Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 566274
Published from to

Framework pro extrakci obsahu článků z Wikipedie
Dojčinovski Milan; Oleksandr Husiev; Smítková Janků Ladislava
2021 -
Tato diplomová práce se zabývá extrakcí obsahu Wikipedie pro DBpedia - crowd-sourced projekt. Hlavním cílem této práce bylo vyvinout rámec pro extrakci obsahu, struktury a anotací článků z Wikipedie. Výsledkem je framework, který zpracovává velké skládky XML na Wikipedii v několika populárních jazycích s možností dynamicky přidávat nové jazyky a vytváří čistý textový výstup, odkazy a strukturu stránky ve formátu N-Triples.This thesis describes the development process of the extraction of Wikipedia articles content for a DBpedia, a crowd-sourced community effort. The main goal of this thesis was to develop a framework for extraction of Wikipedia articles content, structure, and annotations. The result is a framework that processes large Wikipedia XML dumps in several popular languages, with the possibility to dynamically add new languages, and produces clean text output, links, and page structure in N-Triples format. Keywords: NIF; RDF; propojená data; web škrábání; NIF; RDF; linked data; web scraping; knowledge graph Available in digital repository of ČVUT.
Framework pro extrakci obsahu článků z Wikipedie

Tato diplomová práce se zabývá extrakcí obsahu Wikipedie pro DBpedia - crowd-sourced projekt. Hlavním cílem této práce bylo vyvinout rámec pro extrakci obsahu, struktury a anotací článků z Wikipedie. ...

Dojčinovski Milan; Oleksandr Husiev; Smítková Janků Ladislava
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Analýza požární odolnosti betonových konstrukcí s využitím různých modelů požáru
Procházka Jaroslav; Martin Benýšek; Čajka Radim
2021 -
Práce se zabývá analýzou požární odolnosti betonových konstrukcí s využitím různých modelů požáru. Práce je rozdělena na dvě základní části. V první části práce je popsán úvod do problematiky, je řešen požár a jeho hlavní jednotlivé jevy, jak se požár modeluje a jaké jsou modely požáru. Práce se věnuje jak deterministickým, tak stochastickým matematickým modelům požáru. V závěru první části této práce jsou popsány metody posuzování požární odolnosti konstrukcí. Druhá část je zaměřena na autorovy výsledky. Byla provedena analýza modelů požáru s využitím deterministických modelů požáru, zjednodušených i zpřesněných, a stochastických modelů požáru, které byly řešeny pomocí metody Monte Carlo a Latinských Nadkrychlí. Pro analýzu zjednodušených modelů požáru byly využity vlastní zdrojové kódy vytvořené převážně v prostředí MATLAB nebo OCTAVE. Pro zpřesněné modely byly využity programy CFAST a FDS. Analýza následně vedla k vytvoření vlastních podpůrných softwarových nástrojů FMC a DataPlot. Analýza modelů požáru částečně vedla i k detailnějšímu zaměření se na rychlost uvolňování tepla. Závěr druhé části je věnován analýze posuzování požární odolnosti konstrukcí. Pro zjednodušené výpočtové posuzování požární odolnosti betonových konstrukcí byl vytvořen vlastní zdrojový kód, který je založen na 1-D proužkové metodě s vlastním vedením tepla. Součástí práce je také soubor vědeckých článků prezentující dosažené výsledky. Za hlavní přínos lze uvažovat vytvořené softwarové nástroje FMC a DataPlot, které jsou volně dostupné ke stažení. A dále provedené analýzy modelů požáru a posuzování konstrukcí, které byly následně publikovány.The thesis is focused on the analysis of fire resistance of concrete structures based on different fire models. This thesis is divided into two main parts. The first part of the thesis describes a brief overview of the problem; fire and its main phenomena, modelling of fire and models of fire are solved. The thesis is devoted to the deterministic and stochastic mathematical models of fire. At the end of the first part, methods for assessment of the fire resistance of structures are described. The second part is focused on the author’s results. The analysis of models of fire with the use of the deterministic fire models, simplified and advanced, and stochastic fire models was done. The stochastic approach was solved by the Monte Carlo and Latin Hypercube sampling method. For the analysis of the simplified models of fire, the in-house MATLAB or OCTAVE codes were used. For advanced models, the available software tools CFAST and FDS were used. The analysis subsequently led to the creation of the in-house supporting software tools FMC and DataPlot. The analysis of models of fire partly led to the focus on the heat release rate in detail. At the end of the second part, the analysis of the assessment of the structures is described. For simplified calculation assessment of the fire resistance concrete structures, the in-house code based on the one-dimensional strip method with the heat transfer was developed. The main part of the thesis is the collection of the author’s papers presenting achieved results. As the major benefit could be considered created software tools FMC and DataPlot which are freely available for download. And further the performed analysis of models of fire and assessment of structures that were published. Keywords: Betonové konstrukce; Požární odolnost; Modely požáru; Fire Dynamics Simulator (FDS); Consolidated Fire and Smoke Transport (CFAST); Teplotní křivky; Softwarové nástroje; MATLAB; Požárně inženýrský přístup; Concrete Structures; Fire Resistance; Models of Fire; Fire Dynamics Simulator (FDS); Consolidated Fire and Smoke Transport (CFAST); Temperature-time Curves; Software Tools; MATLAB; Performance-based design Available in digital repository of ČVUT.
Analýza požární odolnosti betonových konstrukcí s využitím různých modelů požáru

Práce se zabývá analýzou požární odolnosti betonových konstrukcí s využitím různých modelů požáru. Práce je rozdělena na dvě základní části. V první části práce je popsán úvod do problematiky, je ...

Procházka Jaroslav; Martin Benýšek; Čajka Radim
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Hodnocení konstrukcí vícepodlažních přádelen v údolí řeky Kamenice v Jizerských horách
Hulec Mikuláš; Jan Bartoníček; Záruba Pfeffermann Josef
2021 -
Přístup k zachování technických památek z období průmyslové revoluce na území České republiky je vzhledem k jejich četnosti značně komplikovaný. Na jedné straně se odráží ochrana industriálního dědictví, na straně druhé pak jejich udržitelnost. Pro lokální vymezení byly vybrány textilky údolí řeky Kamenice, která tvořila sílu potřebnou pro pohyb strojů. Přádelny tvoří spolu s řekou logickou kaskádu, která může být základem regionální i tematické cesty průmyslového dědictví, podle struktury řazení staveb Evropské cesty průmyslového dědictví - ERIH. Údolní lokalitu propojuje železniční trať v úzké souvislosti na tamější továrny. Specializace na přádelny je dána typickým projevem kraje, který přinášel obživu obyvatelům v textilním odvětví. Vícepodlažní konstrukce je charakteristická svým záborem minimální stavební plochy, distribucí síly k jednotlivým strojům, velkými otevřenými dispozicemi a ve vybraných objektech novým typem prosvětlením vnitřních prostorů. To vše je uzavřeno v kompaktním celku, který předstihnul svou dobu a dodnes je velmi atraktivní. Hodnocení je založeno na popisu vybraných objektů, které jsou představiteli typických forem staveb dané konstrukce. Je vysvětlena přímá souvislost konstrukcí s nezbytnou pohonnou silou. Práce má za cíl vystihnout podstatu konstrukcí technických památek, zhodnotit je a posoudit formou případových studií možnosti nového využití. Výstup slouží památkové péči jako doklad historických konsekvencí k ochraně a nakládání s průmyslovým dědictvím v širším uměleckém i vědeckém kontextuApproach to preservation of the industrial heritage from the Industrial revolution period is complicated a lot due to its extent. There is industrial heritage preservation on one side, and there are sustainability aspects on the other one. Textile factories in the valley of the Kamenice River, which provided the necessary power for machinery operation, were chosen for the present thesis. Flax and cotton mills together with the river create reasonable cascade which may determine the form of regional and theme route of the European Route of Industrial Heritage. Local railway creates the connecting line in conjunction with the adjacent factories. Selected flax and cotton mills are characteristic factories of the region that provides work for inhabitants. Multi-storey mills have compact dispositions with minimal built up areas, effective power redistribution to individual machines, open spaces, and well-lit space in some cases. All of that has been enclosed to compact form which has precedes its time and remain architecturally attractive up to now. The present evaluation is based on the description of the selected factories. These mills demonstrate the most common representative structures. Thesis defines a correlation between the structures and distribution of the forces providing necessary power. The aim of the thesis is to define the origin of the industrial heritage structures, to evaluate the potential re-use based on a case study. The work generates information for heritage preservation in art and science context. Keywords: průmyslové dědictví; řeka Kamenice; vícepodlažní továrny; přádelna; etážová textilka; konstrukce; industrial heritage; Kamenice river; multi-storey factory; cotton mill; textile mill; structure Available in digital repository of ČVUT.
Hodnocení konstrukcí vícepodlažních přádelen v údolí řeky Kamenice v Jizerských horách

Přístup k zachování technických památek z období průmyslové revoluce na území České republiky je vzhledem k jejich četnosti značně komplikovaný. Na jedné straně se odráží ochrana industriálního ...

Hulec Mikuláš; Jan Bartoníček; Záruba Pfeffermann Josef
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Architektury a optimalizace pro kompresní algoritmy k dosažení nízkého zpoždění realizované v (programovatelných) technických prostředcích
Ubik Sven; Matěj Bartík; Kořenek Jan
2021 -
This dissertation thesis focuses on researching which compression algorithms are suitable for a very specic use case of real-time multimedia transmission systems such as CES-NET's MVTP, providing excellent image quality and low-latency operation at the same time. However, the MVTP's throughput requirements exceeding the capabilities of used communication interfaces slightly in certain situations. Because no hardware implement-ations of universal lossless compression algorithms met the MVTP's requirements, some new hardware-based optimizations and architectures had to be discovered. Some of these optimizations were inspired by software implementations of so-called \fast" lossless com-pression algorithms, which trade a worse compression ratio for a better compression speed.This dissertation thesis focuses on researching which compression algorithms are suitable for a very specic use case of real-time multimedia transmission systems such as CESNET's MVTP, providing excellent image quality and low-latency operation at the same time. However, the MVTP's throughput requirements exceeding the capabilities of used communication interfaces slightly in certain situations. Because no hardware implementations of universal lossless compression algorithms met the MVTP's requirements, some new hardware-based optimizations and architectures had to be discovered. Some of these optimizations were inspired by software implementations of so-called \fast" lossless compression algorithms, which trade a worse compression ratio for a better compression speed. Keywords: lossless; compression; dictionary; LZ4; LZ77; high-throughput; low-latency; digital design; architecture; optimization; hardware; FPGA; MVTP; lossless; compression; dictionary; LZ4; LZ77; high-throughput; low-latency; digital design; architecture; optimization; hardware; FPGA; MVTP Available in digital repository of ČVUT.
Architektury a optimalizace pro kompresní algoritmy k dosažení nízkého zpoždění realizované v (programovatelných) technických prostředcích

This dissertation thesis focuses on researching which compression algorithms are suitable for a very specic use case of real-time multimedia transmission systems such as CES-NET's MVTP, providing ...

Ubik Sven; Matěj Bartík; Kořenek Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Analýza trvanlivosti stability asfaltových směsí
Valentin Jan; Tereza Valentová; Hýzl Petr
2021 -
Problematika přilnavosti mezi kamenivem a asfaltovým pojivem, jakož i úzce související komplexnější aspekt trvanlivosti asfaltové směsi, ověřovaný dnes nejčastěji její odolností proti účinkům vody nebo vody a mrazu, zůstává jedním z nejdéle a nejintenzivněji studovaných technických a materiálově podmíněných fenoménů asfaltových směsí. V dnešní době existuje celá řada zkušebních postupů, které velmi zjednodušeně simulují reálné podmínky působící na asfaltové směsi během její životnosti a dávají nám určitou představu o chování asfaltových směsí, přičemž v používaných zkušebních metodách a postupech zůstává ve velké míře opomenut faktor dlouhodobého účinku faktorů, mezi které patří teplotní stálost, dlouhodobé stárnutí, chemická stabilita apod. Obdobně jako v případě stárnutí asfaltového pojiva, ani v tomto případě dosud neumíme jednoznačně popsat a s jistotou opakovaně potvrdit veškeré jevy a příčiny ovlivňující vlastní adhezi či kohezi, jelikož samotná problematika má rozměr jak fyzikálně-mechanický, tak i chemický a mechano-chemický. Je proto snaha nadále rozvíjet doposud zavedené poměrně jednoduché a pro zkušebnictví v oblasti asfaltových pojiv a směsí zavedené zkušební postupy pro posuzování trvanlivosti asfaltových směsí v laboratorních podmínkách, jež by navíc simulovaly stárnutí, působení negativního účinku vody a mrazu, a které by v konečném důsledku odpovídaly skutečným podmínkám u existujících asfaltové vrstvy v konstrukci vozovky. V této souvislosti je také snaha eliminovat značnou závislost výsledků na subjektivním hodnocení, kterou s sebou, vlastní zkouška stanovení adheze mezi pojivem a kamenivem po desetiletí přináší a nalézt tak vhodnou metodiku využívající, pokud možno jednoduché zkušební postupy ověření dlouhodobé účinnosti přilnavostních přísad, tedy i požadované trvanlivosti asfaltové směsi.The problem of adhesion between aggregate and bituminous binder, as well as the closely related aspect of the durability of asphalt mixtures, verified by its resistance to the effects of climatic conditions, e.g., the effect of water immersion or water and frost impact, remains one of the longest and most intensively studied phenomena of asphalt mixtures. At the present time, there is a number of laboratory procedures that simulate real conditions of the asphalt layers in a pavement construction in a very simplified manner, giving us some idea of the behaviour of asphalt mixtures. For better understanding, it is necessary to include the factors of long-term effect, temperature stability, ageing, chemical stability, etc. We are not yet able to describe and confidently reconfirm all the phenomena and effects influencing the actual adhesion as well as we cannot provide sufficient information in the case of ageing of bituminous binder and asphalt mixtures. The actual issue has both physical-mechanical and chemical dimensions. There is an endeavour to continue with the development of test procedures established to date for assessing the durability of asphalt mixtures under laboratory conditions, which would simulate ageing and the negative effects of water and frost, and which would ultimately correspond to the real conditions of the asphalt layer in the road construction. In this context, there is also an effort to eliminate the considerable dependence of the results on subjective evaluation that the actual testing and assessment of adhesion between bituminous binder and aggregate delivers, and thus to find a suitable methodology using, if possible, simple test procedures to verify the long-term effectiveness of the adhesion promoters (additives), and therefore the required durability of the asphalt mixture. Keywords: Trvanlivost; Asfaltová směs; Adheze; Přilnavostní přísady; Vodní citlivost; dlouhodobé stárnutí; Durability; Asphalt mixtures; Adhesion; Additives; Moisture susceptibility; Long-term ageing Available in digital repository of ČVUT.
Analýza trvanlivosti stability asfaltových směsí

Problematika přilnavosti mezi kamenivem a asfaltovým pojivem, jakož i úzce související komplexnější aspekt trvanlivosti asfaltové směsi, ověřovaný dnes nejčastěji její odolností proti účinkům vody ...

Valentin Jan; Tereza Valentová; Hýzl Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Vliv aplikace tekutin na obraz elektrické impedanční tomografie při umělé plicní ventilaci
Roubík Karel; Martin Müller; Duška František
2021 -
Elektrická impedanční tomografie (EIT) je neinvazivní zobrazovací technika, která nezatěžuje pacienta ionizujícím zářením a umožňuje monitoraci plicní ventilace v reálném čase. Cílem studie na zvířecím modelu je zjistit, zda rychlá intravenozní aplikace fyziologického roztoku (FR) může způsobit změny v endexspirační plicní impedanci (EELI) u zdravých prasat a ovlivnit tak interpretaci EIT obrazu, porovnat změny impedance hrudníku související s rychlou aplikací FR se změnami impedance spojenými se změnami pozitivního tlaku na konci exspíria (PEEP) a zjistit, zda změny impedance způsobené intravenozní aplikací FR mohou být odlišeny od změn impedance způsobenými změnami PEEP. Studie byla provedena na 12 prasatech v celkové anestezii s myorelaxací na umělé plicní ventilaci. Byly provedeny dva PEEP manévry (zvýšení a snížení hodnoty PEEP o 2 cmH2O), mezi kterými bylo aplikováno rychlou intravenozní infuzí 500 ml FR. Pomocí EIT byla kontinuálně měřena impedance hrudníku, wash-in/wash-out metodou pro dusík byl měřen endexspirační objem plic (EELV) a systémem PiCCO byly monitorovány hemodynamické parametry. U všech pokusných zvířat byl při aplikaci FR zjištěn pokles EELI. Zároveň byl při zvýšení PEEP vždy pozorován vzestup EELI a při snížení PEEP pokles EELI. Při aplikaci bolusu FR byly pozorovány minimální a nevýznamné změny v distribuci ventilace v oblastech zájmu (ROI), definovaných jako 4 horizontální vrstvy. Naproti tomu při změnách PEEP byly změny v distribuci ventilace v ROI větší a statisticky významné. Ekvivalentní změna EELV vypočtená na základě změn EELI byla při bolusu FR signifikantně vyšší oproti změně EELV měřené wash-in/wash-out metodou pro dusík. Pokles EELI při bolusu FR odpovídal poklesu EELI při snížení PEEP o 4,6 cmH2O. Byl zaznamenán signifikantní rozdíl ve změně intrathorakálního objemu krve při aplikaci bolusu FR oproti zvýšení PEEP. U ostatních hemodynamických parametrů, měřených pomocí systému PiCCO, nebyly zjištěny statisticky významné rozdíly, a to ani při aplikaci bolusu FR, ani při snížení a zvýšení PEEP. Studie prokázala, že EIT reaguje jak na změny ve ventilačních parametrech, tak na intravenozní aplikaci FR. Změny impedance plic způsobené intravenozní aplikací bolusu FR jsou srovnatelné se změnami EELV, které mohou být způsobeny poklesem PEEP v řádu několika cmH2O. Tyto dva vlivy na obraz EIT je možné odlišit analýzou změn v regionální distribuci ventilace.Electrical impedance tomography (EIT) is a non-invasive, radiation-free imaging technique that allows real-time monitoring of lung ventilation. The aim of the animal model study is to determine whether rapid intravenous administration of normal saline solution (NS) can cause changes in end-expiratory pulmonary impedance (EELI) in healthy pigs and thus can affect EIT image interpretation; to compare chest impedance changes associated with rapid NS administration with impedance changes associated with changes in positive endexpiratory pressure (PEEP); to determine whether impedance changes caused by intravenous FR administration can be distinguished from impedance changes caused by PEEP changes. The study was performed on 12 pigs under general anesthesia with muscle relaxation on artificial lung ventilation. Two PEEP maneuvers (increase and decrease of PEEP by 2 cmH2O) were performed, between which a 500 mL of normal saline was administered by rapid intravenous infusion. Chest impedance was measured continuously by EIT, end-expiratory lung volume (EELV) was measured by the wash-in/wash-out method for nitrogen, and hemodynamic parameters were monitored by the PiCCO system. A decrease in EELI was observed in all experimental animals when NS was administered. An increase in EELI was always observed with an increase in PEEP and a decrease in EELI was always observed with a decrease in PEEP. Minimal and insignificant changes in ventilation distribution in regions of interest (ROIs), defined as 4 horizontal layers, were observed with the NS administration. In contrast, with PEEP changes, changes in ventilation distribution in ROIs were larger and statistically significant. The equivalent change in EELV calculated from the changes in EELI was significantly higher with the NS administration compared to the change in EELV measured by the wash-in/wash-out method for nitrogen. The decrease in EELI with the NS administration corresponded to a decrease in EELI with a 4.6 cmH2O decrease in PEEP. There was a significant difference in the change in intrathoracic blood volume with the NS administration compared to the increase in PEEP. No other statistically significant differences were found for the other haemodynamic parameters measured with the PiCCO system, either with the NS administration or with the decrease and increase in PEEP. The study showed that EIT responds to both changes in ventilation parameters and intravenous administration of normal saline. Changes in lung impedance caused by NS administration are comparable to changes in EELV, which can be caused by a decrease in PEEP of several cmH2O. These two effects on the image of the EIT can be distinguished by analyzing changes in the regional distribution of ventilation. Keywords: Elektrická impedanční tomografie; Endexspirační impedance plic; Tekutinová bilance; Endexspirační objem plic; Extravaskulární plicní voda; Intrathorakální objem krve; Oblastizájmu; Distribuce ventilace; Pozitivní endexspirační tlak; Umělá plicní ventilace; Electrical impedance tomography; End-expiratory lung impedance; Fluid balance; Endexpiratorylung volume; Extravascular lung water; Intrathoracic blood volume; Region ofinterest; Ventilation distribution; Positive end-expiratory pressure; Artificial lung ventilation Available in digital repository of ČVUT.
Vliv aplikace tekutin na obraz elektrické impedanční tomografie při umělé plicní ventilaci

Elektrická impedanční tomografie (EIT) je neinvazivní zobrazovací technika, která nezatěžuje pacienta ionizujícím zářením a umožňuje monitoraci plicní ventilace v reálném čase. Cílem studie na ...

Roubík Karel; Martin Müller; Duška František
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Transmission water-window microscope for biological imaging
Vrbová Miroslava; Tomáš Parkman; Richter Ivan
2021 -
Měkká rentgenová mikroskopie ve spektrální oblasti tzv. vodního okna (2,28–4,36 nm) je rozvíjející se zobrazovací metoda pro zkoumání biologických objektů. Díky svému prostorovému rozlišení v řádu desítek nanometrů jde o komplementární zobrazovací metodu k transmisní elektronové mikroskopii a optické mikroskopii, která umožňuje zobrazení celistvých buněk v jejich přirozeném prostředí. Nejčastějšími zdroji záření pro měkkou rentgenovou mikroskopii jsou rozlehlá a nákladná zařízení, jakými jsou synchrotrony a lasery na volných elektronech, což omezuje přístup širší vědecké veřejnosti k této zobrazovací metodě. Tato doktorská práce ve své první části popisuje srovnání dvou laboratorních zdrojů měkkého rentgenového záření – laserem a výbojem generované plazma. Oba zdroje jsou charakterizovány jako potenciální zdroje záření pro měkkou rentgenovou mikroskopii ve vodníım okně. Laserem generovaný plazmatický zdroj záření byl vyvinut v Laser-Laboratorium G¨ottingen e.V., Německo; plazma je zde indukováno laserovým pulzem Q-spínaného Nd:YAG laseru (1064 nm, 640 mJ, 7 ns) fokusovaného do dusíkového plynného terče. Výbojem generovaný plazmatický zdroj byl vyvinut na Českém vysokém učení technickém v Praze; plazma je zde generováno proudovým výbojem procházejícím dusíkem plněnou kapilárou. Oba zdroje záření využívají spektrální čáru dusíku λ = 2,88 nm (430 eV) odpovídající kvantovému přechodu 1s2–1s2p heliu podobných dusíkových iontů. Vývoj samotného mikroskopu využívající měkké rentgenové záření byl založen na výbojovém zdroji z důvodu jeho vyššího jasu. Ve své druhé části doktorská práce prezentuje uspořádání a praktické využití transmisního mikroskopu operujícího ve vodním okně, který je založen na Z-pinčujícím kapilárním výbojovém zdroji dusíkového plazmatu. Emitované měkké rentgenové záření je filtrováno titanovou folií a fokusováno eliptickým kondenzorem do roviny vzorku. K vytvoření transmisního obrazu vzorku na CCD kameru byla využita Fresnelova čočka (zónová deska). Jako standardní vzorek pro určení rozlišení mikroskopu byla zobrazena periodická měděná mřížka. Výsledná prostorová rozlišovací schopnost mikroskopu je 75 nm. Ta byla určena z obrazu měděné mřížky pomocí standardního 10–90% intenzitního testu. Potenciál mikroskopu je demonstrován zobrazením zelené řasy – Desmodesmus communis.Soft X-ray microscopy in the water-window spectral region (2.28–4.36 nm) is one of the emerging biological imaging methods with the resolution in the order of tens nanometers covering the gap between transmission electron microscopy and visi- ble light microscopy, and providing a tool to image an intact cell in a native or near-native environment. However, soft X-ray microscopes are commonly based on large-scale facilities such as synchrotron or free-electron lasers, limiting the accessi- bility to this imaging technique for the broader scientific community. In the first section this Thesis describes comparison of two table-top sources of soft X-ray radiation – laser- and discharge-produced plasma, with regards to imaging in the water-window region. The laser-produced plasma source was developed in Laser-Laboratorium G¨ottingen e.V., Germany, and plasma is induced by a laser pulse of Q-switched Nd:YAG laser (1064 nm, 640 mJ, 7 ns pulse) focused into nitrogen gas-puff target. The discharge-produced plasma source was developed in- house at Czech Technical University in Prague, and plasma is generated by a current discharge through the ceramic capillary filled with nitrogen gas. Both sources utilize the nitrogen spectral line λ = 2.88 nm (430 eV), corresponding to the quantum transition 1s2–1s2p of helium-like nitrogen ions. The discharge-produced nitrogen plasma source has a higher brightness; therefore, it was used for the microscope development. In its second section the Thesis presents a design and performance of a compact transmission water-window microscope based on the Z-pinching capillary discharge nitrogen plasma source. The emitted soft X-ray radiation is filtered by a titanium foil and focused by an ellipsoidal condenser mirror into the sample plane. A Fresnel zone plate was used to create a transmission image of the sample onto a CCD camera. To assess the resolution of the microscope, a standard sample—copper mesh—was imaged. The spatial resolution of the microscope is 75 nm at half-pitch, calculated via a 10–90% intensity knife-edge test. The applicability of the microscope is demonstrated by the imaging of green algae–Desmodesmus communis. Keywords: Měkká rentgenová mikroskopie; vodní okno; laserem a vy´bojem generované plazma; plynný terč; Z-pinč; 2; 88 nm; Fresnelova čočka; eliptický kondenzor; Desmodesmus communis; Soft X-ray microscopy; water-window; laser- and discharge-produced plasma source; gas-puff target; Z-pinch; 2.88 nm; Fresnel zone plate; ellipsoidal condenser mirror; Desmodesmus communis Available in digital repository of ČVUT.
Transmission water-window microscope for biological imaging

Měkká rentgenová mikroskopie ve spektrální oblasti tzv. vodního okna (2,28–4,36 nm) je rozvíjející se zobrazovací metoda pro zkoumání biologických objektů. Díky svému prostorovému rozlišení v řádu ...

Vrbová Miroslava; Tomáš Parkman; Richter Ivan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Rizika implementace BIM do procesu projektové přípravy, správy a údržby vozovek pozemních komunikací
Vébr Ludvík; Karel Fazekas; Luxemburk František
2021 -
Závěrečná práce se věnuje teoretickému prozkoumání dopadů BIM na proces veřejných zakázek a zjištění míry rizika implementace. Pro vyhodnocení míry rizika byl vytvořen BIM model stavby pozemní komunikace, navržena metodika implementace BIM včetně harmonogramu a byl sestaven katalog rizik. Na základě katalogu rizik, byla určena míra rizika implementace pomocí vhodné exaktní metody. Závěrem bylo provedeno doporučení ke snížení míry rizika implementace.The final work is devoted to a theoretical examination of the impacts of BIM on the public procurement process and determining the degree of risk of implementation. To evaluate the degree of risk, a BIM model of the road construction was created, a methodology for the implementation of BIM was proposed, including a schedule, and a risk catalog was compiled. Based on the risk catalog, the degree of implementation risk was determined using a suitable exact method. Finally, a recommendation was made to reduce the level of implementation risk. Keywords: BIM; veřejné zakázky; pozemní komunikace; rizika; BIM; public procurement process; road construction; risk Available in digital repository of ČVUT.
Rizika implementace BIM do procesu projektové přípravy, správy a údržby vozovek pozemních komunikací

Závěrečná práce se věnuje teoretickému prozkoumání dopadů BIM na proces veřejných zakázek a zjištění míry rizika implementace. Pro vyhodnocení míry rizika byl vytvořen BIM model stavby pozemní ...

Vébr Ludvík; Karel Fazekas; Luxemburk František
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Sémantické dvojshlukování
Kléma Jiří; František Malinka; Kliegr Tomáš
2021 -
Tato disertační práce se zaměřuje na problém hledání interpretovatelných a prediktivních vzorů, které jsou vyjádřeny formou dvojshluků, se specializací na biologická data. Prezentované metody jsou souhrnně označovány jako sémantické dvojshlukování, jedná se o podobor dolování dat. Termín sémantické dvojshlukování je použit z toho důvodu, že zohledňuje proces hledání koherentních podmnožin řádků a sloupců, tedy dvojshluků, v 2-dimensionální binární matici a zárove ň bere také v potaz sémantický význam prvků v těchto dvojshlucích. Ačkoliv byla práce motivována biologicky orientovanými daty, vyvinuté algoritmy jsou obecně aplikovatelné v jakémkoli jiném výzkumném oboru. Je nutné pouze dodržet požadavek na formát vstupních dat. Disertační práce představuje dva originální a v tomto ohledu i základní přístupy pro hledání sémantických dvojshluků, jako je Bicluster enrichment analysis a Rule a tree learning. Jelikož tyto metody nevyužívají vlastní hierarchické uspořádání termů v daných ontologiích, obecně je běh těchto algoritmů dlouhý čin může docházet k indukci hypotéz s redundantními termy. Z toho důvodu byl vytvořen nový operátor zjemnění. Tento operátor byl včleněn do dobře známého algoritmu CN2, kde zavádí dvě redukční procedury: Redundant Generalization a Redundant Non-potential. Obě procedury pomáhají dramaticky prořezat prohledávaný prostor pravidel a tím umožňují urychlit proces indukce pravidel v porovnání s tradičním operátorem zjemnění tak, jak je původně prezentován v CN2. Celý algoritmus spolu s redukčními metodami je publikován ve formě R balííčku, který jsme nazvali sem1R. Abychom ukázali i možnost praktického užití metody sémantického dvojshlukování na reálných biologických problémech, v disertační práci dále popisujeme a specificky upravujeme algoritmus sem1R pro dv+ úlohy. Zaprvé, studujeme praktickou aplikaci algoritmu sem1R v analýze E-3 ubikvitin ligázy v trávicí soustavě s ohledem na potenciál regenerace tkáně. Zadruhé, kromě objevování dvojshluků v dat ech genové exprese, adaptujeme algoritmus sem1R pro hledání potenciálne patogenních genetických variant v kohortě pacientů.This thesis focuses on the problem of finding interpretable and predic tive patterns, which are expressed in the form of biclusters, with an orientation to biological data. The presented methods are collectively called semantic biclustering, as a subfield of data mining. The term semantic biclustering is used here because it reflects both a process of finding coherent subsets of rows and columns in a 2-dimensional binary matrix and simultaneously takes into account a mutual semantic meaning of elements in such biclusters. In spite of focusing on applications of algorithms in biological data, the developed algorithms are generally applicable to any other research field, there are only limitations on the format of the input data. The thesis introduces two novel, and in that context basic, approaches for finding semantic biclusters, as Bicluster enrichment analysis and Rule and tree learning. Since these methods do not exploit the native hierarchical order of terms of input ontologies, the run-time of algorithms is relatively long in general or an induced hypothesis might have terms that are redundant. For this reason, a new refinement operator has been invented. The refinement operator was incorporated into the well-known CN2 algorithm and uses two reduction procedures: Redundant Generalization and Redundant Non-potential, both of which help to dramatically prune the rule space and consequently, speed-up the entire process of rule induction in comparison with the traditional refinement operator as is presented in CN2. The reduction procedures were published as an R package that we called sem1R. To show a possible practical usage of semantic biclustering in real biological problems, the thesis also describes and specifically adapts the algorithm for two real biological problems. Firstly, we studied a practical application of sem1R algorithm in an analysis of E-3 ubiquitin ligase in the gastrointestinal tract with respect to tissue regeneration potential. Secondly, besides discovering biclusters in gene expression data, we adapted the sem1R algorithm for a different task, concretely for finding potentially pathogenic genetic variants in a cohort of patients. Keywords: dvojshlukování; symbolické strojové učení; ontologie; taxonomie; genová exprese; analýza obohacení; postranní znalost; sémantika; biclustering; symbolic machine learning; ontology; taxonomy; gene expression; enrichment analysis; background knowledge; semantics Available in digital repository of ČVUT.
Sémantické dvojshlukování

Tato disertační práce se zaměřuje na problém hledání interpretovatelných a prediktivních vzorů, které jsou vyjádřeny formou dvojshluků, se specializací na biologická data. Prezentované metody jsou ...

Kléma Jiří; František Malinka; Kliegr Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Metody on-line identifikace parametrů asynchronních motorů
Mindl Pavel; Tomáš Košťál; Valouch Viktor
2021 -
Tato práce se zabývá identifikací parametrů asynchronních motorů a návrhem nové identifikační metody, má nízké nároky na výpočetní prostředky řídicího mikropočítače elektrického pohonu. Moderní metody řízení elektrických pohonů s asynchronními motory využívají pro svou funkci matematický model řízeného stroje (motoru). Tento model je popsán mimo soustavy rovnic také sadou parametrů stroje, která se může lišit podle užití nebo podle zohlední některých přídavných parazitních jevů. V technické praxi je ovšem nejčastější sadou parametrů, popisujících asynchronní motor, následujících pět: odpor statorového vinutí Rs, odpor rotorového vinutí Rr, statorová rozptylová indukčnost Lσs, rotorová rozptylová indukčnost Lσr a magnetizační indukčnost Lm. U asynchronních motorů s kotvou na krátko (klecovou kotvou), které jsou v technické praxi nejběžnější, lze z uvedených parametrů přímým měřením určit pouze odpor statorového vinutí Rs. Z tohoto důvodu byla vyvinuta řada nepřímých metod pro určování ostatních parametrů stroje. Během provozu stroje navíc dochází ke změnám některých parametrů v důsledku vlivů teploty, kmitočtu a nasycení magnetického obvodu stroje. Různé řídící metody pohonů s asynchronními motory jsou citlivé na rozdílné parametry. Jako zástupce řídících metod bylo pro svou širokou rozšířenost zvoleno tzv. nepřímé vektorové řízení (IFOC), pro které byla vyvíjena navržená metoda identifikace. Tento způsob řízení asynchronního motoru je citlivý na přesnost určení Rr a Lm. Za účelem zjišťování parametrů stroje během provozu byla vyvinuta řada tzv. on-line identifikačních metod, z nichž většina je ovšem charakterizována mimo jiné i vysokými nároky na výpočetní prostředky nebo paměť řídícího mikropočítače pohonu. I přes průběžně se zdokonalující vlastnosti řídících mikropočítačů je stále možné najít řadu případů v trakčních i průmyslových pohonech, kde použitý mikropočítač nemá dostatek prostředků k vykonávání dalšího složitého algoritmu. Takovými pohony mohou být jednak stávající instalace, kde dosud identifikace parametrů nebyla použita a zároveň není žádoucí provádět výměnu řídícího systému za výkonnější nebo aplikace kde je snaha dosáhnout finanční úspory a tedy použít co nejlevnější, výpočetním výkonem neoplývající komponenty. Navržená identifikační metoda pokrývá právě tyto případy. Je určena pro pohony s nepřímým vektorovým řízením a proto určuje rotorový odpor Rr a magnetizační indukčnost Lm. Je založena na napěťovém modelu stroje v ustáleném stavu a pro získávání vstupních veličin využívá pouze prostředky dostupné v běžných pohonech. V úvodu práce jsou popsány součásti elektrického pohonu, které jsou uvažovány jako výchozí podmínky pro návrh i realizaci identifikační metody. Následuje odvození a popis matematického modelu, ze kterého navržená metoda vychází. Pro porovnání různých možností identifikace parametrů je uveden přehled laboratorních, off-line i on-line metod včetně jejich výhod a nevýhod, následovaný přehledem principů změn uvedených parametrů stroje. V další části je popsáno odvození navržené on-line identifikační metody včetně výsledného algoritmu pro řídící mikropočítač. V závěru práce jsou ukázány výsledky experimentálního ověření metody na pohonech s asynchronními motory s výkonem od 3,5 kW do 1,6 MW, z nichž některé jsou skutečnými pohony kolejových vozidel.This thesis deals with parameter identification of induction machines and proposes a novel method for on-line identification suitable for electric drives with resource-constraint microcontrollers. Modern control strategies of induction machines usually utilize some form of mathematical model of the machine, that is characterized by a set of parameters. Different control strategies stress importance of different parameters, but the most common set of parameters that describe the machine consist of the following five: a stator resistance Rs, a rotor resistance Rr, a stator leakage inductance Lσs, a rotor leakage inductance Lσr, and a magnetizing inductance Lm. Out of these parameters, only stator resistance Rs is directly measurable and therefore a necessity of usage of some indirect methods to identify these parameters arose. This topic is further complicated by the fact, that some of these parameters change during operation of the drive due to influences of temperature, frequency, and saturation of the magnetic circuit. Tracking of changes of parameters important to a particular control strategy can improve performance of the drive. As a representative control strategy, indirect field oriented control was chosen for its widespread usage both in industry and transportation. This control strategy is sensitive to inaccuracies of Rr and Lm. A number of so-called on-line identification methods based on various principles was proposed, but most of them are computationally or memory intensive. However a number of cases in transportation or industry can be found where the existing older control hardware or components in new cost-sensitive applications cannot cope with demanding algorithms. Therefore a novel on-line identification method of Rr and Lm was developed and tested that is suitable for drives with IFOC control strategy that has a resource-constraint control hardware. The method is based on a steady-state voltage model and uses only standard equipment of a common electrical drive to obtain input quantities. The thesis presents an overview of the equipment of a common electric drive with induction machine to state the default hardware conditions. Further it describes a derivation of the mathematical model of the machine that serves as a starting point for the derivation of the proposed method. A summary of the conventional, off-line and on-line identification methods is presented with their advantages and disadvantages to show ideas that the identification of parameters can be based on. A thorough analysis of the mechanisms of parameter changes is showed being followed by a derivation of the method and a description of the final algorithm for the microcontroller. The method has been tested within four different drives with rated powers ranging from 3,5 kW to 1,6 MW, some of them being traction drives of railway vehicles. Experimental tests and the achieved results are presented and discussed in final chapters of this thesis. Keywords: asynchronní motor; rotorový odpor; magnetizační indukčnost; on-line identifikace parametrů; mikropočítač s omezenými prostředky; induction motor drives; rotor resistance; magnetizing inductance; on-line parameter identification; resource-constrained microcontrollers Available in digital repository of ČVUT.
Metody on-line identifikace parametrů asynchronních motorů

Tato práce se zabývá identifikací parametrů asynchronních motorů a návrhem nové identifikační metody, má nízké nároky na výpočetní prostředky řídicího mikropočítače elektrického pohonu. Moderní metody ...

Mindl Pavel; Tomáš Košťál; Valouch Viktor
České vysoké učení technické v Praze, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases