Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 501703
Published from to

Normohodinové ohodnocení přístupových panelů Boeing 737 NG v reálných podmínkách
Kála Martin; Marek Žember; Uhrinčko Petr
2020 -
Predmetom diplomovej práce „Normohodinové ohodnocení přístupových panelů v reálných podmínkách“ je vytvorenie databáze, ktorá obsahuje merania časov montáže a demontáže prístupových panelov lietadla. Merania vykonané behom reálnej údržby lietadiel reflektujú vplyv komplikácií vzniknutých behom procesu údržby lietadla a vplyv špecifických prevádzkových faktorov v spoločnosti na proces manipulácie s prístupovými panelmi. Hlavný význam databázy spočíva vo vytvorení aditívnych podkladov pre spresnenie odhadov plánovania pravidelnej údržby lietadiel.The subject of the diploma thesis „Manhour evaluation of access panels in real conditions“ is to create a database which contains measurements of assembly and disassembly times of aircraft access panels. Measurements obtained during real aircraft maintenance reflect the impact of complications arising during the aircraft maintenance process and the impact of specific operational factors in the company on the access panel handling process. The main importance of the database lies in the creation of additive data for the refinement of aircraft maintenance planning estimates. Keywords: údržba lietadiel; plánovanie údržby; databáza; prístupové panely a dvere lietadla; časové merania; aircraft maintenance; maintenance planning; database; aircraft access panels and doors; time measurements Available in digital repository of ČVUT.
Normohodinové ohodnocení přístupových panelů Boeing 737 NG v reálných podmínkách

Predmetom diplomovej práce „Normohodinové ohodnocení přístupových panelů v reálných podmínkách“ je vytvorenie databáze, ktorá obsahuje merania časov montáže a demontáže prístupových panelov lietadla. ...

Kála Martin; Marek Žember; Uhrinčko Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Hodnocení efektivity Apron Safety Teamu na LKPR
Kafková Markéta; Kateřina Povšíková; Havíř Radomír
2020 -
Tato diplomová práce je zaměřena na procesy spojené s fungováním Apron Safety týmu na pražském letišti a také na hodnocení efektivity tohoto týmu. V teoretické části mapuje předpisy související s provozní bezpečností a také bezpečnostní v rámci provozní plochy. V praktické části analyzuje Apron Safety tým na Letišti Praha/Ruzyně a hodnotí jeho efektivitu. Cílem této práce je na základě vlastních zjištění shrnout náměty pro zlepšení efektivity Apron Safety týmu.This diploma thesis is focused on processes connected to function of Apron Safety team at Prague Airport and also on the evaluation of the efficiency of this team. In the theoretical part it maps Safety related regulations and Apron Safety. In the practical part, this diploma thesis evaluates Apron Safety team at Prague airport and analyses its efficiency. The aim of this thesis is to summarize topics for improving the efficiency of the Apron Safety team. Keywords: Apron Safety Tým; efektivita; hodnocení; provozní bezpečnost; Letiště Praha/Ruzyně; Řízení bezpečnosti; Apron Safety Team; Efectivity; Evaluation; Safety; Prague Airport; Safety Management Available in digital repository of ČVUT.
Hodnocení efektivity Apron Safety Teamu na LKPR

Tato diplomová práce je zaměřena na procesy spojené s fungováním Apron Safety týmu na pražském letišti a také na hodnocení efektivity tohoto týmu. V teoretické části mapuje předpisy související s ...

Kafková Markéta; Kateřina Povšíková; Havíř Radomír
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Návrh postupů schvalování přistávacích ploch vrtulníků v business aviation
Polánecká Anna; Lucia Kucejová; Matějka Lukáš
2020 -
Predmetom predkladanej diplomovej práce je analýza legislatívnych požiadaviek aplikovaných vo sfére vrtuľníkového lietania ako nového typu prevádzky v spoločnosti a ich praktická aplikácia pri vytváraní algoritmu použiteľného pre potreby operačného dispečingu u operátora v business aviation. Jeho účel spočíva v podpore prípravnej fázy letu ako prostriedok na schvaľovanie pristávacích plôch. Cieľom je uľahčenie práce dispečerov, úspora času a poskytnutie čo najväčšieho počtu informácií k predletovej príprave pilotov. K celému procesu je vyhotovená riziková analýza.The subject of this Diploma Thesis is to analyze law requirements applied in helicopter operations as a new type of operation in the company and its practical application in creating algorithm usable for the need of Operations Control Centre for business aviation operator. The purpose of this manual is to support flight preparation phase as a mean for approval of landing sites. It shall make the dispatchers´ work easier, save their time and provide as much information as possible for pre-flight preparation of pilots. There is also risk analysis created for the whole process. Keywords: Vrtuľníková prevádzka; prevádzkové minimá; pristávacia plocha; vývojový diagram; algoritmus; riziková analýza; helicopter operation; operational minimums; landing site; flowchart; algorithm; risk analysis Available in digital repository of ČVUT.
Návrh postupů schvalování přistávacích ploch vrtulníků v business aviation

Predmetom predkladanej diplomovej práce je analýza legislatívnych požiadaviek aplikovaných vo sfére vrtuľníkového lietania ako nového typu prevádzky v spoločnosti a ich praktická aplikácia pri ...

Polánecká Anna; Lucia Kucejová; Matějka Lukáš
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Alternativy teoretického a praktického výcviku pilotů v zahraničí
Vittek Peter; Patrik Dvořák; Kodad Jan
2020 -
Diplomová práce se zabývá problematikou inovativního konceptu propojení, praktického a teoretického leteckého výcviku v rámci různých výcvikových celků. Tato diplomová práce neobsahuje žádné složité matematické modely, nýbrž se zaměřuje na praktický cíl, propojení dvou odlišných výcvikových systémů Indonésie a České republiky, na základě podrobného a časově velmi náročného průzkumu jednotlivých systémů.The diploma thesis deals with the issue of innovative concept od interconnection, practical and theoretical flight training in various training units. This diploma thesis does not contain any complicated mathematical models, but focuses on the practical goal of interconnecting two different training systems of Indonesia and the Czech Republic, based on detailed and timeconsuming survey of individual systems. Keywords: ATPL; PPL; letecký výcvik; IR; letecká škola; nálet hodin; PIC; EASA; ICAO; VFR; CPL; MEP; ATO; Indonesie; Česká republika; ATPL; PPL; flight training; IR; flight school; time building; PIC; EASA; ICAO; VFR; CPL; MEP; ATO; Indonesia; Czech republic Available in digital repository of ČVUT.
Alternativy teoretického a praktického výcviku pilotů v zahraničí

Diplomová práce se zabývá problematikou inovativního konceptu propojení, praktického a teoretického leteckého výcviku v rámci různých výcvikových celků. Tato diplomová práce neobsahuje žádné složité ...

Vittek Peter; Patrik Dvořák; Kodad Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Kapacitní limity terminálu na letišti M. R. Štefánika v Bratislavě
Stojić Slobodan; Sabína Dobiašová; Líkař Petr
2020 -
Najfrekventovanejším letiskom na území Slovenskej republiky je letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave. Dôvodom zvolenia tejto témy, je záujem o vývoj a budúcnosť tohoto letiska. Cieľom práce je poukázať na prietok cestujúcich danými stanoviskami, ako sú odbavovacie priehradky a bezpečnostná kontrola z hľadiska kapacity. Na základe poskytnutých informácií z letiska Bratislava, o limitoch na bezpečnostnej kontrole, je výsledkom potreba navrhnúť riešenia, ktoré vedú k zlepšeniu problematickej situácie vzhľadom na kapacitu na stanoviskách bezpečnostnej kontroly a odbavovacích priehradiek. Podrobnejšie je popísaný postup využitý pri výpočtoch kapacity a určené sú vhodné parametre potrebné pre tento výpočet. Ilustrovaný je taktiež prechod cestujúceho cez všetky procesy letiskového terminálu až po jeho odlet.The most frequented airport in Slovakia is Milan Rastislav Štefánik‘s Airport in Bratislava. The reason, why I decided to choose this topic is the interest in the development and future of this airport. The aim of this bachelor thesis is to point out the flow of passengers through the different spots at the airport, such as check-in counters and security check in terms of capacity. Based on given information from Bratislava airport, about limits on security check, is the result requirement to design resolution, which would lead to improvement of problematic situation in view of capacity on security check and check-in counters. I described the procedure used in the capacity calculations and defined appropriate parameters that are necessary for this calculation. Illustrated is also passenger‘s passage through all airport terminal processes until the departure of passenger. Keywords: Kapacita; terminál; letový poriadok; intenzita cestujúcich; bezpečnostná kontrola; odbavovacie priehradky; Capacity; terminal; flight plan; intensity of passengers; security control; check-in counters Available in digital repository of ČVUT.
Kapacitní limity terminálu na letišti M. R. Štefánika v Bratislavě

Najfrekventovanejším letiskom na území Slovenskej republiky je letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave. Dôvodom zvolenia tejto témy, je záujem o vývoj a budúcnosť tohoto letiska. Cieľom práce ...

Stojić Slobodan; Sabína Dobiašová; Líkař Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Vliv kvality přehledové informace na minima rozstupů
Pleninger Stanislav; Lenka Burešová; Strouhal Miloš
2020 -
Předmětem práce je snaha o určení možnosti snižování rozstupů, když uvážíme vliv kvality přehledové informace na minima rozstupů. Součástí práce jsou požadavky na přehledové systémy, včetně jejich výkonnostních parametrů, rozbor dalších možných chyb, které se podílejí na určování minim rozstupů, a průzkum historie metodologie použité při prvotním určení minim rozstupů. Dále je v této práci nastíněn koncept PBCS. Na závěr dokumentu jsou k dispozici výpočty spojené s již zmíněnou možností snížení rozstupů vzhledem k dostupným hodnotám a informacím.The aim of this research is to determine the possible clearance in reducing the separation considering the influence of the quality of surveillance information on the minimum separation. The thesis include requirements for surveillance systems and analysis of their performance parameters. This research is strongly bulit on errors that evolved in the separation minimums, as well as on a survey with the focus on the history of the methodology used for the initial determination of separation minimums. There is a concept of PBCS also mentioned. The findings might suggest calculations associated with the aforementioned clearance of reducing separation by giving the available values and information. Keywords: minima separace; PBCS; přehledová informace; radar; radarová separace; Reichův model; rozstupy; řízení letového provozu; air traffic control; PBCS; radar separation; radar; Reich model; separation; separation minima; surveillance information Available in digital repository of ČVUT.
Vliv kvality přehledové informace na minima rozstupů

Předmětem práce je snaha o určení možnosti snižování rozstupů, když uvážíme vliv kvality přehledové informace na minima rozstupů. Součástí práce jsou požadavky na přehledové systémy, včetně jejich ...

Pleninger Stanislav; Lenka Burešová; Strouhal Miloš
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Kritický pohled na záměr zřízení národního leteckého přepravce na Slovensku
Hospodka Jakub; Tomáš Dzuruš; Vittek Peter
2020 -
Predmetom bakalárskej prace "Kritický pohlaď na zámer zriadenia národného leteckého dopravcu na Slovensku" je kritická analýza štúdie, ktorá vznikla na základe požiadavky vlády Slovenskej republiky. V prvej časti je uvedený rozbor tejto štúdie. Následne práca pokračuje analýzou štúdie a ekonomickým vyhodnotením štúdie. V závere práce je uvedený súčasný stav leteckej dopravy spolu s faktormi, ktoré majú vplyv na rozvoj letectva na Slovensku.The subject of the bachelor thesis "Critical View of the Intention to Set Up a National Air Carrier in Slovakia" is a critical analysis of a study, which was based on the requirements of the Government of the Slovak Republic. In the first part of bachelor thesis is an analysis of this study. Subsequently, the thesis continues with the analysis of a study and economic evaluation of the study. In the conclusion of the thesis is presented the current situation of air transport together with factors that have an impact on the development of air transport in Slovakia. Keywords: národný dopravca; tradičná letecká spoločnosť; nízkonákladový dopravca; kritická analýza; letisko; national carrier; flag carrier; low-cost carrier; critical analysis; airport Available in digital repository of ČVUT.
Kritický pohled na záměr zřízení národního leteckého přepravce na Slovensku

Predmetom bakalárskej prace "Kritický pohlaď na zámer zriadenia národného leteckého dopravcu na Slovensku" je kritická analýza štúdie, ktorá vznikla na základe požiadavky vlády Slovenskej republiky. V ...

Hospodka Jakub; Tomáš Dzuruš; Vittek Peter
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Osobní přeprava bezpilotními letadly a její integrace do vzdušného prostoru ČR
Hulínská Šárka; Mikuláš Keller; Graf Vojtěch
2020 -
Bakalářská práce se zabývá analýzou technologie bezpilotních letadel určených pro přepravu osob a legislativních překážek a postupů, které bude potřeba překonat pro úspěšné spuštění této technologie. Dále pomocí dotazníku zjišťuje mínění vzorku potenciálních uživatelů této technologie. Analyzuje základní zájem a poptávku a srovnává technologii s jinými druhy přepravy.This bachelor thesis analyses the technology of unmanned aircraft intended for passenger transport and legislative obstacles and procedures that will have to be solved for the successful launch of this technology. It also uses the questionnaire to determine the opinion of sample of potential users of this technology. It analyzes basic interest and demand and compares the technology with other modes of transport. Keywords: bezpilotní letadla pro přepravu osob; integrace UAS do vzdušného prostoru; UTM; ATM; městská vzdušná doprava; mínění potenciálních uživatelů technologie; driverless passenger aeral vehicle; integration of UAS to airspace; UTM; ATM; urban air mobility; opinion of potential users of technology Available in digital repository of ČVUT.
Osobní přeprava bezpilotními letadly a její integrace do vzdušného prostoru ČR

Bakalářská práce se zabývá analýzou technologie bezpilotních letadel určených pro přepravu osob a legislativních překážek a postupů, které bude potřeba překonat pro úspěšné spuštění této technologie. ...

Hulínská Šárka; Mikuláš Keller; Graf Vojtěch
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Projekt na zástavbu LARS do CS-23
Machula Vladimír; Karel Kédl; Bajzík Stanislav
2020 -
Předmětem bakalářské práce bylo představit projekt na zástavbu lehkého letového zapisovače do letadla za stávajících legislativních podmínek. Certifikaci zástavby letového zapisovače lze dosáhnout několika způsoby. Jako nejoptimálnější se mi jeví cesta nevýznamné změny typového návrhu, schvalovaná organizací oprávněnou k projektování. Pro účely této práce jsem si stanovil nároky na lehký letový zapisovač a zhodnotil jsem současnou situaci ohledně dostupných zapisovačů.The aim of this thesis is to describe project for installation lightweight flight data recorder into aircraft under current legislative conditions. There are several means how to certify installation of flight recorder. The most optimal way seems to me to be a minor change to the type design approved by the design organization. For the purpose of this thesis, I set the requirements for a light flight recorder and I evaluated the current situation regarding available recorders. The thesis also includes a brief description of the certication and documents necessary to demonstrate compliance with the CS-23 certification specifications. Keywords: CS-23; certifikace; ED-155; FDM; FHA; instrukce pro zachování; CS-23; Certification; ED-155; FDM; FHA; instructions for continued Available in digital repository of ČVUT.
Projekt na zástavbu LARS do CS-23

Předmětem bakalářské práce bylo představit projekt na zástavbu lehkého letového zapisovače do letadla za stávajících legislativních podmínek. Certifikaci zástavby letového zapisovače lze dosáhnout ...

Machula Vladimír; Karel Kédl; Bajzík Stanislav
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Návrh SSZ na křižovatce Stanová x Emílie Dvořákové v Teplicích
Růžička Jiří; Michaela Víznerová; Krystína Cikhrardtová
2020 -
Bakalářská práce se zabývá návrhem SSZ na průsečné křižovatce Stanová x Emilie Dvořákové v Teplicích. Pomocí provedeného průzkumu se zjistí hodnoty intenzit křižovatky a posoudí se vhodnost zavedení SSZ pomocí výpočtů dopravních intenzit a zohlednění všech potřebných kritérií. Navrhne se řízení křižovatky pomocí pevných signálních plánů a tento návrh se pomocí počítačového simulačního softwaru PTV Vissim ověří a dále zhodnotí. Součástí bakalářské práce je i alternativní varianta zlepšení plynulosti a bezpečnosti dopravy.Bachelor thesis deals with the design of traffic lights at the intersection of Stanová x Emilie Dvořákové in Teplice. The survey will determine the intersection intensity values and assess the suitability of the traffic lights control by calculating traffic intensities and taking into account all the necessary criteria. The intersection control will be designed using fixed signal plans and this design will be verified and further evaluated using the computer simulation software PTV Vissim. Part of the bachelor thesis is also an alternative variant of improving the flow and safety of transport. Keywords: Světelná signalizace; křižovatka; Teplice; intenzita dopravy; kapacita křižovatky; mikrosimulace; Traffic lights; intersection; Teplice; traffic intensity; intersection capacity; microsimulation Available in digital repository of ČVUT.
Návrh SSZ na křižovatce Stanová x Emílie Dvořákové v Teplicích

Bakalářská práce se zabývá návrhem SSZ na průsečné křižovatce Stanová x Emilie Dvořákové v Teplicích. Pomocí provedeného průzkumu se zjistí hodnoty intenzit křižovatky a posoudí se vhodnost zavedení ...

Růžička Jiří; Michaela Víznerová; Krystína Cikhrardtová
České vysoké učení technické v Praze, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases