Number of found documents: 423
Published from to

Investigation of Madonna in the travel altar of Robert of Anjou from the collection of moravian gallery in Brno
Fogaš, I.; Wörgötter, Z.; Hradilová, J.; Hradil, David; Zikmund, T.; Kaiser, J.
2014 - English
An exceptional Gothic work of art, a travel altar of Robert of Anjou, is one of those donated by John II of Liechtenstein to the Franz Museum in Brno in 1896. Light has been newly shed on the circumstances of Prince's acquisition of the altar; it refuted the thoughts about the altar's Central European provenance, because as it is being documented, the purchase took place directly in Florence in 1890. It has been recorded already back then that the Tabernacle is complemented by a (damaged) statuette of Black Madonna made of Carrara marble. The description of its damage, secondary additions and polychromy construction was the main aim of the artwork's survey by non-invasive methods (mobile XRF, computed tomography); on the basis of their results, a careful micro-sampling has been performed followed by material analysis. Most importantly, it was found out that the material of the statue is not Carrara marble, but an alabaster, which is not in disagreement with the assumed provenance (northern Italy), but due to its weight and fragility, the statuette could only hardly be an original part of the altar. Concurrently, the analysis of the oldest layers of polychromy proved that the Madonna has not been originally black and that this adjustment has been executed secondarily and intentionally. Keywords: Black Madonna; travel altar,; alabaster; Gothic art; Florence; Liechtenstein Available at various institutes of the ASCR
Investigation of Madonna in the travel altar of Robert of Anjou from the collection of moravian gallery in Brno

An exceptional Gothic work of art, a travel altar of Robert of Anjou, is one of those donated by John II of Liechtenstein to the Franz Museum in Brno in 1896. Light has been newly shed on the ...

Fogaš, I.; Wörgötter, Z.; Hradilová, J.; Hradil, David; Zikmund, T.; Kaiser, J.
Ústav anorganické chemie, 2014

Průzkum Madony Cestovního oltáříku Roberta z Anjou ze sbírek Moravské galerie v Brně
Fogaš, I.; Wörgötter, Z.; Hradilová, J.; Hradil, David; Zikmund, T.; Kaiser, J.
2014 - Czech
Mimořádné gotické dílo, cestovní Oltářík Roberta z Anjou je jedním z těch, jimiž Jan II. z Liechtenštejna obdaroval roku 1896 Františkovo museum v Brně. Nově však byly objasněny okolnosti knížecí akvizice, které vyvrátily úvahy o středoevropské provenienci oltáříku, neboť je dokladováno, že nákup byl proveden přímo ve Florencii v roce 1890. Již tehdy byl zaznamenán i fakt, že tabernákl je opatřen (poškozenou) soškou Černé Madony z kararského mramoru. Popis jejího poškození, druhotných doplňků a výstavby polychromie byl hlavním cílem výzkumu díla neinvazivními metodami (mobilní XRF, počítačová tomografie), na základě jejich výsledků pak byl uskutečněn i šetrný odběr mikrovzorků a materiálový rozbor. Bylo zjištěno především, že materiálem sochy není kararský mramor, ale alabastr, což sice není v rozporu s předpokládanou proveniencí (severní Itálie), těžko však pro svoji hmotnost a křehkost mohla být soška původní součástí Oltáříku. Rovněž analýza nejstarších vrstev polychromie prokázala, že Madona původně nebyla černá a že tato úprava byla provedena druhotně a záměrně. An exceptional Gothic work of art, a travel altar of Robert of Anjou, is one of those donated by John II of Liechtenstein to the Franz Museum in Brno in 1896. Light has been newly shed on the circumstances of Prince's acquisition of the altar; it refuted the thoughts about the altar's Central European provenance, because as it is being documented, the purchase took place directly in Florence in 1890. It has been recorded already back then that the Tabernacle is complemented by a (damaged) statuette of Black Madonna made of Carrara marble. The description of its damage, secondary additions and polychromy construction was the main aim of the artwork's survey by non-invasive methods (mobile XRF, computed tomography); on the basis of their results, a careful micro-sampling has been performed followed by material analysis. Most importantly, it was found out that the material of the statue is not Carrara marble, but an alabaster, which is not in disagreement with the assumed provenance (northern Italy), but due to its weight and fragility, the statuette could only hardly be an original part of the altar. Concurrently, the analysis of the oldest layers of polychromy proved that the Madonna has not been originally black and that this adjustment has been executed secondarily and intentionally. Keywords: Black Madonna; travel altar,; alabaster; Gothic art; Florence; Liechtenstein Available at various institutes of the ASCR
Průzkum Madony Cestovního oltáříku Roberta z Anjou ze sbírek Moravské galerie v Brně

Mimořádné gotické dílo, cestovní Oltářík Roberta z Anjou je jedním z těch, jimiž Jan II. z Liechtenštejna obdaroval roku 1896 Františkovo museum v Brně. Nově však byly objasněny okolnosti knížecí ...

Fogaš, I.; Wörgötter, Z.; Hradilová, J.; Hradil, David; Zikmund, T.; Kaiser, J.
Ústav anorganické chemie, 2014

New inorganic matrices for pultrusion technology
Černý, Zbyněk
2014 - English
Development of new inorganic matrix enabling rapid continuous preparation of thermally and chemically stable fire resistant technological profiles and components with controlled properties. Keywords: pultrusion technology; inorganic matrice Available at various institutes of the ASCR
New inorganic matrices for pultrusion technology

Development of new inorganic matrix enabling rapid continuous preparation of thermally and chemically stable fire resistant technological profiles and components with controlled properties.

Černý, Zbyněk
Ústav anorganické chemie, 2014

Anti-B18H22: A Brand-New Laser Material
Cerdán, L.; Braborec, Jakub; Garcia-Moreno, I.; Costela, A.; Londesborough, Michael Geoffrey Stephen
2014 - English
The first laser borane, anti-B18H22, exhibits blue laser emission at 406nm with an efficiency of 9.5 % and a photostability superior to that of commercial laser dyes, providing a new solution to an old problem. Keywords: Laser excitation; Measurement by laser beam; Chemical lasers Available at various institutes of the ASCR
Anti-B18H22: A Brand-New Laser Material

The first laser borane, anti-B18H22, exhibits blue laser emission at 406nm with an efficiency of 9.5 % and a photostability superior to that of commercial laser dyes, providing a new solution to an ...

Cerdán, L.; Braborec, Jakub; Garcia-Moreno, I.; Costela, A.; Londesborough, Michael Geoffrey Stephen
Ústav anorganické chemie, 2014

Gotická malířská výzdoba na hradním ochozu v lidzbarku Warmińském a Česká stopa v severním polsku ii. materiálové provenienční znaky
Hradil, David; Hradilová, J.; Švarcová, Silvie; Bezdička, Petr; Čermáková, Zdeňka; Bartlová, M.
2012 - Czech
Byl proveden cílený materiálový výzkum vedoucí ke zjištění specifických znaků, které mohou indikovat proveniencinástěnných malebodkrytýchnabiskupském hradě v LidzbarkuWarmińském, severovýchodní Polsko. Předpokládaná souvislost těchto maleb s českými výtvarnými dílnami působícími ve 14. století na císařském dvoře Karla IV. v Praze byla tak podpořena dalšími exaktními argumenty. Metodou práškové rtg mikrodifrakce byl určen typ II olovnato-cíničité žlutě použité v malbě; tento typ byl přitom průkazně doložen dosud jen v české malbě 14. století (např. Mistr Třeboňského oltáře) a v italské malbě 14.-16. století. Nikl je doprovodným prvkem v přírodních železitých pigmentech a byl nalezen v malbě i kresbě; lze přitom věrohodně doložit, že tato příměs indikuje zdroj pigmentu na lokalitě v Dolním Slezsku, která byla ve 14. století součástí Českého království a byla využívána především jako zdroj chryzoprasů – zelených polodrahokamů, hojně se nacházejících v českých klenotech a dekorativní výzdobě (kaple Sv. Václava ve Svatovítské katedrále, hrad Karlštejn). Nástěnné malby v Lidzbarku vykazují řadu podobností s deskovou malbou – podobají se v technice tempery, používání přírodní křídy v přípravné vrstvě nebo olovnatých pigmentů a organických laků v malbě. Mořena barvířská byla v tomto případě získávána metodou nepřímé extrakce z vláken vlny, která jsou v odebraných vzorcích dobře patrná. Materials research was aimed at finding specific characteristics, which could indicate the provenance of mural paintings uncovered in Bishops castle in Lidzbark Warmiński, northeast Poland. An expected relation of these murals to Bohemian artistic workshops, which were active in the 14th century at the Emperor Charles IV’s court in Prague, was supported by further exact data. The lead-tin yellow – type II was identified by X-ray microdiffraction; up to the present day, this uncommon modification of the pigment was proved solely in the Bohemian painting of the 14th century (e.g. Master of Třeboň altarpiece) and in the Italian painting of the 14th to 16th century. Nickel is an element accompanying natural iron-based pigments and was found both in the painting and the drawing, respectively. It is possible to demonstrate that this admixture indicates the source locality of the pigment in Lower Silesia, which belonged to the Kingdom of Bohemia in the 14th century and was exploited for chrysoprases – green gemstones frequently appearing in Bohemian jewellery and wall decorations (St. Wenceslas chapel in the Prague’s cathedral, Karlštejn Castle). Lidzbark murals exhibit features similar to the panel painting, e.g. the use of tempera, natural chalk in the preparatory layer, lead pigments and madder lakes in the painting. The madder was extracted from the wool fibres, which are still clearly visible in the samples. Keywords: lidzbark Warmiński; Gothic mural paintings; ni-bearing laterite; chrysoprase; lead-tin yellow Available at various institutes of the ASCR
Gotická malířská výzdoba na hradním ochozu v lidzbarku Warmińském a Česká stopa v severním polsku ii. materiálové provenienční znaky

Byl proveden cílený materiálový výzkum vedoucí ke zjištění specifických znaků, které mohou indikovat proveniencinástěnných malebodkrytýchnabiskupském hradě v LidzbarkuWarmińském, severovýchodní ...

Hradil, David; Hradilová, J.; Švarcová, Silvie; Bezdička, Petr; Čermáková, Zdeňka; Bartlová, M.
Ústav anorganické chemie, 2012

Účinky umělého stárnutí na modelové barevné vrstvy s obsahem neutrální měděnky
Bauerová, P.; Bezdička, Petr
2012 - Czech
Měděnka patří mezi tradiční malířské pigmenty. Pod tento termín lze zahrnout celou řadu sloučenin na bázi octanu měďnatého s různým obsahem krystalové vody s různým stupněm bazicity. Verdigris belongs to traditional painting pigments. In artworks it most often occurs in combination with lead-tin yellow or lead white. However, its colour is considered unstable. The aim of this study was to find out which conditions contribute to colour changes of the most frequently used neutral verdigris (hoganite) Cu(CH3COO)2.H2O and whether these changes happened as a result of the assumed verdigris-binder interactions or caused by the degradation of the pigment itself. The article summarises first results of artificial ageing experiments. Keywords: neutral verdigris; artificial ageing; colour change; degradation Available at various institutes of the ASCR
Účinky umělého stárnutí na modelové barevné vrstvy s obsahem neutrální měděnky

Měděnka patří mezi tradiční malířské pigmenty. Pod tento termín lze zahrnout celou řadu sloučenin na bázi octanu měďnatého s různým obsahem krystalové vody s různým stupněm bazicity....

Bauerová, P.; Bezdička, Petr
Ústav anorganické chemie, 2012

Signs of degradation of czech art nouveau mosaic glasses
Rohanová, D.; Švarcová, Silvie; Hájek, T.
2012 - English
Analyses of Art Nouveau mosaics from the church of St. Simon and Juda in Dolín near Slaný and from Holovousy, both most likely made by the workshop of Viktor Foerster, have shown that the author used the NaO-PbO-SiO 22 glass type and that he used the same glass also for restoration of The Last Judgment mosaic at the Prague Castle in 1890-1910. Despite the fact that lead glasses are more durable than potassium glasses, the material investigations identified corrosion processes on the surface of the glass pieces (tesserae) depending on their composition. Apart from the analyzed mosaic NaO-PbO-SiO2 glasses, we also used ancient sodium glasses (NaO-CaO-SiO2) and 22 potassium glasses (K2O-CaO-SiO2) from archaeological finds in Opava to demonstrate their different chemical durability. We also paid attention to fixation binders used in Art Nouveau mosaics. Inappropriate use of gypsum-containing binders is a significant cause of disintegration of the mosaics. Gypsum and gypsum-lime plasters are very sensitive to humidity. Capillary action of water is a very serious problem that endangers the overall lifespan of any mosaic. Keywords: glass mosaic; tesserae; glass corrosion; Victor Foerster; lead glass; Art Nouveau Available at various institutes of the ASCR
Signs of degradation of czech art nouveau mosaic glasses

Analyses of Art Nouveau mosaics from the church of St. Simon and Juda in Dolín near Slaný and from Holovousy, both most likely made by the workshop of Viktor Foerster, have shown that the author used ...

Rohanová, D.; Švarcová, Silvie; Hájek, T.
Ústav anorganické chemie, 2012

Limity spektroskopických metod při studiu hlinkových pigmentů
Košařová, V.; Hradil, David; Kanický, V.
2012 - Czech
Spektroskopické metody v čele s infračervenou spektroskopií (IČ) jsou dnes nejčastěji používané analytické metody ve výzkumu kulturního dědictví, což je dáno především jejich snadným použitím, nedestruktivitou a šíří aplikace, která zahrnuje organické i anorganické látky.Cílem této studie je proto poukázat na limity aplikací Ramanovy (RS) a infračervené spektroskopie při studiu hlinkových materiálů. Nowadays, the spectroscopic methods, above all infrared spectroscopy (IR), are the most frequently used analytical methods in the research of cultural beritage, whitch is mainly cause by easy use and noninvasiveness of these metods and a broad range of thein application, which comprises both organic and inorganic substances. Therefore, the aim of the study is to demonstrate the limitations of both Raman Spectroscopy (RS) and infrared spectroscopy in the study of earthy materials. Keywords: Raman spectroscopy; infrared spectroscopy; earthy pigment; clay minerals Available at various institutes of the ASCR
Limity spektroskopických metod při studiu hlinkových pigmentů

Spektroskopické metody v čele s infračervenou spektroskopií (IČ) jsou dnes nejčastěji používané analytické metody ve výzkumu kulturního dědictví, což je dáno především jejich snadným použitím, ...

Košařová, V.; Hradil, David; Kanický, V.
Ústav anorganické chemie, 2012

Projevy degradace na českých secesních mozaikových sklech
Rohanová, D.; Švarcová, Silvie; Hájek, T.
2012 - Czech
Analýzy secesních mozaik v kostele sv. Šimona a Judy v Dolíně u Slaného a v Holovousích, které pocházejí z dílny Viktora Foerstera, ukázaly, že autor pracoval se sklem typu Na2O-PbO-SiO2 a toto sklo využil i při restaurování mozaiky Poslední soud na Pražském hradě v letech 1890-1910. Ačkoli jsou olovnatá skla odolnější než draselná skla, materiálový průzkum zaznamenal na površích skleněných kamenů (tesserae) probíhající korozní procesy v závislosti na jejich složení. K demonstrování rozdílné chemické odolnosti skel jsme vedle analyzovaných mozaikových NaO-PbO-SiOskel, uvedli i archeologická skla sodná (NaO-CaO-SiO) a draselná (K O 22 222 CaO-SiO) z vykopávek v Opavě. Pozornost byla věnována i pojivům použitým pro fixaci secesních mozaik. 2 Nevhodné použití sádru obsahujících pojiv je vážným důvodem rozpadu mozaikového díla. Sádrové nebo sádrovápenné omítky jsou velmi citlivé na vlhkost. Vzlínání vody je tak velmi vážným problémem ohrožujícím celkovou životnost mozaiky. Analyses of Art Nouveau mosaics from the church of St. Simon and Juda in Dolín near Slaný and from Holovousy, both most likely made by the workshop of Viktor Foerster, have shown that the author used the NaO-PbO-SiO 22 glass type and that he used the same glass also for restoration of The Last Judgment mosaic at the Prague Castle in 1890-1910. Despite the fact that lead glasses are more durable than potassium glasses, the material investigations identified corrosion processes on the surface of the glass pieces (tesserae) depending on their composition. Apart from the analyzed mosaic NaO-PbO-SiO2 glasses, we also used ancient sodium glasses (NaO-CaO-SiO2) and 22 potassium glasses (K2O-CaO-SiO2) from archaeological finds in Opava to demonstrate their different chemical durability. We also paid attention to fixation binders used in Art Nouveau mosaics. Inappropriate use of gypsum-containing binders is a significant cause of disintegration of the mosaics. Gypsum and gypsum-lime plasters are very sensitive to humidity. Capillary action of water is a very serious problem that endangers the overall lifespan of any mosaic. Keywords: glass mosaic; tesserae; glass corrosion; Victor Foerster; lead glass; Art Nouveau Available at various institutes of the ASCR
Projevy degradace na českých secesních mozaikových sklech

Analýzy secesních mozaik v kostele sv. Šimona a Judy v Dolíně u Slaného a v Holovousích, které pocházejí z dílny Viktora Foerstera, ukázaly, že autor pracoval se sklem typu Na2O-PbO-SiO2 a toto sklo ...

Rohanová, D.; Švarcová, Silvie; Hájek, T.
Ústav anorganické chemie, 2012

The effects of artificial ageining on model colour layeres containing neutral verdigris
Bauerová, P.; Bezdička, Petr
2012 - English
Verdigris belongs to traditional painting pigments. In artworks it most often occurs in combination with lead-tin yellow or lead white. However, its colour is considered unstable. The aim of this study was to find out which conditions contribute to colour changes of the most frequently used neutral verdigris (hoganite) Cu(CH3COO)2.H2O and whether these changes happened as a result of the assumed verdigris-binder interactions or caused by the degradation of the pigment itself. The article summarises first results of artificial ageing experiments. Keywords: neutral verdigris; artificial ageing; colour change; degradation Available at various institutes of the ASCR
The effects of artificial ageining on model colour layeres containing neutral verdigris

Verdigris belongs to traditional painting pigments. In artworks it most often occurs in combination with lead-tin yellow or lead white. However, its colour is considered unstable. The aim of this ...

Bauerová, P.; Bezdička, Petr
Ústav anorganické chemie, 2012

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases