Number of found documents: 114
Published from to

Slovník spisovatelů – Bulharsko v dobovém kontextu česko-bulharské (ne)vzájemnosti
Černý, Marcel
2007 - Czech
Studie na základě studia pramenného materiálu zachycuje bouřlivé diskuse související s vydáním prvního českého lexikonu bulharské literatury (Slovník spisovatelů – Bulharsko; Praha 1978. The study, based on source materials, describes heated discussions on publishing the first Czech dictionary of Bulgarian literature (Slovník spisovatelů – Bulharsko; Prague 1978). Keywords: Czech-Bulgarian Relations; Czech Bulgarian Studies; Ideology Available at various institutes of the ASCR
Slovník spisovatelů – Bulharsko v dobovém kontextu česko-bulharské (ne)vzájemnosti

Studie na základě studia pramenného materiálu zachycuje bouřlivé diskuse související s vydáním prvního českého lexikonu bulharské literatury (Slovník spisovatelů – Bulharsko; Praha 1978....

Černý, Marcel
Slovanský ústav, 2007

Třináct let po. Trinásť rokov po
Pospíšil, I.; Zelenka, M.; Zelenková, Anna
2006 - Czech
Keywords: Czech-Slovak relatinos; Slavonic studies Available at various institutes of the ASCR
Třináct let po. Trinásť rokov po

Pospíšil, I.; Zelenka, M.; Zelenková, Anna
Slovanský ústav, 2006

Literární vztahy Sázavy a Kyjevské Rusi
Bláhová, Emilie
2006 - Czech
V článku se hodnotí styky Sázavského kláštera s Kyjevskou Rusí v 11. století: uložení ostatků s. Gleba do oltáře chrámu v r. 1095, dochované písemnictví, vzniklého na Sázavě, v rukopisech ruských a ruské rukopisy na Sázavě (cyrilská část Remešského evangeliáře a předloha Pražských zlomků hlaholských. In the article the author evaluates some contacts between Sázava monastery and Kievan Russia during in the 11th century. She writes espcially about deposition of the relics s. Glebi into the altar of the Sázava monastery church in the year 1095, about the problem of the surviving of all the Czech Old Church Slavonic litterary works in the Russian manuscripts and about the influence of the Russian manuscripts on the liturgical texts in the Sázava monastery (cyrilic part of the Reims gospel-book as well as pattern of the Prague glagolitic fragments). Keywords: Sázava monastery; Saint Procopius; Old Church Slavonic Available at various institutes of the ASCR
Literární vztahy Sázavy a Kyjevské Rusi

V článku se hodnotí styky Sázavského kláštera s Kyjevskou Rusí v 11. století: uložení ostatků s. Gleba do oltáře chrámu v r. 1095, dochované písemnictví, vzniklého na Sázavě, v rukopisech ruských a ...

Bláhová, Emilie
Slovanský ústav, 2006

Česko-srbské vztahy ve středověku. K jejich studiu v české historiografii 20. století
Havlíková, Lubomíra
2006 - Czech
Příspěvek je analýzou české historiografie 20. století, zabývající se česko-srbskými vztahy ve středověku. Autorka charakterizuje a hodnotí práce (knihy a studie) českých badatelů, historiků a právních historiků (K. Jirečka, J. Šusty, F. Kavky, J. Spěváčka, M. Paulové, J. Mikulky, L. Havlíka, V. Hrochové, J. Cvetlera aj.), kteří se více či méně zabývali středověkou historií vztahů mezi Srbskem a českými zeměmi (Čechy a Morava), zejména ve 3 obdobích: v 9.-10.století (moravské cyrilometodějské vlivy v srbském prostředí), v 11.-12. století (kontakty mezi srbskými Urošovci a moravskými Přemyslovci) a ve 14. století (vztahy mezi římským císařem Karlem IV. a srbským carem Štěpánem Dušanem). This contribution is an analysis of the 20th-century Czech historiography reflecting the Czech-Serbian relationships in the Middle Ages. The author characterizes and evaluates the work (books and papers) of Czech scholars, historians and historians of law (C. Jireček, J. Šusta, F. Kavka, J. Spěváček, M. Paulová, J. Mikulka, L. Havlík, V. Hrochová, J. Cvetler etc.), more or less interesting in the medieval history of the relations between Serbian and Czech lands (Bohemia and Moravia), particularly in the three periods: from the 9th c. to the 11th c.(Moravian cyrillomethodian influences), from the 11th c. to the 12th c. (contacts between Serbian Uroš and Moravian Přemysl families), and in 14th century (relations between Roman emperor Charles IV and Serbian tsar Stephen Dušan). Keywords: Czech historiography; Serbia; Charles IV; Stephen Dušan Available at various institutes of the ASCR
Česko-srbské vztahy ve středověku. K jejich studiu v české historiografii 20. století

Příspěvek je analýzou české historiografie 20. století, zabývající se česko-srbskými vztahy ve středověku. Autorka charakterizuje a hodnotí práce (knihy a studie) českých badatelů, historiků a ...

Havlíková, Lubomíra
Slovanský ústav, 2006

Dynamika sociolingvistických parametrů standardního jazyka (pružná stabilita nebo nepružná labilita?)
Gladkova, Hana
2006 - Czech
Nestabilitu jazykové situace konkrétního jazyka je třeba hodnotit s ohledem na měnící se sociální parametry jednotlivých útvarů národního jazyka. Instability of language situation of concrete language must be evaluated with respect to variable social aspects of idioms of the language. Keywords: Slavonic languages; Slavonic standard languages; standardization; linguistics; Czech Available at various institutes of the ASCR
Dynamika sociolingvistických parametrů standardního jazyka (pružná stabilita nebo nepružná labilita?)

Nestabilitu jazykové situace konkrétního jazyka je třeba hodnotit s ohledem na měnící se sociální parametry jednotlivých útvarů národního jazyka....

Gladkova, Hana
Slovanský ústav, 2006

Slovinská jazykověda 2000-2005
Blažek, David
2006 - Czech
Článek podává výčet výsledků práce slovinských jazykovědců a uvádí některé momenty jazykové situace ve Slovinsku ve vymezeném období. The article presents a compendium of the works from Slovenian linguists as well as some moments of the language situation in Slovenian in the determinate period. Keywords: linguistics; Slovene studies; linguistic works Available at various institutes of the ASCR
Slovinská jazykověda 2000-2005

Článek podává výčet výsledků práce slovinských jazykovědců a uvádí některé momenty jazykové situace ve Slovinsku ve vymezeném období....

Blažek, David
Slovanský ústav, 2006

Možnosti (hermeneutických) interpretací v současné literárněvědné slavistice
Ulbrechtová, Helena
2006 - Czech
Studie analyzuje přítomnost filozofických aspektů v literárních dílech A.S. Kušnera, J. Lorence a R. Domašcynové. The study analyses the existence of philosophical elements in the literary works of A.S. Kushner, J. Lorenc and R. Domashtsyna. Keywords: literary-critical studies; Slavonic Sudies; hermeneutic interpretation Available at various institutes of the ASCR
Možnosti (hermeneutických) interpretací v současné literárněvědné slavistice

Studie analyzuje přítomnost filozofických aspektů v literárních dílech A.S. Kušnera, J. Lorence a R. Domašcynové....

Ulbrechtová, Helena
Slovanský ústav, 2006

K typologii diachronních procesů : o deflektivizaci a o indoevropském syntaktickém polymorfismu
Savický, Nikolaj
2005 - Czech
Oldřich Leška zavedl pro popis ruské syntaxe pojem syntaktického polymorfismu. Spojil tento polymorfismus (tj. mnohost větných schémat) s oslabením flektivnosti. Toto spojení je pochybné, neboť neflektivní jazyky jako francouzština a angličtina jsou syntakticky vysocemonomorfní, zatímco syntax vysoce flektivních starých indoevropských jazyků je polymorfní podobně jako v ruštině. Oslabování flektivnosti stejně jako monomorfizace syntaxe jsou analogizační procesy podporované míšením jazyků. Oldřich Leška introduced for the description of Russian syntax the notion of syntactic polymorphism (i.e. great variety of sentence types), which he related to the weakening of inflexionality. This connection is dubious, because such non-inflexional languages as French or English are syntactically highly monomorphic while the syntax of highly inflexional old Indo-European languages is polymorphic in a way similar to the Russian. The weakening of inflexionality as well as monomorphization of syntax are analogical processes supported by language mixing. Keywords: linguistics Available at various institutes of the ASCR
K typologii diachronních procesů : o deflektivizaci a o indoevropském syntaktickém polymorfismu

Oldřich Leška zavedl pro popis ruské syntaxe pojem syntaktického polymorfismu. Spojil tento polymorfismus (tj. mnohost větných schémat) s oslabením flektivnosti. Toto spojení je pochybné, neboť ...

Savický, Nikolaj
Slovanský ústav, 2005

Ruská kněžna M. K. Těniševová. Život a dílo v emigraci
Jančárková, Julie
2005 - Czech
Článek je věnovaný tvůrčí a kulturní činnosti kněžny Těniševové v době její emigrace v Paříži v letech 1905 – 1909. Tato ruská mecenáška v této době pořádala v Paříži, Londýně a Praze výstavy svých děl (emailu) a užitého umění, které bylo vytvořeno v jejích dílnách v Talaškinu (Rusko). The article is devoted to the creative and cultural activity of the princess M. K. Tenishev during her emigration in Paris in the years 1905-1909. This Russian benefactress organised in Paris, London and Prague exhibitions of her own works (enamels) and of applied art which was produced in her work-rooms in Talashkin (Russia). Keywords: Tenishev , M. K. , Russian princess; art; applied art; exhibitions; women Available at various institutes of the ASCR
Ruská kněžna M. K. Těniševová. Život a dílo v emigraci

Článek je věnovaný tvůrčí a kulturní činnosti kněžny Těniševové v době její emigrace v Paříži v letech 1905 – 1909. Tato ruská mecenáška v této době pořádala v Paříži, Londýně a Praze výstavy svých ...

Jančárková, Julie
Slovanský ústav, 2005

Česká a slovenská slavistika na počátku 21. století (Stav - metodologie - mezinárodní souvislosti)
2005 - Czech
Keywords: Slavonic Studies Available at various institutes of the ASCR
Česká a slovenská slavistika na počátku 21. století (Stav - metodologie - mezinárodní souvislosti)

Slovanský ústav, 2005

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases