Number of found documents: 145
Published from to

Metodický návod pro hospodaření ve zranitelných oblastech
Klír, Jan; Kozlovská, Lada; Haberle, Jan; Mühlbachová, Gabriela
2016 - Czech
Metodika popisuje aktuální opatření pro ochranu vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů ve zranitelných oblastech České republiky. V metodice jsou přehledně popsány jednotlivé požadavky 4. akčního programu nitrátové směrnice pro období 2016–2020, schváleného vládou ČR za účelem omezení ztrát dusíku vyplavením dusičnanů do povrchových a podzemních vod, snížení rizika eutrofizace povrchových vod i omezení transmise dusičnanů do okolních států vodami odtékajícími z území České republiky. Cílem je tedy snížit znečištění vod dusíkatými látkami pocházejícími ze zemědělství, jež má za následek ohrožení lidského zdraví, poškození zdrojů obživy, narušení vodních ekosystémů, škody na přírodních hodnotách nebo ohrožení oprávněného používání vod. Součástí publikace jsou i odkazy na vybrané odborné publikace a související předpisy. The methodology describes measures for protection of waters against pollution caused by nitrates from agricultural sources in vulnerable zones of the Czech Republic. The methodology clearly describes individual requirements of the 4th Action Programme of the Nitrates Directive for the period 2016–2020 as adapted by CR government for reduction of nitrogen losses by nitrates leaching into surface water and groundwater, reduction of surface water eutrophication and reduction of nitrates transmission to the neighboring countries in waters flowing from the territory of the Czech Republic. The aim is to reduce water pollution from nitrogen compounds from agricultural sources into the aquatic environment, the results of which are such as to cause hazards to human health, harm to living resources and to aquatic ecosystems, damage to amenities or interference with other legitimate uses of water. The publication also includes links to selected technical publications and related legislation. Keywords: zranitelné oblasti; akční program; vulnerable zones; action programme; zemědělství; ochrana vody proti znečištění; dusičnany Available in a digital repository NRGL
Metodický návod pro hospodaření ve zranitelných oblastech

Metodika popisuje aktuální opatření pro ochranu vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů ve zranitelných oblastech České republiky. V metodice jsou přehledně popsány jednotlivé požadavky ...

Klír, Jan; Kozlovská, Lada; Haberle, Jan; Mühlbachová, Gabriela
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2016

Virová čárkovitá mozaika pšenice: Choroba s narůstajícím významem
Kumar, Jiban; Slavíková, Lucie; Chalupníková, Jana
2016 - Czech
Virová čárkovitá mozaika pšenice způsobená WSMV - Wheat streak mosaic virus je závažná choroba obilnin, zájmena pšenice. Mezi typické příznaky patří chlorotické čárkovité mozaiky listu, které nekrotizují a postupně dochází k vysychání od špiček listu. Napadené rostliny vytvářejí menší počet odnoží a často také sterilní klasy. WSMV přenáší roztoč Aceria tosichella a v menší míře, cca do 1,5 % z celkových nákaz, je přenášen osivem. WSMV byl poprvé identifikován v ČR v osmdesátých letech Dr. Vackem. Výskyt tohoto viru v posledních letech narůstá a byl zaznamenán plošný výskyt v několika porostech pšenice na různých místech ČR. Tato metodika shrnuje současné poznatky o WSMV a jeho vektoru, včetně výskytu a možnostech ochranných opatření vůči této chorobě. Wheat streak mosaic virus (WSMV) causes serious disease in cereal crops, particularly in wheat. The main symptoms caused by WSMV include chlorotic streak mosaic on leaf, which become necrotic and gradually dry form the top of the leaf. In severe infection plant stunting and spike become sterile. WSMV is transmitted by cereal curl mite Aceria tosichella, and in low level (up to 1.5%) also transmitted by seeds. WSMV was detected in first time in the former Czechoslovakia in early eighties. The incidence of the virus in recent years is growing in the Czech Republic and even severe occurrence and wide distribution in some wheat fields in different regions of the country was determinated. This methodology put together recent knowledge of WSMV and its vector, including the incidence and possibilities of control cereal crops against the virus. Keywords: WSMV; Aceria Tosichella; WSMV; Aceria Tosichella; pšenice Available in a digital repository NRGL
Virová čárkovitá mozaika pšenice: Choroba s narůstajícím významem

Virová čárkovitá mozaika pšenice způsobená WSMV - Wheat streak mosaic virus je závažná choroba obilnin, zájmena pšenice. Mezi typické příznaky patří chlorotické čárkovité mozaiky listu, které ...

Kumar, Jiban; Slavíková, Lucie; Chalupníková, Jana
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2016

Konzervační přípravek pro silážování nadměrně vlhkých rostlin určených pro výrobu bioplynu
Usťak, Sergej; Muňoz, Jakub; Jambor, Václav
2016 - Czech
Cílem metodiky je poskytnout zemědělcům, zemědělským poradcům, provozovatelům zemědělských bioplynových stanic, pracovníkům ve výzkumu a zemědělském školství a rovněž i všem ostatním zájemcům o pěstování a zpracování zemědělské biomasy jako obnovitelného zdroje surovin a energie základní informace o novém konzervačním přípravku pro silážování nadměrně vlhkých rostlin určených pro výrobu bioplynu. Publikace referuje o vývoji a ověření nového konzervačního přípravku pro silážování fytomasy určené pro výrobu bioplynu, zejména nadměrně vlhkých rostlin. Jeho využití v praxi může zajistit ekonomicky efektivní snížení ztrát organické sušiny, zvýšení kvality siláží a rovněž navýšení produkce bioplynu. The methodology objective is to provide to farmers, agricultural consultants, operators of agricultural biogas plants, workers in research and agricultural education as well as all other interested parties on agricultural biomass cropping and processing as a renewable source of raw materials and energy, the basic information about a new preservative for ensilage of excessively wet plants intended for biogas production. The publication reports on the development and testing of a new preservative for phytomass ensilage destined for biogas production, especially of excessively wet plants. Its use in practice can provide a cost-effective reduction of organic wet matter losses, increase silage quality and also increase the production of biogas. Keywords: silážování; konzervanty pro nadměrně vlhké rostliny; výtěžnost metanu; ensilage; preservatives for excessively wet plants; methane yield; krmné plodiny; biopaliva Available in a digital repository NRGL
Konzervační přípravek pro silážování nadměrně vlhkých rostlin určených pro výrobu bioplynu

Cílem metodiky je poskytnout zemědělcům, zemědělským poradcům, provozovatelům zemědělských bioplynových stanic, pracovníkům ve výzkumu a zemědělském školství a rovněž i všem ostatním zájemcům o ...

Usťak, Sergej; Muňoz, Jakub; Jambor, Václav
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2016

Konzervační přípravek pro silážování nadměrně suchých rostlin určených pro výrobu bioplynu
Usťak, Sergej; Jambor, Václav
2016 - Czech
Cílem metodiky je poskytnout zemědělcům, zemědělským poradcům, provozovatelům zemědělských bioplynových stanic, pracovníkům ve výzkumu a zemědělském školství a rovněž i všem ostatním zájemcům o pěstování a zpracování zemědělské biomasy jako obnovitelného zdroje surovin a energie základní informace o novém konzervačním přípravku pro silážování nadměrně suchých rostlin určených pro výrobu bioplynu. Publikace referuje o vývoji a ověření nového konzervačního přípravku pro silážování fytomasy určené pro výrobu bioplynu, zejména nadměrně suchých rostlin. Jeho využití v praxi může zajistit ekonomicky efektivní snížení ztrát organické sušiny, zvýšení kvality siláží a rovněž navýšení produkce bioplynu. The methodology objective is to provide to farmers, agricultural consultants, operators of agricultural biogas plants, workers in research and agricultural education as well as all other interested parties on agricultural biomass cropping and processing as a renewable source of raw materials and energy, the basic information about a new preservative for ensilage of excessively dry plants intended for biogas production. The publication reports on the development and testing of a new preservative for phytomass ensilage destined for biogas production, especially of excessively dry plants. Its use in practice can provide a cost-effective reduction of organic dry matter losses, increase silage quality and also increase the production of biogas. Keywords: silážování; konzervanty pro nadměrně suché rostliny; výtěžnost metanu; ensilage; preservaties for excessively dry plants; methane yield; krmné plodiny; biopaliva Available in a digital repository NRGL
Konzervační přípravek pro silážování nadměrně suchých rostlin určených pro výrobu bioplynu

Cílem metodiky je poskytnout zemědělcům, zemědělským poradcům, provozovatelům zemědělských bioplynových stanic, pracovníkům ve výzkumu a zemědělském školství a rovněž i všem ostatním zájemcům o ...

Usťak, Sergej; Jambor, Václav
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2016

Výživa a hnojení ekologických výsadeb jabloní
Kurešová, Gabriela; Mézsáros, Martin; Raimanová, Ivana; Neumannová, Adéla
2016 - Czech
Metodika představuje ucelený návod pro výživu a hnojení jádrovin se zaměřením na ekologickou produkci. Zároveň představuje nově vyvinutá speciální hnojiva využitelná jak pro listovou výživu, tak pro fertigaci. The methodology is a comprehensive guide for pome fruit nutrition and fertilization focusing on organic production. It also represents a newly developed special fertilizers usable for foliar application and fertigation. Keywords: listové hnojivo; fertigace; jabloň; foliar fertilizer; fertigation; apple tree; jádrové ovoce; alternativní zemědělství; hnojiva Available in a digital repository NRGL
Výživa a hnojení ekologických výsadeb jabloní

Metodika představuje ucelený návod pro výživu a hnojení jádrovin se zaměřením na ekologickou produkci. Zároveň představuje nově vyvinutá speciální hnojiva využitelná jak pro listovou výživu, tak pro ...

Kurešová, Gabriela; Mézsáros, Martin; Raimanová, Ivana; Neumannová, Adéla
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2016

Metodika konzervace starých krajových odrůd bylinných zemědělských plodin
Holubec, Vojtěch; Dušek, Karel; Dušková, Elena; Doležalová, Ivana; Hýbl, Miroslav; Kopecký, Pavel; Smékalová, Kateřina; Stavělíková, Helena
2015 - Czech
Cílem metodiky je doporučení managementu základních pěstebních opatření u krajových odrůd bylinných plodin v „on farm“ výsadbách. Jedná se o materiály, které byly sebrány při terénních exkurzích a starých expedicích s účastí autorů projektu nebo shromážděny z genofondových kolekcí. Tyto materiály mají kulturně historickou hodnotu a representují staré zvyky a národní identitu obyvatel na území ČR. Byly vybrány zástupci starých krajových odrůd jako modelové za následující skupiny plodin: Obilniny, luskoviny, zeleniny, kořeninové a léčivé rostliny. The methodic handbook recommends management of basic cultivation practices for landraces of herbaceous crops in „on farm“ plantations. The materials were collected during field excursions of authors or gathered from germplasm collections. These materials have cultural-historical value and represent old habits and national identity of Czech inhabitants. Representative landraces were sellected for crop groups: Cereals, legumes, vegetables, condiments and medicinal plants. Keywords: krajové formy; staré odrůdy; bylinné kultury; mapování; landraces; obsolete cultivars; herbaceous cultures; germplasm; mapping; conservation; genofond; konzervace Available in a digital repository NRGL
Metodika konzervace starých krajových odrůd bylinných zemědělských plodin

Cílem metodiky je doporučení managementu základních pěstebních opatření u krajových odrůd bylinných plodin v „on farm“ výsadbách. Jedná se o materiály, které byly sebrány při terénních exkurzích a ...

Holubec, Vojtěch; Dušek, Karel; Dušková, Elena; Doležalová, Ivana; Hýbl, Miroslav; Kopecký, Pavel; Smékalová, Kateřina; Stavělíková, Helena
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2015

Metodika pro hodnocení rezistence škůdců k zoocidům pomocí biologických metod a antirezistentní strategie pro zabránění výskytu rezistence
Kocourek, František; Stará, Jitka; Zichová, Tereza; Hubert, Jan; Nesvorná, Marta
2015 - Czech
Předkládaná metodika obsahuje popis biologických metod pro hodnocení rezistence škůdců k zoocidům zpracované podle světových standardů. Metodiky jsou ověřeny na případových studiích škůdců, u kterých je rezistence k insekticidům prokázána nebo je vysoké riziku selekce rezistence na území ČR, kterými jsou blýskáček řepkový, mandelinka bramborová, krytonosec šešulový, dřepčík olejkový a obaleč jablečný. Metodika dále obsahuje přehled obecných zásad řízení hmyzí rezistence a návrhy na antirezistentní strategie pro druhy škůdců, pro něž byly provedeny případové studie. Metody hodnocení rezistence jsou využitelné pro monitoring rezistence jak orgány státní správy, tak dalšími organizacemi. Doporučení uváděná v antirezistentních strategiích jsou využitelná pro řízení ochrany proti škůdcům u pěstitelů řepky, brambor a jablek. The methodology contains description of biological methods for evaluation of pest resistance to zoocides arranged according to world standards. The methods are verified on case studies on pests with proved resistance to insecticides or with high risk of selection of resistance in Czechia, as pollen beetle, Colorado potato beetle, cabbage seedpod weevil, cabbage stem flea beetle and codling moth. The methodology contains survey of basic principles of insect resistance management and proposals of antiresistant strategies for pest mentioned in the case studies. The methods for evaluation of resistance are utilized for resistance monitoring performed by state administration or other organisations. Recommendations given in antiresistant strategies are utilized for pest management in winter rape, potatoes and apples. Keywords: rezistence škůdců k pesticidům; blýskáček řepkový; mandelinka bramborová; krytonosec šešulový; dřepčík olejkový; obaleč jablečný; resistance of pests to insecticides; pollen beatle; Colorado potato beetle; cabbage seedpod weevil; cabbage stem flea beetle; codling moth Available in a digital repository NRGL
Metodika pro hodnocení rezistence škůdců k zoocidům pomocí biologických metod a antirezistentní strategie pro zabránění výskytu rezistence

Předkládaná metodika obsahuje popis biologických metod pro hodnocení rezistence škůdců k zoocidům zpracované podle světových standardů. Metodiky jsou ověřeny na případových studiích škůdců, u kterých ...

Kocourek, František; Stará, Jitka; Zichová, Tereza; Hubert, Jan; Nesvorná, Marta
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2015

Použití přípravků s obsahem draselného kolagenního hydrolyzátu v ekologickém i konvenčním zemědělství
Kurešová, Gabriela; Raimanová, Ivana; Trčková, Marie
2015 - Czech
Metodika představuje ucelenou řadu přípravků s obsahem draselného kolagenního hydrolyzátu, které jsou určeny k použití v ekologickém i konvenčním zemědělství. Současně poskytuje základní informace o jejich racionálním použití v listové výživě. Nové přípravky byly vyvinuty ve spolupráci VÚRV, v.v.i. a Siga, a.s. Methodology represents a comprehensive range of products containing potassium collagen hydrolyzate, which are intended to be used in organic and conventional agriculture. It also provides basic information about the rational use of foliar nutrition. The new products were developed in cooperation VÚRV, v.v.i. and Siga, a.s. Keywords: listová hnojiva; kolagenní hydrolyzát; foliar fertilizers; collagen hydrolyzate; alternativní zemědělství Available in a digital repository NRGL
Použití přípravků s obsahem draselného kolagenního hydrolyzátu v ekologickém i konvenčním zemědělství

Metodika představuje ucelenou řadu přípravků s obsahem draselného kolagenního hydrolyzátu, které jsou určeny k použití v ekologickém i konvenčním zemědělství. Současně poskytuje základní informace o ...

Kurešová, Gabriela; Raimanová, Ivana; Trčková, Marie
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2015

Možnosti využití hydrotermálně upravených bioodpadů pro čištění vod a vzduchu
Usťak, Sergej; Muňoz, Jakub; Usťaková, Marie
2015 - Czech
Cílem metodiky je poskytnout zemědělcům, zemědělským poradcům, majitelům a provozovatelům bioplynových stanic, původcům a zpracovatelům bioodpadů, odborníkům v oblasti meliorací a rekultivací, investorům a dalším zájemcům o dotčenou problematiku základní informace o možnosti využití hydrotermálně upravených bioodpadů, zejména hydrotermálně upravených zbytků po anaerobní fermentaci, pro čištění vod a vzduchu. V úvodu metodika poskytuje základní přehled literárních informací ohledně uhlí podobných hmot, způsobech jejich přípravy, zejména způsobu hydrotermální karbonizace, základních vlastností, možností a perspektiv aplikace v praxi. Dále metodika popisuje vlastní výsledky získané v průběhu řešení výzkumného projektu využitelné v praxi a poskytuje jejich agrochemické, ekologické a ekonomické hodnocení v případě aplikace na půdu. Na závěr uvádí přehled potenciálu uplatnění a hlavních možností využití nových přípravků na bázi hydrotermálně upravených zbytků jako základní složky náplně biofiltrů pro čištění vod a vzduchu. The aim of the methodology is to provide to farmers, agricultural consultants, biogas plants owners and operators, originators and processors of biowaste, experts in the field of reclamation and recultivation, investors and other interested parties on issues concerned with the basic information on the use of hydrothermally treated biowaste, especially hydrothermally treated residues from anaerobic fermentation for water and air cleaning. In the introduction, the methodology provides a basic overview on literature regarding to coal similar materials, methods for their preparation, especially the way of hydrothermal carbonization, its basic characteristics and its possibilities and perspectives of application in practice. Furthermore, the methodology describes the actual results obtained during the research project usable in practice and provides their agrochemical, environmental and economic evaluation in the case of application at soils. At the end summarizes the main potential applications and uses of new products based on hydrothermally modified residues as essential components of the filter medium for water and air cleaning. Keywords: hydrotermálně upravené bioodpady; biouhel; hydrouhel; zbytky po anaerobní fermentaci; digestát BPS; kaly ČOV; biofiltry; čištění vody; čištění vzduchu; hydrothermally treated biowastes; residues from anaerobic fermentation; BGP digestate; sewage treatment plants; biofilters; water cleaning; air cleaning; anaerobní čištění odpadních vod; kalové hospodářství; znečištění vzduchu Available in a digital repository NRGL
Možnosti využití hydrotermálně upravených bioodpadů pro čištění vod a vzduchu

Cílem metodiky je poskytnout zemědělcům, zemědělským poradcům, majitelům a provozovatelům bioplynových stanic, původcům a zpracovatelům bioodpadů, odborníkům v oblasti meliorací a rekultivací, ...

Usťak, Sergej; Muňoz, Jakub; Usťaková, Marie
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2015

Výroční zpráva Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. 2014
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
2015 - Czech
Keywords: rostlinná výroba; vědecké instituce Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. 2014

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases