Number of found documents: 1480
Published from to

SMV-2023-06: Vývoj testovacích preparátů pro REM
Matějka, Milan; Krátký, Stanislav; Meluzín, Petr; Košelová, Zuzana; Chlumská, Jana; Horáček, Miroslav; Kolařík, Vladimír; Knápek, Alexandr
2023 - Czech
Studie se zaměřuje na výzkum a vývoj přesných kalibračních vzorků s reliéfními strukturami. Tyto vzorky jsou navrženy ke kalibraci zobrazování ve skenovacích elektronových mikroskopech (SEM). Testovací vzory umožňují ověření a kalibraci zvětšení, ortogonality a geometrického zkreslení. Příprava kalibračních vzorků využívá mikro litografické techniky přizpůsobené pro zpracování křemíku a dalších související technologické postupy. The study focuses on the research and development of precise calibration samples featuring relief structures. These samples are designed for calibrating parameters in scanning electron microscopes (SEM). The testing patterns enable the verification and calibration of magnification, orthogonality, and geometric distortion. The preparation of calibration specimens utilizes micro lithographic techniques tailored for silicon processing and other relevant technological procedures. Keywords: relief structure; e-beam lithography; silicon etching; microlithography Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-06: Vývoj testovacích preparátů pro REM

Studie se zaměřuje na výzkum a vývoj přesných kalibračních vzorků s reliéfními strukturami. Tyto vzorky jsou navrženy ke kalibraci zobrazování ve skenovacích elektronových mikroskopech (SEM). ...

Matějka, Milan; Krátký, Stanislav; Meluzín, Petr; Košelová, Zuzana; Chlumská, Jana; Horáček, Miroslav; Kolařík, Vladimír; Knápek, Alexandr
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-31: JAXA 2023
Hrabina, Jan; Holá, Miroslava; Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel; Lazar, Josef; Šarlejová, Tatiana; Šlechtický, Stanislav
2023 - Czech
Smluvní výzkum byl zaměřen na vývoj referencí optických kmitočtů pro frekvenční stabilizaci kompaktních laserových zdrojů určených ke kosmickému výzkumu. Tyto optické reference jsou založeny na bázi absorpčních kyvet plněných čistými plyny a dovolují stabilizaci laserových zdrojů pomocí metod laserové spektroskopie. Kyvety jsou určeny k použití jako reference optických kmitočtů pro laserové normály pracující v pásmu vlnových délek 515-633 nm. The contractual research was oriented towards the development of optical frequency references intended for the frequency stabilisation of ultra-compact laser sources. These optical references are based on absorption cells filled with ultra-pure absorption gases and allow precise locking of the lasers with laser spectroscopy methods. The cells will serve as the references of optical frequencies in systems of laser standards intended for space-related research (515-633 nm wavelengths). Keywords: absorption cell; iodine cell; laser spectroscopy; stabilised laser; frequency stability Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-31: JAXA 2023

Smluvní výzkum byl zaměřen na vývoj referencí optických kmitočtů pro frekvenční stabilizaci kompaktních laserových zdrojů určených ke kosmickému výzkumu. Tyto optické reference jsou založeny na bázi ...

Hrabina, Jan; Holá, Miroslava; Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel; Lazar, Josef; Šarlejová, Tatiana; Šlechtický, Stanislav
Ústav přístrojové techniky, 2023

Hybridní svařování laser-MIG/MAG na ÚPT
Mrňa, Libor; Novotný, Jan; Šebestová, Hana; Znášik, Samuel; Gross, Jan; Harašta, Jiří
2023 - Czech
Častým nedostatkem laserových svarů je jejich neúplné vyplnění, protože se laserem obvykle svařuje bez přídavného materiálu. Při hybridním svařování laser-MIG/MAG vytváří laserový svazek tavnou lázeň, do které je elektrickým obloukem dodáván přídavný materiál. Synergické působení obou zdrojů umožňuje dosažení hlubokého štíhlého svaru s požadovaným převýšením. Příspěvek seznamuje s problematikou integrace jednotlivých systémů, a představuje dosud provedené experimenty. Laser welds usually suffer from underfill defects because the welding is usually made without a filler wire. During the hybrid laser-MIG/MAG welding, the laser beam forms the melt pool, and the arc simultaneously delivers melted filler wire. The synergic interaction of both heat sources allows deeper penetration while the weld face is sufficiently filled and has the prescribed geometry. This contribution reports the issues of individual systems integration and presents already-made experiments. Keywords: laser welding; hybrid welding; weld; underfill; synergy Available at various institutes of the ASCR
Hybridní svařování laser-MIG/MAG na ÚPT

Častým nedostatkem laserových svarů je jejich neúplné vyplnění, protože se laserem obvykle svařuje bez přídavného materiálu. Při hybridním svařování laser-MIG/MAG vytváří laserový svazek tavnou lázeň, ...

Mrňa, Libor; Novotný, Jan; Šebestová, Hana; Znášik, Samuel; Gross, Jan; Harašta, Jiří
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-14: Výzkum a vývoj elektrických hermetických průchodek se skleněnými zátavy pro avioniku
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
2023 - Czech
Projekt se zaměřil na výzkum a vývoj elektrických hermetických průchodek. Výsledkem byly navržené uspořádání průchodek a technologie výroby skleněných spojů, které byly následně uskutečněny. Tyto průchodky prošly úspěšnými testy. Projekt vyžadoval úpravu některých technologických postupů, aby bylo možné získat průchodky s požadovanými vlastnostmi. The project focused on researching and developing an electric hermetic feedthrough. The outcome of the project was the successful design of the feedthrough and the accompanying glass seal production technology. The designed feedthroughs were then tested successfully. Throughout the project, there was a need to modify certain technological steps to achieve the desired feedthrough parameters. Keywords: hermetic feedthrough Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-14: Výzkum a vývoj elektrických hermetických průchodek se skleněnými zátavy pro avioniku

Projekt se zaměřil na výzkum a vývoj elektrických hermetických průchodek. Výsledkem byly navržené uspořádání průchodek a technologie výroby skleněných spojů, které byly následně uskutečněny. Tyto ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-18: Vývoj nerozebíratelných spojů kovových materiálů pro přístrojovou techniku
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
2023 - Czech
Předmětem řešeného projektu byl vývoj nerozebíratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem a technologie vakuového pájení pro přístrojovou techniku. Výsledkem projektu byly ověřené technologické postupy pro značně tvarově a materiálově rozmanité strojní sestavy. The subject of the project was the development of permanent joints of metal materials by electron beam welding and vacuum brazing for instrumentation. The project resulted in a set of proven technological procedures that could be applied to various assemblies with different shapes and materials. Keywords: electron beam welding; vacuum brazing; instrumentation Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-18: Vývoj nerozebíratelných spojů kovových materiálů pro přístrojovou techniku

Předmětem řešeného projektu byl vývoj nerozebíratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem a technologie vakuového pájení pro přístrojovou techniku. ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-26: Vývoj svařování zirkoniové slitiny
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
2023 - Czech
Předmětem řešeného projektu byl výzkum a vývoj nerozebíratelných spojů zirkoniových slitin s využitím technologie svařování elektronovým svazkem pro potřeby jaderného průmyslu. Výsledkem projektu byly konkrétní technologické postupy pro dané sestavy ověřené na zkušebních sériích. The subject of the project was the research and development of permanent joints of zirconium alloys by electron beam welding for the needs of the nuclear industry. The outcome of the project was specific technological procedures for the given assemblies verified by the test series. Keywords: electron beam welding; zirconium alloy; nuclear research Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-26: Vývoj svařování zirkoniové slitiny

Předmětem řešeného projektu byl výzkum a vývoj nerozebíratelných spojů zirkoniových slitin s využitím technologie svařování elektronovým svazkem pro potřeby jaderného průmyslu. Výsledkem projektu byly ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-27: Vývoj svarového spoje automobilového turbodmychadla
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
2023 - Czech
Předmětem řešeného projektu byl výzkum a vývoj nerozebíratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem pro potřeby automobilového průmyslu. Výsledkem projektu byl technologický postup pro dané sestavy. The subject of the project was the research and development of permanent joints of metal components using electron beam welding for automotive. The outcome of the project was technological procedures for the given assemblies. Keywords: electron beam welding Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-27: Vývoj svarového spoje automobilového turbodmychadla

Předmětem řešeného projektu byl výzkum a vývoj nerozebíratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem pro potřeby automobilového průmyslu. Výsledkem projektu ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-09: Konstrukce, vývoj a depozice optických tenkovrstvých soustav
Pokorný, Pavel; Oulehla, Jindřich
2023 - Czech
Výzkum a modelování možností realizace optických filtrů splňujících zadané spektrální vlastnosti a následné ověření teoretických úvah depozicí vzorků metodou napařování elektronovým svazkem a ověření reprodukovatelnosti. Konkrétně se jedná o LowPass-, HighPass- a BandPass-filtry, dichroická zrcadla, filtry korigující spektrální průběh propustnosti, antireflexní vrstvy, děliče apod. pro různé úhly dopadu světla. A study of the possibilities of optical filters production. The optical properties of the filters must comply with those required by the customer. Theoretical calculations are verified by depositing a series of samples by means of electron beam evaporation. In particular, low pass and high pass filters, dichroic mirrors, spectral transmittance correcting filters, antireflective coatings and beam splitters for various angles of incidence will be tested. Keywords: thin film optics; interference filters; e-beam evaporation Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-09: Konstrukce, vývoj a depozice optických tenkovrstvých soustav

Výzkum a modelování možností realizace optických filtrů splňujících zadané spektrální vlastnosti a následné ověření teoretických úvah depozicí vzorků metodou napařování elektronovým svazkem a ověření ...

Pokorný, Pavel; Oulehla, Jindřich
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-10: Konstrukce, vývoj a depozice interferenčních filtrů, antireflexních vrstev a zrcadel
Pokorný, Pavel; Oulehla, Jindřich
2023 - Czech
Studium spektrálních vlastností systémů interferenčních tenkých vrstev a výzkum a modelování možností realizace optických vrstev pro komponenty optických přístrojů splňujících zadané spektrální vlastnosti a následné ověření teoretických úvah depozicí vzorků metodou napařování elektronovým svazkem a ověření reprodukovatelnosti. Konkrétně se jedná o širokopásmové antireflexní vrstvy, širokopásmová zrcadla a různé typy dichroických filtrů. A study of the possibilities of optical filters production. The optical properties of the filters must comply with those required by the customer. Theoretical calculations are verified by depositing a series of samples by means of electron beam evaporation. In particular, broadband antireflective coatings, broadband mirrors and various dichroic filters will be tested. Keywords: thin film optics; interference filters; e-beam evaporation Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-10: Konstrukce, vývoj a depozice interferenčních filtrů, antireflexních vrstev a zrcadel

Studium spektrálních vlastností systémů interferenčních tenkých vrstev a výzkum a modelování možností realizace optických vrstev pro komponenty optických přístrojů splňujících zadané spektrální ...

Pokorný, Pavel; Oulehla, Jindřich
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-12: Konstrukce a depozice interferenčních filtrů - laserových brýlí
Pokorný, Pavel; Oulehla, Jindřich
2023 - Czech
Konstrukce systému optických interferenčních vrstev splňujícího zadané spektrální vlastnosti a následné ověření teoretických úvah depozicí vzorků metodou napařování elektronovým svazkem. Design of an optical filter with optical properties set by the customer and a deposition of samples by means of electron beam evaporation to verify theoretical calculations. Keywords: thin film optics; interference filters; e-beam evaporation Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-12: Konstrukce a depozice interferenčních filtrů - laserových brýlí

Konstrukce systému optických interferenčních vrstev splňujícího zadané spektrální vlastnosti a následné ověření teoretických úvah depozicí vzorků metodou napařování elektronovým svazkem....

Pokorný, Pavel; Oulehla, Jindřich
Ústav přístrojové techniky, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases