Number of found documents: 2382
Published from to

Nové algoritmy pro kódování videosekvencí
Zach, Ondřej; Počta,, Peter; Fliegel, Karel; Slanina, Martin
2020 - English
Předložená dizertační práce se zabývá moderními algoritmy pro kódovaní videosekvencí, zejména algoritmem High Efficiency Video Coding, a jeho použítím v prostředí online streamování. Vzhledem k tomu, že chování koncových diváků směřuje ke sledování video obsahu kdykoli a kdekoli, způsob, jakým je obsah doručen k divákovi, se stává stejně důležitým, jakým je samotné kódování. V této práci se zaměřujeme na užití HEVC ve službách založených na HTTP adaptivním streamování, zejména ve službách využívajích DASH. Dále se zabýváme dalšími aspekty, které mají vliv na kvalitu zážitku (Quality of Experience) tak, jak jej vnímá koncový uživatel. Takovými jsou na příklad přítomnost reklamy či další systémové parametry. Abychom mohli sbírat názory uživatelů, pro naše experimenty často používáme crowdsourcing. Z tohoto důvodu je část této práce věnována samotnému crowdsourcingu a tomu, jak jej lze využít pro hodnocení kvality videa. This doctoral thesis is focused on modern video coding algorithms, especially High Efficiency Video Coding and its possible use in online video streaming services. As the behavior of the consumers is heading towards watching the video content anytime, anywhere, the way of delivering the content is as much important task as the video encoding itself. In this thesis, we analyze the use of HEVC in HTTP adaptive streaming environments, namely in DASH. Furthermore, we focus on other aspects, which may have an impact on the Quality of Experience as perceived by the viewers, such as presence of advertisement and other system aspects. In our experiments, we utilize crowdsourcing to collect the opinions of the viewers, hence a part of this work is also dedicated to the topic of crowdsourcing and how it can be used for video quality assesment. Keywords: Video Encoding; HEVC; HTTP adaptive streaming; HAS; DASH; Quality of experience; QoE; crowdsourcing; Kódování videa; HEVC; HTTP adaptivní streamování; HAS; DASH; Quality of Experience; QoE; crowdsourcing Available in a digital repository NRGL
Nové algoritmy pro kódování videosekvencí

Předložená dizertační práce se zabývá moderními algoritmy pro kódovaní videosekvencí, zejména algoritmem High Efficiency Video Coding, a jeho použítím v prostředí online streamování. Vzhledem k tomu, ...

Zach, Ondřej; Počta,, Peter; Fliegel, Karel; Slanina, Martin
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Elektronová mikroskopie a spektroskopie v plazmonice
Horák, Michal; Krenn, Joachim; Shegai, Timur; Šikola, Tomáš
2020 - English
Tato práce se zabývá mikroskopickými technikami využívajícími elektronový a iontový svazek pro přípravu a charakterizaci plazmonických nanostruktur. Analytická elektronová mikroskopie je představena se zaměřením na aplikace v oblasti plazmoniky. Důraz je kladen na spektroskopii energiových ztrát elektronů (EELS) a katodoluminiscenci. Dále je diskutována výroba plazmonických vzorků pro transmisní elektronovou mikroskopii, přičemž je kladen důraz na litografii iontovým svazkem a na přípravu vzorků za použití chemicky syntetizovaných částic ve vodném roztoku. Hlavní výzkumné výsledky práce jsou rozděleny do čtyř částí. První část se věnuje komparativní studii plazmonických antén vyrobených elektronovou a iontovou litografií. Přestože obě techniky jsou vhodné pro výrobu plazmonických antén, elektronová litografie by měla být upřednostňována před iontovou litografií díky lepší kvalitě výsledných antén a jejich silnější plazmonické odezvě. Antény vyrobené iontovou litografií mají neostré okraje, vykazují výrazné kolísání tloušťky a jsou také silně kontaminovány nejen organickými kontaminanty, ale také rezidui po iontové litografii včetně implantovaných iontů z iontového svazku a atomů titanové adhezivní vrstvy. Ve druhé části je zkoumán Babinetův princip komplementarity pro plazmonické nanostruktury na sérii zlatých diskových antén a komplementárních apertur ve zlaté vrstvě s různými průměry. Komplementarita je potvrzena pro základní plazmonické vlastnosti jako rezonanční energie, ale rozdíly způsobené omezenou platností Babinetova principu jsou patrné například pro prostorové rozložení blízkého pole plazmonových polaritonů. Třetí část shrnuje studii nanostruktur s funkčními vlastnostmi souvisejícími s lokálním zesílením elektrického a magnetického pole. Obzvlášť silné lokální zesílení pole vykazují plazmonické antény tvaru bowtie a diabolo, a to jak ve formě částic, tak ve formě apertur. Naše studie umožnila identifikovat několik módů lokalizovaných povrchových plazmonů v těchto anténách a charakterizovat jejich vlastnosti včetně energie módu, rozložení elektrické a magnetické složky blízkého pole módu, a kvalitativní rozložení uzlů náboje a proudu souvisejících oscilací elektronového plynu. Dále jsme studovali laditelnost energií módů v blízké infračervené a viditelné spektrální oblasti a zaměřili jsme se na Babinetovskou komplementaritu mezi přímými a invertovanými anténami. Poslední část je zaměřena na stříbrný amalgám, nový a velmi perspektivní plazmonický materiál. Změnou velikosti stříbrných amalgámových nanostruktur může být jejich plazmonová rezonance laděna od oblasti ultrafialového záření přes celou viditelnou až po infračervenou oblast. Jelikož stříbrný amalgám je dobře prozkoumán v oblasti elektrochemie, stříbrné amalgámové nanočástice otevírají možnost kombinovat plazmoniku a elektrochemii dohromady. This thesis deals with electron and ion beam techniques for fabrication and characterization of plasmonic nanostructures. Analytical electron microscopy focusing on applications in the field of plasmonics is discussed. The emphasis is given to electron energy loss spectroscopy (EELS) and cathodoluminescence. Further, fabrication of plasmonic samples for transmission electron microscopy is introduced while the aim is put at focused ion beam lithography and at sample preparation using chemically synthesized particles in water solution. The main research results are divided into four parts. The first part covers a comparative study of plasmonic antennas fabricated by electron beam and focused ion beam lithography. While both techniques are suitable for the fabrication of plasmonic antennas, electron beam lithography shall be prioritized over focused ion beam lithography due to better quality of the resulting antennas and considerably stronger plasmonic response in EELS. Antennas fabricated by focused ion beam lithography have slightly dull edges, exhibit pronounced thickness fluctuation, and they are also strongly contaminated not only by organic contaminants, but also by residues of FIB milling including implanted milling ions and atoms of a titanium adhesion layer. In the second part, Babinet's principle of complementarity for plasmonic nanostructures is investigated on a set of gold disc-shaped antennas and complementary apertures in a gold layer with various diameters. The complementarity is confirmed for fundamental plasmon properties such as resonance energies, but differences rising from the limited validity of Babinet's principle are found, for example, for the spatial distribution of the near-field of plasmon polaritons. The third part summarizes a study of nanostructures with functional properties related to the local enhancement of electric and magnetic field. Bow-tie and diabolo plasmonic antennas, both in the form of particles and in the form of apertures, exhibit particularly strong local field enhancement. Our study identifies several modes of localized surface plasmons in these antennas and characterizes their properties including mode energy, near field electric and magnetic field distribution, and the qualitative distribution of charge nodes and current associated with electron gas oscillations. Next, we have studied mode energy tunability in near infrared and visible spectral regions and focused on Babinet's complementarity between direct and inverted antennas. The last part is focused on silver amalgam, which is a novel and very prospective plasmonic material. By changing the size of silver amalgam nanostructures their plasmon resonance can be tuned from ultraviolet through the whole visible to infrared region. As silver amalgam is well investigated in the field of electrochemistry, silver amalgam nanoparticles opens a possibility to combine plasmonics and electrochemistry together. Keywords: Plasmonic antennas; localized surface plasmons; electron microscopy; EELS; cathodoluminescence; Babinet's principle.; Plazmonické antény; lokalizované povrchové plazmony; elektronová mikroskopie; EELS; katodoluminiscence; Babinetův princip. Available in a digital repository NRGL
Elektronová mikroskopie a spektroskopie v plazmonice

Tato práce se zabývá mikroskopickými technikami využívajícími elektronový a iontový svazek pro přípravu a charakterizaci plazmonických nanostruktur. Analytická elektronová mikroskopie je představena ...

Horák, Michal; Krenn, Joachim; Shegai, Timur; Šikola, Tomáš
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Bezpečnost operačních systémů založených na distribuci Red Hat Enterprise Linux
Kňažeková, Nikola; Ilgner, Petr; Komosný, Dan
2020 - English
Táto diplomová práca sa zameriava zvyšovanie bezpečnosti v operačných systémoch založených na Red Hat Enterprise Linux, na základe analyzovaných zraniteľnosti za posledných 5 rokov. V teoretickej časti sú popísané slabiny a zraniteľnosti, základné bezpečnostné mechanizmy v Linuxe, so zameraním na technológiu SELinux. Technológia SELinux je súčasťou operačných systémov Red Hat Enterprise Linux, Fedora a CentOS. Na základe analyzovaných zraniteľností bola v praktickej časti navrhnutá konfigurácia technológie SELinux. V návrhu sú popísané prvky, ktoré sa budú konfigurovať a tými sú SELinuxové booleany, SELinuxové moduly a SELinuxoví užívatelia, so zameraním na ochranu pamäte, eskalovanie privilégií, spúšťaniu kódu, úniku dat a obmedzenie procesov a užívateľov. Na základe návrhov bola vytvorená konfigurácia v konfiguračnom nástroji Ansible, ktorej cieľom je umožniť užívateľovi jednoducho a rýchlo nakonfigurovať hosťa. Okrem nej boli vytvorene ďalšie dve konfigurácie, ktoré umožnia vrátiť systém do predchádzajúceho stavu alebo uzamknúť SELinuxovú konfiguráciu. Následne sa overoval dopad konfigurácií na použiteľnosť systému a nájdené chyby boli opravené alebo nahlásené. Posledná časť overuje funkčnosť konfigurácie pred zneužitím zraniteľností. This master’s thesis focuses on increasing the security of Red Hat Enterprise Linux derived operating systems, based on the vulnerabilities analyzed over the last 5 years. The theoretical part describes the weaknesses and vulnerabilities, and the basic security mechanisms in Linux, with a focus on a SELinux technology. SELinux technology is shipped with the operating systems Red Hat Enterprise Linux, Fedora, and CentOS. In the practical part, based on the analyzed vulnerabilities, the configuration of the SELinux technology was designed. The design describes the elements that will be configured, namely SELinux booleans, SELinux modules, and SELinux users, focused on memory protection, escalation of privileges, code execution, data leakage, and restriction of processes and users. Based on the suggestions, a configuration was created in the Ansible configuration tool, which aims to allow the user to simply and quickly configure systems. In addition, two more configurations have been created that will allow users to revert the SELinux configuration to a previous state or lockdown the SELinux configuration. Subsequently, the impact of the configurations on the usability of the system was verified, and the found bugs were fixed or reported. The last part verifies the functionality of the configuration against exploit vulnerabilities. Keywords: Discretionary Access Control; Mandatory Access Control; Red Hat Enterprise Linux; Security; SELinux Technology; Vulnerability; Bezpečnosť; Povinné riadenie prístupu; Red Hat Enterprise Linux; SELinux Technológia; Voliteľné riadenie prístupu; Zraniteľnosť Available in a digital repository NRGL
Bezpečnost operačních systémů založených na distribuci Red Hat Enterprise Linux

Táto diplomová práca sa zameriava zvyšovanie bezpečnosti v operačných systémoch založených na Red Hat Enterprise Linux, na základe analyzovaných zraniteľnosti za posledných 5 rokov. V teoretickej ...

Kňažeková, Nikola; Ilgner, Petr; Komosný, Dan
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Detekce a hodnocení zkreslených snímků v obrazových sekvencích
Vašíčková, Zuzana; Chmelík, Jiří; Kolář, Radim
2020 - English
Diplomová práca sa zaoberá detekciou a hodnotením skreslených snímok v retinálnych obrazových dátach. Teoretická časť obsahuje stručné zhrnutie anatómie oka a metód hodnotenia kvality obrazov všeobecne, ako aj konkrétne hodnotenie retinálnych obrazov. Praktická časť bola vypracovaná v programovacom jazyku Python. Obsahuje predspracovanie dostupných retinálnych obrazov za účelom vytvorenia vhodného datasetu. Ďalej je navrhnutá metóda hodnotenia troch typov šumu v skreslených retinálnych obrazoch, presnejšie pomocou Inception-ResNet-v2 modelu. Táto metóda nebola prijateľná a navrhnutá bola teda iná metóda pozostávajúca z dvoch krokov - klasifikácie typu šumu a následného hodnotenia úrovne daného šumu. Pre klasifikáciu typu šumu bolo využité filtrované Fourierove spektrum a na hodnotenie obrazu boli využité príznaky extrahované pomocou ResNet50, ktoré vstupovali do regresného modelu. Táto metóda bola ďalej rozšírená ešte o krok detekcie zašumených snímok v retinálnych sekvenciách. The master's thesis deals with detection and evaluation of distorted frames in retinal image data. The theoretical part contains brief summary of eye anatomy and methods for image quality assessment generally, and also particularly on retinal images. The practical part is carried out in programming language Python. It contains preprocessing of the available retinal images in order to create an appropriate dataset. Further a method for evaluation of three types of blur in distorted retinal images is proposed, specifically Inception-ResNet-v2 model. This method is not feasible and thus another method consisting of two steps is designed - classification of the type of blur and subsequently evaluation of the particular blur level. Filtered Fourier spectrum is used to classify the type of blur and features extracted by ResNet50 serve as the input for regression model. This method is further extended with initial step of detection of blurred frames in retinal sequences. Keywords: retina; image quality assessment; image blur; deep learning; feature extraction; regression; ResNet50; retinal sequences; sietnica; hodnotenie kvality obrazov; skreslenie obrazu; hlboké učenie; extrakcia príznakov; regresia; ResNet50; retinálne sekvencie Available in a digital repository NRGL
Detekce a hodnocení zkreslených snímků v obrazových sekvencích

Diplomová práca sa zaoberá detekciou a hodnotením skreslených snímok v retinálnych obrazových dátach. Teoretická časť obsahuje stručné zhrnutie anatómie oka a metód hodnotenia kvality obrazov ...

Vašíčková, Zuzana; Chmelík, Jiří; Kolář, Radim
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Řízení toků energie v energetickém systému s více akumulačními jednotkami
Klusáček, Jan; Morávek, Jan; Collin, Adam; Vrána, Michal
2020 - English
Rozptýlená výroba elektrické energie využívající obnovitelné zdroje, jako je sluneční energie, přispívá ke snížení emisí skleníkových plynů. Z hlediska provozu distribuční soustavy je také výhodné, aby energie byla primárně spotřebována v místě výroby. To je částečně možné přizpůsobením spotřeby, ale především využitím akumulačních systémů. V této práci je představen hybridní systém složený z fotovoltaické elektrárny, akumulátoru elektrické energie a akumulátoru tepelné energie. Výběr a parametry všech částí hybridního systému jsou popsány v práci. Akumulátor elektrické energie je navržen a sestaven z LiNiMnCoO2 článků a řídícího systému zajišťujícího bezpečný provoz. Řídicí systém akumulátoru (BMS) zajistí odpojení baterie, pokud je překročen některý z provozních parametrů baterie. Návrh baterie i sestavy je popsán v práci. Akumulátor tepelné energie sestává z výkonového spínače a nádrže na teplou vodu s topnou patronou pro odporový ohřev vody. Na základě rešerše komerčně používaných zařízení pro regulaci příkonu byly definovány jejich nedostatky a na základě nich bylo navrženo optimální řešení. Řešení spočívá v použití komerčního polovodičového spínacího prvku. Pro tento výkonový spínací prvek byla vytvořena zpětnovazební řídící smyčka s regulátorem výkonu, který byl implementován v prostředí softwaru LabVIEW. V práci je také uveden postup návrhu chladiče spínacího prvku a LCL filtru, který je klíčový pro splnění požadavků elektromagnetické kompatibility. V druhé části práce je popsán návrh nadřazeného řídícího algoritmu, jehož úkolem je řídit výkonové toky v hybridním systému tak, aby byly splněny požadavky definované jak uživatelem, tak i okamžitým stavem akumulátorů. Algoritmus byl implementován v prostředí LabVIEW. Funkčnost celého systému byla ověřena měřením v laboratorních podmínkách. Z výsledků plyne, že nadřazený řídící algoritmus funguje správně. Řídící smyčka tepelného akumulátoru je stabilní a reguluje zátěž na požadovanou hodnotu. Přidanou hodnotou je kratší reakční doba na změnu toku výkonu oproti hybridnímu měniči a díky tomu dochází k minimalizaci přetoků elektrické energie do distribuční sítě. Na práci je možné navázat rozšířením stávajícího algoritmu o možnost řízení/ovládání více typů akumulačních jednotek a generátorů nebo implementováním odlišných strategií řízení. Distributed electrical power generation which implements renewable sources such as solar power contributes to carbon footprint reduction. From grid operation point of view, it is also beneficial to match the generation and consumption locally. This may be achieved either by demand response or, especially, by accumulation. A hybrid system consisting of photovoltaic power generator, electrical power accumulator and heat accumulator is presented in this thesis. The electrical power accumulator, which consists of LiNiMnCoO2 cells with Battery Management System (BMS), is designed in this thesis. A hot water tank with heating element is used as a heat accumulator. A continuous heat load control is essential for proper operation and the design of the control concept is included in the thesis. Finally, the suitable hybrid system control algorithm, which regards both user and technology requirements, is presented and implemented in LabVIEW environment. Functionality of the system is verified by measurement in laboratory. Keywords: Hybrid system; photovoltaic generator; heat accumulator; battery; heat power flow control; BMS; DC SSR; power quality; EMC; LCL filter; Hybridní systém; fotovoltaická elektrárna; tepelný akumulátor; baterie; Li-ion; regulátor přetoku výkonů; BMS; DC SSR; kvalita elektrické energie; EMC; LCL filter. Available in a digital repository NRGL
Řízení toků energie v energetickém systému s více akumulačními jednotkami

Rozptýlená výroba elektrické energie využívající obnovitelné zdroje, jako je sluneční energie, přispívá ke snížení emisí skleníkových plynů. Z hlediska provozu distribuční soustavy je také výhodné, ...

Klusáček, Jan; Morávek, Jan; Collin, Adam; Vrána, Michal
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Nové metody pro analýzu spánku a klasifikaci
Navrátilová, Markéta; Ronzhina, Marina; Kolářová, Jana
2020 - English
Tato diplomová práce se zabývá metodami pro analýzu a klasifikaci spánku. Popisuje jakjednotlivé spánkové fáze a vzorce biosignálů v průběhu spánku, tak metody pro klasifi-kaci. Příznaky jsou extrahovány na dodaných biosignálech ECG, EDA a RIP. Na základětěchto příznaků jsou klasifikovány jednotlivé spánkové fáze s využitím klasifikátoru ná-hodný les. Parametry klasifikátoru jsou optimalizovány a následně jsou vyhodnocenydosažené výsledky. Pomocí metod pro redukci dimenzionality je soubor příznaků analy-zován a výsledky jsou porovnány s výsledky ze standardní klasifikace. Řešení pro vizuali-zaci jak samotných nezpracovaných signálů, tak extrahovaných příznaků je navrhnuto aimplementováno. Dosažené výsledky jsou porovnány s publikovanými metodami. This diploma thesis deals with methods for sleep analysis and classification. Sleep stagesand biosignals patterns during sleep are described as well as methods for classification.Features are extracted from provided EDA, ECG and RIP signals. Based on those fea-tures individual sleep stages are classified using random forest classifier and the classifierparameters are tuned. The results are evaluated. The features dataset is explored usingdimensionality reduction techniques and the results are compared with the results fromstandard sleep stages classification. The approach for visualization of both raw biosig-nals and extracted features is designed and implemented. Achieved results are comparedwith published methods. Keywords: Sleep stages; heart rate variability; electrodermal activity; respiratory inductance plethys-mography; random forest; t-SNE; Fáze spánku; variabilita srdečního rytmu; elektrodermální aktivita; respirační indukčnípletysmografie; náhodný les; t-SNE Available in a digital repository NRGL
Nové metody pro analýzu spánku a klasifikaci

Tato diplomová práce se zabývá metodami pro analýzu a klasifikaci spánku. Popisuje jakjednotlivé spánkové fáze a vzorce biosignálů v průběhu spánku, tak metody pro klasifi-kaci. Příznaky jsou ...

Navrátilová, Markéta; Ronzhina, Marina; Kolářová, Jana
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Adaptace digitálního předzkreslovače pro linearizaci zesilovačů s použitím komparátoru
Jagla, Lukáš; Ayöz, Suat; Götthans, Tomáš
2020 - English
Diplomová práce pojednává o návrhu nového hardwaru využívající komparátor ve zpětné vazbě systému pro digitální předzkreslování signálu. Vybrané vlastnosti navrhované architektury jsou ověřeny pomocí simulací a následně jsou zvoleny komponenty vhodné pro vysokofrekvenční použití za účelem implementace. Na bázi předložené architektury je navržen akviziční modul včetně obvodové realizace a vytvoření plošného spoje. Zhotovený plošný spoj je osazen a připraven pro další testování. Dále je navržen příslušný firmware pro příjem a vysílání signálu a získávání naměřených dat. Obdržené výsledky jsou určeny pro zhodnocení vlastností hardwaru a budoucího využití architektury v systémech digitálních předzkreslovačů. This master’s thesis presents a development of a new hardware implementing a comparator in the feedback path of DPD systems. A new architecture is proposed and selected features are verified by simulations. Subsequently, the suitable components are selected for high-speed performance and an acquisition module is proposed. A 4-layer PCB is well designed, manufactured, and prepared for further work. Afterwards, an appropriate firmware is developed for signal transmission and data acquisition. The obtained results serves for the evaluation of the proposed architecture and for its future implementation in real DPD systems. Keywords: Digital predistortion; linearization; comparator; edge-time acquisition; FPGA; Digitální předzkreslování; linearizace; komparátor; detekce času hrany; FPGA Available in a digital repository NRGL
Adaptace digitálního předzkreslovače pro linearizaci zesilovačů s použitím komparátoru

Diplomová práce pojednává o návrhu nového hardwaru využívající komparátor ve zpětné vazbě systému pro digitální předzkreslování signálu. Vybrané vlastnosti navrhované architektury jsou ověřeny pomocí ...

Jagla, Lukáš; Ayöz, Suat; Götthans, Tomáš
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Bezklíčový přístup do vozidla pomocí technologie Bluetooth Low Energy
Šterc, Filip; Povalač, Aleš; Frýza, Tomáš
2020 - English
Tato práce se zabývá návrhem demonstračního kitu bezlíčového přístupu pro vozidla s využitím nejnovějších integrovaných obvodů Bluetooth Low Energy a budičů automobilové sběrnice od společnosti ON Semiconductor. Aplikace umožňuje ruční i automatické odemykání dveří vozidla ze vzdáleného klíče realizovaného chytrým telefonem. Řešení se zabývá detekcí vzdálenosti vzdáleného klíče, bezpečností BLE spojení a komunikací přes automobilovou sběrnici LIN mezi moduly demonstračního kitu. This paper deals with the design of demonstration kit for Vehicle Keyless Entry, employing the Bluetooth Low Energy (BLE) technology and state-of-the-art Bluetooth radio, and In-Vehicle Networking (IVN) transceivers integrated circuits from ON Semiconductor. The demonstration kit enables manual, as well as automatic locking and unlocking of a car door with a remote key realized by a smartphone. The solution deals with a proximity detection of a remote key, security of BLE connection and communication over LIN bus between modules of the demonstration kit. Keywords: Bluetooth; Keyless Entry; door lock; transceiver; proximity; security; connection; bus; power; Bluetooth; bezklíčový přístup; zámek dveří; budič sběrnicem; vzdálenost; bezpečnost; spojení; sběrnice; výkon Available in a digital repository NRGL
Bezklíčový přístup do vozidla pomocí technologie Bluetooth Low Energy

Tato práce se zabývá návrhem demonstračního kitu bezlíčového přístupu pro vozidla s využitím nejnovějších integrovaných obvodů Bluetooth Low Energy a budičů automobilové sběrnice od společnosti ON ...

Šterc, Filip; Povalač, Aleš; Frýza, Tomáš
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Robotické následování osoby pomocí neuronových sítí
Zakarovský, Matúš; Lázna, Tomáš; Žalud, Luděk
2020 - English
Hlavným cieľom práce bolo vytvorenie softvérového riešenia založeného na neurónových sieťach, pomocou ktorého bolo možné detegovať človeka a následne ho nasledovať. Tento výsledok bol dosiahnutý splnením jednotlivých bodov zadania tejto práce. V prvej časti práce je popísaný použitý hardvér, softvérové knižnice a rozhrania pre programovanie aplikácií (API), ako aj robotická platforma dodaná skupinou robotiky a umelej inteligencie ústavu automatizácie a meracej techniky Vysokého Učenia Technického v Brne, na ktorej bol výsledný robot postavený. Následne bola spracovaná rešerš viacerých typov neurónových sietí na detekciu osôb. Podrobne boli popísané štyri detektory. Niektoré z nich boli neskôr testované na klasickom počítači alebo na počítači NVIDIA Jetson Nano. V ďalšom kroku bolo vytvorené softvérové riešenie tvorené piatimi programmi, pomocou ktorého bolo dosiahnuté ciele ako rozpoznanie osoby pomocou neurónovej siete ped-100, určenie reálnej vzdialenosti vzhľadom k robotu pomocou monokulárnej kamery a riadenie roboty k úspešnému dosiahnutiu cieľa. Výstupom tejto práce je robotická platforma umožnujúca detekciu a nasledovanie osoby využiteľné v praxi. The main goal of this thesis was to create a software solution based on a neural network to enable detection of a person and its subsequent following. This was achieved via completion of the points of the assignment. First, a hardware solution and used libraries and application programming interfaces were described as well as the robotic platform supplied by the Robotics and AI group of BUT Department of Control and Instrumentation upon which the robot was built on. Next, a research of various neural networks used for person detection was conducted. Four detectors were described in detail. Some of them were tested on either a PC or a NVIDIA Jetson Nano computer. Afterwards, a software solution consisting of five programs was created to achieve goals such as, detection of the person using ped-100 neural network, real-world position with reference to the robot estimation using monocular camera and robot control to successfully follow a target. The output of this thesis is a robotic platform able to detect and follow a person that can be used in a real-world applications. Keywords: Artificial Intelligence; Robotics; Person tracking; Neural Networks; AI; CNN; FPN; ROS; Jetson Nano; Umelá inteligencia; Robotika; Nasledovanie osôb; Neurónové siete; AI; CNN; FPN; ROS; Jetson Nano Available in a digital repository NRGL
Robotické následování osoby pomocí neuronových sítí

Hlavným cieľom práce bolo vytvorenie softvérového riešenia založeného na neurónových sieťach, pomocou ktorého bolo možné detegovať človeka a následne ho nasledovať. Tento výsledok bol dosiahnutý ...

Zakarovský, Matúš; Lázna, Tomáš; Žalud, Luděk
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Implementace vrstvy RS-FEC pro 400 Gb/s Ethernet
Zahálka, Patrik; Kekely, Lukáš; Vyroubal, Petr
2020 - English
Tato diplomová práce se věnuje problematice VLSI návrhu a implementaci vrstvy RS-FEC pro 400 Gb/s Ethernet do FPGA Intel® Stratix® 10 DX 2100. V práci je charakterizován současný stav rychlostí Ethernetu, význam a kontext samoopravných kódů v rámci protokolu Ethernet. Dále je popsána výroba PLD čipů i matematická podstata RS sa moopravných kódů. V části praktické je představen návrh řešení systému RS-FEC, který byl realizován genericky pomocí jazyka VHDL. Zároveň byly jeho komponenty implementovány a v závěrečné diskusi je popsáno jeho řešení, dosažené výsledky včetně jeho budoucího rozšíření. This Master’s thesis deals with RS-FEC layer implementation using VLSI hardware description for 400 GE (Gigabit Ethernet) in the FPGA Intel® Stratix® 10 DX 2100. In the theoretical part of this work, current state of Ethernet speeds and context of RS-FEC layer within Ethernet protocol is described including PLD fabrication process and mathematical aspects of RS-FEC self-correction algorithm. In the practical part, parametrizable RS-FEC system is described including evaluation of the first results achieved and future scope of this project is discussed. Keywords: Reed-Solomon Error Correction Codes; Forward Error Correction; 400 Gbps Ethernet; FPGA; Reed-Solomonovy samoopravné kódy; 400 Gb/s Ethernet; FPGA Available in a digital repository NRGL
Implementace vrstvy RS-FEC pro 400 Gb/s Ethernet

Tato diplomová práce se věnuje problematice VLSI návrhu a implementaci vrstvy RS-FEC pro 400 Gb/s Ethernet do FPGA Intel® Stratix® 10 DX 2100. V práci je charakterizován současný stav rychlostí ...

Zahálka, Patrik; Kekely, Lukáš; Vyroubal, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases