Number of found documents: 150
Published from to

Zákony o financování politických stran a kampaní v Pobaltských státech
Pecháček, Štěpán
2011 - Czech
Práce přináší přehled financování politických stan a politických kampaní ve třech pobaltských republikách – Litvě, Lotyšsku a Estonsku. Všechny tři země vytvořily model financování politických stran a kampaní, který reflektuje standardy a doporučení mezinárodních organizací, zejména Rady Evropy. Jednotlivé principy financování politických stran a kampaní jsou srovnány se situací v České republice. Keywords: financování; zákon; politická strana; kampaň; Pobaltský stát; financing; law; political party; campaign; Baltic State; politika; politologie; politické strany; zákony; volební kampaň Available in a digital repository NRGL
Zákony o financování politických stran a kampaní v Pobaltských státech

Práce přináší přehled financování politických stan a politických kampaní ve třech pobaltských republikách – Litvě, Lotyšsku a Estonsku. Všechny tři země vytvořily model financování politických stran a ...

Pecháček, Štěpán
Parlamentní institut, 2011

Elektronické formy hlasování ve volbách – souvislosti s výkonem volebního práva
Pecháček, Štěpán
2011 - Czech
Volební právo je způsob projevu politického názoru jednotlivce. Osvícenský koncept lidských práv chápe volební právo jako nezadatelné právo jednotlivce. Výkon volebního práva je technicky naplňován prostřednictvím volebního zákona. Volební zákon musí být konstruován tak, aby umožňoval výkon práva a nevytvářel pro jeho výkon technické bariéry. Diskutovaný způsob elektronického hlasování může v důsledku vést k odstranění dlouhodobého spojení výkonu voleb s konkrétním místem. Keywords: elektronické formy hlasování; volby; volební právo; electronic voting; elections; right to vote; politologie; volby; volební právo Available in a digital repository NRGL
Elektronické formy hlasování ve volbách – souvislosti s výkonem volebního práva

Volební právo je způsob projevu politického názoru jednotlivce. Osvícenský koncept lidských práv chápe volební právo jako nezadatelné právo jednotlivce. Výkon volebního práva je technicky naplňován ...

Pecháček, Štěpán
Parlamentní institut, 2011

Možnosti státu v přidělování zakázek strategického významu
Babka, Tomáš; Mylková, Petra
2011 - Czech
Práce se zabývá otázkou strategických zakázek a jejich zadávání v zadávacím řízení podle zákona o veřejných zakázkách. Vzhledem k tomu, že v českém právním řádu v současné době neexistuje zákonná definice strategických veřejných zakázek či zakázek strategického významu, považuje tato studie pro účely vlastního textu za strategické takové zakázky, kde předmětem plnění jsou dodávky, služby či stavební práce, které zajišťují bezpečnost, fungování a infrastrukturu země. Zvláštní důraz je pak kladen na zakázky na dodávky vojenského materiálu a na výstavbu jaderných elektráren. Důležitou součástí práce je podrobnější analýza platné právní úpravy, která se na předmětnou otázku vztahuje, a to jak na úrovni národní, které je věnována největší pozornost, tak i na úrovni evropské a mezinárodní. Účelem závěrečné kapitoly je posoudit z právního hlediska konkrétní možnosti a nástroje státu při přidělování zakázek strategického významu, tedy zejména v případech, kdy se stát snaží ochránit své základní politické a bezpečnostní zájmy. Keywords: zakázka; stát; přidělování; strategický význam; contract; state; awarding; stragetic importance; ekonomie; veřejné soutěže Available in a digital repository NRGL
Možnosti státu v přidělování zakázek strategického významu

Práce se zabývá otázkou strategických zakázek a jejich zadávání v zadávacím řízení podle zákona o veřejných zakázkách. Vzhledem k tomu, že v českém právním řádu v současné době neexistuje zákonná ...

Babka, Tomáš; Mylková, Petra
Parlamentní institut, 2011

Parlament v politickém systému Kyrgyzské republiky
Suchý, Štěpán
2011 - Czech
Kyrgyzstánu se v poslední době dostává velké pozornosti. Práce přináší přehled historického a funkčního vývoje parlamentu v Kyrgyzstánu. Kyrgyzstán je první zemí ve střední Asii, která přešla od prezidentského systému k parlamentní formě vlády. Keywords: parlament; politický systém; Kyrgyzská republika; parliament; political system; The Kyrgyz Republic; politologie; parlament; politické systémy Available in a digital repository NRGL
Parlament v politickém systému Kyrgyzské republiky

Kyrgyzstánu se v poslední době dostává velké pozornosti. Práce přináší přehled historického a funkčního vývoje parlamentu v Kyrgyzstánu. Kyrgyzstán je první zemí ve střední Asii, která přešla od ...

Suchý, Štěpán
Parlamentní institut, 2011

Vize uspořádání střední Evropy v koncepcích T.G. Masaryka a M. Hodži
Valenta, Petr
2011 - Czech
Složité národnostní a politické poměry střední Evropy inspirovaly politiky a intelektuály k promýšlení nejrůznějších vizí, které by tuto oblast pomohly stabilizovat. Práce se zabývá koncepcemi T. G. Masaryka a Milana Hodži, které prošly dynamickým vývojem. Do vypuknutí 1. světové války byla jejich představa uspořádání obdobná. Vycházeli z přesvědčení o vhodnosti zachování habsburské monarchie při její prohlubující se demokratizaci, která měla být i odpovědí na řešení národnostních sporů a emancipaci slovanských národů. V meziválečném období Masaryk spoléhal na versailleské uspořádání, které bylo otázkou celoevropskou, nikoli středoevropskou. Případnou federalizaci celé Evropy viděl Masaryk jako vzdálenější bod, do kterého mají národy Evropy dospět přirozeně z vlastní iniciativy. Hodžův akcent středoevropské spolupráce vycházel z realistického přesvědčení, že spoleh na versailleský systém není dostatečnou zárukou pro klid ve střední Evropě. Konkrétní spolupráci se snažil vést na hospodářském poli. Hodža své teze rozpracoval podrobně za 2. světové války v návrhu středoevropské federace. Spolupráce měla podle Hodži umožnit, aby se střední Evropa vymanila ze závislosti na turbulentním vývoji v Německu či Sovětském svazu. Keywords: vize; uspořádání; Střední Evropa; národnostní; myšlenka; Masaryk; Hodža; vision; organization; Central Europe; national; idea; Masaryk; Hodža; státověda; národnostní politika Available in a digital repository NRGL
Vize uspořádání střední Evropy v koncepcích T.G. Masaryka a M. Hodži

Složité národnostní a politické poměry střední Evropy inspirovaly politiky a intelektuály k promýšlení nejrůznějších vizí, které by tuto oblast pomohly stabilizovat. Práce se zabývá koncepcemi T. G. ...

Valenta, Petr
Parlamentní institut, 2011

Dobrovolná sterilizace žen v Evropě
Lovětínský, Vojtěch; Mylková, Petra
2011 - Czech
Práce se zabývá komparací právních úprav vybraných evropských států týkajících se možností provedení lékařského zákroku sterilizace na žádost pacientky jako formy antikoncepční metody. Zhruba od 70. let dochází k postupnému přijímání zákonů, které umožňují podstoupit sterilizaci na základě dobrovolné a svobodné vůle pacientky. Komparace srovnává zejména podmínky, na jejichž splnění právní úpravy vážou možnost provedení tohoto zákroku. Právní úprava v České republice v porovnání s úpravami ostatních zpracovaných zemí zakotvuje poměrně přísné požadavky a omezení, za nichž může být sterilizační zákrok proveden, zatímco jiné, zejména severské země, volí výrazně liberálnější přístup a ponechávají toto rozhodnutí na pacientce samotné. Společným znakem většiny úprav je pak zvýšená ochrana mladistvých či právně nezpůsobilých pacientek při podávání žádostí o provedení sterilizačního zákroku. Keywords: dobrovolný; sterilizace žen; zdravotní zákrop; Evropa; volutary; women sterilization; medical help; Europe; sterilizace Available in a digital repository NRGL
Dobrovolná sterilizace žen v Evropě

Práce se zabývá komparací právních úprav vybraných evropských států týkajících se možností provedení lékařského zákroku sterilizace na žádost pacientky jako formy antikoncepční metody. Zhruba od 70. ...

Lovětínský, Vojtěch; Mylková, Petra
Parlamentní institut, 2011

Úprava financování politických stran a volebních kampaní ve vybraných státech Evropské unie
Drahorád, Vojtěch; Němec, Jan; Pecháček, Štěpán
2011 - Czech
Srovnávací studie Úprava financování politických stran a volebních kampaní ve vybraných státech Evropské unie. V zemích EU existuje několik základních modelů úpravy dané problematiky. Slovensko a Spolková republika Německo nestanoví žádná omezení pro výši získaných finančních prostředků, v Rakousku toto omezení stanoví sama strana. Omezení finančních zdrojů může být také navázáno na počet voličů v daném volebním obvodě (Španělsko) nebo počet volebních obvodů (Velká Británie). Zajímavá je také úprava portugalská, která stanoví limit pro financování jako násobek minimální měsíční mzdy. Keywords: financování; soukromé; veřejné; politická strana; volební kampaň; Evropská unie; financing; private; public; political party; elections campaign; European Union; volby; výzkum; výdaje; volební kampaň Available in a digital repository NRGL
Úprava financování politických stran a volebních kampaní ve vybraných státech Evropské unie

Srovnávací studie Úprava financování politických stran a volebních kampaní ve vybraných státech Evropské unie. V zemích EU existuje několik základních modelů úpravy dané problematiky. Slovensko a ...

Drahorád, Vojtěch; Němec, Jan; Pecháček, Štěpán
Parlamentní institut, 2011

Úprava financování politických stran a volebních kampaní ve vybraných státech Evropské unie
Drahorád, Vojtěch; Němec, Jan; Pecháček, Štěpán
2011 - Czech
Srovnávací studie Úprava financování politických stran a volebních kampaní ve vybraných státech Evropské unie. V zemích EU existuje několik základních modelů úpravy dané problematiky. Slovensko a Spolková republika Německo nestanoví žádná omezení pro výši získaných finančních prostředků, v Rakousku toto omezení stanoví sama strana. Omezení finančních zdrojů může být také navázáno na počet voličů v daném volebním obvodě (Španělsko) nebo počet volebních obvodů (Velká Británie). Zajímavá je také úprava portugalská, která stanoví limit pro financování jako násobek minimální měsíční mzdy. There are several basic models of legal regulation of political parties. Slovakia and Federal Republic of Germany do not provide any limit for the financial means, in Austria, this limit is determined by the party itself. The limit of financial sources can also depend on the number of voters of the given constituency (Spain) or on the amount of constituencies (Great Britain). The Act of Portugal limits financing by the multiple of minimum monthly salary. Keywords: volební kampaň; politické strany; election campaign; political parties; volby; výdaje; volební kampaň; politické strany Available in a digital repository NRGL
Úprava financování politických stran a volebních kampaní ve vybraných státech Evropské unie

Srovnávací studie Úprava financování politických stran a volebních kampaní ve vybraných státech Evropské unie. V zemích EU existuje několik základních modelů úpravy dané problematiky. Slovensko a ...

Drahorád, Vojtěch; Němec, Jan; Pecháček, Štěpán
Parlamentní institut, 2011

Financování přímé volby prezidenta ve vybraných zemích
Němec, Jan; Kabická, Klára; Tichá, Pavla
2011 - Czech
Přímá volba hlavy státu je jedním z charakteristických znaků prezidentských režimů, kde je hlava státu zároveň i hlavním představitelem výkonné moci. V parlamentních režimech není přímá volba prezidenta nutná, protože exekutivní moc zastřešuje předseda vlády, která povstává z parlamentní většiny. Přesto byla v některých zemích, které používají parlamentní systém vlády, zavedena přímá volba prezidenta. Důvody byly různé, od snahy o posílení pozice prezidenta (Francie) přes její zavedení jako součásti procesu demokratizace (např. Polsko, příp. další státy střední a východní Evropy) až po řešení momentální krize, kdy parlament nebyl schopen prezidenta zvolit (Slovensko). Studie obsahuje přehled základních prvků úpravy financování přímé volby prezidenta ve vybraných zemích Evropy, které všechny používají parlamentní model, byť některé v modifikované podobě (např. Francie). Práce se zaměřuje na některé aspekty tohoto financování, jako jsou:  způsob úhrady nákladů ze státního rozpočtu (které ministerstvo je zodpovědné, příp. zda se na úhradě nákladů nějakou formou podílí jiné orgány, např. obce či ústřední volební komise),  spoluúčast kandidátů na úhradě nákladů spojených s organizací voleb,  možnost podpory z veřejných prostředků (např. formou příspěvku na úhradu volebních nákladů v závislosti na počtu získaných hlasů)  existence omezení pro objem výdajů vynaložených na kampaň. Keywords: přímá volba; prezident; financování; direct election; president; funding; politika Available in a digital repository NRGL
Financování přímé volby prezidenta ve vybraných zemích

Přímá volba hlavy státu je jedním z charakteristických znaků prezidentských režimů, kde je hlava státu zároveň i hlavním představitelem výkonné moci. V parlamentních režimech není přímá volba ...

Němec, Jan; Kabická, Klára; Tichá, Pavla
Parlamentní institut, 2011

Instituce na ochranu lidských práv a státní koordinační orgány v oblasti lidských práv
Kučera, František; Pejchalová Grünwaldová, Vladimíra; Skácelová, Radka
2011 - Czech
Práce přináší přehled institucí zabývajících se ochranou lidských práv a státních koordinačních orgánů v oblasti lidských práv. Ochrana lidských práv je primárním úkolem soudů, přesto je možno konstatovat, že výkonná moc – vláda každého státu, provádí státní správu v oblasti lidských práv. Studie rozebírá způsoby, jakými státy přistupují k ochraně lidských práv a konstatuje, že existuje několik typů států podle toho, jak koordinují svou vládní politiku lidských práv. Tyto jednotlivé typy jsou v práci popsány a analyzovány. Keywords: institutce; lidská práva; státní orgány; koordinační; ombudsman; institution; human rights; national body; co-ordinative; ombudsman; ochrana lidských práv a svobod; právo Available in a digital repository NRGL
Instituce na ochranu lidských práv a státní koordinační orgány v oblasti lidských práv

Práce přináší přehled institucí zabývajících se ochranou lidských práv a státních koordinačních orgánů v oblasti lidských práv. Ochrana lidských práv je primárním úkolem soudů, přesto je možno ...

Kučera, František; Pejchalová Grünwaldová, Vladimíra; Skácelová, Radka
Parlamentní institut, 2011

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases