Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 40322
Published from to

Beyond the Paywall: Strategic implications of a shifting ecosystem
Krueger, Stephanie
2019 - English
Keywords: meziknihovní výpůjčka; služby dodávání dokumentů; interlibrary loan; document delivery services; poplatky; knihovny; elektronické dodávání dokumentů; webové služby Available in the NTK library.
Beyond the Paywall: Strategic implications of a shifting ecosystem

Krueger, Stephanie
Národní technická knihovna, 2019

Lexical stress variability in English/Variabilita anglického slovního přízvuku
ŽIŽKA, Vít
2019 - English
Cílem bakalářské práce: "Variabilita anglického slovního přízvuku" je popsat základní problematiku spojenou s umístěním přízvuku v angličtině se zaměřením na lexikální jednotky, které mají více možností umístění přízvuku, aniž by se měnil jejich význam. Praktická část práce se pak zabývá sběrem lexikálních jednotek s variabilním přízvukem, na jejímž konci bude uveden abecední seznam variujících slov spolu s transkripčním přepisem jednotlivých přízvukových variant. The goal of the bachelor thesis: "Lexical stress variability in English" is to describe basic principles of stress assignment in English with a focus on lexical units that have more realisations of stress placement without changing the meaning of the word. The practical part concentrates on collecting lexical items with variable stress. There is going to be an alphabetical list of stress-divergent words along with phonetic transcription of stress variations at the end of the work. Keywords: Americký přízvuk; Angličtina; anglický přízvuk; výslovnostní slovník; Fonologie; frekvence; pozice přízvuku; variabilita přízvuku. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Lexical stress variability in English/Variabilita anglického slovního přízvuku

Cílem bakalářské práce: "Variabilita anglického slovního přízvuku" je popsat základní problematiku spojenou s umístěním přízvuku v angličtině se zaměřením na lexikální jednotky, které mají více ...

ŽIŽKA, Vít
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

The Imperfect Heroes of J.K. Rowling
KRÁLOVÁ, Valentina
2019 - English
Tato diplomová práce se zabývá hrdiny románů J.K. Rowlingové, zahrnující fantasy sérii Harry Potter, detektivní romány řady Cormoran Strike a román pro dospělé čtenáře Prázdné místo. Hlavním cílem této práce je popsat archetypy hrdinů vyskytujících se ve zkoumaných příbězích a také vylíčit typy zkoušek, kterými tito hrdinové na své cestě musí projít. Následující část práce se pokouší vypozorovat převažující typy archetypů hrdiny a rovněž zkoušek s ohledem na měnící se literární žánry. Praktická část poukazuje na podobnosti mezi všemi romány od J.K. Rowlingové s hlavním zaměřením na mateřské a otcovské postavy a jejich opakující se rysy. This diploma thesis deals with the heroes of J.K. Rowling´s novels, including her Harry Potter fantasy series, her Cormoran Strike detective series and her adult novel The Casual Vacancy. The aim of the thesis is to describe the archetypes of the heroes appearing in the stories and also to depict the types of the trials these heroes have to pass on their journey. In the following part the thesis observes the predominant type of the archetypes and the trials with respect to changing literary genres. The practical part points out the similarities between all Rowling´s novels with the main focus on mother and father figures and their repetitive characteristic features. Keywords: J.K. Rowlingová; hrdinové; archetypy; zkoušky; román zkoušek; mateřské postavy; otcovské postavy Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
The Imperfect Heroes of J.K. Rowling

Tato diplomová práce se zabývá hrdiny románů J.K. Rowlingové, zahrnující fantasy sérii Harry Potter, detektivní romány řady Cormoran Strike a román pro dospělé čtenáře Prázdné místo. Hlavním cílem ...

KRÁLOVÁ, Valentina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Důraz na správnou anglickou výslovnost na základních školách
KŘIKLÁN, Tomáš
2019 - English
Tato diplomová práce se zabývá výukou výslovnosti v hodinách angličtiny na základních školách. Cílem teoretické části této práce je popsat zakotvení výuky výslovnosti v kurikulárních dokumentech ČR, popsat jednotlivé aspekty výslovnosti i v kontextu s češtinou, stručně nastínit historii výuky anglického jazyka z pohledu výslovnosti a vyobrazit současný postoj k výuce výslovnosti. V neposlední řadě je cílem teoretické části práce vyzdvihnout metody, cíle, modely, výuky výslovnosti a jejich důležitost. Výzkum, který je veden formou pozorování hodin a dotazníkovým šetřením mezi učiteli, má za cíl zjistit, jak vypadá výuka výslovnosti na základních školách, jestli učitelé vůbec učí správnou výslovnost, jakou pro to mají podporu v učebnicích, jaké si pro výuku výslovnosti stanovují cíle, jaké aspekty anglické výslovnosti učí, popřípadě jaké používají metody. V rámci pozorování hodin se dále nabízí cíl alespoň částečně (v rámci možností) zhodnotit úroveň výslovnosti učitelů. This diploma thesis deals with pronunciation teaching in English lessons in elementary education. The aims of this thesis are to describe how Czech curricular documents deal with pronunciation teaching within English lessons, to describe aspects of English pronunciation including contrast with the Czech language, to summarize history of English teaching from the pronunciation point of view, and to describe current approaches to teaching English pronunciation. Last but not least the aim of this thesis is also to highlight methods, objectives, models for English pronunciation teaching and their importance. The research is conducted in two ways - observing English lessons and questionnaire survey amongst teachers. Its aims are to find out whether teachers teach the correct pronunciation within their English lessons, how they are supported by used textbooks, what their aims for pronunciation teaching are, which aspects of English pronunciation they focus on and what methods they use for it. There is one more aim set within observing lessons and that is to briefly review the level of teachers' pronunciation. Keywords: Výslovnost; metodologie; didaktika; výuka Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Důraz na správnou anglickou výslovnost na základních školách

Tato diplomová práce se zabývá výukou výslovnosti v hodinách angličtiny na základních školách. Cílem teoretické části této práce je popsat zakotvení výuky výslovnosti v kurikulárních dokumentech ČR, ...

KŘIKLÁN, Tomáš
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

An investigation into English and Vietnamese idioms
LE, Thao Anh
2019 - English
Ve své bakalářské práci se zabývám srovnáním anglických a vietnamských idiomů. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se věnuji definici idiomu, jeho charakteristickým znakům, klasifikaci a rozdílům mezi anglickými a vietnamskými idiomy. V praktické části jsou porovnány anglické a vietnamské idiomy, které jsou rozdělené podle stupně ekvivalence. This bachelor's thesis deals with the comparison of English and Vietnamese idioms. The thesis is divided into the theoretical and practical section. The theoretical section deals with the definition of idiom, its characteristic features, its classification and the differences between English and Vietnamese idioms. In the practical section, the English and Vietnamese idioms are compared, divided according to their degree of equivalence. Keywords: porovnávání; ekvivalence; idiomy; idioms; equivalence; contrastive Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
An investigation into English and Vietnamese idioms

Ve své bakalářské práci se zabývám srovnáním anglických a vietnamských idiomů. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se věnuji definici idiomu, jeho charakteristickým ...

LE, Thao Anh
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Intraracial Love and Bigotry in Jonah's Gourd Vine and Their Eyes Were Watching God and Selected Short Stories by Zora Neale Hurston
KLIMEŠOVÁ, Daniela
2019 - English
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Intraracial Love and Bigotry in Jonah's Gourd Vine and Their Eyes Were Watching God and Selected Short Stories by Zora Neale Hurston

KLIMEŠOVÁ, Daniela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

A Comparative Study of English, Russian and Czech Proverbs
ŠULCOVÁ, Tetyana
2019 - English
Tato diplomová práce se zaměřuje na užití přísloví v současném jazyce a porovnává anglická, česká a ruská přísloví. Teoretická část vymezuje rozdíl v terminologii mezi idiomatikou a frazeologií. Práce dále definuje frazeologii a začleňuje přísloví do oboru paremiologie, společně s vysvětlením předmětu jejího studia a objasněním paremiografické činnosti. Dále jsou popsána samotná přísloví a vyčleněny jejich jednotlivé typy a podtypy. Pozornost je též věnována jejich původu a významu v minulosti a dnes. Praktická část zkoumá konkrétní přísloví ve třech jazycích. Pro účely porovnávací studie jsou stanoveny čtyři různé druhy ekvivalence, na základě kterých jsou srovnávána vybraná přísloví. Tyto příklady jsou následně analyzovány jak z gramatického, tak i ze sémantického hlediska. Zkoumáno je též geografické hledisko, jelikož je zřejmé, že přísloví v jednotlivých jazycích se mohou lišit z důvodu odlišných geografických poloh daných zemí. This thesis deals with the usage of proverbs in contemporary language and compares English, Russian and Czech proverbs. The theoretical part explains the differences in terminology between idiomatics and phraseology, defines phraseology and incorporates proverbs into the field of paremiology together with an explanation of its subject of study and paremiographic activities. Further on, the proverbs themselves are described and their individual types and subtypes are set apart. Attention is also paid to their origin and meaning in the past and today. The practical part examines concrete proverbs of three languages. For the purpose of comparative study, four types of equivalence are established and on this basis, selected proverbs are compared and contrasted. The analysed proverbs are further examined from grammatical and semantic perspectives. The geographical viewpoint is also taken into account because it is evident that proverbs of the individual languages can differ due to the different locations of the given countries. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
A Comparative Study of English, Russian and Czech Proverbs

Tato diplomová práce se zaměřuje na užití přísloví v současném jazyce a porovnává anglická, česká a ruská přísloví. Teoretická část vymezuje rozdíl v terminologii mezi idiomatikou a frazeologií. Práce ...

ŠULCOVÁ, Tetyana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

How children tell stories - the process of storytelling
ŠIMKOVÁ, Marie
2019 - English
Tato bakalářská práce si klade za cíl analyzovat strukturu a vývoj vypravování. Nedílnou součástí vypravování je také kreativita a představivost, protože hrají důležitou při rozvoji každého příběhu. Kreativita se projevuje tvorbou nových slov, které se v českém jazyce nevyskytují, zatímco představivost dovoluje Natálce zahrnout do děje takzvané tmavé motivy jako je například rozdrcení krys. Ve své práci jsem použila metodu konverzační analýzy, kterou jsem následně aplikovala na transkripční přepisy audio nahrávek, jež byly pořízeny při interakci mezi mnou a Natálkou. The aim of this bachelor thesis is to analyse the structure and development of storytelling. Creativity, as well as imagination, are integral to the storytelling because they play an important role with regard to the progress of the story. Creativity is presented as the newly created words, which do not exist in the Czech language at all, whereas Natálka´s imagination enables her to include the dark elements, such as crushing the rats. In the thesis, I apply the method of Conversation Analysis to the examination of the transcribed audio recordings that were made during the interaction between me and Natálka. Keywords: vyprávění; příběh; kreativita; představivost; konverzační analýza Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
How children tell stories - the process of storytelling

Tato bakalářská práce si klade za cíl analyzovat strukturu a vývoj vypravování. Nedílnou součástí vypravování je také kreativita a představivost, protože hrají důležitou při rozvoji každého příběhu. ...

ŠIMKOVÁ, Marie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Elementární procesy p̌ri nízkých teplotách - reakce iont ̊u H3+ a N2H+ v dohasínajícím plazmatu
Kálosi, Ábel; Plašil, Radek; Rubovič, Peter; Španěl, Patrik
2019 - English
Electron-ion recombination and ion-neutral interactions play a piv- otal role in the chemical evolution of molecules in the Interstellar Medium (ISM). Physical conditions under which these processes un- dergo in the ISM include a wide range of temperatures and particle number densities. This work contributes to the experimental study of named low temperature phenomena in the range of 30 K to 300 K focusing on the reactions of hydrogen-containing light molecules. The employed experimental techniques are based on a combination of a Stationary Afterglow (SA) instrument with a Continuous Wave Cavity Ring-down Spectrometer (cw-CRDS). The main contributions of this work can be split into three topics. (1) The proton and deuteron con- taining isotopic system of H3 + ions. The isotopic fractionation process in collisions with hydrogen and deuterium gas was investigated in low temperature discharges, nominal ion temperatures of 80 K to 140 K, to deduce relative ion densities in the experiments. These are necessary for afterglow studies of isotopic effects in electron-ion recombination of the studied ions. (2) Vibrational spectroscopy of N2H+ ions focusing on first overtone (2ν1 band) transitions and ion thermometry, the first step towards studies of electron-ion recombination. (3) The role of para/ortho spin... Elektron-iontová rekombinace a iont-neutrální interakce hrají klí- ̌covou roli v chemickém vývoji molekul v mezihv̌ezdném prostoru. Podmínky v mezihv̌ezdném prostoru p̌ri kterých tyto procesy probí- hají zahrnují široký rozsah teplot a hustot ̌cástic. Tato práce je zam̌e- ̌rena na experimentální studium uvedených nízkoteplotních proces̊u v teplotním rozsahu od 30 K do 300 K, zejména na reakce malých molekul obsahujících vodíkové atomy. Použitá experimentální tech- nika je založena na kombinaci prosťredí dohasínajícího plazmatu se Continuous Wave Cavity Ring-down spektrometrem. Mezi ťri hlavní výstupy práce paťrí: Za prvé: studium izotopického systému iont̊u H3 + obsahující protony a deuterony. Pr̊ub̌eh izotopické frakcionace ve srážkách s vodíkem a deuteriem byl studován v nízkoteplotních výbojích, v nominálním rozsahu teplot od 80 K do 140 K. V experimen- tech byly odvozeny relativní koncentrace iont̊u, nezbytné pro studium izotopických efekt̊u v elektron-iontové rekombinaci v dohasínajícím plazmatu studovaných iont̊u. Za druhé: vibrǎcní spektroskopie iont̊u N2H+ zam̌ěrená na takzvané "first overtone" (2ν1 pás) p̌rechody a termometrie využitím iont̊u. Experimenty p̌redstavují první krok k studiu elektron-iontové rekombinace vybraného iontu. Za ťretí: stu- dium role para/ortho spinových stav̊u v... Keywords: elektron-iontová rekombinace; disociativní rekombinace; astrochemie; dohasínající plazma; vibrační spektroskopie; electron-ion recombination; dissociative recombination; astrochemistry; afterglow; vibrational spectroscopy Available in a digital repository NRGL
Elementární procesy p̌ri nízkých teplotách - reakce iont ̊u H3+ a N2H+ v dohasínajícím plazmatu

Electron-ion recombination and ion-neutral interactions play a piv- otal role in the chemical evolution of molecules in the Interstellar Medium (ISM). Physical conditions under which these processes ...

Kálosi, Ábel; Plašil, Radek; Rubovič, Peter; Španěl, Patrik
Univerzita Karlova, 2019

Den díkůvzdání napříč časem
SUČANOVÁ, Jitka; MERZ, Lukáš
2019 - English
Závěrečná práce pojednává o americkém svátku "Den díkuvzdání". Konkrétně práce popisuje, jak se v průběhu staletí měnila podoba tohoto významného svátku. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou část. V teoretické části práce je popsán původ, historie, tradice a zvyky spojené s tímto svátkem.Praktická část práce předtsavuje tři ukázkové hodiny, které mají žákům poskytnout základní znalosti o historii svátku a slovní zásobu spojenou se Dnem díkuvzdání. The thesis deals with an American holiday the Thanksgiving Day. Specifically, this thesis describes how the form of the Thanksgiving Day has changed in the course of time. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical part. The theoretical part of this thesis describes the origin, history, tradition and customs connected with the Thanksgiving Day. The practical part of this thesis introduces three lesson plans, which could to provide the basis knowledge of the history and vocabulary related to the Thanksgiving Day. Keywords: Den díkuvzdání; tradice; historie; zvyky; oslavy; plán hodin; rozdíly; Amerika; Američani; the Thanksgiving Day; tradition; history; customs; lesson plans; differences; America; Americans Available in digital repository of UPOL.
Den díkůvzdání napříč časem

Závěrečná práce pojednává o americkém svátku "Den díkuvzdání". Konkrétně práce popisuje, jak se v průběhu staletí měnila podoba tohoto významného svátku. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou ...

SUČANOVÁ, Jitka; MERZ, Lukáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases