Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 503392
Published from to

Dřevěná konstrukce zastřešení zimního stadionu
Kuklíková Anna; Jan Machovec; Šťastný Radek
2020 -
Diplomová práce je zaměřena na návrh nosných prvků a vybraných detailů dřevěné konstrukce zastřešení zimního stadionu. Zimní stadion se bude nacházet ve městě Písek v jižních Čechách. Hlavním nosným prvkem haly je trojkloubový rám z lepeného lamelového dřeva. Styk stojky a příčle rámu je řešen jako kolíkový spoj. Součástí zimního stadionu bude rovněž vnitřní železobetonová tribuna pro diváky. Diplomová práce se skládá ze statického výpočtu, technické zprávy a výkresové dokumentace.This master’s thesis is focused on static design of supporting elements and selected details of a timber roof construction of a winter stadium. The winter stadium is situated in Písek city in south Bohemia region. The main supporting element is a timber 3-joint framework made from glued laminated wood. Connection of a column and rung is designed as a wood dowel joint. There is a reinforcement concrete tribune in a interior part of the stadium. The master’s thesis is consist of a static calculation, technical report and drawing documentation. Keywords: lepené lamelové dřevo; vazník; rámová konstrukce; rámový roh; zimní stadion; Glued laminated wood; girder; framework; timber frame knee; winter stadium Available at various departments of the ČVUT.
Dřevěná konstrukce zastřešení zimního stadionu

Diplomová práce je zaměřena na návrh nosných prvků a vybraných detailů dřevěné konstrukce zastřešení zimního stadionu. Zimní stadion se bude nacházet ve městě Písek v jižních Čechách. Hlavním nosným ...

Kuklíková Anna; Jan Machovec; Šťastný Radek
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Systém řízení BOZP ve stavebním projektu
Polák Karel; Martin Zeidler; Krov Lubomír
2020 -
Tato diplomová práce pojednává o problematice zajišťování a řízení požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v systému dodávek stavebních projektů. V úvodní části práce jsou rozebrány české legislativní požadavky na BOZP ve stavitelství, jednotlivé osoby dodavatelského řetězce, jejich vzájemné vazby a povinnosti z nich vyplývající. Dále se zabývá současným stavem problematiky BOZP na stavbách v ČR, zamýšlí se nad důvody, které stojí za nízkou kvalitou pracovního prostředí a hledá možnosti jak pracovního prostředí a bezpečnost na českých stavbách zlepšit. V závěru porovnává českou praxi se stavební praxí v Japonsku.This master‘s thesis deals with the issue of ensuring and managing occupational health and safety requirements in the construction project‘s delivery system. In the first part, it analyzes Czech legislation requirements on occupational H&S in the construction industry, individual entities of the delivery supply chain, their professional relations, and obligations. It also deals with the current condition of occupational H&S on Czech construction projects, reflects on the reasons behind the low quality of the working environment and seek possible ways to improve the situation overall. In its last part, it compares Czech practice with H&S practice on the Japanese construction project. Keywords: Bezpečnost; stavitelství; BOZP; dodavatelský systém; legislativa; zadavatel; zhotovitel; zaměstnavatel; zaměstnanec; pracovní prostředí; Safety; Construction; H&S; Delivery System; Legislation; Client; Contractor; Employer; Employee; Work Environment Available at various departments of the ČVUT.
Systém řízení BOZP ve stavebním projektu

Tato diplomová práce pojednává o problematice zajišťování a řízení požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v systému dodávek stavebních projektů. V úvodní části práce jsou rozebrány české ...

Polák Karel; Martin Zeidler; Krov Lubomír
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Bytový dům
Kuklíková Anna; Miroslav Mařík; Brandejs Radek
2020 -
Úkolem mé diplomové práce je zpracovat návrh nosné konstrukce bytového domu. Ve svém návrhu domu se budu snažit využít co nejvíce dřevěných prvků. Bytový dům se skládá ze čtyř nadzemních podlaží. Podzemní podlaží se nevyskytuje. První nadzemní podlaží včetně stropu je navrženo z monolitického železobetonu. Zbylá tři patra jsou navržena ze dřeva. Jako konstrukční systém byl využit lehký skelet. Vnitřní opláštění je navrženo pomocí sádrovláknitých desek Fermacell. Na vnější opláštění jsou použity dřevovláknité desky Steico. Stropy 2. a 3. NP jsou navrženy spřažené dřevobetonové. Nosnou konstrukci stropu posledního patra tvoří dřevěný vazník, na kterém je zavěšen podhled. Dům je založen na základových pasech z prostého betonu. Střešní konstrukce je tvořena dřevěnými vazníky se skládanou betonovou krytinou. Hlavní část střechy je obdélníkového půdorysu. Vedlejší obdélníkový přístavek nad schodištěm je napojen do hlavní části střechy. Diplomová práce obsahuje tři části. Technickou zprávu, statický výpočet a výkresovou dokumentaci. Veškeré provedené výpočty jsou v souladu s evropskými normami zavedenými do soustavy českých norem ČSN EN.The aim of my thesis is to develop a proposal of a supporting structure of a residential building. In my proposal I will try to use as many wooden items as possible. The residential building consists of four flours. There is no basement. Ground floor including the ceiling is made from reinforced concrete. The remaining three floors are made of wood. Light frame was used as a construction system. Inner facade is designed with gypsum fibre boards Fermacell. Outer facade is made from wooden fibre boards Steico. Ceilings of the second and third floor are designed as coupled wood-concrete ceilings. The supporting structure of the last floor is made of a wooden truss on which hangs the soffit. The house is based on foundation strips of plain concrete. The roof construction consists of wooden trusses with layered concrete pantiles. Main part of the roof has rectangular floor projection. Side rectangular annex over the staircase is connected to the main part of the roof. The work consists of three parts: a technical report, static calculations and project documentation. All performed calculations are in accordance with European standards established within Czech standard system ČSN EN. Keywords: Dřevo; dřevostavba; vazníkový krov; bytový dům; spřažené dřevobetonové stropy; Fermacell; Steico; Wood; wooden structure; Belgian truss; residential building; wood-concrete ceilings; Fermacell; Steico Available at various departments of the ČVUT.
Bytový dům

Úkolem mé diplomové práce je zpracovat návrh nosné konstrukce bytového domu. Ve svém návrhu domu se budu snažit využít co nejvíce dřevěných prvků. Bytový dům se skládá ze čtyř nadzemních podlaží. ...

Kuklíková Anna; Miroslav Mařík; Brandejs Radek
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Problematika vícepodlažních dřevostaveb
Procházka Michal; Antonín Tomeček; Stodůlka Michal
2020 -
Diplomová práce srovnává ekonomické a environmentální výhody a nevýhody vícepodlažních dřevěných budov ve srovnání s běžnými stavebními materiály. Posouzení je založeno na důkladném přezkoumání dřevěných stavebních systémů a na podrobném popisu technologie prefabrikovaných dřevěných panelů. Vzhledem k problému udržitelnosti ve stavebnictví je třeba zavést alternativní metody, které jsou ekonomicky proveditelné. Dřevěné rámové panely a panely CLT jsou představeny jako možné alternativy k masivním vícepodlažním budovám. Environmentální ukazatele a náklady se vypočítávají a porovnávají konvenční skladby a dřevěné rámové panely na metr čtvereční. Tyto ukazatele jsou škálovány na celý objem budovy modelu, kde se také bere v úvahu logistika a doba realizace. Tam, kde to připadalo v úvahu, byl navíc zvážen recyklační potenciál stavebních materiálů. Výsledky této studie ukazují, že dřevěné konstrukce poskytují ekonomickou výhodu díky kratší době provádění, vyššímu recyklačnímu potenciálu a celkově nižšímu dopadu na životní prostředí na základě zvažovaných ukazatelů. Vzhledem k omezené dostupnosti spolehlivých údajů a velké rozmanitosti stavebních materiálů vyžaduje přesvědčivé posouzení masivních staveb oproti dřevostavbám, o které se v tato studie pokouší, další výzkum.The diploma thesis comparatively assesses economic and environmental advantages and disadvantages of multi-storey wooden buildings compared to common building materials. The assessment is based on a thorough review of wooden building construction systems and a detailed description of prefabricated wooden panel technology. Given the sustainability problem in the building industry alternative methods have to be established that are feasible economically. Wooden frame panels and CLT panels are introduced as possible alternatives to massive multi-story buildings. Environmental indicators and costs are calculated and compared across different massive building materials and wooden panels per square meter. These indicators are scaled to the entire volume of the model building where logistics and execution time are also considered. Additionally, recycling potential of construction materials was considered where applicable. Results of this study show that wooden constructions provide an economic advantage due to lower execution time, higher recycling potential, and overall lower environmental impact based on considered indicators. Given the limited availability of reliable data on the large variety of building materials a conclusive assessment of massive constructions versus wooden buildings attempted in this study requires further research. Keywords: Dřevostavba; environmentální dopad; recyklace; trvale udržitelný rozvoj; ekonomika; prefabrikace; Wooden building; environmental impact; recycling; sustainable development; economics; prefabrication Available at various departments of the ČVUT.
Problematika vícepodlažních dřevostaveb

Diplomová práce srovnává ekonomické a environmentální výhody a nevýhody vícepodlažních dřevěných budov ve srovnání s běžnými stavebními materiály. Posouzení je založeno na důkladném přezkoumání ...

Procházka Michal; Antonín Tomeček; Stodůlka Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Administrativní budova
Kuklíková Anna; Václav Sulek; Brandejs Radek
2020 -
Cílem diplomové práce je navrhnout administrativní budovu. Půdorysné rozměry jsou 25,44 x 20,46 m. Objekt je řešen jako těžký dřevěný skelet z lepeného lamelového dřeva. Budova je podsklepená a má čtyři nadzemní podlaží. Práce obsahuje technickou zprávu, statický výpočet a výkresovou dokumentaci včetně vybraných detailů.The aim of the diploma thesis is to design the office building. Ground dimensions are 25,44 x 20,46 m. The object is designed as a heavy wooden frame using glued laminate timber. The building has a basement and four floors. The thesis contains the technical report, the static design and the drawing documentation including selected details. Keywords: Administrativní budova; dřevostavba; těžký dřevěný skelet; lepené lamelové dřevo; Office building; timber construction; heavy wooden frame; glued laminated timber Available at various departments of the ČVUT.
Administrativní budova

Cílem diplomové práce je navrhnout administrativní budovu. Půdorysné rozměry jsou 25,44 x 20,46 m. Objekt je řešen jako těžký dřevěný skelet z lepeného lamelového dřeva. Budova je podsklepená a má ...

Kuklíková Anna; Václav Sulek; Brandejs Radek
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Stavebně technologický projekt - Novostavba Pavilonu fakulty tropického zemědělství ČZU
Váchal Tomáš; Vendula Beranová; Krupa Matěj
2020 -
Stavebně technologický projekt - Novostavba Pavilonu fakulty tropického zemědělství ČZU. Posouzení předané projektové dokumentace. Řešení prostorové, časové a technologické struktury. Návrh zařízení staveniště. Technologický postup prací. Doprovodná technická zpráva. Multikriteriální analýza hydroizolace spodní stavby.Construction documents revision along with its complementation, if necessary; space, technology and time structure of the complex construction process, site facilities proposal, technological process, an accompanying technology report with comments about the solution. Multicriterial analysis of waterproofing of substructure Keywords: Stavebně technologický projekt; harmonogram prací; zařízení staveniště; technologický postup; multikriteriální analýza; construction technology project; construction timeline; site facilities; technology process; multicriterial analysis Available at various departments of the ČVUT.
Stavebně technologický projekt - Novostavba Pavilonu fakulty tropického zemědělství ČZU

Stavebně technologický projekt - Novostavba Pavilonu fakulty tropického zemědělství ČZU. Posouzení předané projektové dokumentace. Řešení prostorové, časové a technologické struktury. Návrh zařízení ...

Váchal Tomáš; Vendula Beranová; Krupa Matěj
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Provádění dlažeb za pomoci robotického systému
Usmanov Vjačeslav; Patrik Rienessl; Šafrata Pavel
2020 -
Tato diplomová práce se zabývá prováděním dláždění za pomocí robotického systému. V práci je obsažena rešerše aktuálního stavu využívání robotů k dláždění. Pokračuje popisem Průmyslu 4.0 a problematikou zavedení Stavebnictví 4.0. Dále obsahuje ukazatele, ze kterých je zřejmá nutnost posunout stavebnictví k automatizovaným systémům. Poté byl zpracován modelovaný pracovní postup robotického systému provádějícího pokládku dlažby. V praktické části byla část tohoto pracovního postupu demonstrována a nakonec došlo k multikriteriálnímu porovnání robotického systému s lidským pracovníkem.This diploma thesis deals with tiling works thanks to the help of robotic system. The thesis contains a review of the current state of the use of robots for tiling works. It continues with the description of Industry 4.0 and the issue of implementation of Construction 4.0. It also contains indicators that indicate the need to move the construction industry to automated systems. Then the modelled workflow of the robotic system laying tiles was worked out. In the practical part a part of this workflow was demonstrated, and in the end, there was a multicriterial compared of the robotic system with a human worker. Keywords: dláždění; dlaždice; robot; robotický systém; technologie; technika; průmysl 4.0; tiling working; tile; robot; robotic system; technique; technology; industry 4.0 Available at various departments of the ČVUT.
Provádění dlažeb za pomoci robotického systému

Tato diplomová práce se zabývá prováděním dláždění za pomocí robotického systému. V práci je obsažena rešerše aktuálního stavu využívání robotů k dláždění. Pokračuje popisem Průmyslu 4.0 a ...

Usmanov Vjačeslav; Patrik Rienessl; Šafrata Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Mrazuvzdornost hliněných omítek stabilizovaných polymery
Procházka Michal; Michal Seidl; Kočí Václav
2020 -
Diplomová práce se věnuje zkoušce mrazuvzdornosti venkovních hliněných omítek stabilizovaných polymery. V rámci práce je zpracována celková rešerše problematiky hliněných omítek včetně laboratorního zkoumání, zda jsou takto stabilizované omítky mrazuvzdorné.This diploma thesis studies frost resistance in outdoor clay plaster stabilized by polymers. In this thesis, we review literature related to clay plastering and experimentally examine whether clay plaster stabilized with polymers is indeed frost resistant. Keywords: jíl; písek; prach; polymer; hliněné omítky; stabilizace; mrazuvzdornost; clay; sand; dust; polymer; clay plaster; stabilization; frost-resistance Available at various departments of the ČVUT.
Mrazuvzdornost hliněných omítek stabilizovaných polymery

Diplomová práce se věnuje zkoušce mrazuvzdornosti venkovních hliněných omítek stabilizovaných polymery. V rámci práce je zpracována celková rešerše problematiky hliněných omítek včetně laboratorního ...

Procházka Michal; Michal Seidl; Kočí Václav
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Kontaktní zateplovací systém s využitím 3D tisku
Kovářík Michal; Martin Trhan; Matička Jan
2020 -
Tato diplomová práce se zabývá možností využití technologie 3D tisku k výrobě tepelně izolačních panelů určených ke kontaktnímu zateplování budov. Důraz je kladen na stavby se zakřivenou fasádou, objevující se stále častěji v moderní architektuře. Práce je složena z teoretické částí, která obsahuje rešerši na technologie 3D tisku a úlohu této technologie při vývoji stavebnictví do budoucna. Práce je zaměřena především na nejrozšířenější technologie 3D tisku plastů. Dále práce obsahuje rešerši na kontaktní zateplovací systémy a jeho alternativy využívané k tepelé izolaci zakřivených fasád budov. Druhá část práce obsahuje koncepční návrh tepelně izolačního panelu, výběr vhodné technologie k jeho výrobě a materiálové řešení panelu. Praktickou částí práce je návrh a výroba prototypu tohoto panelu na 3D tiskárně a následné provedení zkoušek tepelně – izolačních vlastností vzorků a vyhodnocení získaných dat.This thesis deals with the possibility of using 3D printing technology for the production of thermal insulation panels intended for contact thermal insulation of buildings. Emphasis is placed on buildings with a curved façade that are becoming more and more frequent in modern architecture. Theoretical part of the thesis includes a research on 3D printing technology and the role of this technology in the development of the construction industry in the future. The work is focused on the most widespread 3D printing technology of plastic. Furthermore, the thesis contains a research for contact thermal insulation systems and its alternatives used for the thermal insulation of curved facades. The second part contains conceptual design of thermal insulation panel, selection of suitable technology for its production and material solution of the panel. The practical part contains the design and production of a prototype of the panel on a 3D printer, testing the thermal properties of created samples and evaluation of the obtained data. Keywords: Kontaktní zateplovací systém; tepelná izolace; 3D tisk; plast; zakřivená fasáda; Contact thermal insulation system; thermal insulation; 3D printing; plastic; curved façade Available at various departments of the ČVUT.
Kontaktní zateplovací systém s využitím 3D tisku

Tato diplomová práce se zabývá možností využití technologie 3D tisku k výrobě tepelně izolačních panelů určených ke kontaktnímu zateplování budov. Důraz je kladen na stavby se zakřivenou fasádou, ...

Kovářík Michal; Martin Trhan; Matička Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Analýza únosnosti ACB vozovek s využitím syntetických vláknitých výztuží
Konvalinka Adam; Martin Krůta; Melichar Tomáš
2020 -
Diplomová práce je zaměřena na vlastnosti asfaltocementového kompozitu (ACB) s rozdílnými typy syntetických výztuží. Předmětem řešení teoretické části je představení jednotlivých typů syntetických vláknitých výztuží a nastínění problematiky využití syntetických vláken v betonu. V praktické části se práce zaměřuje na návrh jednotlivých cementových směsí, výrobu vzorků, měření pevností a tekutosti. V závěru práce dochází k porovnání naměřených hodnot pevností v tahu za ohybu a v prostém tlaku s následným vyhodnocením nejlepších cementových směsí z hlediska pevnosti.The thesis is focused on the properties of Asphalt and cement composite (ACC) with different types of synthetic reinforcement. The subject of the solution of the theoretical part is to introduce individual types of syntehtic fiber reinforcement and outline the issue of the use of synthetic fibers in concrete. The practical part focuses on the design of individual cement mixtures, sample production, strength and flow measurement. At the end of the work there is a comparison of the measured values of flexural tensile and simple compression strength with subsequent evaluation of the best cement mixtures in terms of strength. Keywords: asfaltocementový kompozit; beton; syntetická vlákna; vláknitá výztuž; asphalt and cement composite; concrete; synthetic fibers; fiber reinforcement Available at various departments of the ČVUT.
Analýza únosnosti ACB vozovek s využitím syntetických vláknitých výztuží

Diplomová práce je zaměřena na vlastnosti asfaltocementového kompozitu (ACB) s rozdílnými typy syntetických výztuží. Předmětem řešení teoretické části je představení jednotlivých typů syntetických ...

Konvalinka Adam; Martin Krůta; Melichar Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases