Number of found documents: 3139
Published from to

Final Report of the Centre of Excellence for Nonlinear Dynamic Behaviour of Advanced Materials in Engineering
Parma, Slavomír; Gabriel, Dušan
2022 - English
This final report presents the CeNDYNMAT Center of Excellence, which was established at the Institute of Thermomechanics of the Czech Academy of Sciences in 2016 and ended in 2022. The report summarizes the most important scientific results of the center. It also gives an overview of the main outcomes and developments of the project, including budgeting, purchasing instrumentation, international cooperation and organization of conferences and summer courses. Keywords: nonlinear dynamic behavior; advanced materials; metal plasticity Available at various institutes of the ASCR
Final Report of the Centre of Excellence for Nonlinear Dynamic Behaviour of Advanced Materials in Engineering

This final report presents the CeNDYNMAT Center of Excellence, which was established at the Institute of Thermomechanics of the Czech Academy of Sciences in 2016 and ended in 2022. The report ...

Parma, Slavomír; Gabriel, Dušan
Ústav termomechaniky, 2022

Vývoj a implementace 3D metod geometrické extrakce pro topologickou optimalizaci
Šotola, M.; Rybanský, D.; Maršálek, P.; Halama, R.; Kopačka, Ján; Ježek, Ondřej; Gabriel, Dušan; Tejc, J.; Pašek, M.; Kovář, L.
2022 - Czech
Výzkumná zpráva TN01000024/08-V012 je výstupem dílčího úkolu projektu TN1000024/08 Automatizace a optimalizace výrobních procesů, jehož jedním z cílů je vyvinout metody následného zpracování výsledků topologické optimalizace (TO) ve spolupráci s firmou MECAS ESI s. r. o. Tři různé přístupy vyhlazování byly analyzovány: Taubinova metoda, objemová reprezentace s využitím radiálních bázových funkcí a vyhlazení přesít’ováním využívající knihovnu Netgen. This research report TN01000024/08-V012 is an output of the subtask of the project TN1000024/08 Automation and production system optimization, one of the objectives of which is to develop methods of post-processing of topological optimization (TO) results in cooperation with MECAS ESI Ltd. Three different smoothing approaches are discussed: the Taubin method, volume representation using radial basis functions and smoothing by remeshing using the Netgen library. Keywords: topology optimization; post-processing; smoothing methods; Taubin method Available at various institutes of the ASCR
Vývoj a implementace 3D metod geometrické extrakce pro topologickou optimalizaci

Výzkumná zpráva TN01000024/08-V012 je výstupem dílčího úkolu projektu TN1000024/08 Automatizace a optimalizace výrobních procesů, jehož jedním z cílů je vyvinout metody následného zpracování výsledků ...

Šotola, M.; Rybanský, D.; Maršálek, P.; Halama, R.; Kopačka, Ján; Ježek, Ondřej; Gabriel, Dušan; Tejc, J.; Pašek, M.; Kovář, L.
Ústav termomechaniky, 2022

Problematics of aerodynamic damping calculation from measured data of 5-blade cascade
Šnábl, Pavel; Pešek, Luděk; Prasad, Chandra Shekhar; Chindada, Sony
2022 - English
Aerodynamic damping as a function of inter-blade phase angle (IBPA), so called S-curve, is crucial for assessment of aeroelastic stability of blade cascades, e.g. turbines, compressors, etc.\nFor constructing the S-curve, the motion-induced controlled flutter is introduced to the bladesof the cascade. As decribed in [1], two testing methods exist: aerodynamic influence coefficient\n(AIC) approach and travelling wave mode (TWM) approach. In TWM approach, all blades in a row oscillate with the same frequency and amplitude with various IBPAs. The response is\nmeasured only on the reference blade. With this approach, several measurements with different IPBAs are needed to construct the S-curve. On the other hand, AIC uses single oscillating\nblade and principle of linear superimposition of aerodynamic influence responses measured on all blades in a cascade. The result of one single measurement can be used for estimation of\naerodynamic damping for any IBPA. In the past year a new 5-blade cascade with rotating symmetrical NACA 0010 profiles was designed and built. The blades of the cascade were placed further apart and thus we are now able to reach stall flutter. Also, the suspension of the blades and sensors were significantly improved. Now, our goal is to evaluate S-curves using AIC approach for different flow conditions and oscillation frequencies. Keywords: aerodynamic damping; S-curve; blade cascade Available at various institutes of the ASCR
Problematics of aerodynamic damping calculation from measured data of 5-blade cascade

Aerodynamic damping as a function of inter-blade phase angle (IBPA), so called S-curve, is crucial for assessment of aeroelastic stability of blade cascades, e.g. turbines, compressors, etc.\nFor ...

Šnábl, Pavel; Pešek, Luděk; Prasad, Chandra Shekhar; Chindada, Sony
Ústav termomechaniky, 2022

Měření fotokatalytické účinnosti nátěru fn nano®2 na idealizovaném modelu městské zástavby
Nosek, Štěpán
2022 - Czech
Metodou fyzikálního modelování byl v aerodynamickém tunelu ÚT AV ČR v Novém Kníně úspěšně uskutečněn experiment simulující odbourávání zdraví nebezpečného polutantu (NOX) fotokatalýzou na povrchu ošetřeném aktivním nátěrem FN NANO®2 uvnitř modelu městského uličního kaňonu. Za kontrolovaných podmínek (stejný směr a střední rychlost nabíhajícího větru, neutrální stratifikace atmosféry) byly simulovány dva případy znečištění uličního kaňonu: i) liniovým zdrojem uvnitř kaňonu simulujícím znečištění koncentracemi NO z automobilové dopravy, a ii) nabíhající mezní vrstvou, jenž byla znečištěna koncentracemi NOX (tedy směsi NO a NO2) z automobilu. Oba simulované případy prokázaly stejné průměrné účinnosti (15 %) a stejný trend účinnosti nátěru pro odbourávání NOX (účinnost klesá s výškou) uvnitř uličního kaňonu (zahrnující absolutní chybu účinnosti 1,3 %). Stejné výsledky výše uvedených rozdílných metod poukazují na nezávislost možného použití jedné z těchto metod pro analýzu odbourávání výsledných koncentrací NOX nátěrem FN NANO®2 uvnitř uličního kaňonu. Při vyšetřování lokální účinnosti a účinnosti odbourávání čistého NO nebo NO2 byla prokázána závislost účinnosti odbourávání na pozici zdroje znečištění (uvnitř/vně kaňonu) a složení vstupního plynu (buď pouze NO, nebo směs NO a NO2). Stanovit účinnost odbourávání jednotlivých polutantů (NO a NO2) tak šlo pouze v případě znečištění uličního kaňonu nabíhající mezní vrstvou (ii). Byly prokázány velmi vysoké účinnosti nátěru při odbourávání NO (průměrná účinnost 19 %) a účinnosti při odbourávání NO2 dosahují průměrně 7 %.\n An experiment was conducted to test the effectiveness of the FN NANO®2 coating in removing a harmful pollutant (NOX) by photocatalysis on a surface in a model of an urban street canyon. The experiment was conducted in a wind tunnel under controlled conditions, simulating two cases of street canyon pollution: from a line source within the canyon and a polluted incoming boundary layer. The results showed that the coating has an average efficiency of 15% when removed from NOX, with the efficiency decreasing with height within the street canyon. The removal efficiency depends on the type of pollution. In the case of the polluted incoming boundary layer, the coating showed very high efficiency in removing NO (average efficiency of 19%) and NO2 (average efficiency of 7%). These results show that both methods can be used to analyse the removal of NOX concentrations by the FN NANO®2 coating in a street canyon. Keywords: photocatalysis; NOx; TiO2; street canyon; air purification; urban air pollution Available at various institutes of the ASCR
Měření fotokatalytické účinnosti nátěru fn nano®2 na idealizovaném modelu městské zástavby

Metodou fyzikálního modelování byl v aerodynamickém tunelu ÚT AV ČR v Novém Kníně úspěšně uskutečněn experiment simulující odbourávání zdraví nebezpečného polutantu (NOX) fotokatalýzou na povrchu ...

Nosek, Štěpán
Ústav termomechaniky, 2022

Ochranné obvody měničů TF
Hauptmann, R.; Kokeš, Petr
2022 - Czech
Zpráva obsahuje popis a výsledky simulací obvodů, které slouží jako ochrany proti poškození hlavního silového obvodu napájení vinutí TF (Toroidal Field) tokamaku v případě vzniku havarijních stavů. Za normálního provozního stavu ochranné obvody činnost silových obvodů neovlivňují. Ochranné obvody tvoří samostatný systém, který je funkčně nezávislý na obvodech měničů a jejích řízení. Charakter funkce tohoto systému je koncipován jako bezpečnostní obvod – závada ochranného systému vede vždy k bezpečnému odstavení zařízení. Description and results of numerical simulations of circuits, which provide damage protection of the main power supply circuit for tokamak TF (Toroidal Field) coils under emergency conditions, is presented. In case of normal operation the protection circuits do not affect operation of the power supply circuitry. The protection circuits represent a separate system which is functionally independent of circuits and control of power converters. Functinality of this system is designed as a safety circuit - a fault of the protection system always causes safety shut-down of the device. Keywords: tokamak; TF coils; power converter Available at various institutes of the ASCR
Ochranné obvody měničů TF

Zpráva obsahuje popis a výsledky simulací obvodů, které slouží jako ochrany proti poškození hlavního silového obvodu napájení vinutí TF (Toroidal Field) tokamaku v případě vzniku havarijních stavů. Za ...

Hauptmann, R.; Kokeš, Petr
Ústav termomechaniky, 2022

Zprovoznění modelu buňkového měniče v zapojení do úplného trojúhelníka
Janovec, Jiří; Kokeš, Petr; Semerád, Radko
2022 - Czech
Byl postaven a odzkoušen fyzikální model měniče MMC (Modular Multilevel Converter), který se skládá ze sériově zapojených jednotek FHB (Full H-bridge) a dalších nezbytných obvodů (pro měření, synchronizaci a předbíjení). MMC byl testován na síti nízkého napětí v konfiguraci úplného trojúhelníka s 5 buňkami v každé ze 3 větví. Měnič byl zatěžován pro symetrizaci odporové 1-fázové zátěže 3,4 kW (proud jednou větví měniče se blížil 5Aef). Výkonové buňky byly doplněny podřízenými jednotkami EPX a poté řízeny systémem TwinCat po průmyslové datové síti EtherCat. Na měniči byly testovány algoritmy řízení pro symetrizaci a kompenzaci jednofázového odběru na trojfázové síti. A laboratory model of MMC (Modular Multilevel Converter) was created and put into operation. The converter consists of series-connected FHB (Full H-bridge) cells and other necessary devices (for measurement, synchronization and pre-charging). The MMC was tested in topology of full Delta connection with 5 cells in each of 3 branches. The MMC was loaded for symmetrization of 1-phase 3.4kW resistive load (i.e. the branch current approached 5Amp rms). The power cells were completed with Slave units EPX and then controlled using TwinCat development system and EtherCat industrial data network. With the converter, control algorithms for symmetrization and compensation of 1-phase load for 3-phase power grid were tested. Keywords: modular multilevel converter; delta connection; full H-bridge; TwinCAT Available at various institutes of the ASCR
Zprovoznění modelu buňkového měniče v zapojení do úplného trojúhelníka

Byl postaven a odzkoušen fyzikální model měniče MMC (Modular Multilevel Converter), který se skládá ze sériově zapojených jednotek FHB (Full H-bridge) a dalších nezbytných obvodů (pro měření, ...

Janovec, Jiří; Kokeš, Petr; Semerád, Radko
Ústav termomechaniky, 2022

TAČR TJ04000365: Projekt EDIMO
Chaloupecká, Hana; Jakubcová, Michala; Fiala, R.; Kozohorský, Jan
2022 - Czech
Zpráva popisuje postup hlavních prací na projektu TAČR TJ04000365 po celou dobu jeho řešení. Postup prací popsaný již v předešlých zprávách o projektu je shrnut jen stručně. Naopak hlouběji se zpráva zabývá validací modelu. Pro validaci byla použita data získaná fyzikálním modelováním. The report describes the work procedure on the project TACR TJ000365 for the entire duration of its solving. The work procedure, which is already described in the previous reports, is summarized in brief. In contrast, the report is engaged in the validation of the model in deep. The data acquired by the wind-tunnel modelling were utilized for the validation. Keywords: validation; wind tunnel; lagrangian model Available at various institutes of the ASCR
TAČR TJ04000365: Projekt EDIMO

Zpráva popisuje postup hlavních prací na projektu TAČR TJ04000365 po celou dobu jeho řešení. Postup prací popsaný již v předešlých zprávách o projektu je shrnut jen stručně. Naopak hlouběji se zpráva ...

Chaloupecká, Hana; Jakubcová, Michala; Fiala, R.; Kozohorský, Jan
Ústav termomechaniky, 2022

Aerodynamic Measurements on Transonic Compressor Blade Cascades KR-D-5 and KR-D-6
Šimurda, David; Hála, Jindřich; Luxa, Martin
2022 - English
This report contains results and evaluation of aerodynamic measurements conducted on two variant transonic compressor blade cascades with MCA profile (KR-D-5) and DCA profile (KR-D-6). Keywords: compressor blade cascade; experiment; transonic flow; MCA profile; DCA profile Available at various institutes of the ASCR
Aerodynamic Measurements on Transonic Compressor Blade Cascades KR-D-5 and KR-D-6

This report contains results and evaluation of aerodynamic measurements conducted on two variant transonic compressor blade cascades with MCA profile (KR-D-5) and DCA profile (KR-D-6).

Šimurda, David; Hála, Jindřich; Luxa, Martin
Ústav termomechaniky, 2022

Topical Problems of Fluid Mechanics 2022
Šimurda, David; Bodnár, T.
2022 - English
Proceedings consist of papers presented during the conference Topical Problems of Fluid Mechanics 2022. \n Keywords: experimental fluid mechanics; mathematical modelling; CFD; turbulence; stratified fluid; multiphase flow; vortex structures; supersonic flow Available at various institutes of the ASCR
Topical Problems of Fluid Mechanics 2022

Proceedings consist of papers presented during the conference Topical Problems of Fluid Mechanics 2022. \n

Šimurda, David; Bodnár, T.
Ústav termomechaniky, 2022

V7: Souhrnná zpráva NEMENUS pro SÚJB
Štefan, Jan; Joch, Jaroslav; Převorovský, Zdeněk; Gabriel, Dušan; Krofta, Josef; Chlada, Milan; Kober, Jan; Masák, Jan; Kunz, J.; Ashhab, B.
2022 - Czech
Toto je finální zpráva projektu TK01030108: Inovativní posuzování bezpečnosti jaderných elektráren na základě nových technologií SHM a návazných procedur - NEMENUS (NEw MEthods for NUclear Safety). Ve zprávě jsou prezentovány nejvýznamnější výsledky a výstupy projektu NEMENUS a je zde podáno souhrnné vyhodnocení přínosů ve vazbě na projektovou dokumentaci a z hlediska dlouhodobých technologických perspektiv. This is the final report of project TAČR TK01030108: Innovative methods for nuclear plant safety evaluation based on SHM technologies and related procedures - NEMENUS (NEw MEthods for NUclear Safety). In this report, the most important project results and outputs are presented, as well as a summary of its contributions with respect to long-term technological horizons. Keywords: structural health monitoring; nondestructive testing; fatigue testing Available at various institutes of the ASCR
V7: Souhrnná zpráva NEMENUS pro SÚJB

Toto je finální zpráva projektu TK01030108: Inovativní posuzování bezpečnosti jaderných elektráren na základě nových technologií SHM a návazných procedur - NEMENUS (NEw MEthods for NUclear Safety). Ve ...

Štefan, Jan; Joch, Jaroslav; Převorovský, Zdeněk; Gabriel, Dušan; Krofta, Josef; Chlada, Milan; Kober, Jan; Masák, Jan; Kunz, J.; Ashhab, B.
Ústav termomechaniky, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases