Number of found documents: 113
Published from to

PŘÍJEM A DISTRIBUCE CHLORFENOLŮ V JEČMENU
Jíšová, Tereza; Forczek, Sándor; Tesařová, E.
2015 - Czech
Chlorované fenoly představují jednu z nejčastějších skupin toxických průmyslových sloučenin.\nJsou odolné vůči biodegradaci a v životním prostředí přetrvávají dlouhou dobu. Potravinářské\nplodiny, jakým je ječmen jarní, jsou náchylné k znečištění různými pesticidy a organickým\nodpadem a tyto látky se pak mohou dostávat i do plodin. Příjem a distribuce 2-chlorfenolu byly\nzkoumány v axenickém ječmenu jarním. Po absorpci 2-chlorfenolu značeného 14C byly rostliny\nsklizeny a vhodné extrakty byly analyzovány pro odvozenou radioaktivitu 2-chlorfenolu. Příjem 2-\nCP kořeny a doprava do listů byly potvrzeny. Radioaktivní bilance byla vypočtena pro jednotlivé\nrostliny. Chlorinated phenols represent one of the most common groups of toxic industrial compounds.\nThey are resistant to biodegradation in the environment and persist for a long time. Food crops\nsuch as spring barley, are susceptible to contamination by various pesticides and organic waste,\nand these substances can then get into the plants. Uptake and distribution of 2-chlorophenol were\ninvestigated in axenic spring barley. After absorption of 14C-labelled 2-chlorophenol, the plants\nwere harvested and extracts were analyzed for 2-CP derived radioactivity. The uptake of 2-CP to\nroots and transport to leaves were confirmed. Radioactive balance was calculated for individual\nplants. Keywords: 2-chlorophenol; spring barley; Hordeum vulgare L. Fulltext is available at external website.
PŘÍJEM A DISTRIBUCE CHLORFENOLŮ V JEČMENU

Chlorované fenoly představují jednu z nejčastějších skupin toxických průmyslových sloučenin.\nJsou odolné vůči biodegradaci a v životním prostředí přetrvávají dlouhou dobu. Potravinářské\nplodiny, ...

Jíšová, Tereza; Forczek, Sándor; Tesařová, E.
Ústav experimentální botaniky, 2015

ENZYMATICKÉ STUDIE TVORBY ORGANOHALOGENOVANÝCH LÁTEK POMOCÍ MODELOVÝCH SUBSTRÁTŮ
Blažková, Ivona; Tesařová, E.; Forczek, Sándor
2015 - Czech
Výzkum v posledních letech prokázal, že se halogenované organické látky tvoří v přírodě vlivem\nbiotických a biotických procesů. Jedním z nejznámějších zdrojů těchto látek jsou reakce\nkatalyzované haloperoxidázami, k nimž patří i chloroperoxidáza (CPO) izolovaná\nz Caldariomyces fumago. CPO enzym byl inkubován s chloridem či bromidem, v přítomnosti\nperoxidu vodíku a organických substrátů. Byly provedeny pokusy se třemi substráty (aceton,\nkyselina octová a glukosa) a s různými koncentracemi halidů. Měření vzorků plynovou\nchromatografií s ECD detektorem prokázalo vliv povahy substrátu i koncentrace halogenidů na\ntvorbu organohalogenovaných produktů. Research in recent years has demonstrated that halogenated organic compounds are formed in\nnature due to biotic and abiotic processes. One of the most known sources of these substances are\nfrom the reaction catalyzed by haloperoxidases which include chloroperoxidase enzyme (CPO)\nisolated from Caldariomyces fumago. CPO enzyme was incubated with chloride or bromide, in the\npresence of hydrogen peroxide and organic substrates. Experiments were conducted with three\nsubstrates (acetone, acetic acid, and glucose), and different concentrations of halides.\nMeasurement of the samples by gas chromatography with an ECD detector showed the influence\nof the substrate type and halide concentration on the formation of the organohalogen products. Keywords: organohalogen products; enzyme; gas chromatography Fulltext is available at external website.
ENZYMATICKÉ STUDIE TVORBY ORGANOHALOGENOVANÝCH LÁTEK POMOCÍ MODELOVÝCH SUBSTRÁTŮ

Výzkum v posledních letech prokázal, že se halogenované organické látky tvoří v přírodě vlivem\nbiotických a biotických procesů. Jedním z nejznámějších zdrojů těchto látek jsou reakce\nkatalyzované ...

Blažková, Ivona; Tesařová, E.; Forczek, Sándor
Ústav experimentální botaniky, 2015

Nové poznatky v oblasti mechanizmu účinku a využití auxinových herbicidů\n
Skůpa, Petr; Petrášek, Jan; Bárnet, M.
2015 - Czech
Metodika shrnuje všechny nejnovější poznatky v oblasti mechanismu účinků auxinů v rostlině, které uživateli metodiky přináší nový pohled na jejich využití v zemědělské praxi. The methodology summarizes all the latest findings in the field of mechanism of auxin effects in the plant, which give users a new perspective on their use in agricultural practice. Keywords: auxin; herbicide; 2,4 D Available on request at various institutes of the ASCR
Nové poznatky v oblasti mechanizmu účinku a využití auxinových herbicidů\n

Metodika shrnuje všechny nejnovější poznatky v oblasti mechanismu účinků auxinů v rostlině, které uživateli metodiky přináší nový pohled na jejich využití v zemědělské praxi....

Skůpa, Petr; Petrášek, Jan; Bárnet, M.
Ústav experimentální botaniky, 2015

TĚKAVÉ NÍZKOMOLEKULÁRNÍ ORGANOCHLOROVANÉ LÁTKY Z PŘÍRODNÍCH A ANTROPOGENNĚ OVLIVNĚNÝCH EKOSYSTÉMŮ
Forczek, Sándor; Holík, Josef; Rederer, L.; Ferenčík, M.
2015 - Czech
V biogeochemickém cyklu chloru se chlorované sloučeniny podílí na přírodních i lidmi\novlivněných procesech vznikem sloučenin, které mohou být identické s chlorovanými polutanty,\nstanovovánými metodou AOX (adsorbovatelné organické halogeny). Těkavé chlorované\nuhlovodíky jsou v centru zájmu vzhledem k jejich toxicitě a možné úloze při rozpadu\natmosférického ozonu. Některé těkavé chlorované uhlovodíky jsou reaktivní a zároveň toxické,\nnapř. chloroform, který má antropogenní i přírodní zdroje a může vznikat abiotickými i biotickými\nprocesy. V této studii je sledován výskyt chloroformu a AOX v přírodně čistém prostředí v okolí\nvodní nádrže Hamry. Dále je koncentrace AOX a chloroformu vyhodnocena v korelaci s\nmeteorologickými a fyzikálně-chemickými vlastnostmi vody. In the biogeochemical cycle of chlorine, chlorinated compounds participate in natural and\nanthropogenically influenced processes forming also compounds, which can be identical to\nchlorinated pollutants and determine by AOX (adsorbable organic halogens) method. Volatile\norganochlorines are in the center of interest due to their toxicity and possible role in degradation of\natmospheric ozone. Some volatile chlorinated hydrocarbons are both reactive and toxic, such as\nchloroform, which also has natural and anthropogenic sources and can be formed in abiotic and\nbiotic processes. In this study the occurrence of chloroform and AOX is determined in a natural\nclean environment at the Hamry water reservoir, Czech Republic. Furthermore, AOX and\nchloroform concentrations will be evaluated in correlation with meteorological and physicochemical\nconditions of water. Keywords: chloroform; AOX; volatile chlorinated hydrocarbons Fulltext is available at external website.
TĚKAVÉ NÍZKOMOLEKULÁRNÍ ORGANOCHLOROVANÉ LÁTKY Z PŘÍRODNÍCH A ANTROPOGENNĚ OVLIVNĚNÝCH EKOSYSTÉMŮ

V biogeochemickém cyklu chloru se chlorované sloučeniny podílí na přírodních i lidmi\novlivněných procesech vznikem sloučenin, které mohou být identické s chlorovanými polutanty,\nstanovovánými ...

Forczek, Sándor; Holík, Josef; Rederer, L.; Ferenčík, M.
Ústav experimentální botaniky, 2015

PŘIROZENÉ ZDROJE CHLOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ V PODROSTU SMRKOVÉHO LESA
Štangelová, Pavla; Wimmer, Zdeněk; Tesařová, E.; Forczek, Sándor
2015 - Czech
Chlor se jako jeden z nejvíce zastoupených prvků v přírodě podílí velkou měrou na\nbiogeochemických cyklech. Doposud bylo identifikováno velké množství antropogenních i\npřirozených zdrojů emitujících těkavé chlorované uhlovodíky, avšak přirozené zdroje nebyly stále\ndostatečně prozkoumány. Cílem této studie je získat informace o potencionálních zdrojích\ntěkavých chlorovaných uhlovodíků v podrostu smrkového lesa. Emise těkavých chlorovaných\nuhlovodíků vybraných druhů mechorostů, kapradin a hub byly měřeny vzorkovací metodou SPME\nspojenou s GC-MS analýzou. Pro napodobení zvýšené zátěže chloridy na životní prostředí, byl\njako stresový faktor použit roztok chloridu sodného. Ve většině přírodních vzorků byl objeven\ntrichlormethan (chloroform), příležitostně byl objeven dichlormethan, tetrachlorethen a\ntetrachlormethan. Po zvýšení koncentrace chloridů, byl u některých přírodních vzorků pozorován\nnárůst emisí trichlormethanu a tetrachlormethanu. Chlorine as one of the most frequently occurring elements in nature, is involved in biogeochemical\ncycles. Several anthropogenic and even natural sources of volatile chlorinated hydrocarbons of\nemission is known, yet natural sources have not been explored enough. The aim of this study is to\ngather information of potential sources of chlorinated organic hydrocarbons in spruce forest\nundergrowth. Emissions of chlorinated volatile hydrocarbons of selected species of bryophytes,\nferns and fungi were measured by SMPE sampling technique and analyzed with GC-MS analysis.\nSodium chloride solution was used as a stressor to simulate increased environmental chloride load.\nTrichloromethane (chloroform) was found in most natural samples, dichloromethane,\ntetrachloroethene and tetrachloromethane were found occasionally. Increased chloride\nconcentration caused elevated emissions of trichloromethane and tetrachloromethane in some plant\nspecies. Keywords: chlorinated organic hydrocarbons; emission; bryophytes Fulltext is available at external website.
PŘIROZENÉ ZDROJE CHLOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ V PODROSTU SMRKOVÉHO LESA

Chlor se jako jeden z nejvíce zastoupených prvků v přírodě podílí velkou měrou na\nbiogeochemických cyklech. Doposud bylo identifikováno velké množství antropogenních i\npřirozených zdrojů emitujících ...

Štangelová, Pavla; Wimmer, Zdeněk; Tesařová, E.; Forczek, Sándor
Ústav experimentální botaniky, 2015

STUDIUM FAKTORŮ, OVLIVŇUJÍCÍCH ROZVOJ "VODNÍHO KVĚTU" VE VODNÍ NÁDRŽI SEČ
Forczek, Sándor; Holík, Josef; Rederer, L.; Koza, V.
2015 - Czech
V této práci jsme sledovali řadu parametrů, které mají vliv na rozvoj vodního květu na nádrži Seč.\nMezi sledované parametry, které ovlivňují dynamický vývoj populace sinic a řas, patří především\nklimatické podmínky v daném roce (teplota vzduchu a množství srážek, množství dopadajícího\nsvětla), teplotní stratifikace vody, koncentrace kyslíku, celkového fosforu a fosfátů, koncentrace\nrůzných forem dusíku, množství organických látek, zákal a nezanedbatelnou úlohu má druhová\nčetnost a rozmanitost fytoplanktonu i zooplanktonu.\nV letech 2012 až 2014 nedošlo v letních měsících k masivnímu kvetení vody, nicméně pomocí\nnaměřených fyzikálních, chemických a biologických údajů jsme hodnotili rozvoj populaci sinic a\nřas. K pochopení tvorby vodního květu, predikci rozvoje a k možnostem jejího potlačení je nutno\npřihlížet k populačně dynamickým faktorům, ovlivňujícím přemnožení sinic. In this work, we monitored several parameters that influence the development of algal bloom on the\nwater reservoir Sec. Primarily climatic conditions belong to the monitored parameters that influence\nthe population dynamics of algae (air temperature and rainfall, incident light), temperature\nstratification of water, concentration of oxygen, concentrations of total phosphorus, phosphate,\nvarious forms of nitrogen and organic substances, turbidity and also diversity and frequency of\nphytoplankton and zooplankton species. Between 2012 and 2014 have not occurred massive algal\nblooms in the summer months, however the measured physical, chemical and biological data, can be\nused to assess the development of algal population. The population dynamic factors influencing algal\ngrowth must be understand to be able to predict formation and to attempt suppression of algal\nblooms. Keywords: Cyanobacteria; water bloom; water reservoir Seč Fulltext is available at external website.
STUDIUM FAKTORŮ, OVLIVŇUJÍCÍCH ROZVOJ "VODNÍHO KVĚTU" VE VODNÍ NÁDRŽI SEČ

V této práci jsme sledovali řadu parametrů, které mají vliv na rozvoj vodního květu na nádrži Seč.\nMezi sledované parametry, které ovlivňují dynamický vývoj populace sinic a řas, patří ...

Forczek, Sándor; Holík, Josef; Rederer, L.; Koza, V.
Ústav experimentální botaniky, 2015

Produkce jahod v ekologických systémech pěstování
Pištěková, I.; Boček, S.; Vaňková, Radomíra; Drahošová, H.; Odstrčilová, L.; Salaš, P.; Sasková, H.
2013 - Czech
V metodice je uvedena technologie pěstování jahod v systémech ekologického zemědělství. Metodika je zaměřena na výběr nejvhodnějších odrůd jahodníku, vliv předplodiny, vliv pomocných rostlinných přípravků a biofungicidů na výnos jednotlivých odrůd. Součástí je hodnocení zdravotního stavu a plodových znaků odrůd. Za sledované období je zaznamenán výnosový potenciál odrůd, odolnost k chorobám a jsou vybrány nejvhodnější odrůdy a technologické postupy pro ekologické pěstování jahod. Metodika pro praxi, je uceleným návodem pro pěstování jahod v ekologických pěstitelských systémech. A technology of growing strawberries in organic farming systems is presented in the methodology. The methodology is aimed at selecting the most suitable varieties of strawberry, previous crop influence, the influence of supplementary plant products and biofungicides on the yield of single varieties. It contains evaluation of health condition and fruiting characteristics of varieties. Yield potential of varieties and resistance to diseases were found in the most suitable varieties and technological processes for organic cultivation of strawberries were selected. The methodology for practice is a comprehensive guide for growing strawberries in organic production systems. Keywords: strawberry cultivars; organic production Available at various institutes of the ASCR
Produkce jahod v ekologických systémech pěstování

V metodice je uvedena technologie pěstování jahod v systémech ekologického zemědělství. Metodika je zaměřena na výběr nejvhodnějších odrůd jahodníku, vliv předplodiny, vliv pomocných rostlinných ...

Pištěková, I.; Boček, S.; Vaňková, Radomíra; Drahošová, H.; Odstrčilová, L.; Salaš, P.; Sasková, H.
Ústav experimentální botaniky, 2013

Cytotoxicita extraktu z Vaccinium bracteatum
Landa, Přemysl; Havlík, J.; Bradshaw, T.D.; Chu, J.; Maršík, Petr; Vaněk, Tomáš; Lou, J.D.
2010 - Czech
Methanolový extrakt z plodů V bracteatum inhiboval růst buněčných linií karcinomu prsu (MCF -7) a kolorektálního karcinomu (RCT- 116). Plody V bracteatum tedy obsahují látky s antiproliferační aktivitou podobně jako více probádané druhy z rodu Vaccinium. Extrakt z vylisovaných bobulí V macrocarpon obsahující flavonoidy inhiboval růst buněčných linií rakoviny prsu MDA-MB-435. Kromě flavonoidů byla protirakovinná aktivita zji š těna u triterpenoidních esterů kyseliny ursolové obsažených také v plodech V macrocarpon (Murphy et aJ. 2003). Jakje zmíněno v úvodu, analýzy chemického složení byly u V bracteatum soustředěny hlavně na listy. Na základě zjištěné anti-proliferační aktivity se proto v dalším výzkumu budeme věnovat identifikaci účinných látek v aktivním extraktu získaném z plodů. Vaccinium bracteatum is a shrub originating from East Asia and is traditionally used for cancer treatment, according to some ethnobotanical indications. After successive extraction of dry berries with n-hexane, dichloromethane, methanol and water, the cytotoxic activity of extracts was assessed using the 3-( 4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5- diphenyltetrazolium bromide (MTT) colourimetric assay. Methanolic extract showed mild cytotoxic properties against MCF-7, BCT-116 and MRC-5 cell lines with lCso ranging from 186 to 285 /lg/mL, while other extracts were not active (lC50>500 /lg/mL). The potency of methanolic extract only suggests a possible role of flavonoids. Keywords: MTT; antiproliferative activity; extracts Available in digital repository of the ASCR
Cytotoxicita extraktu z Vaccinium bracteatum

Methanolový extrakt z plodů V bracteatum inhiboval růst buněčných linií karcinomu prsu (MCF -7) a kolorektálního karcinomu (RCT- 116). Plody V bracteatum tedy obsahují látky s antiproliferační ...

Landa, Přemysl; Havlík, J.; Bradshaw, T.D.; Chu, J.; Maršík, Petr; Vaněk, Tomáš; Lou, J.D.
Ústav experimentální botaniky, 2010

Současné možnosti využití metabolomiky v produkci rostlin
Maršík, Petr; Vaněk, Tomáš
2010 - Czech
Metabolomika podobně jako další takzvané "omics" přístupy je založena na charakterizaci a zpracování co možná největšího souboru dat v daném biologickém systému. Význam jednotlivých "omics" technik spočívá především v jejich vzájemné integraci jejímž vyústěním je tzv. systémová biologie spojující výstupy na úrovních genové exprese, translace proteinů a souboru metabolitů s genomickými daty. Tyto vztahy jsou shrnuty na obr. 1. Primárním cílem systémové biologie je porozumět biologickým procesům v takové míře, aby bylo možné predikovat funkci biologických systémů od úrovně genů přes metabolismus, fyziologické procesy až po růst a vývoj. Metabolomics like other so-called "omics" approaches is based on the characterization and treatment as far as possible in the given dataset biological system. Meaning of each "omics" techniques lies mainly in their mutual integration which leads to the so-called. Systems biology linking output at the level of gene expression, protein translation and file metabolites with genomic data. These relationships are summarized in Fig. 1. The primary goal of systems biology is to understand the biological processes to such an extent that it is possible to predict the function of biological systems from the level of genes through metabolism, physiological processes to growth and development. Keywords: metabolomics; omics; gene expression Available in digital repository of the ASCR
Současné možnosti využití metabolomiky v produkci rostlin

Metabolomika podobně jako další takzvané "omics" přístupy je založena na charakterizaci a zpracování co možná největšího souboru dat v daném biologickém systému. Význam jednotlivých "omics" technik ...

Maršík, Petr; Vaněk, Tomáš
Ústav experimentální botaniky, 2010

Metodika sledování kontaminace ovzduší v okolí veřejných komunikací aromatickými polycyklickými uhlovodíky na základě jejich analýz na povrchu listů dřevin
Maršík, Petr; Kinderman, Pavel; Vaněk, Tomáš
2010 - Czech
Metodika se zabývá monitoringem polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH). Metodika využívá přirozeného systému usazování polutantů v místní vegetaci. Na základě získaných výsledků lze zhodnotit, které z použitých dřevin se vyznačují vyšší schopností extrahovat z ovzduší škodlivé substance typu PAH a které by tedy měly být při volbě vegetačního pokryvu preferovány. The methodology deals with the monitoring of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) and applies a natural system of sedimentation of pollutants in local vegetation. According to the obtained results is possible to evaluate which of the used woody plants have higher capability to extract harmful substances such as PAH from the air and therefore should be preferred as a vegetation cover. Keywords: phytoremediation; PAH; air Available at various institutes of the ASCR
Metodika sledování kontaminace ovzduší v okolí veřejných komunikací aromatickými polycyklickými uhlovodíky na základě jejich analýz na povrchu listů dřevin

Metodika se zabývá monitoringem polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH). Metodika využívá přirozeného systému usazování polutantů v místní vegetaci. Na základě získaných výsledků lze zhodnotit, ...

Maršík, Petr; Kinderman, Pavel; Vaněk, Tomáš
Ústav experimentální botaniky, 2010

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases