Number of found documents: 1480
Published from to

SMV-2023-45: PZK_wobble_svar
Mrňa, Libor; Horník, Petr
2023 - Czech
Ověření využití technologie laserového svařování s dynamickým vychylováním svazku pro svaření pláště magnetických spojek PK 196 392. Verification of the use of laser wobble welding technology for welding the shell of magnetic couplings PK 196 392. Keywords: wobble laser welding Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-45: PZK_wobble_svar

Ověření využití technologie laserového svařování s dynamickým vychylováním svazku pro svaření pláště magnetických spojek PK 196 392....

Mrňa, Libor; Horník, Petr
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-43: Madnat_3D_WAAM
Mrňa, Libor
2023 - Czech
3D tisk zkušebních vzorků pevnostní oceli třídy ER120 metodou WAAM. 3D printing of ER120 high-strength steel test samples using the WAAM method. Keywords: 3D print of metal; WAAM technology Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-43: Madnat_3D_WAAM

3D tisk zkušebních vzorků pevnostní oceli třídy ER120 metodou WAAM.


3D printing of ER120 high-strength steel test samples using the WAAM method.

Mrňa, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-60: Metrologické nastavení měřícího systému PAZ
Mikel, Břetislav
2023 - Czech
Návrh a realizace měřícího systému pro metrologické nastavení měřícího systému PAZ na principu laserové interferometrie. Kalibrace měřícího systému PAZ navrženým kalibračním systémem. Design and implement a measuring system for metrological adjustment of the PAZ measuring system based on the principle of laser interferometry. Calibration of the PAZ measuring system with the designed calibration system. Keywords: laser interferometry; metrological setting Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-60: Metrologické nastavení měřícího systému PAZ

Návrh a realizace měřícího systému pro metrologické nastavení měřícího systému PAZ na principu laserové interferometrie. Kalibrace měřícího systému PAZ navrženým kalibračním systémem....

Mikel, Břetislav
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-62: Optická hlava svazku A
Mikel, Břetislav
2023 - Czech
Studie proveditelnosti na vývoj principu, uspořádání a ověření Optické hlavy pro vlnovou délku 637 nm, která bude mít vstup přizpůsoben vláknovému konektoru FC/PC, na výstupu bude laserový svazek zaostřen na vzdálenost 400 mm s šířkou 6-10 mm, tloušťkou max. 60 um a hloubkou ostrosti min. 5 mm. A feasibility study for the development of the principle, arrangement and verification of an optical head for 637 nm wavelength, which will have an input adapted to the FC/PC fibre connector, with an output laser beam focused at a distance of 400 mm with a width of 6-10 mm, a thickness of max. 60 um and a depth of field of min. 5 mm. Keywords: laser beam shaping; narrow line laser beam Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-62: Optická hlava svazku A

Studie proveditelnosti na vývoj principu, uspořádání a ověření Optické hlavy pro vlnovou délku 637 nm, která bude mít vstup přizpůsoben vláknovému konektoru FC/PC, na výstupu bude laserový svazek ...

Mikel, Břetislav
Ústav přístrojové techniky, 2023

Konstrukce modulární miniaturizované aparatury pro zachytávání iontů
Jedlička, Petr; Pham, Minh Tuan; Grim, Jakub; Čížek, Martin; Čepil, Adam; Slodička, L.; Číp, Ondřej
2023 - Czech
Rozvíjíme novou experimentální aparaturu pro laserové chlazení zachycených iontů, zaměřenou na vysokou homogenitu elektrického pole, modularitu a malé rozměry. Aparatura umožňuje měření s Coulombovskými krystaly a snadnou modifikaci pro různé experimenty. Past s vysokou homogenitou je vytvořena elektroerozivním obráběním, zatímco modularita umožňuje výměnu klíčových částí. Díky miniaturizaci rozměrů dosahujeme větší numerické apertury objektivů a snížení rozměrů magnetického stínění. Tato přenosná aparatura nabízí nové možnosti pro studium iontů a je perspektivní pro aplikace v družicových systémech a průzkumných satelitech. We are developing a new experimental apparatus for laser cooling of trapped ions, focusing on high electric field homogeneity, modularity and small size. The apparatus allows measurements with Coulomb crystals and easy modification for different experiments. The high homogeneity trap is created by electrospinning, while the modularity allows for the exchange of key parts. By miniaturizing the dimensions, we achieve a larger numerical aperture of the lens and a reduction in the size of the magnetic shielding. This portable apparatus offers new possibilities for ion studies and is promising for applications in satellite systems and reconnaissance satellites. Keywords: laser ion cooling; Paul trap; time metrology; vacuum chamber Available at various institutes of the ASCR
Konstrukce modulární miniaturizované aparatury pro zachytávání iontů

Rozvíjíme novou experimentální aparaturu pro laserové chlazení zachycených iontů, zaměřenou na vysokou homogenitu elektrického pole, modularitu a malé rozměry. Aparatura umožňuje měření s ...

Jedlička, Petr; Pham, Minh Tuan; Grim, Jakub; Čížek, Martin; Čepil, Adam; Slodička, L.; Číp, Ondřej
Ústav přístrojové techniky, 2023

Charakterizace a eliminace termomechanických vlivů v interferometrickém měření délky
Řeřucha, Šimon; Holá, Miroslava; Lazar, Josef; Mikel, Břetislav; Číp, Ondřej
2023 - Czech
Neustálé úsilí o rozvoj měření rozměrů v nano- i makroměřítku stále přináší výzvy v oblasti rozšíření velmi přesných měřicích postupů z dobře kontrolovaného experimentálního prostředí s typicky jednorázovým měřicím cyklem na výrobní prostředí s konstantním zatížením. V oblasti laserové interferometrie, která jest jak základním kamenem metrologie délky obecně tak nezbytnou součástí nanometrologie, jsme se zaměřili na dlouhodobou stabilitu měření (tzv. zero-drift) v měřicích scénářích a aplikacích založených na (převážně laserové) interferometrii. Dobře charakterizovaný a kompenzovaný zero-drift měřicí v takové aplikaci nabývá na významu jednak s použitím v prostředí s méně kontrolovaným prostředím a jednak s rostoucím časovým rámcem měření, jako například dlouhá skenování v mikroskopické nanometrologii, dlouhé expozice v elektronové litografii nebo kalibrace s interferometrickou referencí s větším počtem kalibračních bodů nebo opakování. Cílem současného výzkumného úsilí je komplexní zkoumání chybových vlivků a příspěvků k nejistotě měření v souvislosti se zero-driftem v aplikacích založených na laserové interferometrii se zvláštním zaměřením na teplotní vlivy (protože ty se obvykle jeví jako dominantní příspěvek) a přístupy k jejich potlačení. Toto úsilí zahrnuje několik vzájemně se doplňujících se směrů. Continuous efforts to develop dimensional measurements at both the nano- and macro-scale continue to present challenges in extending high-precision measurement procedures from the well-controlled experimental environment of a typically single measurement cycle to a constant-load production environment. In the field of laser interferometry, which is both a cornerstone of length metrology in general and an essential part of nanometrology, we have focused on long-term measurement stability (so-called zero-drift) in measurement scenarios and applications based on (mostly laser) interferometry. A well-characterized and compensated measurement zero-drift in such applications becomes more important both with applications in less controlled environments and with increasing measurement timeframes, such as long scans in microscopic nanometrology, long exposures in electron lithography, or interferometric reference calibrations with a larger number of calibration points or repetitions. The goal of the current research effort is to comprehensively investigate error effects and contributions to measurement uncertainty related to zero-drift in laser interferometry-based applications, with a particular focus on temperature effects (as these typically appear to be the dominant contribution) and approaches to suppress them. This effort involves several complementary directions. Keywords: dimensional metrology; laser interferometry; zero-drift; thermal compensation Available at various institutes of the ASCR
Charakterizace a eliminace termomechanických vlivů v interferometrickém měření délky

Neustálé úsilí o rozvoj měření rozměrů v nano- i makroměřítku stále přináší výzvy v oblasti rozšíření velmi přesných měřicích postupů z dobře kontrolovaného experimentálního prostředí s typicky ...

Řeřucha, Šimon; Holá, Miroslava; Lazar, Josef; Mikel, Břetislav; Číp, Ondřej
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-33: HeNe2023
Hrabina, Jan; Holá, Miroslava; Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel; Lazar, Josef; Šarlejová, Tatiana; Šlechtický, Stanislav
2023 - Czech
Smluvní výzkum byl zaměřen na vývoj referencí optických kmitočtů pro frekvenční stabilizaci kompaktních laserových zdrojů. Tyto optické reference jsou založena na bázi absorpčních kyvet plněných čistými plyny a dovolují stabilizaci laserových zdrojů pomocí metod laserové spektroskopie. Kyvety jsou určené k použití jako reference optických kmitočtů pro laserové normály pracující v pásmu vlnových délek 633 nm. The contractual research was oriented towards the development of optical frequency references intended for the frequency stabilisation of ultra-compact laser sources. These optical references were based on absorption cells filled with ultra-pure absorption gases and they allow precise locking of the lasers with the methods of laser spectroscopy. The cells will serve as the references of optical frequencies in systems of primary length standards (633 nm wavelength). Keywords: absorption cell; iodine cell; laser spectroscopy; stabilised laser; frequency stability Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-33: HeNe2023

Smluvní výzkum byl zaměřen na vývoj referencí optických kmitočtů pro frekvenční stabilizaci kompaktních laserových zdrojů. Tyto optické reference jsou založena na bázi absorpčních kyvet plněných ...

Hrabina, Jan; Holá, Miroslava; Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel; Lazar, Josef; Šarlejová, Tatiana; Šlechtický, Stanislav
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-38: Testování povrchů pro kryogeniku
Frolec, Jiří
2023 - Czech
Zadavatel vyžadoval analýzu tepelně-radiačních charakteristik několika různých kovových materiálů, ze kterých byly nejprve ve spolupráci s ÚPT navrženy a vyrobeny speciální vzorky. Ty byly poté testovány ve speciální nízkoteplotní aparatuře. V rámci smluvního výzkumu pak došlo ke stanovení míry sálání tepelného záření, tzv. totální hemisférické emisivity, při teplotách od -268 °C až k pokojové teplotě. Vzájemným porovnáním výsledků může zadavatel určit optimální variantu pro zamýšlenou aplikaci, a to jak z hlediska samotného materiálu, tak i vzhledem k aplikované povrchové úpravě. The ordering party required an analysis of the thermal-radiative characteristics of several different metallic materials, from which several special samples were designed and manufactured in cooperation with ISI Brno. These were tested in a special low-temperature apparatus. As part of the contract research, the relative rate of thermal radiation emission, the so-called total hemispheric emissivity, was determined at temperatures ranging from -268 °C up to room temperature. By comparing the results with each other, the client will be able to determine the optimal variant for the intended application, both in terms of the material itself as well as the applied surface finish. Keywords: emissivity; thermal radiation; cryogenics; coating Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-38: Testování povrchů pro kryogeniku

Zadavatel vyžadoval analýzu tepelně-radiačních charakteristik několika různých kovových materiálů, ze kterých byly nejprve ve spolupráci s ÚPT navrženy a vyrobeny speciální vzorky. Ty byly poté ...

Frolec, Jiří
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-06: Vývoj testovacích preparátů pro REM
Matějka, Milan; Krátký, Stanislav; Meluzín, Petr; Košelová, Zuzana; Chlumská, Jana; Horáček, Miroslav; Kolařík, Vladimír; Knápek, Alexandr
2023 - Czech
Studie se zaměřuje na výzkum a vývoj přesných kalibračních vzorků s reliéfními strukturami. Tyto vzorky jsou navrženy ke kalibraci zobrazování ve skenovacích elektronových mikroskopech (SEM). Testovací vzory umožňují ověření a kalibraci zvětšení, ortogonality a geometrického zkreslení. Příprava kalibračních vzorků využívá mikro litografické techniky přizpůsobené pro zpracování křemíku a dalších související technologické postupy. The study focuses on the research and development of precise calibration samples featuring relief structures. These samples are designed for calibrating parameters in scanning electron microscopes (SEM). The testing patterns enable the verification and calibration of magnification, orthogonality, and geometric distortion. The preparation of calibration specimens utilizes micro lithographic techniques tailored for silicon processing and other relevant technological procedures. Keywords: relief structure; e-beam lithography; silicon etching; microlithography Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-06: Vývoj testovacích preparátů pro REM

Studie se zaměřuje na výzkum a vývoj přesných kalibračních vzorků s reliéfními strukturami. Tyto vzorky jsou navrženy ke kalibraci zobrazování ve skenovacích elektronových mikroskopech (SEM). ...

Matějka, Milan; Krátký, Stanislav; Meluzín, Petr; Košelová, Zuzana; Chlumská, Jana; Horáček, Miroslav; Kolařík, Vladimír; Knápek, Alexandr
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-31: JAXA 2023
Hrabina, Jan; Holá, Miroslava; Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel; Lazar, Josef; Šarlejová, Tatiana; Šlechtický, Stanislav
2023 - Czech
Smluvní výzkum byl zaměřen na vývoj referencí optických kmitočtů pro frekvenční stabilizaci kompaktních laserových zdrojů určených ke kosmickému výzkumu. Tyto optické reference jsou založeny na bázi absorpčních kyvet plněných čistými plyny a dovolují stabilizaci laserových zdrojů pomocí metod laserové spektroskopie. Kyvety jsou určeny k použití jako reference optických kmitočtů pro laserové normály pracující v pásmu vlnových délek 515-633 nm. The contractual research was oriented towards the development of optical frequency references intended for the frequency stabilisation of ultra-compact laser sources. These optical references are based on absorption cells filled with ultra-pure absorption gases and allow precise locking of the lasers with laser spectroscopy methods. The cells will serve as the references of optical frequencies in systems of laser standards intended for space-related research (515-633 nm wavelengths). Keywords: absorption cell; iodine cell; laser spectroscopy; stabilised laser; frequency stability Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-31: JAXA 2023

Smluvní výzkum byl zaměřen na vývoj referencí optických kmitočtů pro frekvenční stabilizaci kompaktních laserových zdrojů určených ke kosmickému výzkumu. Tyto optické reference jsou založeny na bázi ...

Hrabina, Jan; Holá, Miroslava; Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel; Lazar, Josef; Šarlejová, Tatiana; Šlechtický, Stanislav
Ústav přístrojové techniky, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases