Number of found documents: 150
Published from to

Empirický výzkum na téma projednávání evropských záležitostí v národních parlamentech členských států EU v roce 2010
Urbanová, Klára
2011 - Czech
Cílem této práce je na vybraných ukazatelích zmapovat a komparativně zhodnotit aktivity vybraných národních parlamentů/parlamentních komor v rámci projednávání evropské agendy v roce 2010. Práce poskytuje jak statistický přehled činnosti vybraných národních parlamentů/ parlamentních komor, tak i základní přehled o odlišném přístupu k projednávání evropské agendy v národních parlamentech členských států EU v roce 2010. Keywords: projednávání; evropské záležitosti; národní parlament; procedure of discussing; european affairs; national parliament; parlament; Evropská unie; empirický výzkum Available in a digital repository NRGL
Empirický výzkum na téma projednávání evropských záležitostí v národních parlamentech členských států EU v roce 2010

Cílem této práce je na vybraných ukazatelích zmapovat a komparativně zhodnotit aktivity vybraných národních parlamentů/parlamentních komor v rámci projednávání evropské agendy v roce 2010. Práce ...

Urbanová, Klára
Parlamentní institut, 2011

Odpovědnost nejvyšších kontrolních institucí vůči parlamentům ve vybraných státech Evropské unie a srovnání s Českou republikou
Cupalová, Marcela; Kavěna, Martin
2011 - Czech
Studie obsahuje srovnávací a ústavněprávní analýzu právní úpravy odpovědnosti nejvyšší kontrolní instituce vůči parlamentu. Materiál srovnává právní úpravu ve vybraných státech EU a v České republice nejen z hlediska uplatňovaných kontrolních mechanismů, ale i z hlediska základního principu konstitucionalismu a souvisejících zásad odpovědnosti a dobré správy. Práce dovozuje, že je-li zvažováno přijetí podrobnější zákonné úpravy v ČR, která by upravovala výkon kontroly NKÚ ze strany Poslanecké sněmovny, není nezbytné vycházet z toho, že tato kontrola musí být i v budoucnu pojata jako výkon veřejné správy v materiálním smyslu (tedy jako kontrola podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole): kontrola NKÚ ze strany Poslanecké sněmovny implicitně plní i jiné neméně důležité cíle (kromě zajištění odborné kontroly hospodaření), které vycházejí ze zásad parlamentního práva a které mohou být lépe zajištěny při užití specifických parlamentních kontrolních mechanismů. Keywords: parlament; kontrola; srovnání; parliament; oversight; compare; parlament Available in a digital repository NRGL
Odpovědnost nejvyšších kontrolních institucí vůči parlamentům ve vybraných státech Evropské unie a srovnání s Českou republikou

Studie obsahuje srovnávací a ústavněprávní analýzu právní úpravy odpovědnosti nejvyšší kontrolní instituce vůči parlamentu. Materiál srovnává právní úpravu ve vybraných státech EU a v České republice ...

Cupalová, Marcela; Kavěna, Martin
Parlamentní institut, 2011

Regulace investování důchodových fondů v rámci druhého a třetího pilíře důchodového systému ve vybraných státech
Cupalová, Marcela
2011 - Czech
Práce přináší základní přehled regulace investování důchodových fondů v rámci druhého a třetího pilíře důchodového systému. Některé země přistupují k detailní regulaci a výrazně omezují možnost fondů investovat, některé země zase naopak nechávají fondům v rámci druhého a třetího pilíře důchodového systému pro investování relativní volnost. Ve většině zemí EU také platí poměrně komplikovaná regulace investic do jednoho subjektu (emitenta akcií), konfliktu zájmu a pravidel pro koncentraci vlastnictví i jiných kvantitativních pravidel. Keywords: regulace; pilíř; důchodový systém; regulation; pillar; pension system; důchod; regulace Available in a digital repository NRGL
Regulace investování důchodových fondů v rámci druhého a třetího pilíře důchodového systému ve vybraných státech

Práce přináší základní přehled regulace investování důchodových fondů v rámci druhého a třetího pilíře důchodového systému. Některé země přistupují k detailní regulaci a výrazně omezují možnost fondů ...

Cupalová, Marcela
Parlamentní institut, 2011

Postihování praní špinavých peněz – obrácení důkazního břemene
Mylková, Petra
2011 - Czech
Práce se zabývá tématem zajišťování výnosů pocházejících z trestného činu praní špinavých peněz. Problémem postihování pachatelů v těchto případech je nutnost prokázání nezákonného původu majetkového prospěchu orgány činnými v trestním řízení. Některé evropské země (zejména Německo a Nizozemí) proto do své právní úpravy zavedly ustanovení přispívající k ulehčení důkazního břemene a k usnadnění postupů orgánů činných v trestním řízení v těchto případech. Práce zkoumá míru důkazního ulehčení v právních řádech vybraných evropských zemí ve vztahu k trestnému činu praní špinavých peněz a další opatření, která tyto státy zavádějí ve snaze o efektivnější a účinnější postihování těchto trestných činů. Keywords: praní špinavých peněz; postih; důkazní břemeno; money laundering; sanction; burden of proof; peníze; právo Available in a digital repository NRGL
Postihování praní špinavých peněz – obrácení důkazního břemene

Práce se zabývá tématem zajišťování výnosů pocházejících z trestného činu praní špinavých peněz. Problémem postihování pachatelů v těchto případech je nutnost prokázání nezákonného původu majetkového ...

Mylková, Petra
Parlamentní institut, 2011

Svobodný přístup k informacím v EU a ve vybraných státech
Tetourová, Eva; Mylková, Petra; Pohl, Michal
2011 - Czech
Práce se zabývá aktuálně velmi diskutovanou problematikou svobodného přístupu k informacím, a to zejména z pohledu přístupu vybraných států k poskytování informací ve veřejném sektoru. Pozornost je věnována v prvé řadě právní úpravě tohoto tématu na úrovni Evropské unie, jejíž legislativa podstatným způsobem ovlivňuje úpravu této problematiky v jednotlivých členských státech. Další část práce je pak věnována přehledu podmínek pro přístup k informacím ve vybraných evropských státech, a to především ve vztahu k subjektům, které mají právo o informace žádat, druhu informací, na které mají právo, orgánům, které jsou povinny informace poskytovat, či postupu jednotlivých subjektů v procesu poskytování informací a jeho kontrole. Keywords: svoboda; přístup; informace; EU; freedom; access; information; EU; právo; dokumenty; výzkum; informace Available in a digital repository NRGL
Svobodný přístup k informacím v EU a ve vybraných státech

Práce se zabývá aktuálně velmi diskutovanou problematikou svobodného přístupu k informacím, a to zejména z pohledu přístupu vybraných států k poskytování informací ve veřejném sektoru. Pozornost je ...

Tetourová, Eva; Mylková, Petra; Pohl, Michal
Parlamentní institut, 2011

Postup při řešení společného jmění manželů v insolvenčním řízení v rámci předlužení
Kavěna, Martin
2011 - Czech
Práce popisuje účinky insolvenčního řízení na majetek v SJM v případě úpadku jednoho nebo obou manželů, a to s přihlédnutím k aktuální odborné literatuře a judikatuře. Práce popisuje jednotlivé způsoby řešení úpadku manželů (zejména konkurs a oddlužení, event. reorganizace u OSVČ), vč. procesních otázek souvisejících s podáním insolvenčního návrhu a návrhu na oddlužení. Práce dále popisuje postup při uplatnění pohledávky náležející do SJM, jestliže jsou manželé v postavení věřitelů. Keywords: manželé; společné jmění; insolvence; předlužení; married couple; joint property; insolvency; debt in excess; jmění; manželství; dluhy Available in a digital repository NRGL
Postup při řešení společného jmění manželů v insolvenčním řízení v rámci předlužení

Práce popisuje účinky insolvenčního řízení na majetek v SJM v případě úpadku jednoho nebo obou manželů, a to s přihlédnutím k aktuální odborné literatuře a judikatuře. Práce popisuje jednotlivé ...

Kavěna, Martin
Parlamentní institut, 2011

Oznámení úplatku v evropských státech (účinná lítost, polehčující okolnosti, privilegované skutkové podstaty)
Syllová, Jindřiška
2011 - Czech
Tato práce se zabývá komparací zákonných úprav některých evropských států pokud se týká určitých forem aktivní součinnosti pachatelů podplácení (včetně oznámení činu) s orgány činnými v trestním řízení. Zabývá se zvláštní formou účinné lítosti u uvedeného trestného činu. Pokud pachatel podplácení dobrovolně a sám oznámí svůj čin, za splnění určitých dalších podmínek je jeho čin podplácení beztrestný. Tato práce reaguje na změnu zákonné úpravy resp. na vypuštění účinné lítosti u podplácení, které přinesl nový trestní zákoník. Keywords: úplatek; oznámení; lítost; polehčující okolnost; skutková podstata; bribe; notice; repetance; extenuating circumstances; privileged merits; trestní právo Available in a digital repository NRGL
Oznámení úplatku v evropských státech (účinná lítost, polehčující okolnosti, privilegované skutkové podstaty)

Tato práce se zabývá komparací zákonných úprav některých evropských států pokud se týká určitých forem aktivní součinnosti pachatelů podplácení (včetně oznámení činu) s orgány činnými v trestním ...

Syllová, Jindřiška
Parlamentní institut, 2011

Koalice v obcích s rozšířenou působností po komunálních volbách v roce 2010
Caletka, Stanislav
2011 - Czech
Studie představuje přehled radničních koalic, které byly po komunálních volbách 2010 uzavřeny v jednotlivých obcích s rozšířenou působností. Kromě koalic je zmíněna i vítězná strana a starosta obce. Pro informaci je uvedena také radniční koalice z předešlého volebního období, tedy z let 2006 – 2010. Keywords: obec; rozšířená působnost; komunální volby; municipality; extended competence; municipal elections; volby; koalice; obce Available in a digital repository NRGL
Koalice v obcích s rozšířenou působností po komunálních volbách v roce 2010

Studie představuje přehled radničních koalic, které byly po komunálních volbách 2010 uzavřeny v jednotlivých obcích s rozšířenou působností. Kromě koalic je zmíněna i vítězná strana a starosta obce. ...

Caletka, Stanislav
Parlamentní institut, 2011

Pomoc státu obětem násilných trestných činů ve vybraných státech
Tetourová, Eva
2011 - Czech
Pomoc obětem trestných činů od státu vychází z principu ochrany práv a oprávněných zájmů osob, které se staly oběťmi trestného činu a v souvislosti s ním utrpěly újmu. Tato pomoc předpokládá vytvoření systému, na základě kterého by stát za splnění určitých podmínek kompenzoval škodu, která těmto osobám vznikla. Ve většině států má však tato pomoc spíše subsidiární charakter. V prvé řadě by to tedy měl být pachatel trestného činu, kdo nahradí oběti vzniklou škodu a poskytne oběti určitou kompenzaci za to, co jí způsobil. V řadě případů však náhrada škody od pachatele není možná a na jeho místo tak nastupuje stát. Keywords: oběť; násilný; trestný čin; státní pomoc; victim; violent; crime; state assistance; trestní právo; trestné činy mezinárodní; trestné činy proti životu a zdraví; trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti Available in a digital repository NRGL
Pomoc státu obětem násilných trestných činů ve vybraných státech

Pomoc obětem trestných činů od státu vychází z principu ochrany práv a oprávněných zájmů osob, které se staly oběťmi trestného činu a v souvislosti s ním utrpěly újmu. Tato pomoc předpokládá vytvoření ...

Tetourová, Eva
Parlamentní institut, 2011

Způsoby odvolávání a jmenování nejvyššího státního zástupce
Kavěna, Martin; Bartáková, Petra; Břečková, Kateřina
2011 - Czech
Komparaci způsobů jmenování a odvolání nejvyšších státních zástupců v různých státech nelze učinit jednoduchým srovnáním procesních ustanovení. Jednotlivé právní řády se výrazně liší jednak v pravomocích, které vykonávají státní zastupitelství, v odlišných hierarchických modelech úřadů státních zastupitelství, ale i v koncepčním zařazení státního zastupitelství do moci soudní nebo do moci výkonné. Práce přináší přehled způsobu jmenování a odvolávání státních zástupců a uvádí je do širšího kontextu v dané zemi. Keywords: státní zástupce; jmenování; odvolávání; právní řád; attorney general; appointment; removal; law; právo; pracovní poměr; státní orgány; stát; právní řád Available in a digital repository NRGL
Způsoby odvolávání a jmenování nejvyššího státního zástupce

Komparaci způsobů jmenování a odvolání nejvyšších státních zástupců v různých státech nelze učinit jednoduchým srovnáním procesních ustanovení. Jednotlivé právní řády se výrazně liší jednak v ...

Kavěna, Martin; Bartáková, Petra; Břečková, Kateřina
Parlamentní institut, 2011

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases