Number of found documents: 1480
Published from to

Analýza sekundárních metabolitů streptomycet Ramanovou spektroskopií in vivo
Mikulová, Adéla; Petříčková, K.; Bobek, J.; Chroňáková, Alica; Samek, Ota; Pilát, Zdeněk
2023 - Czech
Práce se zabývá studiem Ramanových spekter sekundárních metabolitů bakterií rodu Streptomyces, zejména polyenních antifungálních látek. Purifikované izoláty a komerční standardy těchto sloučenin byly využity k pořízení referenčních spekter, ze kterých byly odvozeny spektrální markery charakterizující konkrétní detaily chemické struktury. Verifikace pozorovaných markerů byla provedena pomocí predikcí Ramanových spekter in silico. Následně byly tyto poznatky využity ke spektroskopické charakterizaci složení sekundárních metabolitů in vivo, přímo v bakteriích rostoucích na pevném médiu. Vypracované metodiky pomohou optimalizovat podmínky pro biotechnologickou produkci antibiotik. The work deals with the study of Raman spectra of secondary metabolites of bacteria of the genus Streptomyces, especially polyene antifungal agents. Purified isolates and commercial standards of these compounds were used to obtain reference spectra from which spectral markers characterizing specific details of the chemical structure were derived. Verification of the observed markers was performed using in silico Raman spectra predictions. Subsequently, these findings were used for the spectroscopic characterization of the composition of secondary metabolites in vivo, directly in bacteria growing on a solid medium. The developed methodologies will help to optimize the conditions for the biotechnological production of antibiotics. Keywords: Raman spectroscopy; microbiology; Streptomyces; antibiotics Available at various institutes of the ASCR
Analýza sekundárních metabolitů streptomycet Ramanovou spektroskopií in vivo

Práce se zabývá studiem Ramanových spekter sekundárních metabolitů bakterií rodu Streptomyces, zejména polyenních antifungálních látek. Purifikované izoláty a komerční standardy těchto sloučenin byly ...

Mikulová, Adéla; Petříčková, K.; Bobek, J.; Chroňáková, Alica; Samek, Ota; Pilát, Zdeněk
Ústav přístrojové techniky, 2023

Soustava frekvenčních normálů na ÚPT
Čížek, Martin; Hrabina, Jan; Pravdová, Lenka; Číp, Ondřej
2023 - Czech
Příspěvek představuje systém frekvenčních normálů vyvinutý na Ústavu přístrojové techniky AVČR. Diskutuje potřebu vysoce koherentních optických frekvenčních referencí pro náročné experimenty v spektroskopii se zchlazenými atomy. Systém zahrnuje propojené normály pracující v rádiové a optické části elektromagnetického spektra, včetně aktivního vodíkového maseru, vláknového laseru uzamčeného na vysoce jakostní optický rezonátor a optického frekvenčního hřebene. Relativní frekvenční stabilita těchto normálů je analyzována s důrazem na jejich vhodnost pro různé integrační časy a aplikace. Dále je popsáno experimentální uspořádání pro porovnání stability frekvenčních normálů na ÚPT s těmi v laboratoři BEV ve Vídni pomocí stabilizované fázově koherentní optické vláknové linky. Výsledky ukazují vynikající relativní stabilitu frekvenčních normálů dosahující -15. řádu, která je nezbytná pro aplikace ve spektroskopii a experimenty se zachycenými zchlazenými ionty. The contribution presents a system of frequency standards developed at the Institute of Scientific Instruments of the Czech Academy of Sciences. It discusses the need for highly coherent optical frequency references for demanding experiments in spectroscopy with cooled atoms. The system comprises interconnected standards operating in the radiofrequency and optical parts of the electromagnetic spectrum, including an active hydrogen maser, a fiber laser locked to a high-finesse optical resonator, and an optical frequency comb. The relative frequency stability of these standards is analyzed, highlighting their suitability for different integration times and applications. The article also describes the experimental setup for comparing the stability of the frequency standards at the Institute of Scientific Instruments with those at the BEV laboratory in Vienna using a stabilized phase-coherent optical fiber link. The results demonstrate the excellent stability of the frequency standards reaching the -15th order of magnitude, essential for spectroscopy and ion trapping experiments. Keywords: time and frequency standards; photonic networks; measurement of optical frequency stability Available at various institutes of the ASCR
Soustava frekvenčních normálů na ÚPT

Příspěvek představuje systém frekvenčních normálů vyvinutý na Ústavu přístrojové techniky AVČR. Diskutuje potřebu vysoce koherentních optických frekvenčních referencí pro náročné experimenty v ...

Čížek, Martin; Hrabina, Jan; Pravdová, Lenka; Číp, Ondřej
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-50: Vývoj ovladačů pro rychlé generování hologramů
Jákl, Petr; Šerý, Mojmír
2023 - Czech
Vývoj softwarového balíku pro rychlé generování hologramů ve skriptovacím prostředí Python a v jazyce C/C++. Software umožňuje vytvoření více fokusů v ohniskové rovině a generování optického víru na čistě fázovém prostorovém modulátoru světla. Development of a software package for fast hologram generation in Python scripting environment and C/C++. The software allows for the creation of multiple foci in the focal plane and the generation of optical vortices on a pure phase spatial light modulator. Keywords: spatial light modulator; phase hologram Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-50: Vývoj ovladačů pro rychlé generování hologramů

Vývoj softwarového balíku pro rychlé generování hologramů ve skriptovacím prostředí Python a v jazyce C/C++. Software umožňuje vytvoření více fokusů v ohniskové rovině a generování optického víru na ...

Jákl, Petr; Šerý, Mojmír
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-54: EM Hlístice II 2023
Hrubanová, Kamila
2023 - Czech
Cílem smluvního výzkumu byla odborná analýza biologických vzorků se záměrem popsat morfologické znaky pro druhovou klasifikaci. Součástí spolupráce byla provedena chemická příprava vzorků, následovalo pozorování těl samotných hlístic v různých pozicích tak, aby bylo možné rozlišit jednotlivé morfologické znaky pomocí elektronového mikroskopu. The aim of the contract research was the expert analysis of biological samples with the intention of describing morphological features for species classification. As part of the collaboration, chemical preparation of the samples was carried out, followed by observation of the bodies of the nematodes themselves in different positions so that individual morphological characters could be distinguished using an electron microscope. Keywords: nematodes; electron microscopy; morphological characterization Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-54: EM Hlístice II 2023

Cílem smluvního výzkumu byla odborná analýza biologických vzorků se záměrem popsat morfologické znaky pro druhovou klasifikaci. Součástí spolupráce byla provedena chemická příprava vzorků, následovalo ...

Hrubanová, Kamila
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-49: Upgrade prostředí optické pinzety
Jákl, Petr; Šerý, Mojmír
2023 - Czech
Modifikace a vylepšení softwarového balíku pro ovládání aparatury optické pinzety - optimalizace procedur pro kontrolu hardware v aparatuře a zajištění kompatibility s Windows 10 a LabVIEW 2016. Modification and improvement of the procedures for controlling the custom-built optical tweezers apparatus, optimization of the procedures for the hardware control and ensuring compatibility with Windows 10 and LabVIEW 2016. Keywords: optical tweezers; control software Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-49: Upgrade prostředí optické pinzety

Modifikace a vylepšení softwarového balíku pro ovládání aparatury optické pinzety - optimalizace procedur pro kontrolu hardware v aparatuře a zajištění kompatibility s Windows 10 a LabVIEW ...

Jákl, Petr; Šerý, Mojmír
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-55: EM Hlístice I 2023
Hrubanová, Kamila
2023 - Czech
Cílem smluvního výzkumu byla odborná analýza biologických vzorků se záměrem popsat morfologické znaky pro druhovou klasifikaci. Součástí spolupráce byla provedena chemická příprava vzorků, následovalo pozorování těl samotných hlístic v různých pozicích tak, aby bylo možné rozlišit jednotlivé morfologické znaky pomocí elektronového mikroskopu. The aim of the contract research was the expert analysis of biological samples with the intention of describing morphological features for species classification. As part of the collaboration, chemical preparation of the samples was carried out, followed by observation of the bodies of the nematodes themselves in different positions so that individual morphological characters could be distinguished using an electron microscope. Keywords: nematodes; electron microscopy; morphological characterization Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-55: EM Hlístice I 2023

Cílem smluvního výzkumu byla odborná analýza biologických vzorků se záměrem popsat morfologické znaky pro druhovou klasifikaci. Součástí spolupráce byla provedena chemická příprava vzorků, následovalo ...

Hrubanová, Kamila
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-57: EM analýza mikroorganismů II
Hrubanová, Kamila
2023 - Czech
Cílem smluvního výzkumu byla odborná analýza mikrobiologických vzorků s biotechnologickým významem se záměrem popsat ultrastrukturu buněk, která se odvíjí od kultivačních podmínek průmyslového procesu. Součástí spolupráce byla provedena kryogenní příprava vzorků, následovalo mikrobů pomocí elektronového mikroskopu za nízkých teplot (cryo-SEM), vybrané vzorky byly zpracovány i pro transmisní elektronovou mikroskopii (TEM). Dále byla provedena spektroskopická měření pomocí Ramanovy spektroskopie. The aim of the contract research was the expert analysis of microbiological samples with biotechnological significance with the intention of describing the ultrastructure of the cells, which depends on the cultivation conditions of the industrial process. The collaboration included cryogenic preparation of samples, followed by microbial microscopy using low-temperature electron microscopy (cryo-SEM), and selected samples were processed for transmission electron microscopy (TEM). Furthermore, spectroscopic measurements were performed using Raman spectroscopy. Keywords: microorganisms; electron microscopy; TEM; Raman spectroscopy; biotechnology Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-57: EM analýza mikroorganismů II

Cílem smluvního výzkumu byla odborná analýza mikrobiologických vzorků s biotechnologickým významem se záměrem popsat ultrastrukturu buněk, která se odvíjí od kultivačních podmínek průmyslového ...

Hrubanová, Kamila
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-19: Vývoj pájených a svařovaných spojů pro speciální průmyslové armatury
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
2023 - Czech
Cílem tohoto projektu je najít optimální technologický postup pro svařování a pájení termických vložek v automatickém odváděči parního kondenzátu. Tento projekt staví na předchozím výzkumu a snahách v oboru. Navazuje na předchozí práci a má za cíl zdokonalit proces výroby a údržby zařízení pro odvádění parního kondenzátu pomocí nových postupů svařování a pájení termických vložek. This project aims to find the optimal technological procedure for welding and brazing of thermal inserts in an automatic steam condensate drain. This project builds on previous research and efforts in the field. It builds on previous work and aims to improve the manufacturing and maintenance process of steam condensate removal equipment by using new welding and brazing processes for thermal liners. Keywords: electron beam welding; vacuum brazing Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-19: Vývoj pájených a svařovaných spojů pro speciální průmyslové armatury

Cílem tohoto projektu je najít optimální technologický postup pro svařování a pájení termických vložek v automatickém odváděči parního kondenzátu. Tento projekt staví na předchozím výzkumu a snahách v ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-22: Vývoj svařovaných spojů mechanických sestav pro snímače
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
2023 - Czech
Předmětem řešeného projektu byl výzkum a vývoj nerozebiratelných spojů mechanických sestav s využitím technologie svařování elektronovým svazkem s využitím v sensorice. Výsledkem projektu byly konkrétní technologické postupy pro dané sestavy ověřené na zkušebních sériích. The subject of the project was the research and development of permanent joints of the mechanical assemblies by electron beam welding for sensors. The outcome of the project was specific technological procedures for the given assemblies verified by tests. Keywords: electron beam welding; sensors Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-22: Vývoj svařovaných spojů mechanických sestav pro snímače

Předmětem řešeného projektu byl výzkum a vývoj nerozebiratelných spojů mechanických sestav s využitím technologie svařování elektronovým svazkem s využitím v sensorice. Výsledkem projektu byly ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-42: Materiály pro termální management
Králík, Tomáš
2023 - Czech
Uvedený smluvní výzkum se zabýval tzv. solárními povlaky s velmi rozdílnou schopností absorbovat viditelné záření a vyzařovat tepelné záření. Studovali jsme speciální povlaky navržené pro kosmické prostředí s vysokou emisivitou v oboru tepelného záření a současní nízkou absorpcí záření pocházejícího ze slunce nebo odraženého od kosmických těles. Tento typ povlaku je určen pro pasivní termoregulaci částí aparatur pohybující se v kosmickém prostředí. Cílem bylo stanovit tzv. totální hemisférickou emisivitu každého ze vzorků při požadovaných teplotách. U těchto povlaků bylo cílem zadavatele také vyhodnotit vliv morfologie vzorku na výslednou emisi tepelného záření. Jmenovitě jsme testovali plochý a pyramidální strukturovaný povrch podkladového materiálu. Tento unikátní výzkum si vyžádal speciální úpravu dodaných vzorků, úpravu dedikované metody pro měření emisivit a absorptivit za kryogenních teplot a také nový postup kalibrace i vyhodnocení obdržených dat. Využili jsme dříve vyvinutý stínící prstenec obvodu vzorků k zakrytí obvodu strukturovaných vzorků, což zabránilo úniku části měřeného tepelného záření. Výsledky tohoto výzkumu budou využity při návrhu kosmické mise CO2M pro monitorování emisí CO2. This contract research dealt with so-called solar white coatings with a very different ability to absorb visible radiation and emit thermal radiation. We have studied special coatings designed for the space environment with high emissivity in the field of thermal radiation and at the same time low absorption of radiation originating from the sun or reflected from cosmic bodies. This type of coating is intended for passive thermoregulation of parts of apparatus moving in the space environment. The aim was to determine the so-called total hemispheric emissivity of each of the samples at the required temperatures. For these coatings, the client's goal was also to evaluate the effect of the morphology of the sample on the resulting emission of thermal radiation. Namely, we tested the flat and pyramidal structured surface of the base material. This unique research required a special modification of the supplied samples, modification of the dedicated method for measuring emissivity and absorptivity at cryogenic temperatures, as well as a new procedure for calibration and evaluation of the received data. We used a previously developed shielding ring around the perimeter of the samples to cover the perimeter of the structured samples, which prevented part of the measured thermal radiation from escaping. The results of this research will be used in the design of the CO2M space mission for monitoring CO2 emissions. Keywords: emissivity; thermal radiation; cryogenics; coating Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-42: Materiály pro termální management

Uvedený smluvní výzkum se zabýval tzv. solárními povlaky s velmi rozdílnou schopností absorbovat viditelné záření a vyzařovat tepelné záření. Studovali jsme speciální povlaky navržené pro kosmické ...

Králík, Tomáš
Ústav přístrojové techniky, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases