Number of found documents: 230122
Published from to

Péče a stanovování cílů v rodině pečující o mentálně postižené dítě
ŠARŠOVÁ, Nikola; JURNÍČKOVÁ, Pavlína
2019 - Czech
Cílem této práce bylo vypracování případové studie kvalitativního výzkumu. Téma práce je péče a stanovování cílů v rodině pečující o dítě s mentálním postižením. Práce se skládá ze dvou částí a to teoretické a metodologické. V teoretické části se věnuji tématu rodina pečující o dítě s mentálním postižením a popisuji jednotlivé druhy mentálního postižení. Další kapitola se zaměřuje na reakce rodičů na zjištění postižení a zvládání této situace. Dále uvádím, jaké krizové momenty mohou v takové rodině nastat, a také se věnuji oblasti sourozeneckých vztahů. V následující kapitole popisuji bilancování života rodiny, do kterého patří také stres v rodině, budoucnost dítěte, stanovování cílů a také rodinná resilience. V metodologické části píši o tom, kvalitativní výzkum, případová studie, co je cílem práce a jaké jsou výzkumné otázky. Dále popisuji, jaký je výzkumný soubor. Polostrukturovaný rozhovor popisuji jako metodu sběru dat, kterou budu používat, dále kódování jako metodu zpracování dat. Další kapitolou je etika výzkumu a dále následují výsledky výzkumu The main aim of this graduation thesis was develop a case study of a qualitative research. The theme of thesis is balancing and setting the goals in family taking care of child with mental disability. Bachelor thesis consists of two parts and it is theoretical and methodological. Theoretical part is focus on family taking care of child with mental disability and I describe a species of mental disability. The next chapter focus on a reaction of parents when they find out the child is mental disability and coping with this situation. Further I indicate which crisis moments can occur in this family and I write about sibling relationships. In the following chapter I describe balancing of family life, where belongs stress in family, future of child, setting the goals and family resilience. In methodological part I write what is the qualitative research, case study, what is the main goal of the thesis and what are the research questions. Next I describe research sample. I describe semi-structured interview as a method of data collection, next is coding like a method of data processing. Other chapter is an ethics and results of research. Keywords: mentální postižení; dítě s mentálním postižením; rodina; rodina pečující o dítě s mentálním postižením; sociální práce s lidmi s mentálním postižením; sourozenecké vztahy; stres v rodině; budoucnost dítěte; stanovování cílů; resilience rodiny; případová studie; mental disability; child with mental disability; family; family taking care of child with mental disability; social work with people with mental disability; sibling relationship; stress in family; future of child; setting the goals; resilience of family; case study Available in digital repository of UPOL.
Péče a stanovování cílů v rodině pečující o mentálně postižené dítě

Cílem této práce bylo vypracování případové studie kvalitativního výzkumu. Téma práce je péče a stanovování cílů v rodině pečující o dítě s mentálním postižením. Práce se skládá ze dvou částí a to ...

ŠARŠOVÁ, Nikola; JURNÍČKOVÁ, Pavlína
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Sociální práce v dětských domovech se zaměřením na přípravu dítěte na samostatný život
HANÁK, Jan; DOLEŽEL, Jakub
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá popisem sociální práce s klienty dětských domovů v rámci jejich přípravy pro budoucí samostatný život. Zaměřuje se také na součinnost sociálních pracovníků a vychovatelů v dětském domově. Ve výzkumné části odpovídám na otázku, jakými metodami a v jakých směrech jsou děti v dětských domovech připravovány na život, který je čeká po odchodu z dětského domova. V mé práci využívám kvalitativního výzkumu, který jsem realizoval formou polostrukturovaných rozhovorů. Daná zjištění mohou být užitečná pro různé rozvíjení nových metod práce sociálních pracovníků, kteří působí v dětských domovech. The Bachelor Thesis deals with the description of social work with clients of children's homes as a part of their preparation for their future independent life. It also focuses on the cooperation of social workers and tutors in the children's homes. In the research section, I answer the question, which methods are being used and in which ways children in children's homes are prepared for life after leaving children's homes. In my work I am using qualitative research, which I carry out in the form of semi-structured interviews. The findings may be useful for the development of new methods of work for social workers who work in children's homes. Keywords: dětský domov; klient; sociální práce; sociální pracovník; součinnost; vychovatel; children's home; client; cooperation; tutor; social work; social worker Available in digital repository of UPOL.
Sociální práce v dětských domovech se zaměřením na přípravu dítěte na samostatný život

Bakalářská práce se zabývá popisem sociální práce s klienty dětských domovů v rámci jejich přípravy pro budoucí samostatný život. Zaměřuje se také na součinnost sociálních pracovníků a vychovatelů v ...

HANÁK, Jan; DOLEŽEL, Jakub
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Podpora manželství v rodinách s dětmi v náhradní rodinné péči
MACKOVÁ, Lenka; ŠLECHTOVÁ, Hana
2019 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na potřeby manželství u rodičů, kteří mají svěřené děti v náhradní rodinné péči. Podpora pro pěstounské rodiny je zaměřena především na péči o svěřené dítě. Pokud jsou náhradními rodiči manželé, potřebují také podporu pro svůj vztah. Cílem výzkumného šetření bylo zjistit, jakou podporu by pro své manželství potřebovali pěstounské páry pro své manželství. Konceptuální část definovala hlavní pojmy. Návazný kvalitativní výzkum s pěstounskými páry vysledoval konkrétní možnosti podpory pro jejich manželství. Ty jsem rozdělila do pěti oblastí podle poskytovatele podpory: 1. vnější podpora, 2. podpora manželů navzájem, 3. duchovní podpora, 4. podpora společenství, přátel a blízké rodiny a 5. "bonusová podpora". This bachelor thesis focuses on the needs of marriages in the case of parents with custody of children in alternative family care. The support of foster-parent family above all aims at the care about the entrusted child. Provided that the foster parents are a married couple, they are in need of assistance to their relationship, too. The goal of this explorative research has been to find out the volume of assistance that the foster-parent couples would require for their marriage. The principcipal concepts has been defined in the conceptual part of this work. The consequent qualitative research carried out with foster-parent couples has traced out specific possibilities of assistance concerning their marriage. I have divided them into 5 fields according to the provider of the assistance: 1. External assistance, 2. Mutual assistance between the parents, 3. Spiritual assistance, 4. Assistance of the community, friends and family and 6. "bonus assistance". Keywords: manželství; náhradní rodinná péče; potřeby manželů pro jejich vztah; podpora pěstounských rodin; marriage; substitute family care; spouses' needs for their relationship; support for foster families Available in digital repository of UPOL.
Podpora manželství v rodinách s dětmi v náhradní rodinné péči

Bakalářská práce je zaměřena na potřeby manželství u rodičů, kteří mají svěřené děti v náhradní rodinné péči. Podpora pro pěstounské rodiny je zaměřena především na péči o svěřené dítě. Pokud jsou ...

MACKOVÁ, Lenka; ŠLECHTOVÁ, Hana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Dobrovolnictví v Charitě Zábřeh
KOZÁKOVÁ, Lucie; MATULAYOVÁ, Tatiana
2019 - Czech
Tato bakalářská práce se věnuje dobrovolnictví v organizaci Charita Zábřeh. V této problematice se věnuji zejména činnostmi, které vykonávají dobrovolníci. Také hodnotím spolupráci s organizací, jakou mají dobrovolníci pozici v organizaci a jak je organizačně zajištěna jejich činnost. Také jsem se zabývala oceněním dobrovolníků. Tento výzkum je prováděn dotazníky, které vyplňovali dobrovolníci v charitě. This bachelor thesis deals with volunteering in Charita Zábřeh organization. In this area, I devote myself mainly to activities performed by volunteers. I also evaluate the cooperation with the organization that volunteers have in the organization and how their activities are organized. I also dealt with the award of volunteers. This research is carried out by questionnaires filled in by volunteers in charity. Keywords: Dobrovolnictví; organizace; charita; činnosti; spolupráce; ocenění; dobrovolník; Volunteering; organization; charity; activities; cooperation; appreciation; volunteer Available in digital repository of UPOL.
Dobrovolnictví v Charitě Zábřeh

Tato bakalářská práce se věnuje dobrovolnictví v organizaci Charita Zábřeh. V této problematice se věnuji zejména činnostmi, které vykonávají dobrovolníci. Také hodnotím spolupráci s organizací, jakou ...

KOZÁKOVÁ, Lucie; MATULAYOVÁ, Tatiana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Ošetřovatelská péče u těhotných žen po traumatu
HORVÁTHOVÁ, Andrea; ŠEVČÍKOVÁ, Blažena
2019 - Czech
Cílem přehledové bakalářské práce bylo předložit aktuální dohledané publikované poznatky o ošetřovatelské péči u těhotných žen po traumatu a o psychické zátěži všeobecných sester při poskytování ošetřovatelské péče o těhotné ženy po traumatu. Bylo analyzováno 30 článků. Elektronické články byly vyhledávány v databázích EBSCO, Google Scholar a Medvik. Analýzou elektronických článků bylo zjištěno, že péče o těhotné ženy po traumatu je pro zdravotnický personál velmi náročná, nejen fyzicky, ale i psychicky. Dále také vyplývá, kolik možných komplikací se během traumatu může vyskytnout a jaké je jejich prevence. Studie byly zaměřeny převážně na populaci Spojených států Amerických, a tak ne vždy je možné výsledky použít na populaci jiných zemí, například na Českou republiku. The aim of this bachelor thesis was to present the current published findings on nursing care for pregnant women after trauma and about the mental load of nurses in providing nursing care for pregnant women after trauma. 30 articles were analyzed. Electronic articles were searched in EBSCO, Google Scholar and Medvik databases. Analysis of electronic articles found that care for pregnant women after trauma is very demanding for medical staff, not only physically but also mentally. It also shows how many possible complications may occur during trauma and what is their prevention. The studies were mainly aimed at the United States population, and so the results may not always be applied to the population of other countries, such as the Czech Republic. Keywords: ošetřovatelská péče; těhotenství; první pomoc; trauma; sestra; nursing care; pregnant; first aid; trauma; nurse Available in digital repository of UPOL.
Ošetřovatelská péče u těhotných žen po traumatu

Cílem přehledové bakalářské práce bylo předložit aktuální dohledané publikované poznatky o ošetřovatelské péči u těhotných žen po traumatu a o psychické zátěži všeobecných sester při poskytování ...

HORVÁTHOVÁ, Andrea; ŠEVČÍKOVÁ, Blažena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Přirozeně uspořádané parciální abelovské monoidy
STRUHAŘ, Matěj; KÜHR, Jan; EMANOVSKÝ, Petr
2019 - Czech
Cílem bakalářské práce je shrnutí základních poznatků o parciálních abelovských monoidech s přirozeným uspořádáním, jako jsou například efektové algebry. Object of this bachelor thesis is summary of basic knowledge about naturally ordered partial abelian monoids, for instance effect algebras. Keywords: parciální abelovský monoid; přirozené uspořádání; efektová algebra; MV algebra; homomorfismus; kongruence; Rieszova kongruence; slabá basic algebra; partial abelian monoid; natural order; effect algebra; MV algebra; homomorphism; congruence; Riesz congruence; weak basic algebra Available in digital repository of UPOL.
Přirozeně uspořádané parciální abelovské monoidy

Cílem bakalářské práce je shrnutí základních poznatků o parciálních abelovských monoidech s přirozeným uspořádáním, jako jsou například efektové algebry....

STRUHAŘ, Matěj; KÜHR, Jan; EMANOVSKÝ, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Projekt firemního dobrovolnictví
HAVIAROVÁ, Pavla; JURNÍČKOVÁ, Pavlína
2019 - Czech
Záměrem bakalářské práce je vytvoření a popis projektu firemního dobrovolnictví vybrané komerční organizace. Cílem tohoto projektu je naplánování konkrétní akce, v rámci které se setkají různé generace a tím se prohloubí a posílí vzájemnost mezigeneračních vztahů. Práce je rozdělena na dvě části, které jsou dále členěny do kapitol. Teoretická část se zabývá vysvětlením pojmů spojených s problematikou firemního dobrovolnictví, jako například společenskou odpovědností firem či firemní filantropií a dále objasněním pojmů souvisejících s mezigeneračním učením. V praktické části je potom navrhnut projekt s vybranými klíčovými aktivitami, vhodnými vzhledem k potřebám vybraných generací. The purpose of this thesis is to create and describe project of corporate volunteering in chosen corporation. The aim of this project is to plan an event specificaly designed as a tool for encountering of different generations, which subsequently improves and strenghtens intergenerational relations. The thesis consists of two parts where each part is created by different chapters. The theoretical part deals with explaining terminology associated with problematics of corporate volunteering such as corporate social responsibility or corporate philantrophy as well as claryfying the terminology related to intergenerational learning. The practical part then deals with the designing of particular project that contains activities chosen as suitable considering the needs of the chosen generation. Keywords: dobrovolnictví; firemní dobrovolnictví; generace; mezigenerační učení; projekt; volunteering; corporate volunteering; generation; intergenerational learning; project Available in digital repository of UPOL.
Projekt firemního dobrovolnictví

Záměrem bakalářské práce je vytvoření a popis projektu firemního dobrovolnictví vybrané komerční organizace. Cílem tohoto projektu je naplánování konkrétní akce, v rámci které se setkají různé ...

HAVIAROVÁ, Pavla; JURNÍČKOVÁ, Pavlína
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Optimalizace trajektorie manipulátoru
Zavřel Jan; Patrik Kovář; Vampola Tomáš
2019 -
Tato práce se zabývá optimalizací trajektorie robotického manipulátoru. V první části je zaměřena na řešení kinematické a dynamické úlohy prostorových mechanismů. Následně se zabývá genetickými algoritmy a požadavky na kritéria pro optimalizaci trajektorie manipulátoru. Ve druhé části práce je vyřešena kinematická a dynamická úloha sériového manipulátoru se sférickým zápěstím. Dále je navržena trajektorie se spojitostí druhého řádu, která je následně optimalizována dle navržených kritérií.The work deals with the trajectory optimization of robot manipulator. First part is focused on kinematics and dynamics of 3D mechanisms. Then genetic algorithms and criterions for trajectory optimization are discussed. In the second part there is kinematic and dynamic solution of anthropomorphic robotic arm with a spherical wrist. Then there is second order continuos trajectory designed, which is optimized in accordance with considered criterions. Keywords: manipulátor; inverzní kinematika; trajektorie; Bézierova křivka; prostorový mechanismus; optimalizace; manipulator; inverse kinematics; trajectory; Bézier curve; 3D mechanism; optimization Available at various departments of the ČVUT.
Optimalizace trajektorie manipulátoru

Tato práce se zabývá optimalizací trajektorie robotického manipulátoru. V první části je zaměřena na řešení kinematické a dynamické úlohy prostorových mechanismů. Následně se zabývá genetickými ...

Zavřel Jan; Patrik Kovář; Vampola Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrh a realizace řídicího programu pro dávkovací zařízení
Bušek Jaroslav; Ladislav Červinka; Jura Jakub
2019 -
Bakalářská práce je zaměřena na programování programovatelných logických automatu (PLC) a human machine interface (HMI) panelu dávkovacího zařízení. V rešerši jsou popsány různé, a především průmyslové dávkovací systémy kapalin. Dále je v teoretické části popsána funkce samotného zařízení a rozvaha na senzorové rozšíření stávajícího řídícího systému za účelem prediktivní detekce poruchy. Praktická část se zabývá návrhem a realizací řídícího programu PLC a uživatelského rozhraní HMI.The bachalor thesis is focused on programming programmable logic controler (PLC) and human machine interface (HMI) panel for dosing device. In the research are described various and especially industrial liquid dispense systems. Furthermore the theoretical part describes the function of the device itself and the reflection essay describes the sensor extension of the existing control system for the purpose of predictive fault detection. The practical part deals with design and implementation of control program for PLC and user interface for HMI. Keywords: dávkovací systémy; dávkovač nápojů; diagnostika; FATEK; HMI; PLC; prediktivní detekce poruchy; SCADA; senzorika; údržba; beverage dispenser; diagnostics; dosing systems; FATEK; HMI; maintenance; PLC; predictive fault detection; SCADA; sensors Available at various departments of the ČVUT.
Návrh a realizace řídicího programu pro dávkovací zařízení

Bakalářská práce je zaměřena na programování programovatelných logických automatu (PLC) a human machine interface (HMI) panelu dávkovacího zařízení. V rešerši jsou popsány různé, a především ...

Bušek Jaroslav; Ladislav Červinka; Jura Jakub
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Bilance oxyfuel spalování biomasy ve fluidním kotli
Skopec Pavel; Radim Kochan; Vodička Matěj
2019 -
Tato bakalářská práce se zabývá spalováním biomasy v kotli s bublinkující fluidní vrstvou v oxyfuel a vzduchovém režimu. V první řadě je provedena rešerše na téma biomasy, oxyfuel technologie a fluidního spalování. Následuje stechiometrický výpočet složení a objemů spalin pro oxyfuel i vzduchový režim, který je poté porovnán s experimentálním měřením.This bachelor thesis deals with oxyfuel and air combustion of biomass in fluidized bed boiler. Firstly, the research on biomass, oxyfuel combustion and fluidized bed boilers is done. Then, stoichiometric calculations are performed for both oxyfuel and air combustion. Comparison of stoichiometric calculations and experimental measurement is also shown for both combustion modes. Keywords: biomasa; fluidní kotel; oxyfuel spalování; spalování se vzduchem; stechiometrie spalování; biomass; fluidized bed boiler; oxyfuel combustion; air combustion; stoichiometric calculations Available at various departments of the ČVUT.
Bilance oxyfuel spalování biomasy ve fluidním kotli

Tato bakalářská práce se zabývá spalováním biomasy v kotli s bublinkující fluidní vrstvou v oxyfuel a vzduchovém režimu. V první řadě je provedena rešerše na téma biomasy, oxyfuel technologie a ...

Skopec Pavel; Radim Kochan; Vodička Matěj
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases