Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 614225
Published from to

Příspěvek ke geodynamickému vývoji a postkolizní magmatické aktivitě v jednotce Arabsko-Nubijského štítu (Východoafrické orogenní pásmo) a severozápadní části Moldanubika (Středoevropské variscidy)
Megerssa, Leta Alemayehu; Verner, Kryštof; Závada, Prokop; Johnson, Kenneth
2022 - English
The Variscan orogenic belt along the exhumed root domain, known as the Moldanubian Zone as well as the Arabian-Nubian Shield (ANS) in the East African Orogeny (EAO) of Ethiopia, are considered as typical areas for studying late-orogenic (post-collisional) processes and magmatism. Based on a wider range of field and analytical methods: field structural mapping, anisotropy of magnetic susceptibility (AMS) analysis, thermobarometric calculation and P-T evolution, conventional U/Pb dating, a reconstruction of geodynamic evolution and magmatism in the southwestern part of Moldanubian Zone (Bohemian Massif) and Tokar-Barka Terrain (southern part of Arabian-Nubian Shield is undertaken. The Variscan case portrays the peculiar overprint by the Late Orogenic tectonothermal event which is absent in the case of the Arabian-Nubian Shield (ANS) hence offering a compelling contrast to investigate the possible underlying mechanism involved for the different processes in the post-orogenic phase. In the southern ANS a post-collisional intrusive Chewo pluton composed of monzodiorite and quartz monzonite marks the late tectonic overprint which intruded into a low-grade Neoproterozoic juvenile crustal Tokar-Barka terrane. Thermobarometric estimations indicate its emplacement to be c. 10-13 Km depth, idealized from AMS... Oblast variského orogenního pásma zahrnující exhumovanou kořenovou doménu označovanou jako moldanubikum a arabsko-núbijský štít (ANS) náležící východoafrickému orogenu (EAO) v Etiopii jsou považovány za ideální oblasti ke studiu pozdně-orogenních (post-kolizních) procesů. Na základě širšího spektra metod geologického výzkumu (terénní strukturní mapování, analýza anizotropie magnetické susceptibility, termodynamické modelování P-T vývoje, konvenční U/Pb datování) proběhla rekonstrukce geodynamického vývoje a magmatismu v jihozápadní části Moldanubika (Český masív) a jednotky Tokar-Barka (jižní část Arabsko-Nubijského štítu). V případě domény moldanubika došlo k výraznému tektonometamorfnímu eventu v závěrečné etapě variských orogenních procesů, který v případě arabsko-núbijského štítu chybí. V jižním arabsko-núbijském štítu, respektive v oblasti neoproterozoické juvenilní korové domény Tokar-Barka, postkolizní pluton Chewo složený z monzodioritu a křemenného monzonitu zaznamenal pozdně orogenní přetisk. Odhad teplotně-tlakových podmínek vmístění intruze naznačují, že hloubka jeho vmístění je ca 10 až 13 km. Na základě podrobného studia staveb a struktur, provedené analýzy anizotropie magnetické susceptiblity (AMS) je možné konstatovat, že pluton Chewo byl vmístěn procesem diapirismu do rozsáhlé... Keywords: East African Orogeny; Arabian-Nubian Shield; European Variscides; Bohemian Massif; Moldanubian Zone; U-Pb dating; Anisotropy of Magnetic susceptibility; P-T modelling; Východoafrický orogen; Arabsko-nubijský štít; evropské variscidy; Český masív; Moldanubiku; U-Pb datování; anizotropie magnetické susceptibility; P-T modelování Available in a digital repository NRGL
Příspěvek ke geodynamickému vývoji a postkolizní magmatické aktivitě v jednotce Arabsko-Nubijského štítu (Východoafrické orogenní pásmo) a severozápadní části Moldanubika (Středoevropské variscidy)

The Variscan orogenic belt along the exhumed root domain, known as the Moldanubian Zone as well as the Arabian-Nubian Shield (ANS) in the East African Orogeny (EAO) of Ethiopia, are considered as ...

Megerssa, Leta Alemayehu; Verner, Kryštof; Závada, Prokop; Johnson, Kenneth
Univerzita Karlova, 2022

Právo stavby
Demut, Ondřej; Dvořák, Jan; Lederer, Vít
2022 - Czech
Right of superficies Abstract The thesis deals with the issue of buildings constructed for one reason or another on a plot of land that do not belong to the person who set up the building, which has been requiring various solutions. At present, such solutions include the re-established institute of right of superficies. This is one of the ways in which legal standards resolve conflicts of proprietary rights, because in the case where the owner of the plot of land is one person, while the owner of the building on the plot (either on its surface or underneath thereof) is another one, the proprietary rights of such persons do or may collide to a certain extent. In particular, the person who built the building on someone else's plot of land may lose the ownership thereof. Such conflicts in proprieatary rights are prevented by legal institutes enabling legal existence of a building on someone else's land and, in particular, enabling the builder to remain the owner of the building, i.e. preventing the land owner to become the owner of the building. The thesis investigates the right of superficies mainly de lege lata and in its chapters dedicated to the right of superficies as a right in rem and the right of superficies as an immovable property it also deals with the issues of the origin and termination of the... Právo stavby Abstrakt Rigorózní práce se zabývá problematikou staveb, jež byly z toho nebo onoho důvodu zřízeny na pozemku, který nepatřil tomu, kdo stavbu zřizoval, což vyžadovalo a vyžaduje různá řešení. V současné době mezi taková řešení patří i staronový institut práva stavby. Jde o jeden ze způsobů, jímž právní normy řeší kolizi vlastnických práv, neboť v případě, kdy vlastníkem pozemku je někdo jiný, nežli komu patří stavba na pozemku (ať již na jeho povrchu anebo třeba i pod ním), vlastnická práva těchto osob na sebe do jisté míry narážejí a mohou se dostat do vzájemné kolize, především může dojít k tomu, že ten, kdo stavbu na cizím pozemku postavil, o vlastnické právo k ní přijde. Právě takovým kolizím vlastnických práv brání právní instituty umožňující legální existenci stavby na cizím pozemku a zejména umožňující, aby jejím vlastníkem zůstal stavebník, tedy umožňující, aby se jejím vlastníkem nestal vlastník pozemku. Práce se právem stavby zabývá především de lege lata a v kapitolách věnovaných právu stavby jako věcnému právu a právu stavby jako nemovité věci se zabývá i některými otázkami vzniku či zániku práva stavby. Je koncipována zároveň z hlediska soukromoprávního, přičemž se nezabývá tím, že zřízení práva stavby bezúplatně představuje zdanitelný příjem na straně stavebníka, ani tím, že... Available in a digital repository NRGL
Právo stavby

Right of superficies Abstract The thesis deals with the issue of buildings constructed for one reason or another on a plot of land that do not belong to the person who set up the building, which has ...

Demut, Ondřej; Dvořák, Jan; Lederer, Vít
Univerzita Karlova, 2022

Albín Bráf, zakladatel české sociální školy
Volná, Zuzana; Brnula, Peter
2022 - Czech
The principal objective of the rigorosum thesis is to explain in detail the personality of an influential economist, pedagogue and politician, Professor Albin Braf (1851-1912), and his influence on the solution of pressing social issues of his time. The work captures Braf's professional and intellectual development associated with theoretical literary activity and practical needs of the era in which the attraction to social issues constituted a permanent part of his political and academic career. Furthermore, the thesis focuses on Braf's share in establishing important public institutions and theoretical preparations of social legislation concerning so- called labour issues and social insurance. Finally, the thesis illustrates Braf's academic practice which later resulted in the successful work of Winter, Preiss, Rašín, Engliš, Macek and Gruber, his scholars. In the period of the First Republic, those mentioned above represented the second generation of "Czech social school", with Braf being one of its founders. The following part concentrates on the influence of Rerum Novarum, the first social Papal encyclical, on Braf's social thinking and attitudes concerning the development of social insurance regulations. Historical research using content analysis contributed to achieving the aims of the... Hlavním cílem rigorózní práce je přiblížit osobnost významného národohospodáře, vysokoškolského pedagoga a politika profesora Albína Bráfa (1851-1912) a jeho vliv na řešení palčivých dobových sociálních otázek. V práci je zachycen profesní a myšlenkový vývoj Bráfův spojený s teoretickou literární činností a praktickými potřebami doby, kdy zájem o sociální problematiku byl trvalou součástí jeho politické a akademické kariéry. Dále pak podíl Bráfa na vzniku významných veřejnoprávních institucí a teoretické přípravě sociální legislativy v oblasti tzv. dělnické otázky a sociálního pojištění. A konečně i Bráfova pedagogická činnost, která se posléze zúročila především v úspěšné práci jeho žáků Wintera, Preisse, Rašína, Engliše, Macka a Grubera v období 1. republiky. Všichni z uvedených jsou považováni za představitele druhé generace tzv. české sociální školy, přičemž Bráf patří mezi její zakladatele. Pozornost je rovněž věnována vlivu první sociální papežské encykliky Rerum novarum na Bráfovo sociální myšlení a postoje v oblasti směřování sociálně pojistných zákonů. Pro dosažení cílů práce byl zvolen historický výzkum s využitím obsahové analýzy. Syntézou poznatků byly popsány kroky, které předcházely zavedení soustavy povinného sociálního pojištění v našich zemích. Výsledky práce poslouží k lepšímu... Keywords: Albín Bráf|sociální pojištění|sociální politika|česká sociální škola|dělnická otázka|spravedlivá mzda|Rerum Novarum; Albin Braf|social insurance|social policy|Czech social school|labour issues|fair wage|Rerum Novarum Available in a digital repository NRGL
Albín Bráf, zakladatel české sociální školy

The principal objective of the rigorosum thesis is to explain in detail the personality of an influential economist, pedagogue and politician, Professor Albin Braf (1851-1912), and his influence on ...

Volná, Zuzana; Brnula, Peter
Univerzita Karlova, 2022

Konstrukce mužské role v romské rodině v kontextu sociálního vyloučení, ve výpovědích romských mužů
Janůlková, Iva; Víšek, Petr
2022 - Czech
This rigorous thesis deals with the construction of the male role in Romani families living in Czech socially excluded localities, using literature and data from narrative interviews. At the theoretical level, the thesis is based on a culturally determined construction of masculinity, which is primarily based on hegemonic masculinity according to Connell (2005). Methodologically, the research is conducted qualitatively with the aim of exploring how masculine roles are constructed in the Roma family in a context of social exclusion, where there appears to be little hope of developing hegemonic masculinity. The research has been conducted from July to October 2021, through narrative interviews with Roma men living in socially excluded settings. Seven respondents living in two localities participated in the research. There are thirteen socially excluded localities in Ostrava according to ASZ (2018). The respondents were interviewed about events in their lives, including their experiences and attitudes. Results of my research suggest that Roma men, who are living in socially excluded settings show signs of marginalised masculinity and that their masculinity is fundamentally influenced by two factors: the socially excluded environment and the family, which I defined in the theoretical part of the... Tato rigorózní práci se zabývá konstrukcí mužské role v romských rodinách žijících v českých sociálně vyloučených lokalitách, k čemuž využívá odbornou literaturu a data z narativních rozhovorů. V teoretické rovině se práce opírá o kulturně determinovanou konstrukci maskulinity, která je založena především na hegemonní maskulinitě podle Connell (2005). Metodologicky je výzkum veden kvalitativně s cílem zjistit, jak se konstruuje mužská role v romské rodině v kontextu sociálního vyloučení, kde se zdá být malá naděje na rozvíjení hegemonní mužnosti. Výzkum se uskutečnil v období července až října 2021 pomocí narativních rozhovorů s romskými muži, kteří žijí v sociálně vyloučeném prostředí. Výzkumu se zúčastnilo sedm respondentů žijících ve dvou lokalitách z celkového počtu třinácti sociálně vyloučených lokalit v Ostravě (ASZ 2018). S respondenty byly vedeny rozhovory o událostech v jejich životě včetně zkušeností a postojů. Výzkumné výsledky naznačují, že romští muži žijící v sociálně vyloučeném prostředí vykazují známky marginalizované maskulinity a jejich maskulinitu zásadně ovlivňují dva faktory: sociálně vyloučené prostředí a rodina, které jsem definovala v teoretické části práce. Dalšími aspekty ovlivňujícími konstrukci jejich maskulinity jsou škola a média. Výzkum odhalil, že mezi znaky, které... Keywords: Mužství|marginalizovaná maskulinita|sociální vyloučení|romská rodina|kvalitativní výzkum|narativní analýza; Masculinity|marginalized masculinity|social exclusion|Romani family|qualitative research|narrative analysis Available in a digital repository NRGL
Konstrukce mužské role v romské rodině v kontextu sociálního vyloučení, ve výpovědích romských mužů

This rigorous thesis deals with the construction of the male role in Romani families living in Czech socially excluded localities, using literature and data from narrative interviews. At the ...

Janůlková, Iva; Víšek, Petr
Univerzita Karlova, 2022

Kierkegaard's and Dostoevsky's conception of subjectivity
Vaškovic, Petr; Ritter, Martin; Rosfort, René; Pattison, George
2022 - English
Existential entrapment in the works of Dostoevsky and Kierkegaard (Petr Vaškovic) Abstract The overarching question that guides Dostoevsky's and Kierkegaard's extensive inquiries into the affective, rational, and spiritual dimensions of human existence is relatively straightforward, albeit not simple: they want to know what constitutes an authentic Christian life. The answer they give-as I argue in my dissertation thesis-is that one ought to rid oneself of egotistic inclinations and aim for a life of faith that revolves around the virtues of humility and non-preferential love. Dostoevsky and Kierkegaard then urge their readers to enter upon this path of individual existential self-development. However, becoming an authentic Christian is by no means an easy task. Both writers acknowledge that this climb up the existential ladder is-to cite Kierkegaard's pseudonymous author Johannes Climacus-a task 'harder than sustaining the heaven and earth.' This rather pessimistic conclusion is also the starting point of my thesis: if Dostoevsky and Kierkegaard understand human life as a developmental process in which one laboriously moves away from egotism towards ethical and religious perfection, we can then look for moments of abrupt existential growth (e.g., Kierkegaard's leap of faith or Dostoevsky's moments of... Existential entrapment in the works of Dostoevsky and Kierkegaard (Petr Vaškovic) Abstrakt Zastřešující otázka, která uvádí v pohyb Dostojevského a Kierkegaardovy komplexní analýzy afektivních, racionálních i duchovních aspektů lidské existence je poměrně jednoduchá: zajímá je, co je jádrem autentického křesťanského života. Jak se v textu pokouším ukázat, tak svorně odpovídají, že člověk se má snažit zbavit svých egotistických sklonů, a namísto toho usilovat o život víry, který je nesen ctnostmi pokory a nesobecké lásky k bližnímu. Dostojevskij a Kierkegaard nabádají své čtenáře, aby se na tuto cestu individuálního existenciálního sebe-rozvoje vydali, a následně oba dodávají, že dosažení autenticky křesťanského života není nikterak jednoduchý úkol, ba úkol skoro až nadlidský. Z tohoto pesimistického východiska následně vychází i má teze: chápou-li Dostojevskij a Kierkegaard lidskou existenci jako proces, v němž se jednotlivec velmi pracně zbavuje egotistických pohnutek, aby mohl směřovat k etické a náboženské dokonalosti, můžeme v rámci tohoto procesu hledat okamžiky náhlého existenciálního růstu (např. Kierkegaardův skok víry nebo Dostojevského okamžiky epifanické konverze), ale stejně tak můžeme identifikovat období dlouhodobé existenciální stagnace. V disertační práci jsem si stanovil za cíl analyzovat a... Keywords: Dostojevskij|Kierkegaard|existencialismus|etika|víra|existenciální transformace; Dostoevsky|Kierkegaard|existentialism|ethics|faith|existential transformation Available in a digital repository NRGL
Kierkegaard's and Dostoevsky's conception of subjectivity

Existential entrapment in the works of Dostoevsky and Kierkegaard (Petr Vaškovic) Abstract The overarching question that guides Dostoevsky's and Kierkegaard's extensive inquiries into the affective, ...

Vaškovic, Petr; Ritter, Martin; Rosfort, René; Pattison, George
Univerzita Karlova, 2022

Nabité částice v prostoročasech s elektromagnetickým polem
Veselý, Jiří; Žofka, Martin
2022 - English
The subject of study of this thesis is the Kerr-Newman-(anti-)de Sitter space- time, a rotating and charged exact black-hole solution of the Einstein-Maxwell equations with a non-zero cosmological constant. In the first part of the thesis we examine admissible extremal configurations, present the corresponding Penrose diagrams, and investigate the effects of frame-dragging. In the second part, we follow the motion of charged particles via the Lagrangian formalism, focusing on the equatorial plane and the axis where we arrived at some analytic results con- cerning the trajectories. Static particles, effective potentials and - in the case of the equatorial plane - stationary circular orbits are examined. We also perform numerical simulations of particle motion to be able to check our analytic results and also to foster our intuition regarding the behaviour of the test particles. The last part concerns quantum tunnelling of particles through the space-time's hori- zons, specifically the null geodesic method. The main goal of these computations is to obtain horizon temperatures, in which we succeed up to a constant multi- plicative factor. We discuss various pitfalls of the method and stake out a possible approach when applying it to the extreme horizons present in KN(a)dS. 1 Předmětem studia této práce je Kerrův-Newmanův-(anti-)de Sitterův prostoro- čas, rotující a nabité přesné černoděrové řešení Einsteinových-Maxwellových rov- nic s nenulovou kosmologickou konstantou. V první části práce zkoumáme přípust- né extrémní konfigurace, uvádíme příslušné Penroseovy diagramy a zabýváme se důsledky strhávání souřadných systémů. Ve druhé části práce sledujeme po- hyb nabitých částic pomocí lagrangeovského formalismu. Soustřed'ujeme se na rovníkovou rovinu a na osu, kde jsme dospěli k analytickým výsledkům týkajícím se trajektorií. Zkoumáme statické částice, efektivní potenciály a - v případě rovníkové roviny - i stacionární kruhové orbity. Provádíme i numerické simulace pohybu, abychom mohli zkontrolovat své analytické výsledky a také si vypěstovali lepší intuici ohledně chování testovacích částic. Poslední část práce se zabývá kvantovým tunelováním částic skrz horizonty ve zkoumaném prostoročase, kon- krétně metodou nulových geodetik. Hlavním cílem těchto výpočtů je zjištění tep- loty horizontů, což se nám až na multiplikativní faktor daří. Diskutujeme různá úskalí metody a vytyčujeme možný postup při její aplikaci na extrémní horizonty v KN(a)dS... Keywords: elektrogeodetiky; Kerr-Newman-(anti-)de Sitter; extrémní černé díry; geodetická struktura; černoděrové horizonty; kvantové tunelování; Hawkingovo záření; teplota horizontu; electrogeodesics; Kerr-Newman-(anti-)de Sitter; extreme black holes; geodetic structure; black hole horizons; quantum tunnelling; Hawking radiation; horizon temperature Available in a digital repository NRGL
Nabité částice v prostoročasech s elektromagnetickým polem

The subject of study of this thesis is the Kerr-Newman-(anti-)de Sitter space- time, a rotating and charged exact black-hole solution of the Einstein-Maxwell equations with a non-zero cosmological ...

Veselý, Jiří; Žofka, Martin
Univerzita Karlova, 2022

Analýza nefrotoxického působení látek in vitro
Handl, Jiří; Roušar, Tomáš; Patočka, Jiří; Andrýs, Rudolf
2022 - Czech
2020 UNIVERSITY OF PARDUBICE FACULTY OF CHEMICAL TECHNOLOGY Doctoral Thesis: NEPHROTOXICITY TESTING IN VITRO Author: Mgr. Jiří Handl, Ph.D. Supervisor: doc. RNDr. Tomáš Roušar, Ph.D. Abstract The doctoral thesis deals with in vitro testing of nephrotoxic effects of substances in immortalized human proximal tubular cells HK-2. The basic aim of the thesis was to introduce and optimize the cultivation of HK-2 cells under different culture conditions, to characterize the cultivation and growth stability of HK-2 cells and last but not least to characterize the nephrotoxic effect of cadmium in HK-2 cell line using bioanalytical and biochemical methods. The introduction summarizes the basic rules and conditions for long-term cultivation of cell lines. Furthermore, HK-2 cells and their importance in nephrotoxicity testing are characterized in detail. The thesis also mentions methods for monitoring toxic effects of substances with focus on measuring cell viability and oxidative stress. The outcomes of the thesis are characterizing nephrotoxic effects of CdCl2 in HK-2 cells. The results part describes obtained findings and the discussions follows. Keywords Nephrotoxicity; In vitro cultivation; HK-2 cell line; Cell viability; Cadmium. 2020 UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Disertační práce: ANALÝZA NEFROTOXICKÉHO PŮSOBENÍ LÁTEK IN VITRO Autor práce: Mgr. Jiří Handl, Ph.D. Školitel: doc. RNDr. Tomáš Roušar, Ph.D. Abstrakt Disertační práce pojednává o charakterizaci nefrotoxického působení látek in vitro u imortalizovaných lidských proximálních tubulárních buněk HK-2. Základním cílem práce bylo zavést a optimalizovat kultivaci HK-2 buněk za různých kultivačních podmínek, charakterizovat kultivační a růstovou stabilitu HK-2 buněk a v neposlední řadě charakterizovat nefrotoxické působení kadmia u HK-2 buněčné linie pomocí bioanalytických a biochemických metod. V úvodní části práce jsou shrnuta základní pravidla a podmínky pro dlouhodobou kultivaci buněčných linií. Dále jsou podrobně charakterizovány buňky HK-2 a jejich význam v testování nefrotoxického působení. V práci jsou také zmíněny způsoby monitorování a analýzy toxického působení látek se zaměřením na stanovení buněčné viability a míry oxidačního stresu. Ve výsledkové části disertační práce jsou uvedeny výsledky získané při testování nefrotoxického působení CdCl2 u HK-2 buněk. V závěrečné části práce jsou pak naměřené výsledky shrnuty a diskutovány. Klíčová slova Nefrotoxicita; in vitro kultivace; HK-2 buněčná linie; buněčná viabilita; kadmium. Available in a digital repository NRGL
Analýza nefrotoxického působení látek in vitro

2020 UNIVERSITY OF PARDUBICE FACULTY OF CHEMICAL TECHNOLOGY Doctoral Thesis: NEPHROTOXICITY TESTING IN VITRO Author: Mgr. Jiří Handl, Ph.D. Supervisor: doc. RNDr. Tomáš Roušar, Ph.D. Abstract The ...

Handl, Jiří; Roušar, Tomáš; Patočka, Jiří; Andrýs, Rudolf
Univerzita Karlova, 2022

Stanovení kreatininu v moči pomocí on-line SPE v SIA
Semerádová, Eva; Chocholouš, Petr; Sklenářová, Hana
2022 - Czech
Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical chemistry Candidate: Bc. Eva Semerádová Supervisor: Assoc. Prof. PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D. Title of the diploma thesis: Determination of creatinine in urine using on-line SPE in SIA The aim of the diploma thesis was to determine creatinine in urine by a method whose results would be comparable to the routinely used method based on the Jaffé reaction. Three urine samples were used, the resulting values were statistically compared with the values measured on a clinical analyzer according to the Jaffé protocol. Urine creatinine was determined by online solid phase extraction (SPE) in sequence injection analysis (SIA). The column in the SIA system was filled with sorbent for extraction, a sorbent was used in the Plexa PCX material. The standard addition method was used to determine creatinine, each sample was measured twice and the average of the given values was used for evaluation. The experimental conditions were first optimized on standard solutions in dilute acetic acid, then applied to real urine samples. The method was evaluated for linearity, yield, repeatability and robustness. According to the value of the correlation coefficient, good linearity was achieved, yield around 100%. Repeatability was... Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Bc. Eva Semerádová Školitel: doc. PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D. Název diplomové práce: Stanovení kreatininu v moči pomocí on-line SPE v SIA Cílem diplomové práce bylo stanovit kreatinin v moči metodou, jejíž výsledky by byly srovnatelné s rutinně používanou metodou na bázi Jaffého reakce. Byly použity tři vzorky moči, výsledné hodnoty byly statisticky porovnány s hodnotami naměřenými na klinickém analyzátoru dle Jaffého protokolu. Kreatinin v moči byl stanoven pomocí online extrakce na tuhé fázi (SPE) v sekvenční injekční analýze (SIA). Kolona v systému SIA byla naplněna sorbentem pro extrakci, byl použit sorbent do materiálu Plexa PCX. Pro stanovení kreatininu byla použita metoda standartního přídavku, každý vzorek byl změřen dvakrát a pro hodnocení byl využit průměr daných hodnot. Podmínky experimentu byly nejprve optimalizovány na roztocích standardu ve zředěné kyselině octové, poté byly aplikovány i na reálné vzorky moči. V metodě byla hodnocena linearita, výtěžnost, opakovatelnost a robustnost. Dle hodnoty korelačního koeficientu bylo dosaženo dobré linearity, výtěžnosti kolem 100 %. Opakovatelnost byla zhodnocena dle RSD, která se pohybovala vždy kolem 2-3 %, což je považováno za velmi... Available in a digital repository NRGL
Stanovení kreatininu v moči pomocí on-line SPE v SIA

Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical chemistry Candidate: Bc. Eva Semerádová Supervisor: Assoc. Prof. PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D. Title of ...

Semerádová, Eva; Chocholouš, Petr; Sklenářová, Hana
Univerzita Karlova, 2022

Osobnost odsouzených žen dle charakteristik dotazníku TCI-R
Kocmanová, Daniela; Blatný, Marek; Jiřička, Václav; Přikrylová Kučerová, Hana
2022 - Czech
The dissertation presents a view to the personality of women offenders of various types of crime. It examines the development of their criminal careers, the social environment in which they developed, their personality characteristics and it maps the risk factors of committing crime. The study is divided into theoretical and empirical part. The main topics of the theoretical part are female crime, criminogenic factors and female aggression. Next important part of the study is the women offenders personality typologies mentioned in the literature of forensic psychology. The last topic of the theoretical part is the personality theory of C. R. Cloninger, which for its biopsychosocial basis seems to be a suitable model for the description of the prison population and for this meaning it is used both in domestic and foreign studies. The aim of the empirical part was to obtain quantitative data on criminogenic factors of convicted women and their basic characteristics with regard to the type of crime. In research we use anamnestic questionnaire, SARPO report, Vídeňský maticový test of intellitence and Cloninger's personality questionnaire of temperament and character TCI-R. A total of 286 convicted women from prison Světlá nad Sázavou were included in the study. We confirmed six ten hypotheses from ten:... Disertační práce prezentuje pohled do osobnosti pachatelek různých trestných činů. Zjišťuje vývoj jejich kriminální kariéry, prostředí, v jakém se vyvíjely, jejich osobnostní charakteristiky a mapuje tak rizikové faktory páchání trestné činnosti. Práce je členěna na teoretickou a empirickou část. Stěžejními tématy teoretické části jsou ženská kriminalita, kriminogenní faktory a ženská agrese. Její součástí je dále přehled typologií osobnosti pachatelek, které lze v odborné literatuře nalézt. Posledním tématem teoretické část je osobnostní teorie C. R. Cloningera, jež se pro svůj biopsychosociální základ jeví jako vhodný model pro popis vězeňské populace a pro tento význam bývá používán jak v domácích, tak zahraničních studiích. Cílem empirické části bylo získat kvantitativní údaje o kriminogenních faktorech odsouzených žen, popsat pomocí nich kriminální ženskou populaci a zjistit, zda, případně jaké, existují rozdíly uvnitř této skupiny. Ke sběru dat bylo využito anamnestického dotazníku, zprávy o odsouzené SARPO, Vídeňského maticového testu jako testu obecné inteligence a Cloningerova osobnostního dotazníku temperamentu a charakteru TCI-R. Do studie bylo zahrnuto celkem 286 odsouzených žen z Věznice Světlá nad Sázavou. Z deseti stanovených hypotéz bylo potvrzeno šest. Byl prokázán vztah mezi a)... Keywords: kriminalita žen|kriminogenní faktory|ženská agrese|osobnost odsouzených žen|Cloningerova teorie osobnosti|temperament|charakter|dotazník temperamentu a charakteru TCI-R; female crime|criminogenic factors|female aggression|the personality of convicted women|Cloninger's theory of personality|temperament|character|questionnaire of temperament and character TCI-R Available in a digital repository NRGL
Osobnost odsouzených žen dle charakteristik dotazníku TCI-R

The dissertation presents a view to the personality of women offenders of various types of crime. It examines the development of their criminal careers, the social environment in which they developed, ...

Kocmanová, Daniela; Blatný, Marek; Jiřička, Václav; Přikrylová Kučerová, Hana
Univerzita Karlova, 2022

Trénink vizuální selektivní pozornosti u seniorů
Frydrychová, Zuzana; Georgi, Hana; Jarolímová, Eva; Špatenková, Naděžda
2022 - Czech
Introduction: The effect of cognitive training on cognitive performance has been of interest to researchers for many years. Training is most often targeted at attention, working memory, or executive functions that are affected by age. The goal is usually not only to test whether it is possible to improve performance on the trained task, but also on other untrained tasks that are assumed to be related to the trained task. Given the aging of the population, these interventions are increasingly targeting the older adults. Aim: The study aims to examine the effects of training visual selective attention and working memory using Filter It - our version of the canonical Change Detection Task (CDT) for a mobile device, the tablet. Method: The sample consisted of 62 older adults aged 60-75 years, who were divided into experimental and active control group through the block randomization. The experimental group trained using the Filter It application, and the active control group trained using the Clouds application. The aim was to examine the effectiveness of a 6-week individual visual adaptive CDT training administered on a tablet, in terms of specific training improvements (Filter It - Colors and Shapes paradigms) and transfer effect on measures of working memory (Letter Number Sequencing, Visual... Úvod: Vliv kognitivního tréninku na kognitivní výkon je v zájmu výzkumníků již dlouhá léta. Tréninky jsou nejčastěji zaměřeny na pozornost, pracovní paměť či exekutivní funkce, které jsou ovlivněné věkem. Cílem bývá nejenom ověřit, zda je možné zlepšit výkon v trénované úloze, ale i v jiných netrénovaných úlohách, u kterých se předpokládá propojení s trénovanou úlohou. S ohledem na stárnutí populace jsou tyto intervence čím dál častěji zaměřeny na starší populaci. Cíl: Studie popisovaná v disertační práci se zaměřuje na zjištění efektů tréninku vizuální selektivní pozornosti a pracovní paměti prostřednictvím aplikace Filter It - naše verze kanonické verze Change Detection Task (CDT) pro mobilní zařízení - tablet. Metoda: Zkoumaný soubor zahrnoval 62 starších osob ve věku 60-75 let, které byly dle blokové randomizace rozděleny do experimentální a aktivní kontrolní skupiny. Experimentální skupina trénovala prostřednictvím aplikace Filter It, aktivní kontrolní skupina absolvovala trénink pomocí aplikace Clouds. Cílem bylo změřit efektivitu 6týdenního vizuálního adaptivního tréninku CDT administrovaného na tabletu, a to ve smyslu specifického tréninkového efektu (Filter It - paradigma Barvy a Tvary) a efektu transferu na měřítka pracovní paměti (Řazení písmen a čísel, Visual Patterns Test) a exekutivní... Keywords: stárnutí|pracovní paměť|selektivní vizuální pozornost|exekutivní funkce|Change Detection Task|kognitivní trénink; aging|working memory|selective visual attention|executive functions|Change Detection Task|cognitive training Available in a digital repository NRGL
Trénink vizuální selektivní pozornosti u seniorů

Introduction: The effect of cognitive training on cognitive performance has been of interest to researchers for many years. Training is most often targeted at attention, working memory, or executive ...

Frydrychová, Zuzana; Georgi, Hana; Jarolímová, Eva; Špatenková, Naděžda
Univerzita Karlova, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases