Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 626108
Published from to

Parallel YOLO-based Model for Real-time Mitosis Counting
2023 -
Keywords: YOLO; hluboké učení; počítání mitózy; rakovina prsu; histopatologie; strojové učení; detekce v reálném čase Available in the ZČU Library.
Parallel YOLO-based Model for Real-time Mitosis Counting

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Samouspořádané polymerní systémy citlivé na vnější podněty pro biomedicínu
Sincari, Vladimir; Štěpánek, Petr; Matějíček, Pavel; Sedláková, Zdeňka
2022 - English
The first work in my doctoral thesis described a novel rapid and eco-friendly reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization reaction of the N-(2- hydroxypropyl) methacrylamide (HPMA) monomer under microwave irradiation (MWI). Optimal conditions for the polymerization such as reaction time, solvents, monomer stoichiometry and RAFT agents was determined. The polymerization kinetics demonstrated the linear increase in the number-average molecular weight (Mn) with monomer conversion. Good agreement between the theoretical and experimental Mn values was verified with pseudo-first- order kinetic plots, with low dispersities (Đ ≤ 1.04). Furthermore, this publication demonstrated the ability of MWI to facilitate copolymer formation by the preparation of relevant copolymers, such as poly(HPMA-b-bocAPMA), poly(HPMA-b-MABH) and poly(HPMA-b-PDPA) which were used as a base for the following work in the thesis. The second and third study are devoted to delivery of therapeutic molecules by using cargo-delivery self-assemblies in the form of polymersomes (PS). Such drug delivery systems (DDS) potentially minimize the premature degradation of drug, fast clearance from bloodstream and dosing frequency which leads to lower toxicity. The main advantage of DDS is the controlled manner of drug... První publikace v mé doktorské dizertační práci popisuje novou rychlou a ekologicky šetrnou polymerační reakci s reverzibilním adičně-fragmentačním přenosem řetězců (RAFT) monomeru N-(2-hydroxypropyl)methakrylamidu (HPMA) za mikrovlnného ozařování (MWI). Byly stanoveny optimální podmínky pro polymeraci, jako je reakční doba, rozpouštědlo, stechiometrie monomeru a činidla RAFT. Polymerizační kinetika prokázala lineární nárůst číselně střední molekulové hmotnosti (Mn) s konverzí monomeru. Dobrá shoda mezi teoretickými a experimentálními hodnotami Mn byla ověřena pomocí kinetických grafů pseudoprvního řádu. Bylo dosaženo nízkých disperzit (Đ ≤ 1,04). Dále jsme v této publikaci prokázali schopnost MWI usnadnit přípravu relevantních kopolymerů, jako jsou poly(HPMA- b-BocAPMA), poly(HPMA-b-MABH) a poly(HPMA-b-PDPA), které byly použit jako základ pro následující studie. Druhá a třetí studie se věnují dopravě terapeutických molekul pomocí pomocí samouspořádaných struktur, jmenovitě polymeromů (PS). Tyto dopravní systémy pro léčiva (DDS) potenciálně minimalizují předčasnou degradaci léčiva a rychlou clearance z krevního řečiště a snižují potřebnou frekvenci dávkování, což vede k nižším vedlejším účinkům. Hlavní výhodou DDS je řízený způsob uvolňování léčiva na konkrétním místě prostřednictvím aktivních nebo... Keywords: Samouspořádání; polymery; kopolymery; nanočástice; vnější stimuly; biomedicína; diagnostika; Self-assembly; polymers; copolymers; nanoparticles; external stimuli; biomedicine; diagnostics Available in a digital repository NRGL
Samouspořádané polymerní systémy citlivé na vnější podněty pro biomedicínu

The first work in my doctoral thesis described a novel rapid and eco-friendly reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization reaction of the N-(2- hydroxypropyl) methacrylamide ...

Sincari, Vladimir; Štěpánek, Petr; Matějíček, Pavel; Sedláková, Zdeňka
Univerzita Karlova, 2022

Pojem objektu v Husserlově fenomenologii a jeho předobraz v klasické antické metafyzice
Zavřel, Viktor; Benyovszky, Ladislav; Rybák, David; De Santis, Daniele
2022 - Czech
The presented dissertation aims to present the concept of an object, which we can observe in Husserl's phenomenological philosophy. It highlights the four basic meanings of an object and tries to connect them. This work also presents a comprehensive history of key metaphysical concepts. Primarily through the analysis of the theories of the pre-Socratic philosophers and Plato's theory, it presents the ancient concept of the object, then moves on to the analysis of Aristotle's Metaphysics, within which the focuse is placed especially on the concept of οὐσία and on the changes in the understanding of this term. Předkládaná disertační práce si klade za cíl představit pojetí objektu, která můžeme nalézt v Husserlově fenomenologické filosofii. Vyzdvihuje čtyři elementární významy předmětu a snaží se je propojit. Tato práce též uvádí komplexní historii klíčových metafyzických pojmů. Především prostřednictvím analýzy teorií předsókratovských filosofů a teorie Platónovy představuje antické pojetí objektu, následně přechází k analýze Aristotelovy Metafyziky, v jejímž rámci je kladen důraz zejména na koncept οὐσία a proměny jeho chápání. Keywords: fenomenologie; metafyzika; epistemologie; předmět; objekt; podstata; Edmund Husserl; Platón Aristotelés; phenomenology; metaphysics; epistemology; object; substance; Edmund Husserl; Plato; Aristotle Available in a digital repository NRGL
Pojem objektu v Husserlově fenomenologii a jeho předobraz v klasické antické metafyzice

The presented dissertation aims to present the concept of an object, which we can observe in Husserl's phenomenological philosophy. It highlights the four basic meanings of an object and tries to ...

Zavřel, Viktor; Benyovszky, Ladislav; Rybák, David; De Santis, Daniele
Univerzita Karlova, 2022

Kooperativní hry s částečnou informací
Černý, Martin; Bok, Jan
2022 - English
(english) May 21, 2021 Partially defined cooperative games are a generalisation of classical coopera- tive games in which the worth of some of the coalitions is not known. Therefore, they are one of the possible approaches to uncertainty in cooperative game the- ory. The main focus of this thesis is to collect and extend the existing results in this theory. We present results on superadditivity, convexity, positivity and 1-convexity of incomplete games. For all the aforementioned properties, a de- scription of the set of all possible extensions (complete games extending the incomplete game) is studied. Different subclasses of incomplete games are con- sidered, among others incomplete games with minimal information, incomplete games with defined upper vector or symmetric incomplete games. Some of the results also apply to fully generalised games. For superadditivity and 1-convexity, solution concepts (considering only par- tial information) are introduced and studied. Especially for 1-convexity, a thor- ough investigation of the defined solution concepts consisting of different char- acterisations is provided. 1 (česky) 21. května 2021 Částečně definované kooperativní hry jsou zobecněným modelem klasických kooperativních her, ve kterém je známa hodnota pouze některých koalic. Proto se dá na tento model nahlížet jako na jeden z možných přístupů k modelování neurčitosti. Hlavním cílem této práce je shrnout a rozšířit existující výsledky této teorie. Práce obsahuje výsledky týkající se superaditivity, konvexity, pozitivity a 1- konvexity neúplných her. Pro všechny tyto vlastnosti studujeme popis množiny všech extenzí (úplných her rozšiřujících danou neúplnou hru). V rámci toho se soustředíme na několik tříd neúplných her. Mezi dalšími se jedná o neúplné hry s minimální informací, neúplné hry s definovaným horním vektorem nebo symetrické neúplné hry. Uvádíme i několik výsledků k obecným neúplným hrám. V rámci studia superaditivity a 1-konvexity definujeme a studujeme koncepty řešení (definované pouze na částečné informaci). Konkrétně pro 1-konvexitu na- bízíme rozsáhlou analýzu zadefinovaných konceptů, zahrnující několik ekviva- lentních charakterizací. 1 Keywords: kooperativní hra|částečně definovaná kooperativní hra|konvexní hry|positivní hry|1-konvexní hry; cooperative game|partially defined cooperative game|convex games|positive games|1-convex games Available in a digital repository NRGL
Kooperativní hry s částečnou informací

(english) May 21, 2021 Partially defined cooperative games are a generalisation of classical coopera- tive games in which the worth of some of the coalitions is not known. Therefore, they are one of ...

Černý, Martin; Bok, Jan
Univerzita Karlova, 2022

Romský holocaust
Wilde, Boris; Kosek, Jan; Agha, Petr
2022 - Slovak
The central theme of this thesis is the Roma Holocaust. Through the historical realities the Roma Holocaust is placed in a legal but also a wider sociological context. The individual stages in the development of the legal status of the Roma minority from approximately the thirteenth century form the internal division of the first mainly historical part of the work. The aim of this part is to point out the causes that to a certain extent determined the investigated events during the Second World War, but also the post-war development and the current status quo. The second part of the work directly analyzes the Roma Holocaust, while the emphasis is on the development in Nazi Germany but also on the development in the individual successor state units of the first Czechoslovak Republic. The differences in the state policy towards the Roma minority during the Second World War, which led to various consequences, are illustrated on the mentioned state units. The third and last part of the thesis is devoted to the development after the Second World War and its purpose is to point out the process of reflecting on the Roma Holocaust and the significance of this process for post-war society, both within the united Czechoslovakia and the independent Czech Republic. Emphasis is mainly on the question of how... Ústrednou témou tejto diplomovej práce je rómsky holokaust. Skrz historické súvislosti je rómsky holokaustu zasadený do právneho, no i širšieho spoločenskovedného kontextu. Jednotlivé etapy vo vývoji právneho postavenia Rómov, od približne trinásteho storočia, tvoria vnútorné členenie prvej prevažne historickej časti práce. Cieľom tejto časti je poukázať na východiská, ktoré do určitej miery determinovali skúmané udalosti v období druhej svetovej vojny, ale i povojnový vývoj a súčasný status quo. Druhá, hlavná, časť práce analyzuje priamo rómsky holokaust, pričom dôraz je kladený na vývoj v nacistickom Nemecku, ale i na vývoj v jednotlivých nástupníckych štátnych útvaroch prvej Československej republiky. Na uvedených štátnych útvaroch sú ilustrované rozdiely v štátnej politike voči rómskej menšine, ktoré sa v období druhej svetovej vojny uplatnili, a ktoré viedli k rozličným dôsledkom. Tretia a posledná časť práce je venovaná vývoju po skončení druhej svetovej vojny a jej účelom je poukázať na proces reflektovania rómskeho holokaustu a význame tohto procesu pre povojnovú spoločnosť, a to v rámci zjednoteného Československa, no i samostatnej Českej republiky. Dôraz je kladený najmä na otázku, ako sa spoločnosť vysporiadala s odkazom rómskeho holokaustu, ako sa na základe tejto skúsenosti vyvíjal... Keywords: rómsky holokaust; rasová diskriminácia; porajmos; nacizmus; Romani Holocaust; racial discrimination; porajmos; nazism Available in a digital repository NRGL
Romský holocaust

The central theme of this thesis is the Roma Holocaust. Through the historical realities the Roma Holocaust is placed in a legal but also a wider sociological context. The individual stages in the ...

Wilde, Boris; Kosek, Jan; Agha, Petr
Univerzita Karlova, 2022

Globalizace, glokalizace a neolokalismus jako hybné síly proměn evropského pivovarnictví
Materna, Kryštof; Chromý, Pavel; Szczyrba, Zdeněk; Toušek, Václav
2022 - Czech
This paper aims to contribute to the debate on the importance of local and regional context on the impact of global processes by using the European brewing industry as a case study. The brewing industry has been fundamentally affected by global changes over the last 30 years. At the same time, beer is a product that has been historically linked to its place of production, and consumers are both sensitive to any changes and can influence impact of possible changes through their consumers' behaviour. The research focuses on the impacts of globalization on the brewing industry and breweries in Europe in terms of the presence of transnational brewing companies on the markets of European countries, the concentration and relocation of the beer production and the unification of the beer supply. Moreover, it studies the glocalization and neolocalism processes shaping the emergence of the phenomenon of the establishment of microbreweries and its spread in space. Glocalization is understood here as a phenomenon in which local initiatives also use the opportunities provided by the globalization to succeed, while neolocalism is understood as a phenomenon of the return of demand for local products as an alternative to the overly strong supply-side effects of the globalization. The first aim of this thesis is... Tato práce má ambici přispět do debaty o významu lokálního a regionálního prostředí na dopady globálních procesů na příkladu evropského pivovarnictví. Pivovarnictví bylo v posledních 30 letech zásadně ovlivněno globálními změnami. Pivo je zároveň produkt, který je historicky významně spjat s místem své produkce, kde jsou spotřebitelé na změny citliví, a zároveň mohou svým spotřebním chováním tyto změny ovlivnit. Předmětem výzkumu jsou jednak dopady globalizace na pivovarnictví a pivovary v Evropě ve smyslu působení nadnárodních pivovarských společností na trzích evropských zemí, koncentrace a přesuny výroby piva a unifikace pivní nabídky. Dále jsou to procesy glokalizace a neolokalismu formující vznik fenoménu zakládání minipivovarů a jeho šíření v prostoru. Glokalizace je zde chápána jako jev, kdy lokální iniciativy využívají ke svému úspěchu i možností daných globalizací, neolokalismus pak jako fenomén návratu poptávky po lokálních produktech jakožto alternativě k příliš silnému působení globalizace na straně nabídky. Cílem práce je tedy jednak podchytit globalizační procesy v evropském pivovarnictví v podobě působení nadnárodních pivovarských skupin, definování jejich prostorových strategií, hodnocení akvizic nových pivovarů a jejich uzavírání v kontextu ekonomické vyspělosti a pivovarnické... Keywords: Pivovarnictví; globalizace; glokalizace; neolokalismus; distribuční strategie; životní cyklus výrobku; Brewing industry; gobalization; glocalization; neolocalism; distribution strategies; product life-cycle Available in a digital repository NRGL
Globalizace, glokalizace a neolokalismus jako hybné síly proměn evropského pivovarnictví

This paper aims to contribute to the debate on the importance of local and regional context on the impact of global processes by using the European brewing industry as a case study. The brewing ...

Materna, Kryštof; Chromý, Pavel; Szczyrba, Zdeněk; Toušek, Václav
Univerzita Karlova, 2022

Využití moderních analytických metod v klinickém výzkumu
Vernerová, Andrea; Kujovská Krčmová, Lenka; Doležal, Rafael; Malíř, František
2022 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Training Workplace Department of Analytical Chemistry Doctoral Degree Program Bioanalytical Methods Candidate Mgr. Andrea Vernerová Supervisor Assoc. Prof. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D. Advisor MUDr. Ondřej Sobotka, Ph.D. Title of Doctoral Thesis Application of modern analytical methods in clinical research The dissertation thesis, composed as a compilation of five publications, is dealing with the development, optimization and validation of chromatographic methods and extraction procedures for the determination of early activation of the immune system biomarkers (neopterin, kynurenine, and tryptophan) in saliva and gingival crevicular fluid in oncological patients and patients with periodontal diseases. Furthermore, the potential of the use of Clark's sensor to determine the correct function of platelets by measuring mitochondrial respiration and its application in clinical research is under investigation. This work was based on cooperation with several clinical departments of the University Hospital Hradec Králové and Olomouc, and Oroboros Instruments (Innsbruck, Austria). The theoretical part of the thesis is focused on detail description of the individual analytes, their clinical significance, used biological matrices and their... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Školicí pracoviště Katedra analytické chemie Doktorský studijní program Bioanalytické metody Kandidátka / kandidát Mgr. Andrea Vernerová Školitelka / školitel doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D. Konzultantka / konzultant MUDr. Ondřej Sobotka, Ph.D. Název disertační práce Využití moderních analytických metod v klinickém výzkumu Disertační práce, komponovaná jako soubor pěti publikací, se zabývá vývojem, optimalizací a validací chromatografických metod a extrakčních postupů pro stanovení časných biomarkerů aktivace imunitního systému (neopterinu, kynureninu a tryptofanu) ve slinách a gingivální tekutině u onkologických pacientů a pacientů s parodontálním onemocněním. Dále je v práci zkoumán potenciál využití Clarkova senzoru pro zjištění správné funkce trombocytů pomocí měření mitochondriální respirace a jeho aplikace v klinickém výzkumu. Práce vznikla na základě spolupráce s několika klinickými pracovišti FN Hradec Králové a Olomouc a Oroboros Instruments (Innsbruck, Rakousko). V teoretické části práce jsou blíže popsány jednotlivé analyty, jejich klinický význam, využité biologické matrice a jejich úprava před analýzou. Dále jsou zde diskutovány separační metody a metody detekce, které byly použity v rámci této práce. Vlastní... Available in a digital repository NRGL
Využití moderních analytických metod v klinickém výzkumu

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Training Workplace Department of Analytical Chemistry Doctoral Degree Program Bioanalytical Methods Candidate Mgr. Andrea Vernerová Supervisor ...

Vernerová, Andrea; Kujovská Krčmová, Lenka; Doležal, Rafael; Malíř, František
Univerzita Karlova, 2022

Teoretické studium větvených polyelektrolytů
Prokacheva, Varvara; Uhlík, Filip; Kramarenko, Elena; Tuinier, Remco
2022 - English
ii CHARLES UNIVERSITY Faculty of Science Department of Physical and Macromolecular Chemistry Doctoral Thesis Theoretical Study of Branched Polyelectrolytes by Varvara PROKACHEVA Abstract This thesis is dedicated to the theoretical study of branched pH-responsive polyelec- trolytes including stars, molecular brushes as well as hydrogels in dilute aqueous salt solutions. It was investigated how external parameters, such as ionic strength, pH, and solvent quality affect the properties and the internal structure of those poly- electrolytes. The study was carried out by the development of an analytical theory which results were validated by the numerical Scheutjens-Fleer self-consistent field method as well as Monte Carlo and molecular dynamics simulations. A competition between electrostatic repulsions with short-range solvophobic in- teractions leads to complex patterns within intramolecular self-organization of bran- ched polyelectrolytes. That results in the formation of domain structures, in partic- ular, core-shell and pearl necklace structures in stars and molecular brushes, respec- tively. These domains are formed by almost neutral collapsed chains and stabilized by stretched and ionized chains. This study is relevant both in terms of creating new functional polymer materials for a wide range of... UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Disertační práce Teoretické studium větvených polyelektrolytů by Varvara PROKACHEVA Abstrakt Dizertační práce je věnována teoretickému studiu větvených pH-responsivních poly- elektrolytů včetně hvězdic, molekulárních kartáčů a také hydrogelů ve zředěných vodných solných roztocích. Bylo zkoumáno, jak vnější parametry, jako je iontová síla, pH a kvalita rozpouštědla, ovlivňují vlastnosti a vnitřní strukturu těchto polyelek- trolytů. Studie byla provedena vývojem analytické teorie, jejíž výsledky byly ověřeny numerickou metodou Scheutjens-Fleer self-consistent field a simulacemi Monte Carlo a molekulové dynamiky. Konkurence mezi elektrostatickým odpuzováním a solvofobními interakcemi krát- kého dosahu vede ke složitým vzorům v rámci intramolekulární samoorganizace rozvětvených polyelektrolytů. To má za následek tvorbu doménových struktur, ze- jména struktury jádro-slupka a perlový náhrdelník ve hvězdicích a molekulárních kartáčích. Tyto domény jsou tvořeny téměř neutrálními kolabovanými řetězci a sta- bilizovány nataženými a ionizovanými řetězci. Tato studie je relevantní jak z hlediska vytváření nových funkčních polymerních materiálů pro širokou škálu aplikací, tak z hlediska dalšího... Available in a digital repository NRGL
Teoretické studium větvených polyelektrolytů

ii CHARLES UNIVERSITY Faculty of Science Department of Physical and Macromolecular Chemistry Doctoral Thesis Theoretical Study of Branched Polyelectrolytes by Varvara PROKACHEVA Abstract This thesis ...

Prokacheva, Varvara; Uhlík, Filip; Kramarenko, Elena; Tuinier, Remco
Univerzita Karlova, 2022

Formulace a zpracování farmaceutických nanosuspenzí
Lehocký, Róbert; Štěpánek, František; Šklubalová, Zdeňka; Rajniak, Pavol
2022 - English
The pharmaceutical industry has been bringing an increasing number of innovative active ingredients from BCS Groups II and IV to the market in recent decades. Among other things, these substances are characterized by very low solubility in water. In order for these sparingly soluble substances to be used effectively in the treatment of patients, it is necessary to increase their solubility and thus induce a sufficient plasma concentration. One way to solve this problem is to adjust the crystal size of the drug substance to the level of micro- and nanoparticles. Thanks to particle size adjustment, it is possible to adjust the specific surface and thus control the solubility and overall dissolution profile of the drug. The thesis is divided into three parts. The first part deals with the effective preparation of a nanosuspension of sparingly soluble prodrug by means of nanomilling and subsequent transfer and scale-up from a batch to a flow-through bead mill by a novel method based on the effective number of passes. The second part concentrates on the description of an adverse but interesting effect - the occurrence of the so called Pickering foam, which is formed during the grinding process in a flow-through bead mill. The work explains the mechanism of Pickering foam formation and suggests a way to... V posledních dekádách přináší farmaceutický průmysl na trh stále vyšší počet inovativních účinných látek ze skupiny BCS II a IV. Tyto látky se mimo jiné vyznačují velmi nízkou rozpustností ve vodě. Aby se tyto látky daly efektivně používat k léčbě pacientů, je nutné zvýšit jejich rozpustnost a navodit tím dostatečnou plazmatickou koncentraci. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je upravit velikost krystalů účinné látky na úroveň mikro- a nanočástic. Úpravou velikosti částic lze modifikovat specifický povrch a tím ovlivnit rozpustnost i celkový disoluční profil léčiva. Předložená disertační práce je rozdělena do tří častí; první část se zabývá přípravou nanosuspenze málo rozpustného proléčiva pomocí nanomletí a následným transferem procesu ze vsádkového do průtočného perlového mlýna se současným zvětšováním měřítka (scale-up). Druhá část se zabývá popisem nežádoucího, leč zajímavého jevu - tvorby tzv. Pickeringovy pěny, která vzniká během mlecího procesu v průtokovém perlovém mlýně. Práce vysvětluje mechanismus vzniku Pickeringovy pěny a navrhuje způsob, jak tvorbě pěny předcházet. Třetí část pojednává o přípravě nanosuspenze málo rozpustného léčiva a jeho formulaci do pevné lékové formy. Je popsána kombinace procesu mokrého nanomletí a následným sprejovým sušením připravené nanosuspenze.... Available in a digital repository NRGL
Formulace a zpracování farmaceutických nanosuspenzí

The pharmaceutical industry has been bringing an increasing number of innovative active ingredients from BCS Groups II and IV to the market in recent decades. Among other things, these substances are ...

Lehocký, Róbert; Štěpánek, František; Šklubalová, Zdeňka; Rajniak, Pavol
Univerzita Karlova, 2022

Využití HPLC techniky v analýze fenolických látek v rostlinném materiálu ovocných stromů
Adamcová, Anežka; Šatínský, Dalibor; Sklenářová, Hana; Vávra, Radek
2022 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Mgr. Anežka Adamcová Supervisor: Prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Title of the Dissertation Thesis: The use of HPLC technique in the analysis of phenolic compounds in plant material of fruit trees Although fruits are well studied and known for their high content of antioxidants and positive health benefits, the main aim of the presented dissertation thesis consists in the characterization of biological active compounds in individual parts of fruit tree material (leaves, bark, buds, flowers, and wood chips). The theoretical part is focused on fruit trees and the characterization of phenolic compounds. Their properties and the effects based on current scientific studies are shown. A large part of thesis is dealing with the chromatographic methods for the separation of phenolic substances including the current trends. The extraction process is also included. The practical part deals with the validation and development of screening HPLC-DAD method for the analysis of monitored phenolic compounds (phloridzin, phloretin, chlorogenic acid, quercitrin, rutin, arbutin, 1,5-dicafeoylquinic acid, and 3,5-dicafeoylquinic acid) in individual parts of fruit trees. The main objective of this thesis is to... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Mgr. Anežka Adamcová Školitel: Prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Název disertační práce: Využití HPLC techniky v analýze fenolických látek v rostlinném materiálu ovocných stromů Ačkoliv jsou ovocné plody již detailně prozkoumány a známy pro svůj vysoký obsah antioxidantů a pozitivní zdravotní účinky, nosné téma této předložené disertační práce spočívá v charakterizaci obsahu biologicky aktivních látek v jednotlivých částech ovocných stromů (listí, kůra, pupeny, květy, a odpadní produkt štěpka). Teoretická část pojednává o ovocných stromech a problematice fenolických látek. Na základě vědeckých studií jsou uvedeny jejich vlastnosti a účinky na organismus. Další část rozebírá chromatografické metody pro separaci fenolických látek včetně uvedení moderních trendů. Není opomíjena extrakce těchto látek z rostlinného materiálu. Praktická část se věnuje validaci a vývoji screeningových HPLC metod s DAD detekcí pro analýzu sledovaných fenolických látek (floridzin, floretin, kyselina chlorogenová, kvercitrin, rutin, arbutin, kyselina 1,5-dikafeoylchinová a kyselina 3,5-dikafeoylchinová) v jednotlivých částech ovocných stromů. Předmětem zájmu je zaznamenat měnící se fenolický profil v rámci vegetačního období. Je... Keywords: chromatography; fruit; plant material Available in a digital repository NRGL
Využití HPLC techniky v analýze fenolických látek v rostlinném materiálu ovocných stromů

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Mgr. Anežka Adamcová Supervisor: Prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Title of the Dissertation ...

Adamcová, Anežka; Šatínský, Dalibor; Sklenářová, Hana; Vávra, Radek
Univerzita Karlova, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases