Number of found documents: 16
Published from to

Quo Vaditis Agriculture, Forestry and Society under Global Change? From understanding past and present Earth´s processes to adaptations for the future
Šprtová, Miroslava; Bartošová, Lenka; Acosta, Manuel; Klem, Karel; Leventon, Julia; Červený, Jan
2022 - English
International conference „Quo vaditis agriculture, forestry and society under Global Change? From understanding past and present Earth’s processes to adaptations for the future“, whose scientific sponsor is the European Center of Excellence CzechGlobe, should prove that science has an irreplaceable role in addressing mitigation and adaptation to climate change, in meeting international commitments to climate change and tasks of the EU Strategy on adaptation to climate change. Keywords: agriculture; forestry; climate changes; proceedings of conferences Available at various institutes of the ASCR
Quo Vaditis Agriculture, Forestry and Society under Global Change? From understanding past and present Earth´s processes to adaptations for the future

International conference „Quo vaditis agriculture, forestry and society under Global Change? From understanding past and present Earth’s processes to adaptations for the future“, whose scientific ...

Šprtová, Miroslava; Bartošová, Lenka; Acosta, Manuel; Klem, Karel; Leventon, Julia; Červený, Jan
Ústav výzkumu globální změny , 2022

Globální klimatická změna a regionální dopady na lesy v Beskydech
Janouš, Dalibor; Cudlín, Pavel; Čermák, P.; Marek, Michal V.
2009 - Czech
Beskydy jsou oblastí s relativně vysokou pravděpodobností rozvoje závažných typů chřadnutí smrkových porostů, provázených gradacemi hmyzích škůdců a houbových patogenů jako mortalitních faktorů. Příspěvek se věnuje jednotlivým faktorům změny růstových podmínek lesních dřevin: zvýšená koncentrace CO2, sucho, teplota, extrémní jevy počasí, dimming effect, depozice dusíku. Dále stručně rekapituluje současný stav lesních porostů v Beskydech a definuje postup odhadu rizika rozpadu smrkových porostů a stanovuje hodnoty faktoru ohrožení pro nejvýznamnější hospodářské soubory. Beskydy Mts. is a region with a relatively high probability of expansion of serious Norway spruce stand fade-away types which are accompanied with gradations of insect pests and fungi pathogens as mortal factors. The study is focused on individual factors of change of forest trees growth conditions: increased CO2 concentration, drought, temperature, extreme weather, dimming effect, nitrogen deposition. Furthermore, it recapitulates briefly current state of forest stands in Beskydy Mts. and it defines procedure of estimation of spruce stand degradation risks. Keywords: Global change; Silesian Beskydy Mts.; Norway spruce; stand degradation Available at various institutes of the ASCR
Globální klimatická změna a regionální dopady na lesy v Beskydech

Beskydy jsou oblastí s relativně vysokou pravděpodobností rozvoje závažných typů chřadnutí smrkových porostů, provázených gradacemi hmyzích škůdců a houbových patogenů jako mortalitních faktorů. ...

Janouš, Dalibor; Cudlín, Pavel; Čermák, P.; Marek, Michal V.
Ústav výzkumu globální změny , 2009

Ekosystémové služby říční nivy
Pithart, David; Benedová, Zdeňka; Křováková, Kateřina
2008 - Czech
Sborník obsahuje příspěvky, týkající se funkcí říční nivy v krajině. Zabývá se konceptem ekosystémových služeb, problematikou retence vody, živin a uhlíku, biodiversitou, morfologií a vývojem niv, hydrologickými aspekty říčních aluvií, vodohospodářskou politikou a revitalizacemi. The book of abstractcs contains contributions from the conference „Ecosystem services of river floodplains“, held in Třeboň, Czech republic, in april 2008. The articles deals with functions of river floodplains in the landscape, ecosystem services concept, water, nutrient and carbon retention, biodiversity, floodplain morphology and its development, hydrological aspects of river flooplains, andd water management policies and revitalizations. Keywords: Ecosystems services; floodplain; wetlands Available at various institutes of the ASCR
Ekosystémové služby říční nivy

Sborník obsahuje příspěvky, týkající se funkcí říční nivy v krajině. Zabývá se konceptem ekosystémových služeb, problematikou retence vody, živin a uhlíku, biodiversitou, morfologií a vývojem niv, ...

Pithart, David; Benedová, Zdeňka; Křováková, Kateřina
Ústav výzkumu globální změny , 2008

Vliv zvýšené vzdušné koncetrace co2 na vodní režim a transpiraci smrku
Valouch, Ludvík; Pokorný, Radek; Tomášková, Ivana
2008 - Czech
Při zvýšení koncentrace CO2 ve vzduchu jsou změny ve fyziologických procesech a morfologii zřejmé v relativně krátké době. Přímé měření pomocí metody tepelných pulzů dokázala snížení specifického sap flow (SSF) během prvního roku kultivace ve zvýšené CO2 koncentraci. SSF bylo srovnatelné v obou podmínkách po další 3 roky. Během šestého roku fumigace byla zaznamenána vyšší rychlost transpirace při vyšší koncentraci CO2. To byl důsledek větší listové plochy, plochy cévních svazků na řezu a větší absorbční kořenovou plochou. Měřením sap flow osluněnýé a zastíněné části koruny bylo zjištěno, že SSF bylo větší ve vyšších částech koruny v obou podmínkách. Průměrná hydraulická vodivost (půda-list) (GTsa) byla 1.4 krát vyšší v osluněných částech koruny než odhadnutá pro celou korunu v podmínkách normální koncentraci CO2. V podmínkách zvýšené koncentrace CO2 nebyl rozdíl v hydraulické vodivosti mezi horní a spodní části koruny prokázán. Under the elevated CO2 air concentration, changes in physiological processes and morphology were evident in relatively short time. Direct measurement via heat pulse method proved reduction of specific sap flux throw the stem in the first year of cultivation in elevated CO2. SSF in both treatments was comparable in the next tree years. During the sixth year of fumigation, higher transpiration rate in trees growing under elevated CO2 was recorded. It was implication of larger bearing leaf area, larger conducting vessels area on the in crosscut stems section and larger root absorbed area. Continuously sap flow measuring of sun and shaded part of the crown was found that SSF of higher crown part was higher in both treatments. Average hydraulic conductance soil-leaf (GTsa) was 1,4 times higher in sunny part of the crown than estimated for the whole crown in ambient treatment A (ambient [CO2] concentration). Difference in hydraulic conductance between the upper and lower crown part of the E treatment (doubled [CO2] concentration of A treatment) was not so pronounced. Keywords: elevated CO2; Norway spruce; sapflow; transpiration Available at various institutes of the ASCR
Vliv zvýšené vzdušné koncetrace co2 na vodní režim a transpiraci smrku

Při zvýšení koncentrace CO2 ve vzduchu jsou změny ve fyziologických procesech a morfologii zřejmé v relativně krátké době. Přímé měření pomocí metody tepelných pulzů dokázala snížení specifického sap ...

Valouch, Ludvík; Pokorný, Radek; Tomášková, Ivana
Ústav výzkumu globální změny , 2008

Potentials of the VNIR airborne hyperspectral system AISA Eagle
Hanuš, Jan; Malenovský, Zbyněk; Homolová, Lucie; Kaplan, Věroslav; Cudlín, Pavel; Lukeš, Petr
2008 - English
Airborne hyperspectral remote sensing (imaging spectroscopy) sensors acquire images of several (from tens to hundreds) narrow spectral bands in visible, near and short infrared wavelengths. Use of hyperspectral remote sensing (RS) data in scientific and even commercial applications is quite broad, starting from agriculture, forestry, and natural vegetation (precision farming, assessment of general plant status, biomass estimation, species composition mapping), through geology (mapping of minerals, land degradation assessment), up to limnology (water quality evaluation), and other domains. Since 2004 the Institute of Systems Biology and Ecology (ISBE) (Academy of Sciences of the Czech Republic) has been operating the VNIR airborne hyperspectral sensor AISA Eagle. The workgroup for remote sensing of vegetation at ISBE is currently capable to facilitate the complete flight/ground hyperspectral campaign including the standard image data pre-processing. Keywords: airborne hyperspectral remote sensing; imaging spectroscopy; AISA Eagle Available at various institutes of the ASCR
Potentials of the VNIR airborne hyperspectral system AISA Eagle

Airborne hyperspectral remote sensing (imaging spectroscopy) sensors acquire images of several (from tens to hundreds) narrow spectral bands in visible, near and short infrared wavelengths. Use of ...

Hanuš, Jan; Malenovský, Zbyněk; Homolová, Lucie; Kaplan, Věroslav; Cudlín, Pavel; Lukeš, Petr
Ústav výzkumu globální změny , 2008

Krajina v roce devatenáct
Lapka, Miloslav
2008 - Czech
Studie pojednává o vývoji české krajiny od roku 2000 do současnosti, jaké byly podmínky, očekávání a co se naplnilo. Article is focused on the short history of 19 years of recent develompnet of the Czech landscape - what about the hopes. conditions and reality. Keywords: landscape; develompnet Available at various institutes of the ASCR
Krajina v roce devatenáct

Studie pojednává o vývoji české krajiny od roku 2000 do současnosti, jaké byly podmínky, očekávání a co se naplnilo....

Lapka, Miloslav
Ústav výzkumu globální změny , 2008

Využití scalingu při oceňování krajiny
Burešová, Renata
2007 - Czech
Cílem práce bylo srovnání vlivu mapování v různém měřítku na peněžní hodnotu krajiny (pomocí metody biotopového hodnocení krajiny) a zároveň zjistit velikost plochy, kdy je ještě nutné použít mapování s jemnější zrnem a kdy již se zrnem hrubším. Byly vybrány dvě mapovací metody, které se vzájemně liší velikostí zrna: Natura 2000 s jemnější zrnem a CORINE Land-Cover se zrnem hrubším. The aim of this work was to compare the effect of different scale mapping methods on the landscape evaluation (by Biotope Valuation Metod) and define the area for which it is necessary to use fine pattern mapping and when is possible to use rough pattern mapping. Two mapping methods, different in the pattern size (Natura 2000 with fine pattern size and Corine Land-Cover with rough pattern size) were choosen. Keywords: scaling; landscape evaluation; Natura 2000; CORINE Land-Cover; Biotope Valuation Method Available at various institutes of the ASCR
Využití scalingu při oceňování krajiny

Cílem práce bylo srovnání vlivu mapování v různém měřítku na peněžní hodnotu krajiny (pomocí metody biotopového hodnocení krajiny) a zároveň zjistit velikost plochy, kdy je ještě nutné použít mapování ...

Burešová, Renata
Ústav výzkumu globální změny , 2007

Obraz Jičína očima vysokoškoláků - námět k zamyšlení
Lapka, Miloslav
2006 - Czech
Vysokoškolákům mimo dosah města Jičína (Praha a České Budějovice) byly kladeny otázky formou sociologického dotazníku nakolik jsou původní barokní symboly Jičína překryty symboly moderní doby (pohádkové postavy) a symboly environmentálními (blízké Prachovské skály). Největší povědomí mají současné symboly, následují symboly environmentální a pak historické. Ovšem barokní linie krajiny stále tvoří dobře vnímaný základ, který je možné využít při rozvoji města. There was a question for graduated students (from the other than local places - from Prague and Ceske Budejovice) how much they understand town Jičín in its historical baroque framework. The results show new symbols of modern age: fairytale heroes, stabile environmental symbols and relatively weak historical one. On the other hand baroque landscape lines can launch the firm outline for the town planning activities. Keywords: perceptions Available at various institutes of the ASCR
Obraz Jičína očima vysokoškoláků - námět k zamyšlení

Vysokoškolákům mimo dosah města Jičína (Praha a České Budějovice) byly kladeny otázky formou sociologického dotazníku nakolik jsou původní barokní symboly Jičína překryty symboly moderní doby ...

Lapka, Miloslav
Ústav výzkumu globální změny , 2006

Úloha krajinného plánování v systémovém řízení vývoje a využívání krajiny
Boucníková, Eva; Fanta, J.; Líšková, Zuzana
2006 - Czech
Jedním z nejdůležitejších nástrojů systémového řízení vývoje a využívání krajiny je krajinné plánování. Příspěvek pojednáva o psotavení a funkci krajinného plánování ve struktuře systémového řízení vývoje a využívání krajiny a stručně komentuje současný stav krajiného plánování v ČR. One of the most important instruments for the system development and management of land use is landscape planning. This paper deals with psotavení a function of landscape planning in the structure of the system development and management of land use and brief comments on the current state of krajiného planning in the Czech Republic. Keywords: landscape planning; landscape ecology Available at various institutes of the ASCR
Úloha krajinného plánování v systémovém řízení vývoje a využívání krajiny

Jedním z nejdůležitejších nástrojů systémového řízení vývoje a využívání krajiny je krajinné plánování. Příspěvek pojednáva o psotavení a funkci krajinného plánování ve struktuře systémového řízení ...

Boucníková, Eva; Fanta, J.; Líšková, Zuzana
Ústav výzkumu globální změny , 2006

Greenstructures and Urban Planning
Hanousková, Irena; Hanousek, P.; Charvátová, J.; Pechar, L.
2006 - English
The additional proceedings summarizes contributions presented during Final COST C11 Seminar held at České Budějovice 2nd - 4th of December 2004. Conclusions of working groups WG 1A Ecology, WG 1B Human issues, WG 2 Policies were presented, evaluated and finally discussed. The examples of European cities green structures were extended by (new) experience of the České Budějovice particular conditions. The nowadays greenstructure utilization, interaction with users, planning, management and future development are discussed, including important instruments and challenges. Sborník je sestaven z příspěvků přednesených na závěrečném semináři akce EU COST C11 pořádané v Českých Budějovicích 2.-4. prosince 2004. Jde o závěry pracovních skupin WG 1A Ecology, 1B Human issues, 2 Policies z příkladového prostředí urbání zeleně evropských měst. Příspěvky z ČR prostředí specifikující vývoj zeleně a vztah uživatelů k městské zeleni v Českých Budějovicích. Tematicky obsahuje přehled aktuálního využívání, plánování, péče, možnosti a nástroje vývoje městské zeleně do budoucna. Keywords: green-structure; urban planning; human issues; policy; organizms Available at various institutes of the ASCR
Greenstructures and Urban Planning

The additional proceedings summarizes contributions presented during Final COST C11 Seminar held at České Budějovice 2nd - 4th of December 2004. Conclusions of working groups WG 1A Ecology, WG 1B ...

Hanousková, Irena; Hanousek, P.; Charvátová, J.; Pechar, L.
Ústav výzkumu globální změny , 2006

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases