova, 2024

Běh v kontextu vývojové kineziologie
Růžek, Ondřej; Bačáková, Radka; Pokorný, Jan
2024 - Czech
Title: Running in the context of developmental kinesiology Objective: The objective of this diploma thesis was to describe the running gait in the context of human developmental ontogenesis. From information sources working with the topic of developmental kinesiology, a comprehensive text was prepared on the influence of establishing posture on the subsequent development of locomotion patterns of walking and running. Methods: The compilation method was used in this work. Relevant peer-reviewed articles were drawn upon to identify current information on running kinesiology for subsequent interdisciplinary comparison of approaches to the definition and description of the running stride cycle. Results: In the thesis, it was repeatedly emphasized that reaching the float phase in a running gait is a genetically conditioned in a person's life. The thesis that the central control of postural-locomotor function is already engaged in the first year of life thanks to genetically encoded programs. In parallel with how the musculoskeletal system strengthens during the first year of life with the aim of overcoming gravity and achieving bipedality, the strength of functional control at the level of the CNS. Key words: step cycle of running, running, locomotion, posture, kinesiology of running Název: Běh v kontextu vývojové kineziologie Cíl: Cílem této diplomové práce bylo popsat krokový cyklus běhu v kontextu motorické ontogeneze člověka. Z informačních zdrojů pracujících s tématem vývojové kineziologie byl zpracován ucelený text o vlivu založení postury na následovný vývoj lokomočních vzorů chůze a běhu. Metody: V práci byla využita metoda kompilace. Bylo čerpáno z relevantních odborných článků s cílem zjištění aktuálních informací o kineziologii běhu pro následovné mezioborové srovnání přístupů k definici a popisu krokového cyklu běhu. Výsledky: V práci bylo opakovaně akcentováno, že dosažení letové fáze v běžeckém kroku je geneticky podmíněnou vývojovou etudou v životě člověka. Práce vysvětluje, že centrální kontrola posturálně-lokomoční funkce se angažuje již v prvním roce života právě díky geneticky zakódovaným programům. Paralelně s tím, jak sílí muskuloskeletální aparát v průběhu prvního roku života s cílem přemoci gravitaci a dosáhnout na bipedalitu, sílí rovněž funkční řízení na úrovni CNS. Klíčová slova: krokový cyklus běhu, běh, lokomoce, postura, kineziologie běhu Keywords: krokový cyklus běhu; běh; lokomoce; postura; kineziologie běhu; gait cycle of running; running; locomotion; posture; kinesiology of running Available in a digital repository NRGL
Běh v kontextu vývojové kineziologie

Title: Running in the context of developmental kinesiology Objective: The objective of this diploma thesis was to describe the running gait in the context of human developmental ontogenesis. From ...

Růžek, Ondřej; Bačáková, Radka; Pokorný, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Ultrarychlá dynamika nosičů náboje ve 2D materiálech
Koutenský, Petr; Kozák, Martin
2024 - Czech
Title: Ultrafast dynamics of charge carriers in 2D materials Author: Bc. Petr Koutenský Department: Department of Chemical Physics and Optics Supervisor: RNDr. Martin Kozák, Ph.D., Department of Chemical Physics and Optics Abstract: The goal of this thesis was to study ultrafast dynamics of excitons in monolayers of transient metal dichalcogenides WSe2 and MoS2 using methods of ultrafast laser spectroscopy. We focus on two types of processes in this thesis. We measured ultrafast dynamics of carrier recombination and inter-valley scattering of excitons. We also focused on ultrafast manipulation with excitonic energy levels which allows us to remove the energy degeneracy in different minima of the band structure using coherent optical effects (optical Stark effect and Bloch-Siegert shifts). In the future, the observed phenomena could contribute to developement of new utrafast optical and optoelectronical devices exploting so called valley polarization of electrons in the studied materials. Keywords: Ultrashort laser puses, time-resolved laser spectroscopy, nonlinear op- tics, 2D crystals iii Název práce: Ultrarychlá dynamika nosičů náboje ve 2D materiálech Autor: Bc. Petr Koutenský Katedra: Katedra chemické fyziky a optiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Martin Kozák, Ph.D., Katedra chemické fyziky a optiky Abstrakt: Cílem této práce bylo experimentálně zkoumat ultrarychlou dynamiku excitonů v monovrstvách dichalkogenidů přechodných kovů WSe2 a MoS2 pomocí metod ultrarychlé laserové spektroskopie. Práce se zaměřuje na pozorování dvou typů procesů. Konkrétně jsme měřili dynamiku rekombinace a meziúdolního roz- ptylu excitonů. Dále se v práci zaměřujeme na ultrarychlou manipulaci s energe- tickými hladinami excitonů dovolující sejmout energetickou degeneraci v různých minimech pásové struktury pomocí optických koherentních jevů (optický Star- kův jev a Bloch-Siegertův posuv). Pozorované jevy mohou v budoucnu přispět k rozvoji nového typu ultrarychlých optických a optoelektronických součástek a nového typu elektroniky využívající tzv. údolní polarizaci elektronů v látkách. Klíčová slova: Ultrakrátké laserové pulzy, časově-rozlišená laserová spektroskopie, nelineární optika, 2D krystaly iii Keywords: Ultrakrátké laserové pulzy|časově-rozlišená laserová spektroskopie|nelineární optika|2D krystaly; Ultrashort laser puses|time-resolved laser spectroscopy|nonlinear optics|2D crystals Available in a digital repository NRGL
Ultrarychlá dynamika nosičů náboje ve 2D materiálech

Title: Ultrafast dynamics of charge carriers in 2D materials Author: Bc. Petr Koutenský Department: Department of Chemical Physics and Optics Supervisor: RNDr. Martin Kozák, Ph.D., Department of ...

Koutenský, Petr; Kozák, Martin
Univerzita Karlova, 2024

Stanovení výparu z malých povodí
Toušková, Jitka; Šípek, Václav; Možný, Martin; Brom, Jakub
2024 - Czech
Evapotranspiration (ET) plays a significant role in the hydrological balance. The terms potential (PET) and reference (RET) evapotranspiration are often used while estimating its rate. The doctoral thesis deals with the estimation of PET, RET and other selected processes. First, the influence of net longwave radiation (the component of radiation balance) on the rate of PET was examined. It was found that the standard methods result in the significant differences in PET estimation due to the absence of model calibration to local conditions. The original model caused distinction in the PET evaluation for the Liz experimental catchment by up to 100 mm/year. Calibration of the parameters of two commonly used methods for calculating net longwave radiation reduced the error in PET evaluation to less than 20 mm/year. PET or RET estimation itself can be performed by many direct or indirect methods. Their accuracy is highly discussed. This work focused on selection of suitable methods and their further testing on conditions of 18 stations in the Czech Republic. 37 methods were compared with measured data. It was proven, that the best results in this region were achieved by combination methods (with average RMSE of 1.2 mm/day, 18.6 mm/month, and 33.3 mm/year). Among individual models, the radiation-based... Evapotranspirace (ET) hraje významnou roli v hydrologické bilanci. Při odhadování míry ET se pracuje obvykle s koncepty potenciální (PET) a referenční (RET) evapotranspirace. Předkládaná disertační práce se zabývá stanovením PET/RET a vybranými dílčími procesy, které tvoří celkovou aktuální ET. V rámci studie zabývající se vlivem dlouhovlnné složky radiační bilance bylo zjištěno, že standardně používané metody obsahují značnou nejistotu při odhadu PET díky absenci kalibrace parametrů modelů na lokální podmínky. Doporučené hodnoty parametrů zapříčinily odchylku v odhadu PET na povodí Liz na Šumavě až o 100 mm/rok. Kalibrace parametrů dvou běžně využívaných metod pro výpočet dlouhovlnné složky radiační bilance snížila chybu v odhadu PET na úroveň <20 mm/rok. Samotný odhad PET/RET je možné provádět pomocí řady přímých nebo nepřímých metod, jejichž přesnost je vysoce diskutována. V této práci byl s ohledem na existenci velkého množství výpočetních metod proveden výběr vhodných metod a jejich následné otestování na poměrech 18 stanic České republiky. Bylo porovnáno 37 metod s naměřenými daty. Bylo prokázáno, že nejlepších výsledků v našem regionu dosáhly kombinační metody (s průměrným RMSE 1.2 mm/den, 18.6 mm/měsíc a 33.3 mm/rok). Z jednotlivých metod pak byly jako nejlepší vyhodnoceny radiačně zaměřená... Keywords: hydrologie; evapotranspirace; výpar; radiace; hydrologická bilance; hydrology; evapotranspiration; evaporation; radiation; water balance Available in a digital repository NRGL
Stanovení výparu z malých povodí

Evapotranspiration (ET) plays a significant role in the hydrological balance. The terms potential (PET) and reference (RET) evapotranspiration are often used while estimating its rate. The doctoral ...

Toušková, Jitka; Šípek, Václav; Možný, Martin; Brom, Jakub
Univerzita Karlova, 2024

Pohlavní promiskuita, skrytá volba samice a biologie pěvčí spermie
Míčková, Kristýna; Albrecht, Tomáš; Vrbacký, Marek; Krist, Miloš
2024 - English
The discovery of postcopulatory mechanisms of mate choice has fundamentally altered our understanding of sexual selection. Passerines are an ideal group for studying two basic mechanisms of postcopulatory sexual selection, sperm competition and cryptic female choice. This doctoral thesis focuses on postcopulatory sexual selection in passerines from three different angles. In this study, we investigated (1) age-related changes in traits that can affect male reproductive success (sperm morphology, velocity and production) and a trade-off between these traits and lifespan in male barn swallows (Hirundo rustica); (2) variation in seminal fluid and sperm proteins in six selected passerine species and whether these differences are caused by phylogeny or postcopulatory sexual selection; and (3) the protein composition of female barn swallow cloacal fluids in four phases of the reproductive season, changes in protein composition in individual phases, and identification of phase-specific proteins. Our results show that there is no unified trend for changes in sperm traits or sperm production across male lifespan. While sperm morphology and velocity do not change considerably, sperm production increases in first years of life. However, excessive investment in sperm production could reduce the male's chances... Objev postkopulačních mechanizmů výběru partnera zásadně změnil pohled na pohlavní selekci. Pěvci tvoří ideální skupinu pro studium dvou mechanizmů postkopulační pohlavní selekce, kompetice spermií a skryté volby samice. Tato dizertační práce se zabývá postkopulační selekcí ze třech různých uhlů právě u tohoto taxonu. V této práci jsme se zabývali (1) životními změnami znaků, které mohou ovlivňovat reprodukční úspěch samců (morfologie a velocita spermií, produkce spermií) a zároveň trade-off mezi těmito znaky a délkou dožití u samců vlaštovky obecné (Hirundo rustica); (2) variabilitou v proteinech seminální tekutiny a spermií u šesti vybraných druhů pěvců a zda jsou tyto rozdíly způsobeny fylogenezí či vlivem postkopulační pohlavní selekce a (3) popisem proteinového složení samičích kloakálních tekutin vlaštovky obecné ve čtyřech fázích reprodukčního cyklu, změnami v zastoupení proteinů v jednotlivých fázích a stanovením proteinů specifických pro jednotlivé reprodukční fáze. Naše výsledky ukazují, že neexistuje jednotný trend pro změny ve znacích spermií či produkce spermií napříč životem samce. Zatímco morfologie ani velocita spermií se zásadně nemění, produkce spermií v prvních letech života stoupá. Přílišná investice do produkce spermií však může snížit šance samce na delší život, což... Keywords: extra-pair paternity; postcopulatory sexual selection; sperm morphology; sperm motility; cryptic female choice; heritability; sexual ornamentation; extra-pair paternity; postcopulatory sexual selection; sperm morphology; sperm motility; cryptic female choice; heritability; sexual ornamentation Available in a digital repository NRGL
Pohlavní promiskuita, skrytá volba samice a biologie pěvčí spermie

The discovery of postcopulatory mechanisms of mate choice has fundamentally altered our understanding of sexual selection. Passerines are an ideal group for studying two basic mechanisms of ...

Míčková, Kristýna; Albrecht, Tomáš; Vrbacký, Marek; Krist, Miloš
Univerzita Karlova, 2024

VÝCHOVNÝ POTENCIÁL ESTETICKÉ A MORÁLNÍ ZKUŠENOSTI V PEDAGOGICE JOHNA DEWEYHO
Pelzová, Markéta; Strouhal, Martin; Pelcová, Naděžda; Šíp, Radim
2024 - Czech
The text submitted aims at analysis of the relation between aesthetic experience and moral education. In seven chapters it addresses current issues of aesthetic education at schools, presents the most important discourses from the field of moral issues and elaborates on analysis of the relation between aesthetic and moral experience in the work of a representative of American pragmatism, John Dewey. The text offers not only answers to the questions of educational potential of aesthetic classes, but also new ideas for improvement of the current educational practice. Předložený text je zacílen na analýzu vztahu mezi estetickou zkušeností a morální výchovou. V rámci sedmi kapitol se věnujeme aktuálním otázkám praxe estetických výchov ve škole, představení nejdůležitějších diskurzů z oblasti morální problematiky i samotné analýze vztahu estetické a morální zkušenosti v díle představitele amerického pragmatismu Johna Deweyho. Text nabízí odpovědi nejen na výchovně vzdělávací potenciál estetických předmětů, přináší také nové náměty pro zkvalitnění současné vzdělávací praxe. Keywords: John Dewey|americký pragmatismus|estetická výchova|estetická zkušenost|morální výchova|kurikulum; John Dewey|American pragmatism|aesthetic education|aesthetic experience|moral education|curriculum Available in a digital repository NRGL
VÝCHOVNÝ POTENCIÁL ESTETICKÉ A MORÁLNÍ ZKUŠENOSTI V PEDAGOGICE JOHNA DEWEYHO

The text submitted aims at analysis of the relation between aesthetic experience and moral education. In seven chapters it addresses current issues of aesthetic education at schools, presents the most ...

Pelzová, Markéta; Strouhal, Martin; Pelcová, Naděžda; Šíp, Radim
Univerzita Karlova, 2024

Interakce sauroleishmanií s flebotomy
Tichá, Lucie; Volf, Petr; Berriatua Fernández de Larea, Eduardo; Shaw, Jeffrey Jon
2024 - English
Sauroleishmania is a group of less studied parasites that belong to the genus Leishmania (Kinetoplastida: Trypanosomatidae). They circulate between reptile hosts and sand fly vectors (Diptera: Psychodidae). Due to the non-pathogenic character of its species, little is known about their development in reptiles and sand flies. The main objective of this project was to elucidate some missing aspects of Sauroleishmania life cycle. A major part of this thesis aimed to test the susceptibility of various sand fly species to different Sauroleishmania isolates and describe their development in the sand fly intestinal tract. A minor part was devoted to the study of infection in reptiles. First, we investigated the development of Leishmania (Sauroleishmania) tarentolae in three Phlebotomus species. Sand flies were infected through membrane on promastigote suspension and dissected at various time intervals post infection. Leishmania (S.) tarentolae developed in all three species tested and underwent peripylarian type of the development. Moreover, heavy parasite loads were frequently found in Malpighian tubules, which is a unique localization among Leishmania parasites. To summarize the current knowledge on L. (S.) tarentolae, we have also written a review describing the origin, life cycle and application of... Sauroleishmanie jsou méně zkoumanou skupinou parazitů, kteří náleží do rodu Leishmania (Kinetoplastida: Trypanosomatidae). Jejich životní cyklus zahrnuje plazí hostitele a flebotomy (Diptera: Psychodidae). Sauroleishmanie nejsou patogenní pro člověka, a tak je o jejich vývoji ve flebotomech a gekonech známo velmi málo. Hlavním cílem této práce tedy bylo otestovat vnímavost různých druhů flebotomů k sauroleishmaniové infekci a popsat vývoj těchto parazitů ve střevě přenašeče; menší část pak byla věnována výzkumu infekcí v plazech. Nejprve jsme se zabývali vývojem Leishmania (Sauroleishmania) tarentolae ve třech druzích flebotomů rodu Phlebotomus. Flebotomové byli infikováni kulturou promastigotů sáním přes membránu a jejich střeva byla vyšetřována v různých časových intervalech po infekci. Leishmania (S.) tarentolae se vyvíjela ve všech třech zkoumaných druzích, typ vývoje byl peripylární. Kromě toho se parazité v hojném počtu vyskytovali v Malpigických trubicích, což je pro parazity rodu Leishmania unikátní lokalizace. Dosavadní poznatky o L. (S.) tarentolae jsme také shrnuli do přehledového článku popisujícího původ, životní cyklus a využití tohoto druhu sauroleishmanie. Dále jsme popsali vývoj dvou vybraných druhů sauroleishmanií, L. (S.) adleri a L. (S.) hoogstraali, v různých druzích flebotomů... Keywords: Leishmania; Sauroleishmania; Sergentomyia; Phlebotomus; flebotomové; Leishmania; Sauroleishmania; Sergentomyia; Phlebotomus; sand flies Available in a digital repository NRGL
Interakce sauroleishmanií s flebotomy

Sauroleishmania is a group of less studied parasites that belong to the genus Leishmania (Kinetoplastida: Trypanosomatidae). They circulate between reptile hosts and sand fly vectors (Diptera: ...

Tichá, Lucie; Volf, Petr; Berriatua Fernández de Larea, Eduardo; Shaw, Jeffrey Jon
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases