Number of found documents: 524
Published from to

Hodnocení ekosystémových služeb veřejné sídelní zeleně
Zemek, František; Pikl, Miroslav; Pavelka, Marian; Zapletal, Miloš; Kokrda, Lukas; Novotný, Jan; Duchková, Helena; Vačkářová, Davina; Foltýnová, Lenka; Cudlín, Pavel; Kolařík, J.; Holešová, H.; Mácová, Kateřina; Chalupová, O.; Vojáčková, B.; Mikulášek, J.
2021 - Czech
Metodika přináší nové praktické přístupy ke kvantifikaci pěti ekosystémových funkcí (EF) a jim odpovídajících ekosystémových služeb (ES) městské zeleně. Zahrnuje čtyři funkce regulační (teploty a mikroklimatu, záchyt CO2 a ukládání do biomasy, záchyt znečišťujících látek z ovzduší, útlum hluku z dopravy) a jednu funkci informační (estetická a kulturně rekreační). Výpočty jsou řešeny na úrovni jednotlivých prvků zeleně (strom/keř, plocha trávníku) na základě jejich skutečných dimenzí a ekofyziologických vlastností. Následné je vyjádřena jejich finanční hodnota. Pro hodnocení byly použity zjednodušené biofyzikální/statistické modely při zachování platných fyzikálních principů a s ohledem na dostupnost vhodných a existujících dat. Využívá data o městské vegetaci, které jsou standardně zajišťovány v rámci inventarizace veřejné městské zeleně samosprávami měst, a volně nebo pro obecní správu zdarma dostupné mapové podklady o městském území, meteorologických podmínkách a sociodemografické situaci. The methodology brings about new and practical approaches in assessment of five ecosystem functions and services of town greenery. It covers four regulation functions (microclimate regulation, carbon sequestration, pollution and noise reduction) and one information function (aesthetic and cultural-recreation). The calculus is based on a single greenery object evaluation using simplified biophysical and statistic models, however complying with all natural principles. The models utilize data standardly available in urban greenery passports and those which are accessible via map servers, e.g. meteorological situation and sociodemographic conditions. Keywords: ecosystem functions and services; urban greenery; regulation of microclimate; capture of air pollutants; mitigation of traffic noise Available at various institutes of the ASCR
Hodnocení ekosystémových služeb veřejné sídelní zeleně

Metodika přináší nové praktické přístupy ke kvantifikaci pěti ekosystémových funkcí (EF) a jim odpovídajících ekosystémových služeb (ES) městské zeleně. Zahrnuje čtyři funkce regulační (teploty a ...

Zemek, František; Pikl, Miroslav; Pavelka, Marian; Zapletal, Miloš; Kokrda, Lukas; Novotný, Jan; Duchková, Helena; Vačkářová, Davina; Foltýnová, Lenka; Cudlín, Pavel; Kolařík, J.; Holešová, H.; Mácová, Kateřina; Chalupová, O.; Vojáčková, B.; Mikulášek, J.
Ústav výzkumu globální změny , 2021

Estimation of winter wheat yield using machine learning from airborne hyperspectral data
Švik, Marian; Pikl, Miroslav; Janoutová, Růžena; Veselá, Barbora; Slezák, Lukáš; Klem, Karel; Homolová, Lucie
2021 - English
Methods based on optical remote sensing allow nowadays to assess crop conditions over larger areas. The assessment of crop conditions and potential estimation of crop yields in the early growth\nstages can help farmers to better target their management practice such as application of fertilizers. In this study we analysed airborne hyperspectral images acquired several times during the growing season over two experimental sites in the Czech Republic (Ivanovice and Lukavec). The field experiments on winter wheat included 12 levels of fertilisation (combination of organic and mineral fertilisers). Such an experiment design and the possibility of combining the data from two sites together increased the variability in our wheat yield dataset, which varied between 2.8 and 10.0 t/ha. Further, we used a machine learning method – namely gaussian process regression from the ARTMO toolbox to train two variants of models: a) combining the spectral data from both sites and from the multiple acquisition days and b) combining the spectral data from both sites for individual acquisition days.The results showed that it was feasible to predict wheat yield already at the beginning of April with R2 > 0.85. This promising result, however, requires more thorough validation and therefore we plan to include more data from other sites in the next steps. Keywords: hyperspectral; machine learning; remote sensing; winter wheat; yield Available at various institutes of the ASCR
Estimation of winter wheat yield using machine learning from airborne hyperspectral data

Methods based on optical remote sensing allow nowadays to assess crop conditions over larger areas. The assessment of crop conditions and potential estimation of crop yields in the early ...

Švik, Marian; Pikl, Miroslav; Janoutová, Růžena; Veselá, Barbora; Slezák, Lukáš; Klem, Karel; Homolová, Lucie
Ústav výzkumu globální změny , 2021

Odhad potenciálu sekvestrace uhlíku v České republice - Zalesňování zemědělských půd, změna lesního hospodaření, revitalizace rašelinišť a výsadby stromořadí
Hruška, Jakub; Pavelka, Marian; Chuman, Tomáš; Oulehle, Filip; Vindušková, O.; Cudlín, Pavel; Trnka, Miroslav
2021 - Czech
Zpráva vypočítává kvalitativně i kvantativně potenciál sekvestrace uhlíku (k roku 2050) při zalesňování zemědělských půd, změněn managementu lesů, revitalizaci mokřadů a výsadbách alejí. Report acconunted quantitetivly as well qualitativly (for the year 2050) carbon sequestration for afforestation of arable land, change of forest management, wetlands renaturations and tree lanes. Keywords: carbon sequestration; forest; wetland; agricultural land; tree line Available at various institutes of the ASCR
Odhad potenciálu sekvestrace uhlíku v České republice - Zalesňování zemědělských půd, změna lesního hospodaření, revitalizace rašelinišť a výsadby stromořadí

Zpráva vypočítává kvalitativně i kvantativně potenciál sekvestrace uhlíku (k roku 2050) při zalesňování zemědělských půd, změněn managementu lesů, revitalizaci mokřadů a výsadbách alejí....

Hruška, Jakub; Pavelka, Marian; Chuman, Tomáš; Oulehle, Filip; Vindušková, O.; Cudlín, Pavel; Trnka, Miroslav
Ústav výzkumu globální změny , 2021

Doporučená adaptační a mitigační opatření v rizikových oblastech výskytu přírodních požárů s přihlédnutím k měnícímu se klimatu
Trnka, Miroslav; Čermák, Petr; Kudláčková, Lucie; Balek, Jan; Semerádová, Daniela; Brovkina, Olga; Zemek, František; Štěpánek, Petr; Zahradníček, Pavel; Bláhová, Monika; Cienciala, Emil; Beranová, J.; Zatloukal, V.; Albert, J.; Tumajer, J.; Možný, M.; Hájková, L.; Chuchma, F.
2020 - Czech
Metodika formuluje odstupňovaná adaptační a mitigační opatření ke zmírnění požárního rizika a šíření požáru v krajině (les a zemědělská půda). K tomu je předkládán postup variantního posouzení požárního rizika podle datových možností uživatele. Algoritmizace požárního rizika v lesích vychází z lesnické typologie k posouzení stanoviště, a přidává charakteristiky lesní vegetace. Na zemědělské půdě pak agronomické faktory zahrnují druh plodiny, souvislost pokryvu, vlastnosti stanoviště a vodní režim. Pro obě územní kategorie jsou uvedeny předpokládané dopady změny klimatu na požární riziko stanoviště ve střednědobém horizontu (k roku 2050). Metodika závěrem na příkladové studii demonstruje možnosti uplatnění modelového nástroje FlamMap k analýze požárních charakteristik. The methodology formulates graded adaptation and mitigation measures to mitigate fire risk and spread fire in the countryside (forest and agricultural land). To this end, a variant assessment procedure is presented fire risk according to the user's data capabilities. The algorithmization of fire risk in forests is based on forest typology to assess habitats, and adds forest vegetation characteristics. On agricultural Soil agronomic factors include crop type, cover cover, habitat and water characteristics regime. For both territorial categories, the expected impacts of climate change on fire risk are given habitat in the medium term (by 2050). Methodology in conclusion on a case study demonstrates the possibilities of using the model tool FlamMap for the analysis of fire characteristics. Keywords: adaption; mitigation; wildfire; clima Available at various institutes of the ASCR
Doporučená adaptační a mitigační opatření v rizikových oblastech výskytu přírodních požárů s přihlédnutím k měnícímu se klimatu

Metodika formuluje odstupňovaná adaptační a mitigační opatření ke zmírnění požárního rizika a šíření požáru v krajině (les a zemědělská půda). K tomu je předkládán postup variantního posouzení ...

Trnka, Miroslav; Čermák, Petr; Kudláčková, Lucie; Balek, Jan; Semerádová, Daniela; Brovkina, Olga; Zemek, František; Štěpánek, Petr; Zahradníček, Pavel; Bláhová, Monika; Cienciala, Emil; Beranová, J.; Zatloukal, V.; Albert, J.; Tumajer, J.; Možný, M.; Hájková, L.; Chuchma, F.
Ústav výzkumu globální změny , 2020

Trophic and Hydric Soil Series in the Floodplain of Natural Submountain Gravel-Carrying Moravka River in the Outer Western Carpathians
Rychtecká, P.; Rosíková, J.; Samec, Pavel
2020 - Czech
Klasifikace půdních řad je základním přístupem pro hodnocení vztahů\nmezi půdními podmínkami a vegetací. V této studii bylo situováno hodnocení půdní řady\ndo přirozeně zalesněné vněkarpatské štěrkonosné nivy podél řeky Morávky\n(336–383 m n. m., Česká republika). Klasifikace byla provedena geobiocenologicky společností\ntrofické a hydrické řady na fluviálních formách (FL) barů a aktivních až terasových nivách\npři využití intervalů pedochemických a hydrofyzikálních vlastností. Rozdíly mezi\nvlastnosti půdy na FL byly hodnoceny pomocí analýzy rozptylu a diskriminační analýzy.\nFL prokazatelně rozdělily půdní podmínky. Celková oddělitelnost trofické řady byla 84 %\nzatímco oddělitelnost hydrické řady byla 72 %. Oddělitelnost pedochemických vlastností\nbylo 66–81 % mezi FL, ačkoli hydrofyzikální vlastnosti je odlišovaly pouze s\n41-64% přesnost. Barové půdní podmínky byly na rozdíl od teras základní a hydraulicky omezené.\nAktivní záplavové území bylo založeno na necelých 68 % plochy, jinak tam byly\nmezotrofně-bázové podmínky. Půdní podmínky na terasové nivě se výrazně lišily\nmezi ornicí a podložím. Zatímco podloží bylo převážně mezotrofní (58 %) to\nmezotrofně-nitrofilní (40,5 %), ornice byla převážně mezotrofně-nitrofilní.\nSérie lužních půd byly lépe hodnotitelné prostřednictvím pedochemických vlastností než hydrofyzikální. Poměr C/N a pH/H2O ovlivnily trofickou separabilitu více než sorpci půdy.\nRozpor mezi bazickou saturací a kapacitou výměny kationtů naznačoval vývoj půdy\nintenzita na FL. Hydrické řady nivy byly zjistitelné maximální kapilární kapacitou půdy,\nkapacita zadržování vody a provzdušňování. Přechodné jevy v půdní řadě mezi mřížemi a terasou\nlužní indi The soil series classification is the fundamental approach for the evaluation of relations between soil conditions and vegetation. In this study, the evaluation of the soil series was situated into the naturally forested Outer Carpathian gravel-carrying floodplain along the Moravka River (336383 m a.s.l., Czech Republic). The classification was carried out geobiocoenologically by the trophic and hydric series on the fluvial landforms (FLs) of bars and the active to terrace floodplains under using of the pedochemical and hydro-physical properties intervals. The differences among the soil properties on the FLs were evaluated using the analysis of variance and discrimination analysis. The FLs divided the soil conditions demonstrably. Total separability of the trophic series was 84% while separability of the hydric series was 72%. The separabilities of the pedochemical properties were 6681% among the FLs although the hydro-physical properties distinguished them only with 41-64% accuracy. The bar soil conditions were base and hydrically limited in contrast to the terraces. The active floodplain was base on less than 68% of the area, otherwise there were the mesotrophicallybase conditions. The soil conditions on the terrace floodplain patently differed between the topsoil and subsoil. While the subsoil was predominantly mesotrophic (58%) to mesotrophically-nitrophilous (40.5%), the topsoil was mesotrophically-nitrophilous predominantly. Keywords: submountain floodplain; terrace floodplain; soil cation exchange capacity; water-holding capacity Available at various institutes of the ASCR
Trophic and Hydric Soil Series in the Floodplain of Natural Submountain Gravel-Carrying Moravka River in the Outer Western Carpathians

Klasifikace půdních řad je základním přístupem pro hodnocení vztahů\nmezi půdními podmínkami a vegetací. V této studii bylo situováno hodnocení půdní řady\ndo přirozeně zalesněné vněkarpatské ...

Rychtecká, P.; Rosíková, J.; Samec, Pavel
Ústav výzkumu globální změny , 2020

Respirace půdy smrkového porostu v průběhu čtyř let po aplikaci různých dávek vápnitého dolomitu
Rosíková, J.; Dařenová, Eva; Kučera, A.
2020 - Czech
Studie se zaměřuje na in situ odezvu půdního dýchání při 10 ° C (R10) monokultury smrku norského na aplikaci různých dávek dolomitického vápence (0, 2, 3, 4, 6, 9 a 26 t.ha- 1) po dobu čtyř let. Dýchání půdy bylo měřeno během vegetačních období 2016 - 2019. Kromě toho bylo pH stanoveno v horizontech H a Ah během každé sezóny. Účinek vápnění na dýchání v půdě byl statisticky významný během všech ročních období s výjimkou roku 2017. Největší účinek byl pozorován v první sezóně po vápnění. V květnu 2016 vzrostl R10 na pozemcích s vápnem až o 97% ve srovnání s těmi bez vápna. Půdní dýchání se však přímo úměrně s intenzitou vápnění nezvyšovalo. Zjistili jsme korelaci mezi půdním dýcháním a mikrometeorologickými parametry (teplota a vlhkost), když obě nízkoteplotní vlhkost omezovaly dýchání v půdě. Vzhledem k silné schopnosti pufrovat půdu byl v první studijní sezóně pozorován malý účinek vápnění na kyselost půdy. V následujících sezónách se rozdíly v pH mezi plochami s různou intenzitou vápnění začaly zvyšovat, což však bylo pozorováno pouze v horizontu H. Podstatné zvýšení půdní mikrobiální aktivity doprovázené rychlejším dýcháním po vápnění může vést ke zvýšené hrozbě rychlé mineralizace a ztrátě půdní organické hmoty se všemi jejími negativními dopady\n The study focuses on an in situ response of soil respiration at 10 °C (R10) of the Norway spruce monoculture to the application of the different dolomitic limestone dosages (0, 2, 3, 4, 6, 9 a 26 t.ha-1) over a period of four years. Soil respiration was measured within the growing seasons 2016 – 2019. Moreover, the pH was determined in the H and Ah horizons during each season. The effect of liming on soil respiration was statistically significant during all the seasons except for 2017. The greatest effect was observed within the first season after liming. In May 2016, R10 in the limed plots increased as much as by 97% compared to the non-limed ones. However, soil respiration did not increase in the direct proportion to the liming intensity. We found out the correlation between soil respiration and the micrometeorological parameters (temperature and moisture) when both low temperature moisture limited soil respiration. Due to the strong soil buffering capacity, the small effect of liming on the soil acidity was observed in the first study season. In the following seasons, the differences in the pH among the plots with the different liming intensity started to increase, which was, however, observed only in the H horizon. The substantial increase in the soil microbial activity accompanied with faster respiration after liming can lead to the increased threat of rapid mineralization and the loss of soil organic matter with all its negative impacts Keywords: mineralization; r10; liming; ph; picea abies Available at various institutes of the ASCR
Respirace půdy smrkového porostu v průběhu čtyř let po aplikaci různých dávek vápnitého dolomitu

Studie se zaměřuje na in situ odezvu půdního dýchání při 10 ° C (R10) monokultury smrku norského na aplikaci různých dávek dolomitického vápence (0, 2, 3, 4, 6, 9 a 26 t.ha- 1) po dobu čtyř let. ...

Rosíková, J.; Dařenová, Eva; Kučera, A.
Ústav výzkumu globální změny , 2020

Systém indikátorů rizik přírodních požárů (ověření různých postupů stanovení rizika vzniku přírodních požárů) včetně návodu na použití integrovaného předpovědního systému
Trnka, Miroslav; Čermák, Petr; Kudláčková, Lucie; Balek, Jan; Semerádová, Daniela; Brovkina, Olga; Zemek, František; Štěpánek, Petr; Zahradníček, Pavel; Skalák, Petr; Bláhová, Monika; Jurečka, František; Janouš, Dalibor; Žalud, Zdeněk; Marek, Michal V.; Cienciala, Emil; Beranová, J.; Zatloukal, V.; Albert, J.; Tumajer, J.; Možný, M.; Hájková, L.; Chuchma, F.
2020 - Czech
Předkládaná metodika představuje vylepšení doposud používaného systému sledování a předpovědi rizika meteorologických podmínek vhodných pro vznik přírodních požárů. Na základě obšírného testování definuje dva indexy požárního počasí, jejichž kombinací lze dospět k robustním odhadům požárního rizika. Oba indexy byly použity pro generování předpovědi požárního počasí, ale také ke kvantifikaci vztahu mezi četností příznivých podmínek pro vznik přírodních požárů a jejich reálného počtu, a to v několika časových krocích (od 1 dne po sezónu). Metodika je nyní rutinně implementována v rámci portálu www.firerisk.cz , kde slouží jako nástroj operativní předpovědi požárního rizika. Text metodiky tak zároveň obsahuje i návod na použití portálu firerisk.cz. The presented methodology represents an improvement of the currently used system of wildfire monitoring and forecast. Based on extensive testing, it defines two fire weather indices. The method shows how the combination of both indices can lead to robust fire risk estimates. Both indices were uset to generate a forecast of fire weather, but also to quantify th erelationship between the frequency of favorable conditions for the occurrence of natural fires and their observed numbers, in several time steps (from 1 day to the entire season) The methodology has been implemented within the www. firerisk.cz portal, where it serves as a tool for operational fire risk forecasting. The text of the methodology therefore contains instructions for using the menthodology therefore contains instructions for using the firerick.cz portal. Great attention is paid in the methodology to the aspect of climate change and estimating the impact of this phenomenon on the frequency of wildfires in the Czech republic. Keywords: wildfires; indication; prevention; firerisk Available at various institutes of the ASCR
Systém indikátorů rizik přírodních požárů (ověření různých postupů stanovení rizika vzniku přírodních požárů) včetně návodu na použití integrovaného předpovědního systému

Předkládaná metodika představuje vylepšení doposud používaného systému sledování a předpovědi rizika meteorologických podmínek vhodných pro vznik přírodních požárů. Na základě obšírného testování ...

Trnka, Miroslav; Čermák, Petr; Kudláčková, Lucie; Balek, Jan; Semerádová, Daniela; Brovkina, Olga; Zemek, František; Štěpánek, Petr; Zahradníček, Pavel; Skalák, Petr; Bláhová, Monika; Jurečka, František; Janouš, Dalibor; Žalud, Zdeněk; Marek, Michal V.; Cienciala, Emil; Beranová, J.; Zatloukal, V.; Albert, J.; Tumajer, J.; Možný, M.; Hájková, L.; Chuchma, F.
Ústav výzkumu globální změny , 2020

Reakce půdní respirace, teploty a vlhkosti na těžbu v dubovém lese
Dařenová, Eva
2020 - Czech
Hospodaření v lesích, zejména opatření na ztenčení a těžbu, má významný dopad na uhlíkovou bilanci lesů. V této studii jsme zkoumali vliv sklizně přisedlého dubového lesa na dýchání půdy jako hlavního zdroje emisí CO2 v lesních ekosystémech. Dýchání, teplota a vlhkost půdy byly měřeny během dvou vegetačních období, jedné před a jedné po sklizni aplikovaných na šest z devíti studovaných ploch v dubnu 2018. Sklizeň zvýšila teplotu půdy až o 6 ° C. Vlhkost půdy se mezi parcelami v roce 2017 nelišila, ale na sklizených parcelách byla vyšší ve srovnání s kontrolou v roce 2018. V první polovině vegetačního období 2018 se rozdíl mezi kontrolní a sklizenou parcelou pohyboval mezi 5 a 100% úměrně, zatímco ve druhé polovině se rozdíly snížily pouze na 5%. Dýchání půdy se v průběhu roku 2017 pohybovalo mezi 1,2 a 3,3 µmol CO2 m-2s-1, přičemž mezi následujícími variantami nebyl žádný rozdíl. V roce 2018 se půdní dýchání pohybovalo mezi 1,2 a 7,0 µmol CO2 m-2s-1 a na sklizených plochách mělo tendenci být vyšší ve srovnání s kontrolou. Výjimka byla pozorována krátce po silných srážkách 5. září, kdy půdní dýchání u kontroly významně převyšovalo dýchání na sklizených plochách. Forest management, particularly thinning and harvesting measures, has a significant impact on the forest carbon balance. In this study, we investigated the effect of the harvest of a sessile oak forest on soil respiration as a main source of CO2 emissions in forest ecosystems. Soil respiration, temperature and moisture were measured during the two growing seasons, one before and one after the harvest applied on six out of nine studied plots in April 2018. The harvest increased soil temperature by up to 6 °C. Soil moisture did not differ between the plots in 2017, but it was higher in the harvested plots compared to the control in 2018. In the first half of the growing season 2018, the difference between the control and harvested plots ranged between 5 and 100 % in proportion while in the second half the differences decreased only up to 5%. Soil respiration ranged between 1.2 and 3.3 µmol CO2 m-2s-1 during 2017 with no difference between the following variants. In 2018, soil respiration ranged between 1.2 and 7.0 µmol CO2 m-2s-1 and it tended to be higher in the harvested plots compared to the control. The exception was observed shortly after heavy rainfall on 5th September when soil respiration in the control significantly exceeded that in the harvested plots. Keywords: carbon cycle; logging; quercus petraea; soil co2 efflux Available at various institutes of the ASCR
Reakce půdní respirace, teploty a vlhkosti na těžbu v dubovém lese

Hospodaření v lesích, zejména opatření na ztenčení a těžbu, má významný dopad na uhlíkovou bilanci lesů. V této studii jsme zkoumali vliv sklizně přisedlého dubového lesa na dýchání půdy jako hlavního ...

Dařenová, Eva
Ústav výzkumu globální změny , 2020

Forest Soil Physico-Chemical Sorption Spatial Links in Central-European Systems of Site Geographical Divisions
Samec, Pavel; Balková, M.; Kučera, A.
2020 - English
Spatial links among soil property values influence variability of soil sorption. The aim of this study was to compare the effect of geotectonic, soil-and biogeographical divisions on forest soil physicochemical sorption spatial links. The effect was investigated through optimal model selection and its comparison among the soil cover division systems of Central-European Highlands in the Czech Republic. Optimal model was selected through the closest-fitting estimations of linear global and local regressions between sorption and chemical or geomorphological forest soil properties. The optimal model comparison was carried out through linear regression with bedrock type proportion (geodiversity) at units of particular division systems. Chemical properties influenced forest soil sorption more than relief. Soil base saturation (BS) was locally more divided than cation exchange capacity (CEC). Local regression of BS with Al2O3 was divided by geotectonic systems the most, but it was not influenced by geodiversity. Geodiversity influenced local regression of CEC with Al2O3 in soil regions as well as regression with C/N in biogeographical regions. Differences between spatial links of BS and CEC suggest that forest soil sorption is divided into multi-level clusters. Spatial link modelling of soil sorption can optimalize forest growth condition division for effective management use. Keywords: cation-exchange capacity; organic-matter; weighted regression; resolution; fractions; ratios; soil aluminium; base saturation; geodiversity; geographically weighted regression Available at various institutes of the ASCR
Forest Soil Physico-Chemical Sorption Spatial Links in Central-European Systems of Site Geographical Divisions

Spatial links among soil property values influence variability of soil sorption. The aim of this study was to compare the effect of geotectonic, soil-and biogeographical divisions on forest soil ...

Samec, Pavel; Balková, M.; Kučera, A.
Ústav výzkumu globální změny , 2020

Hodnocení plošné heterogenity vybraných půdních vlastností pozemků na základě obrazové spektroskopie a satelitních dat
Zemek, František; Pikl, Miroslav; Lukas, Vojtěch; Ždímal, V.; Kraus, M.; Širůček, P.
2019 - Czech
Cílem metodiky je prezentace nových a ekonomicky efektivních metod a postupů vhodných k hodnocení plošné homogenity vybraných půdních vlastností pozemků jako základu pro optimalizaci výživného režimu plodin. Hlavní důraz byl kladen na reálnou aplikovatelnost metodiky, tedy: 1/přiměřenou jednoduchost proveditelnosti při zachování dostatečné spolehlivosti výsledků pro uživatele na úrovni agronoma specialisty, 2/dostupnost potřebných dat, 3/ekonomický aspekt uplatnění pro široký okruh uživatelů. Metodicky je uživatel seznámen s principy laboratorní a pozemní spektroskopie půd a pak jsou uvedeny postupy využití leteckých hyperspektrálních a satelitních multispektrálních dat k hodnocení plošné heterogenity vybraných půdních vlastností. Všechny postupy byly ověřeny na plošné a provozní úrovni středního zemědělského podniky. The methodology aims at presenting new and economically efficient approaches to assessment of spatial heterogeneity of selected properties of bare soils. There are three key features the authors paid attention: 1/the simplicity in usage with keeping sufficient accuracy, 2/data availability, 3/economic aspects allowing application to many users. The methodology covers two complementary parts. The first one gives an overview of laboratory and field soil spectroscopy. It is followed by a detail description of practical application of airborne hyperspectral and satellite multispectral data in assessment of spatial heterogeneity of bare soils. All applied methods have been developed and tested on scale of medium size farm. Keywords: soil properties, soil heterogeneity; soil heterogeneity; remote sensing Available at various institutes of the ASCR
Hodnocení plošné heterogenity vybraných půdních vlastností pozemků na základě obrazové spektroskopie a satelitních dat

Cílem metodiky je prezentace nových a ekonomicky efektivních metod a postupů vhodných k hodnocení plošné homogenity vybraných půdních vlastností pozemků jako základu pro optimalizaci výživného režimu ...

Zemek, František; Pikl, Miroslav; Lukas, Vojtěch; Ždímal, V.; Kraus, M.; Širůček, P.
Ústav výzkumu globální změny , 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases