Number of found documents: 1480
Published from to

SMV-2023-37: Projekt CRYSA - kryostat sondy 2
Frolec, Jiří
2023 - Czech
Cílem celého projektu CRYSA je výběr a testování tří kompozitních materiálů vhodných pro uchycení zařízení na velmi nízké teplotě (kryostatu), jež bude součástí chystané vesmírné sondy Athena od Evropské kosmické agentury (ESA). Na projektu spolupracuje skupina Kryogeniky a supravodivosti z Ústavu přístrojové techniky (ÚPT), firmy OHB Czechspace, 5M s.r.o. a Ústav fyziky materiálů AV ČR. Uvedené smluvní výzkumy se v r. 2023 v ÚPT zaměřily na dílčí cíle projektu. Konkrétně byl finalizován výběr tří nejlepších materiálů, které budou v budoucnu testovány, byly vypracovány detailní postupy pro plánované měření tepelných vodivostí vzorků a metoda jejich teplotního cyklování za nízkých teplot. Pracovníky skupiny Kryogenika a supravodivost byla také provedena optimalizace měřící aparatury a změřeny tepelné vodivosti několika cvičných vzorků. Výstupy tohoto projektu pomohou ESA s výběrem optimálního materiálu pro konstrukci závěsů uvedeného kryostatu pro dalekohled Athena. The goal of the project CRYSA is the selection and testing of three composite materials suitable for fixation of a low temperature device (cryostat), which will be part of the upcoming Athena space probe from the European Space Agency (ESA). The Cryogenics and Superconductivity group at the Institute of Scientific Instruments of the Czech Academy of Sciences (ISI Brno), OHB Czechspace, 5M s.r.o. and the Institute of Physics of Materials of the CAS (IPM) collaborate on this project. The aforementioned contractual researches carried out at ISI Brno in 2023 were focused on the partial goals of the project. Specifically, the selection of the three best materials, which will be tested in the future, was finalized. Further, detailed procedures for the planned measurements of the thermal conductivity of the samples and the method of their temperature cycling at low temperatures were developed. The members of the Cryogenics and Superconductivity Group also performed optimization of the measuring devices and measured thermal conductivities of several dummy samples. The outputs of this project will help ESA with the selection of the optimal material for the construction of the mechanical supports for the cryostat in the Athena telescope. Keywords: thermal conductivity; cryogenics; space probe; Athena Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-37: Projekt CRYSA - kryostat sondy 2

Cílem celého projektu CRYSA je výběr a testování tří kompozitních materiálů vhodných pro uchycení zařízení na velmi nízké teplotě (kryostatu), jež bude součástí chystané vesmírné sondy Athena od ...

Frolec, Jiří
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-15: Vývoj pájených a svařovaných spojů mechanických dílů elektronových mikroskopů
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
2023 - Czech
Projekt se zaměřil na další výzkum a vývoj nerozebíratelných spojů kovových materiálů. Využíval technologii svařování elektronovým svazkem a technologii vakuového pájení, spolu s vývojem postupů pro tepelné zpracování komponent. Výsledkem projektu byly konkrétní technologické postupy vhodné pro sestavy částí elektronových mikroskopů. Tento projekt navazoval na práci provedenou v předchozích obdobích. The project aimed to conduct in-depth research and development on permanent joints of metal materials using electron beam welding and vacuum brazing techniques. Additionally, the project focused on the development of thermal treatment procedures for these assemblies. As a result, specific technological procedures were established for the given assemblies. This project was a continuation of the previous development. Keywords: electron beam welding; vacuum brazing; electron microscopy Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-15: Vývoj pájených a svařovaných spojů mechanických dílů elektronových mikroskopů

Projekt se zaměřil na další výzkum a vývoj nerozebíratelných spojů kovových materiálů. Využíval technologii svařování elektronovým svazkem a technologii vakuového pájení, spolu s vývojem postupů pro ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-16: Vývoj svařovaných spojů mechanických sestav pro vakuovou techniku
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
2023 - Czech
Projekt se zabýval dalším výzkumem a vývojem nerozebíratelných spojů kovových materiálů, a to s využitím technologie svařování elektronovým svazkem. Výsledkem tohoto úsilí byly specifické technologické postupy vhodné pro konkrétní sestavy. Výrazná experimentální náročnost byla charakteristickým rysem tohoto projektu. The subject of the project was further research and development of permanent joints of metal materials by electron beam welding. The outcome of the project was specific technological procedures for the given assemblies. The project had significant experimental demands. Keywords: electron beam welding Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-16: Vývoj svařovaných spojů mechanických sestav pro vakuovou techniku

Projekt se zabýval dalším výzkumem a vývojem nerozebíratelných spojů kovových materiálů, a to s využitím technologie svařování elektronovým svazkem. Výsledkem tohoto úsilí byly specifické ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-41: Absorptivní povlaky pro kvantové počítače
Králík, Tomáš
2023 - Czech
Uvedený smluvní výzkum se zaměřoval na termální analýzu absorptivních vrstev vytvořených anodickou oxidací na hliníkové slitině, které jsou optimalizované pro využití při extrémně nízkých teplotách. Tyto specifické vrstvy byly koncipovány pro nízkoteplotní části kvantových počítačů, kde hrají klíčovou roli při eliminaci odrazu tepelného záření z teplejších oblastí kryostatu s počítačem do oblastí s ultra nízkou teplotou. Dalšími klíčovými požadavky na tyto absorptivní vrstvy je vysoká tepelná vodivost, nezbytná pro efektivní přenos tepla v rámci kvantového počítače, dobrá mechanická stability a extrémně nízké odplyňování, aby bylo zajištěno dlouhodobé funkční chování vrstev v náročných nízkoteplotních podmínkách. Cílem tohoto výzkumu bylo nejen ověřit totální hemisférickou emisivitu tří specifických typů povlaků v rozsahu teplot od 10 K do 300 K. Emisivita je v tomto případě vhodným ukazatelem tepelně absorptivní chování vrstvy. V tomto kontextu byla provedena systematická studie emisivity těchto vrstev v celém spektru teplotních podmínek relevantních pro kvantové počítače. Tato rozsáhlá analýza měla za cíl poskytnout zjistit vhodnosti těchto absorptivních vrstev pro aplikace v oblasti nízkoteplotních technologií, s důrazem na požadavky kvantových počítačů. This contract research focused on the thermal analysis of absorptive layers created by anodic oxidation on aluminium alloy, which are optimized for use at extremely low temperatures. These specific layers were designed for the low-temperature parts of quantum computers, where they play a key role in eliminating the reflection of thermal radiation from the hotter areas of the computer cryostat to the ultra-low temperature areas. Other key requirements for these absorptive layers are high thermal conductivity, necessary for efficient heat transfer within a quantum computer, good mechanical stability and extremely low outgassing to ensure long-term functional behaviour of the layers in challenging low-temperature conditions. The goal of this research was not only to verify the total hemispheric emissivity of three specific types of coatings in the temperature range from 10 K to 300 K. In this case, emissivity is a suitable indicator of the thermal absorptive behaviour of the layer. A study of the emissivity of these layers in the entire spectrum of temperature conditions relevant for quantum computers was carried out. This extensive analysis was intended to provide an insight into the suitability of these absorptive layers for applications in the field of low-temperature technologies, with an emphasis on the requirements of quantum computers. Keywords: emissivity; thermal radiation; cryogenics; coating Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-41: Absorptivní povlaky pro kvantové počítače

Uvedený smluvní výzkum se zaměřoval na termální analýzu absorptivních vrstev vytvořených anodickou oxidací na hliníkové slitině, které jsou optimalizované pro využití při extrémně nízkých teplotách. ...

Králík, Tomáš
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-40: Charakterizace zdrojů a optických prvků koherentní optiky pro komerční zařízení
Holá, Miroslava; Řeřucha, Šimon; Pravdová, Lenka; Čížek, Martin
2023 - Czech
Smluvní výzkum byl zaměřen na charakterizace laserového zdroje. Charakterizace laserového zdroje byla rozdělena do dvou částí. První část byla zaměřena na charakterizaci optické frekvence laserového zdroje v délce minimálně 100 hodin s rozlišením lepší než 100kHz. Druhá část se týkala charakterizaci zero-driftu diferenčního interferometru typu common-path. Jednalo se o měření kolísání interferenční fáze při odrazu svazků ramen interferometru o společné zrcadlo (tzv. zero-drift) v délce minimálně 100 hodin s rozlišením lepším než 1nm pro dvojici diferenčních interferometrů se souběžným měřením parametrů atmosféry. The contract research was focused on the characterization of the laser source. The characterization of the laser source was divided into two parts. The first part was focused on characterizing the optical frequency of the laser source for at least 100 hours with a resolution better than 100kHz. The second part concerned the zero-drift characterization of a common-path differential interferometer. It was a measurement of interference phase fluctuations during the reflection of interferometer arm beams on a common mirror (zero-drift) lasting at least 100 hours with a resolution better than 1 nm for a pair of differential interferometers with simultaneous measurement of atmospheric parameters. Keywords: frequency stability; zero-drift; differential interferometer; flatness of optical elements Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-40: Charakterizace zdrojů a optických prvků koherentní optiky pro komerční zařízení

Smluvní výzkum byl zaměřen na charakterizace laserového zdroje. Charakterizace laserového zdroje byla rozdělena do dvou částí. První část byla zaměřena na charakterizaci optické frekvence laserového ...

Holá, Miroslava; Řeřucha, Šimon; Pravdová, Lenka; Čížek, Martin
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-48: Jimalu_Las_kal
Mrňa, Libor
2023 - Czech
Laserové tepelné povrchové úpravy nitridovaných vrstev na korozně odolné austeniticko-martenzitické precipitačně vytvrditelné duplexní oceli X5CrNiCuNb16-4. Laser thermal surface treatments of nitrided layers on corrosion-resistant austenitic-martensitic precipitation-hardenable duplex steels X5CrNiCuNb16-4. Keywords: laser quenching Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-48: Jimalu_Las_kal

Laserové tepelné povrchové úpravy nitridovaných vrstev na korozně odolné austeniticko-martenzitické precipitačně vytvrditelné duplexní oceli X5CrNiCuNb16-4....

Mrňa, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-53: Morfologie a diagnostika diamantu podobných brusných prášků
Mika, Filip
2023 - Czech
Vypracování metodiky přesného určení materiálů a morfologie brusných nano prášků s pomocí SEM. Methodology of exact determination of elemental composition and critical dimensions of nano powders with the SEM. Keywords: morphology; non-charging electron microscopy; energy-filtered electron microscopy Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-53: Morfologie a diagnostika diamantu podobných brusných prášků

Vypracování metodiky přesného určení materiálů a morfologie brusných nano prášků s pomocí SEM....

Mika, Filip
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-58: Design elektronově optických systémů
Radlička, Tomáš
2023 - Czech
V rámci smluvního výzkum byla navržená nová generace systému pro detekci sekundárních elektronů v multibeam skenovacím elektronovém mikroskopu. Dále jsme popsali optické vlastnosti NiCol tubusu s hexapolovým korektorem sférické aberace. The contractual research covered design of new genration of secondary electron detector for the multibeam scanning electron microscope. We also calculated the electron optical properties of NiCol column with hexapole corrector of spherical aberration. Keywords: electron optical design; aberrations; resolution Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-58: Design elektronově optických systémů

V rámci smluvního výzkum byla navržená nová generace systému pro detekci sekundárních elektronů v multibeam skenovacím elektronovém mikroskopu. Dále jsme popsali optické vlastnosti NiCol tubusu s ...

Radlička, Tomáš
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-61: Odměřovací systémy pro litografy
Mikel, Břetislav
2023 - Czech
Smluvní výzkum byl zaměřen na vývoj víceosých odměřovacích systémů využívajících nejpřesnější způsob měření na principu interference laserového záření. Základní referencí je laserový zdroj o vlnové délce 633 nm. Odměřovací systémy jsou určeny do zařízení vyžadující přesnost měření v řádech nanometrů. The contract research was focused on the development of multi-axis measuring systems using the most accurate method of measurement based on the principle of laser radiation interference. The basic reference is a laser source with a wavelength of 633 nm. Measuring systems are intended for devices requiring measurement accuracy in the order of nanometers. Keywords: laser source; measurement of lenght; laser interferometry Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-61: Odměřovací systémy pro litografy

Smluvní výzkum byl zaměřen na vývoj víceosých odměřovacích systémů využívajících nejpřesnější způsob měření na principu interference laserového záření. Základní referencí je laserový zdroj o vlnové ...

Mikel, Břetislav
Ústav přístrojové techniky, 2023

Laserová ablace atomů vápníku a hliníku jako zdroj částic pro iontovou past
Grim, Jakub; Pekař, Zdeněk; Pham, Minh Tuan; Číp, Ondřej
2023 - Czech
Laserová ablace je účinnou metodou pro generování částic z různých materiálů, včetně těch s vysokou teplotou vypařování, jako je hliník. Využití vysokoenergetických laserových pulsů umožňuje kontrolované odpaření materiálu a vytvoření ablačního kráteru. V pilotní sestavě pro generování neutrálních atomů vápníku a hliníku pomocí laserové ablace byly dosaženy úspěšné výsledky. Metoda je porovnávána s tepelnou píckou s cílem optimalizovat proces generování těchto částic. Následná spektroskopická měření na generovaných atomech jsou prováděna s cílem optimalizace absorpce a emise fotonů pro následnou ionizaci v iontové pasti. Studie přechodů neutrálních atomů Ca a Al ukazuje, že laserová ablace poskytuje efektivnější generaci atomů s možností větší kontroly nad tímto procesem. Laser ablation is an effective method for generating particles from a variety of materials, including those with high evaporation temperatures such as aluminum. The use of high-energy laser pulses enables controlled evaporation of the material and the creation of an ablation crater. Successful results have been obtained in a pilot setup for the generation of neutral calcium and aluminium atoms by laser ablation. The method is being compared with thermal resistance oven in order to optimize the prosec generation of these particles. Subsequent spectroscopic measurements on the generated atoms are performed to optimize the absorption and emission of photons for subsequent ionization in the ion trap. A study of the transitions of neutral Ca and Al atoms shows that laser ablation provides a more efficient generation of atoms with the possibility of greater control over the process. Keywords: laser ablation; ion trap; particle generation; fluorescence spectroscopy Available at various institutes of the ASCR
Laserová ablace atomů vápníku a hliníku jako zdroj částic pro iontovou past

Laserová ablace je účinnou metodou pro generování částic z různých materiálů, včetně těch s vysokou teplotou vypařování, jako je hliník. Využití vysokoenergetických laserových pulsů umožňuje ...

Grim, Jakub; Pekař, Zdeněk; Pham, Minh Tuan; Číp, Ondřej
Ústav přístrojové techniky, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases