Number of found documents: 6904
Published from to

Analytická derivatizace pro identifikaci produktů elektrochemické oxidace fentanylů
Barták, P.; Skopalová, J.; Jerga, R.; Štolbová, D.; Navrátil, Tomáš; Langmaier, Jan
2023 - Czech
Analytická derivatizace a plynová chromatografie s hmotnostní spektrometrií se osvědčily jako\nvhodné nástroje pro identifikaci oxidačních produktů a řešení reakčního mechanismu\nelektrochemické oxidace fentanylů a dalších opioidů. Provedené experimenty potvrdily\npřítomnost fenylacetaldehydu a N-fenylpropanamidu v roztoku po elektrochemické oxidaci\nfentanylu. V případě sufentanilu byl jako odpovídající aldehydický produkt prokázán thiofen-\n2-ylacetaldehyd a v případě furanylfentanylu byl jako amidický produkt prokázán zcela\nanalogicky 2-furanilid. Analytical derivatization and GC-MS analysis were employed for the identification of main\nproducts from the electrochemical oxidation of fentanyl derivatives. Chemical derivatization\nprovides proof of the chemical reactivity of functional groups in oxidation products and serves\nfor the chemical conversion of target compounds into the second series of derivatives to confirm\nthe identification of particular products. Using the direct GC-MS analysis of oxidation products,\nderivatization of aldehydes with cysteamine and derivatization of amides by acidic hydrolysis\nand subsequent reaction with ethylchloroformiate, phenylacetaldehyde, and Nphenylpropanamide\nwere unambigously identified as oxidation products from fentanyl,\nthiophen-2-ylacetaldehyde, and N-phenylpropanamide from sufentanil, and\nphenylacetaldehyde and 2-furanilid from furanylfentanyl. Keywords: electrochemical oxidation; fentanyl; sufentanil; furanylfentanyl Available on request at various institutes of the ASCR
Analytická derivatizace pro identifikaci produktů elektrochemické oxidace fentanylů

Analytická derivatizace a plynová chromatografie s hmotnostní spektrometrií se osvědčily jako\nvhodné nástroje pro identifikaci oxidačních produktů a řešení reakčního mechanismu\nelektrochemické ...

Barták, P.; Skopalová, J.; Jerga, R.; Štolbová, D.; Navrátil, Tomáš; Langmaier, Jan
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 2023

Závěrečná zpráva 2023 o výzkumu výsypek v okolí Sokolova na základě dohody mezi ENKI ops a Ústavem půdní biologie a biogeochemie BC AV ČR, v. v. i.
Frouz, Jan; Lišková, K.; Bartuška, Martin; Badraghi, A.; Mudrák, O.; Kučera, J.; Montagnani, L.; Bednářová, E.; Šimáňová, D.; Reinshmidová, E.
2023 - Czech
Zpráva přináší souhrn výsledků výzkumu obnovy půd a ekosystémů na území postiženém těžbou nerostů na Sokolovsku na základě dohody mezi ENKI ops a Ústavem půdní biologie a biogeochemie BC AV ČR za rok 2023. The report brings main results of the research about soil and ecosystem recovery in post mining landscape near Sokolov based on agreement between ENKI ops and Institute of soil biology and biogeochemistry, BC CAS. Keywords: final report; research; Sokolov; post mining sites Available at various institutes of the ASCR
Závěrečná zpráva 2023 o výzkumu výsypek v okolí Sokolova na základě dohody mezi ENKI ops a Ústavem půdní biologie a biogeochemie BC AV ČR, v. v. i.

Zpráva přináší souhrn výsledků výzkumu obnovy půd a ekosystémů na území postiženém těžbou nerostů na Sokolovsku na základě dohody mezi ENKI ops a Ústavem půdní biologie a biogeochemie BC AV ČR za rok ...

Frouz, Jan; Lišková, K.; Bartuška, Martin; Badraghi, A.; Mudrák, O.; Kučera, J.; Montagnani, L.; Bednářová, E.; Šimáňová, D.; Reinshmidová, E.
Biologické centrum, 2023

Zpráva z ichtyologických průzkumů na revírech Západočeského územního svazu ČRS v roce 2023
Blabolil, Petr
2023 - Czech
Zpráva shrnuje výsledky průzkumu ryb a mihulí v revírech ZČÚS ČRS elektrickým agregátem. Je vyhodnocena struktura společenstva, charakteristiky populací (početnost a velikostní složení) a lokalit. The report summarizes the results of the survey of fish and lamprey in aras of WCLA Czech Anglers Union with an electric generator. The community structure, population characteristics (abundance and size composition) and locations are evaluated. Keywords: fish; diversity; community Available at various institutes of the ASCR
Zpráva z ichtyologických průzkumů na revírech Západočeského územního svazu ČRS v roce 2023

Zpráva shrnuje výsledky průzkumu ryb a mihulí v revírech ZČÚS ČRS elektrickým agregátem. Je vyhodnocena struktura společenstva, charakteristiky populací (početnost a velikostní složení) a ...

Blabolil, Petr
Biologické centrum, 2023

Zpráva z demonstračních odlovů na vodní ploše Bagr v prostoru veřejného lesoparku Stromovka na jaře 2023
Blabolil, Petr; Bělovská, B.; Seidl, V.; Škopková, K.; Wiatzková, A.; Jůza, Tomáš
2023 - Czech
Zpráva shrnuje výsledky průzkumu ryb v Bagru ve Stromovce (České Budějovice). Je vyhodnocena struktura společenstva, charakteristiky populací (početnost a velikostní složení) a lokalit. The report summarizes the results of a fish survey in Bagr in Stromovka (České Budějovice). The structure of the community, characteristics of the populations (abundance and size composition) and localities are evaluated. Keywords: diversity; community; fish Available at various institutes of the ASCR
Zpráva z demonstračních odlovů na vodní ploše Bagr v prostoru veřejného lesoparku Stromovka na jaře 2023

Zpráva shrnuje výsledky průzkumu ryb v Bagru ve Stromovce (České Budějovice). Je vyhodnocena struktura společenstva, charakteristiky populací (početnost a velikostní složení) a lokalit....

Blabolil, Petr; Bělovská, B.; Seidl, V.; Škopková, K.; Wiatzková, A.; Jůza, Tomáš
Biologické centrum, 2023

Ichtyologický průzkum rybářského revíru Vltava 30–32 - ÚN Lipno, č. rybářského revíru 421 200
Kubečka, Jan; Soukalová, Kateřina; Bydžovský, Jan; Kočvara, Luboš; Říha, Milan; Vejřík, Lukáš
2023 - Czech
Zpráva shrnuje výsledky komplexního průzkumu rybí obsádky nádrže Lipno v roce 2023. Cílem ichtyologického průzkumu jezera bylo zmapování stavu a vývoje rybí obsádky zejména s důrazem na odhad početnosti a biomasy jednotlivých druhů ryb, na odhad rizik dalšího vývoje rybího společenstva a doporučení dalšího obhospodařování nádrže. The report summarizes the results of a comprehensive survey of the fish population of the Lipno reservoir in 2023. The goal of the ichthyological survey of the lake was to map the state and development of the fish population, with an emphasis on estimating the abundance and biomass of individual fish species, on estimating the risks of further development of the fish community and recommending further management of the reservoir. Keywords: abundance; population dynamics; angling; predation; biomass; age cmposition Available at various institutes of the ASCR
Ichtyologický průzkum rybářského revíru Vltava 30–32 - ÚN Lipno, č. rybářského revíru 421 200

Zpráva shrnuje výsledky komplexního průzkumu rybí obsádky nádrže Lipno v roce 2023. Cílem ichtyologického průzkumu jezera bylo zmapování stavu a vývoje rybí obsádky zejména s důrazem na odhad ...

Kubečka, Jan; Soukalová, Kateřina; Bydžovský, Jan; Kočvara, Luboš; Říha, Milan; Vejřík, Lukáš
Biologické centrum, 2023

Zhodnocení problematiky ochrany populací velkých mlžů na VD Lipno včetně průzkumu lokalit jejich možného výskytu
Peterka, Jiří
2023 - Czech
Zpráva shrnuje výsledky průzkumu lokalit VD Lipno s možností výskytu velkých mlžů a zhodnocení vlivu manipulace s vodní hladinou na výskyt velkých mlžů. Výsledky provedeného průzkumu a zhodnocení problematiky ochrany populací velkých mlžů ve VD Lipno s ohledem na plánovaný zákles hladiny jsou obsahem této zprávy. The report summarizes the results of the survey of sites of the Lipno Reservoir with the possibility of the occurrence of large bivalves and the evaluation of the influence of manipulation of the water level on the occurrence of large bivalves. The results of the conducted survey and the evaluation of the issue of the protection of large bivalve populations in the Lipno Reservoir with regard to the planned drop in water level are the content of this report. Keywords: large bivalves; conservation; community Available at various institutes of the ASCR
Zhodnocení problematiky ochrany populací velkých mlžů na VD Lipno včetně průzkumu lokalit jejich možného výskytu

Zpráva shrnuje výsledky průzkumu lokalit VD Lipno s možností výskytu velkých mlžů a zhodnocení vlivu manipulace s vodní hladinou na výskyt velkých mlžů. Výsledky provedeného průzkumu a zhodnocení ...

Peterka, Jiří
Biologické centrum, 2023

Zpráva z likvidace rybí obsádky v přírodní památce Jablonná – mokřad – velký mokřad hloubkovým agregátem
Muška, Milan; Draštík, Vladislav; Prachař, Zdeněk
2023 - Czech
Byl proveden odlov nežádoucích druhů ryb v PP Jablonná - mokřad jako opatření na podporu místních populací obojživelníků. Unwanted fish species were removed from the PP Jablonná wetland as a measure to support local amphibian populations. Keywords: non-indigenous species; amphibians; predation Available at various institutes of the ASCR
Zpráva z likvidace rybí obsádky v přírodní památce Jablonná – mokřad – velký mokřad hloubkovým agregátem

Byl proveden odlov nežádoucích druhů ryb v PP Jablonná - mokřad jako opatření na podporu místních populací obojživelníků....

Muška, Milan; Draštík, Vladislav; Prachař, Zdeněk
Biologické centrum, 2023

Fish stock survey of the Lake Sevan in 2023 – catch summary report
Prchalová, Marie
2023 - English
Catch summary report on survey of fish stock of the Lake Sevan in July 2023.\n Keywords: gillnets; hydroacoustics; biomass Available at various institutes of the ASCR
Fish stock survey of the Lake Sevan in 2023 – catch summary report

Catch summary report on survey of fish stock of the Lake Sevan in July 2023.\n

Prchalová, Marie
Biologické centrum, 2023

Studie proveditelnosti:Technologie odstranění Hg pomocí elektrochemických metod – velká jednotka a její porovnání s alternativní technologií
Zach, Boleslav; Veselý, Václav; Šyc, Michal; Puchýř, R.; Foltýn, M.; Přemyslovský, P.; Pařízek, V.
2023 - Czech
V úvodních kapitolách bylo provedeno seznámení s technologií pro záchyt Hg ze spalovacích procesů pomocí elektrochemických metod (membránový elektrolyzér), návrh jednotky kapacitně použitelné pro typický elektrárenský blok. Tato technologie při poloprovozních zkouškách plně neprokázala účinnost z laboratorních testů. Tyto poznatky byly zohledněný při návrhu jednotky pro větší elektrárenské zařízení, proto je v návrhu uvažováno s použitím více \nparalelně řazených jednotek, což klade nároky na zastavěný prostor. Počtu použitých jednotek a velikost zastavěného prostoru pak odpovídá i vysoká cena investice. Jedná se sice o technologii, která nespotřebovává žádné chemikálie ani sorbenty – pouze elektrickou energii, ale jedná se o technologii investičně i provozně nákladnou, jak plyne ze srovnání s alternativními technologiemi. Ze srovnání investiční nákladů a kumulovaných výdajů (investice, reinvestice, údržba a provozní náklady) pro technologii na základě elektrochemické metody s elektrolyzérem a dvě alternativní technologie je patrné, že pokud bude rozhodujícím kritériem pro volbu technologie pouze ekonomické hledisko, vychází jednoznačně při současných cenách nejlépe technologie dávkování roztoku Na2S do pracího roztoku absorbéru pro čištění spalin.\n In the introductory chapters, an introduction to the technology for Hg capture from combustion processes using electrochemical methods (membrane electrolyzer)and the design of a unit with capacity applicable to a typical power plant unit was made. This technology has not fully demonstrated its effectiveness from laboratory tests in semi-operational trials. These findings have been taken into account in the design of the unit for a larger power plant, therefore the design considers the use of more units in parallel, which places demands on the built-up space. The number of units used and the size of the built-up area is then matched by the high cost of the investment. Although this is a technology that does not consume any chemicals or sorbents - only electricity - it is an investment and operationally expensive technology, as can be seen from the comparison with alternative technologies. A comparison of the investment costs and cumulative expenditure (investment, reinvestment, maintenance and operating costs) for the electrochemical technology with electrolyzer and the two alternative technologies shows that if the economic aspect alone is the decisive criterion for the choice of technology, the technology of dosing Na2S solution into the scrubber absorber solution for flue gas treatment clearly comes out best at current prices. Keywords: electroseparation technology; mercury; flue gas; wet desulfurization Available on request at various institutes of the ASCR
Studie proveditelnosti:Technologie odstranění Hg pomocí elektrochemických metod – velká jednotka a její porovnání s alternativní technologií

V úvodních kapitolách bylo provedeno seznámení s technologií pro záchyt Hg ze spalovacích procesů pomocí elektrochemických metod (membránový elektrolyzér), návrh jednotky kapacitně použitelné pro ...

Zach, Boleslav; Veselý, Václav; Šyc, Michal; Puchýř, R.; Foltýn, M.; Přemyslovský, P.; Pařízek, V.
Ústav chemických procesů, 2023

Evropsky významní motýli suchých trávníků v čase globální změny (Colias myrmidone, Parnassius apollo, Phengaris arion)
Faltýnek Fric, Zdeněk; Konvička, Martin; Rindoš, Michal; Sucháčková Bartoňová, Alena; Spitzer, Lukáš; Vrba, Pavel
2023 - Czech
Metodika shrnuje zásady péče o stanoviště modráska černoskrvnného (Phengaris arion), jasoně červenookého (Parnassius apollo) a žluťáska barvoměnného (Colias myrmidone), specializovaných druhů suchých trávníků, skalních drolin a podobných stanovišť, s variantami pro různé scénáře klimatické změny. Součástí jsou mapy budoucích klimaticky vhodných stanovišť, spolu s rozborem možností asistovaných kolonizací. The methodology summarizes the principles of the habitat conservation of several butterflies - Phengaris arion, Parnassius apollo and Colias myrmidone, species specialized to dry grasslands, rock screes and similar habitats, under different scenarios of climate change. Maps of future climatically suitable habitats are included, together with an analysis of the possibilities of assisted colonization. Keywords: climatic modelling; Czech Republic; species conservation Available at various institutes of the ASCR
Evropsky významní motýli suchých trávníků v čase globální změny (Colias myrmidone, Parnassius apollo, Phengaris arion)

Metodika shrnuje zásady péče o stanoviště modráska černoskrvnného (Phengaris arion), jasoně červenookého (Parnassius apollo) a žluťáska barvoměnného (Colias myrmidone), specializovaných druhů suchých ...

Faltýnek Fric, Zdeněk; Konvička, Martin; Rindoš, Michal; Sucháčková Bartoňová, Alena; Spitzer, Lukáš; Vrba, Pavel
Biologické centrum, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases