Number of found documents: 55
Published from to

Polysémia a idiomatika v tvorbe argentínskej skupiny Les Luthiers
KUCKOVÁ, Lívia
2024 - Slovak
Práca sa zameriava na analýzu lingvistických mechanizmov paradigmatických a syntagmatických vzťahov medzi lexémami v tvorbe argentínskej skupiny Les Luthiers. Pri identifikácií je dôraz kladený na výskyt jednotlivých javov a na výrazy obsahujúce idiomatiku a prvky humoru. Práca prispieva k dištinkcii javov a poskytuje taktiež koherentný repertoár týchto javov vyskytujúcich sa v španielskom jazyku a ich interpretáciu do slovenského jazyka. This work focuses on the linguistic analysis of paradigmatic and syntagmatic relations between lexemas in the creation of the Argentinian group named Les Luthiers. The emphasis is put on particular phenomena along with the phenomena contained the idiomaticity and humour. The work contributes to the distinction of phenomena and offers the coherent repertoire in Spanish language with the interpretation in Slovak language. Keywords: polysemy; idiomatic; paradigmatic relation; syntagmatic relation; humour; Argentina Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Polysémia a idiomatika v tvorbe argentínskej skupiny Les Luthiers

Práca sa zameriava na analýzu lingvistických mechanizmov paradigmatických a syntagmatických vzťahov medzi lexémami v tvorbe argentínskej skupiny Les Luthiers. Pri identifikácií je dôraz kladený na ...

KUCKOVÁ, Lívia
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Malé mačkovité šelmy (podčeľaď Felinae) v zoologických záhradách v ČR a SR
JAMBOROVÁ, Marcela
2024 - Slovak
Mačkovité šelmy sú príťažlivou skupinou mäsožravcov pre výskum i širokú verejnosť. Vo voľnej prírode sú ohrozené stratou prirodzeného prostredia, prenasledovaním a lovom, u niektorých druhov aj znížením genetickej variability. Zoologické záhrady sa významne podieľajú na zastavení procesu vymierania, špecializované chovné programy, hrajú zásadnú rolu pri záchrane ohrozených druhov mačiek. Práca podáva aktuálny prehľad o chovaných taxónoch malých mačiek v zoologických záhradách v Českej a Slovenskej republike. Analýzou dát chovu z ročeniek UCSZOO z rokov 2015-2022, bol reprodukčne najúspešnejší druh karakal (Caracal caracal), mačka bengálska (Prionailurus bengalensis euptilurus) a margay (Leopardus wiedi). Najúspešnejšie zoologické záhrady v chove malých mačiek boli Zoo Dv. Králové, Zoo Ohrada a Zoo Jihlava. Spolupráca členských zoologických záhrad s európskymi zoologickými záhradami vytvára funkčný celok v samotných chovoch mačkovitých šeliem, zabezpečuje genetickú variabilitu, čím prispieva k neustálemu posilňovaniu populácií malých mačiek chovaných v zajatí. Felidae are an attractive group of carnivores for research and the general public. In the wild, they are threatened by habitat loss, persecution and hunting, and in some species by a reduction in genetic variability. Zoos play an important role in halting the process of extinction, specialised breeding programmes play a crucial role in saving endangered cat species. The thesis provides an up-to-date overview of the taxa of small cats kept in zoos in the Czech and Slovak Republic. By analysing breeding data from UCSZOO yearbooks from 2015-2022, the most reproductively successful species were the caracal (Caracal caracal), the Bengal cat (Prionailurus bengalensis euptilurus) and the margay (Leopardus wiedi). The most successful zoo in breeding small cats were Zoo Dv. Králové, Zoo Ohrada and Zoo Jihlava. The cooperation of member zoos with European zoos creates a functional unit in the breeding of felids themselves, ensuring geonetic variability, thus contributing to the continuous strengthening of captive populations of small cats. Keywords: felines; subfamily Felinae; zoos; breeding Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Malé mačkovité šelmy (podčeľaď Felinae) v zoologických záhradách v ČR a SR

Mačkovité šelmy sú príťažlivou skupinou mäsožravcov pre výskum i širokú verejnosť. Vo voľnej prírode sú ohrozené stratou prirodzeného prostredia, prenasledovaním a lovom, u niektorých druhov aj ...

JAMBOROVÁ, Marcela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Možnosti fyzioterapie v liečbe spastickej formy detskej mozgovej obrny
PORUBSKÁ, Ivana
2023 - Slovak
Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou spastickej parézy v rámci detskej mozgovej obrny. Skladá sa z teoretickej a praktickej časti. Teoretická časť práce je rozdelená na niekoľko kapitol, ktoré sú venované tematike detskej mozgovej obrny, spasticity a možnostiam fyzioterapie v liečbe spastickej parézy. Praktická časť je tvorená kvalitatívnym výskumom, ktorého súčasťou sú kazuistiky 2 detských pacientiek so spastickou formou detskej mozgovej obrny. V závere práce sú zhodnotené výsledky výskumu a efekt zvolenej terapie. This bachelor thesis deals with the topic of spastic paresis in the context of cerebral palsy. It consists of a theoretical and a practical part. The theoretical part of the thesis is structured into several chapters, which are devoted to the topics of cerebral palsy, spasticity and the possibilities of physiotherapy in the treatment of spastic paresis. The practical part is consist of qualitative research, which includes case studies of 2 pediatric patients with spastic form of cerebral palsy. In the conclusion of the thesis the results of the research and the effect of the chosen therapy are analyzed. Keywords: cerebral palsy; CP; spasticity; spastic paresis; Guided Self-Rehabilitation Concept in Spastic Paresis; Five-step clinical assessment Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Možnosti fyzioterapie v liečbe spastickej formy detskej mozgovej obrny

Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou spastickej parézy v rámci detskej mozgovej obrny. Skladá sa z teoretickej a praktickej časti. Teoretická časť práce je rozdelená na niekoľko kapitol, ...

PORUBSKÁ, Ivana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Liptovská Mara ako potenciálne ohrozenie životov a majetku v prípade havárie
FABINY, Adrián
2022 - Slovak
Cieľom tejto diplomovej práce je analýza dopadu na Vážsku kaskádu v prípade narušenia Vodného diela Liptovská Mara, ako aj vypracovanie SWOT analýzy bezpečnostných prvkov vodného diela. Teoretická časť tejto práce je zameraná na zhodnotenie súčasného stavu zabezpečenia, charakteristiku územia, ktoré je najviac a bezprostredne ohrozené v prípade narušenia vodného diela. V praktickej časti bola vypracovaná analýza rizík a po jej analýze bol vypracovaný návrh opatrení na zvýšenie úrovne zabezpečenia Vodného diela Liptovská Mara. The main goal of this diploma thesis is the analysis of the impact on the Vážska cascade in case of disruption of the Liptovská Mara Waterworks, as well as the development of a SWOT analysis of the safety elements of the waterworks. The theoretical part of this work is focused on the evaluation of the current state of security, the characteristics of the territory, which is most and immediately threatened in the event of a breach of the waterwork. In the practical part, a risk analysis was developed, and after its analysis, proposal for measures to increase the level of security of the Liptovská Mara waterworks was developed. Keywords: water works; Liptovská Mara; reservoir; floods; population protection Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Liptovská Mara ako potenciálne ohrozenie životov a majetku v prípade havárie

Cieľom tejto diplomovej práce je analýza dopadu na Vážsku kaskádu v prípade narušenia Vodného diela Liptovská Mara, ako aj vypracovanie SWOT analýzy bezpečnostných prvkov vodného diela. Teoretická ...

FABINY, Adrián
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022

Dojmy z talianskej cesty Alexandra Dumasa staršieho pohľadom jeho cestopisov z rokov 1841-1843.
KOREŇOVÁ, Noemi
2022 - Slovak
Cieľom predkladanej diplomovej práce je predstavenie spôsobu, akým Alexander Dumas starší sprostredkováva svoje cestovateľské skúsenosti a dojmy z prvej talianskej cesty po území Toskánska a Kráľovstva oboch Sicílii. Ten je predstavený prostredníctvom výsledkov predošlej vlastnej analýzy cestopisu Une année a Florence a analýzy cestopisov Le Speronare, Le capitain Aréna a Le corricolo. The aim of the present thesis is to introduce the way in which Alexandre Dumas pere communicates his travel experiences and impressions of his first Italian journey through the territory of Tuscany and the Kingdom of the Two Sicilies. This is based on the presentation of my previous analysis of the travel book Une année a Florence and an analysis of the travel books Le Speronare, Le capitain Aréna and Le corricolo. Keywords: Alexandre Dumas; Italian journey; travel book; travel experience; impressions; romanticism; Italy; Tuscany; Florence; Kingdom of the Two Sicilies; Kingdom of Naples; Calabria; Sicily Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Dojmy z talianskej cesty Alexandra Dumasa staršieho pohľadom jeho cestopisov z rokov 1841-1843.

Cieľom predkladanej diplomovej práce je predstavenie spôsobu, akým Alexander Dumas starší sprostredkováva svoje cestovateľské skúsenosti a dojmy z prvej talianskej cesty po území Toskánska a ...

KOREŇOVÁ, Noemi
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022

Evakuace objektů a zařízení Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy při zvláštních povodních
PAVLEČKO, Michal
2021 - Slovak
Cieľom tejto diplomovej práce je analyzovať pripravenosť Zdravotníckej záchrannej služby hl. m. Prahy pri mimoriadnej udalosti zvláštna povodeň. Teoretická časť tejto práce uvádza všeobecné informácie o zvláštnych povodniach, o objektovej evakuácií a rieši legislatívnu problematiku v tejto oblasti. Vo výskumnej časti bola vykonaná identifikácia hrozieb zvláštnych povodní na území hl. m. Prahy. Boli vyhodnotené jednotlivé vodné diela, pri ktorých sa zistilo pomocou záplavových máp, ktoré záujmové objekty Zdravotníckej záchrannej služby hl. m. Prahy sú ohrozené zvláštnou povodňou. Ďalej vo výskumnej časti bol pre komplexnosť vyhodnotenia krízovej pripravenosti vykonaný polo štruktúrovaný rozhovor s vedúcimi pracovníkmi krízového managementu Zdravotníckej záchrannej služby hl. m. Prahy. Tento polo štruktúrovaný rozhovor bol vyhodnotený analýzou SWOT, z ktorej vyplynuli ďalšie poznatky využiteľné pre zlepšenie krízovej pripravenosti Zdravotníckej záchrannej služby hl. m. Prahy pri hrozbe zvláštnej povodni. Na základe dát z analýzy SWOT je pre využitie príležitostí k eliminácií slabých stránok organizácie zvolená stratégia spojenectva. Všetky závery sú uvedené v prehľadných tabuľkách a pracuje sa s nimi vo výskumnej časti v zmysle nových návrhov a opatrení pre evakuáciu záujmových objektov Zdravotníckej záchrannej služby hl. m Prahy pri zvláštnej povodni. Cieľ práce zhodnotenie pripravenosti Zdravotníckej záchrannej služby hl. m. Prahy bol naplnený. Najväčším a hlavným prínosom práce sú vytvorené návrhy, pre zlepšenie krízovej pripravenosti organizácie uvedené v diskusii. Táto práca prináša v riešenej problematike nové znalosti, postupy a odborné poznatky. Všetky návrhy a ich prípadne využitie v praxi so zaradením do plánu krízovej pripravenosti budú konzultované na najbližšom jednaní krízového managementu. The aim of this thesis is to analyse the readiness of the Prague Emergency Medical Services in the event of special flood. The theoretical part of this work provides general information about special floods, facilities evacuation and addresses legislative issues in this area. In the research part, the threats of the special flood in the capital city - Prague were identified. The individual water works were evaluated, and by using flood maps it was determined which properties of Prague Emergency Medical Services are potentially exposed to the special flood. Furthermore, due to the complexity of the crisis preparedness evaluation, a semi-structured interview was conducted with the leaders of the crisis management of the Prague Emergency Medical Services. This semi-structured interview was assessed using a SWOT analysis, which revealed further findings that can be used to improve the crisis preparedness of the Prague Emergency Medical Services in the threat of the special flood. Based on SWOT analysis results, the "Strategy of an alliance" was selected in order to mitigate weaknesses and seizing opportunities. All conclusions are listed in tables and they are used in the research part in terms of new proposals and measures for the evacuation of the objects of the Prague Emergency Medical Services during the special flood. The aim of the thesis - evaluation of the readiness of the Prague Emergency Medical Services was fulfilled. The biggest and main benefit of the thesis are proposals for improving the crisis preparedness of the organization. This work brings new knowledge, procedures, and expertise in this matter. All proposals and their possible implementations in practice with potential inclusion in the crisis preparedness plan will be consulted at the next crisis management meeting. Keywords: Prague Emergency Medical Services; special flood; evacuation of objects; extraordinary event; crisis preparedness plan; crisis preparedness Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Evakuace objektů a zařízení Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy při zvláštních povodních

Cieľom tejto diplomovej práce je analyzovať pripravenosť Zdravotníckej záchrannej služby hl. m. Prahy pri mimoriadnej udalosti zvláštna povodeň. Teoretická časť tejto práce uvádza všeobecné informácie ...

PAVLEČKO, Michal
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2021

Přístup provádění evakuace kritických klientů ze zdravotnického zařízení
PIKNOVÁ, Katarína
2021 - Slovak
Diplomová práca sa venovala problematike uskutočňovania evakuácie kritických klientov z objektov zdravotníckych zariadení. Mimoriadne udalosti sú udalosti, nepredvídateľné, zasahujúce objekty, plochy bez rozdielu, vrátane zdravotníckych zariadení. Krízová pripravenosť zdravotníckych zariadení zameraná na evakuáciu ako jednu z úloh civilnej ochrany je legislatívne nedostatočne ukotvená a je na každom zdravotníckom zariadení ako bude pristupovať k téme a problematike evakuácie. Práca sa zameriava na teoretické priblíženie tejto problematiky prostredníctvom odbornej literatúry z oblastí ochrany obyvateľstva a krízovej pripravenosti zdravotníctva. Hlavným cieľom práce je navrhnutie postupu pre evakuáciu kritických klientov, ktorým je poskytovaná zdravotná starostlivosť v týchto zariadeniaich, ktorému sa venujeme v praktickej časti práce. Táto časť je zameraná na vytvorenie konkrétneho návrhu Metodického postupu evakuácie kritických klientov zo zdravotníckych zariadení. Tento návrh bol vytvorený na základe informácií a dát, ktoré som získala analýzou vybraných konkrétnych zástupcov zdravotníckych zariadení na území Českej republiky zameraný na charakter poskytovanej zdravotnej starostlivosti na oddeleneniach, pracoviskách zdravotníckych zariadení a zdravotného stavu klientov. Syntézou dát boli následne vytvorené jednotlivé kroky při uskutočňovaní evakuácie. Vytvorené boli evakuačné skupiny podľa zdravotného stavu klientov a následne podľa evakuačných skupín jednotlivé evakuačné prístupy. Jednotlivé evakuačné skupiny mali určené konkrétne evakuačné strediská eventuálne cieľové zariadenia. Návrh slúži zdravotníckeho personálu, ktorý je schopný zatriediť klienta a následne určiť postup evakuácie. Diplomová práca môže slúžiť ako edukatívny materiál pre študentov ale hlavne ako podklad pre plánovanie na mimoriadne udalosti v zdravotníckych zariadeniach s ohľadom na evakuáciu. The diploma thesis dealt with the issue of evacuation of critical clients from health care facilities. Extraordinary events are events, unpredictable, affecting objects, areas without distinction, including health care facilities. Crisis preparedness of health care facilities focused on evacuation as one of the tasks of civil protection is insufficiently enshrined in legislation and it is up to each health care facility how to approach the topic and issues of evacuation. The thesis focuses on the theoretical approach to this issue through the literature in the field of population protection and crisis preparedness of health care. The main of the thesis is to design a procedure for the evacuation of critical clients who are provided with health care in these facilities, which I deal with in the practical part of the work. This part is focused on creating a specific proposal for a methodical procedure for the evacuation of critical clients from health care facilities. This proposal was created on the basis of information and data that I obtained by analyzing selected specific representatives of health care facilities in the Czech Republic focused on the nature of health care provided in departments, workplaces of health care facilities and the health status of clients. The synthesis of the data was then used to create the individual steps in carrying out the evacuation. Evacuation groups were created according to the health status of clients and subsequently, according to evacuation groups, individual evacuation approaches. Individual evacuation groups had designated specific evacuation centers or target facilities. The proposal is determined to medical staff who are able to classify the client and then determine the evacuation procedure. The diploma thesis can be served as an educational material for students, but mainly as a basis for planning for emergencies of health care facilities with regard to evacuation. Keywords: Evacuation; crisis preparedness; health care facilities; critical client; proposal for a methodical procedure Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Přístup provádění evakuace kritických klientů ze zdravotnického zařízení

Diplomová práca sa venovala problematike uskutočňovania evakuácie kritických klientov z objektov zdravotníckych zariadení. Mimoriadne udalosti sú udalosti, nepredvídateľné, zasahujúce objekty, plochy ...

PIKNOVÁ, Katarína
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2021

Faktory ovplyvňujúce nástup pohlavnej dospelosti u rýb a možnosti skrátenia generačného intervalu - prehľadová štúdia
GARAYOVÁ, Margaréta
2021 - Slovak
Cieľom práce bolo vypracovať ucelenú prehľadovú štúdiu o nástupe pohlavnej dospelosti, faktoroch, ktoré daný nástup ovplyvňujú a možnostiach ako skrátiť generačný interval. Pohlavná dospelosť sa dá chápať ako znak, resp. fenotypový prejav, pričom pred dosiahnutím dospelosti prechádzajú jedinci vývojovým obdobím pubertou. Obdobie puberty u rýb je veľmi významné či už pre chovateľov alebo šľachtiteľov, keďže ovplyvňuje celú radu dôležitých parametrov. Nástup puberty ovplyvňujú mnohé faktory, a to buď vnútorné alebo vonkajšie. Medzi vnútorné faktory radíme druh ryby, genetickú predispozíciu, zdravotný a kondičný stav, veľkosť a vek rýb a pohlavie rýb a najdôležitejšie, endokrinný systém. Z role pohlavia môžeme tvrdiť, že u väčšiny druhov rýb v ČR i SR samice dospievajú neskôr oproti samcom. To, že jedinci sú pohlavne zrelí napovedá funkčnosti osy mozog-hypofýza-gonády, ktorej úloha je nepostradateľná. GnRHs (gonadortropin-releasing hormones) alebo inak tzv. spúšťače hormónov s ich vplyvom na hypofýzu a vylučovanie LH (luteinizačný hormón) a FSH (folikulostimulačný hormón), ktoré ďalej ovplyvňujú pohlavné žľazy sú stredom tejto osy. Ďalšia žľaza z vnútorným vylučovaním, ktorá ovplyvňuje nástup puberty je epifýza s hormónom melatonín. Vonkajších faktorov je mnoho, ale zameranie tejto práce bolo na faktory ovplyvňujúce nástup pohlavnej dospelosti našich rýb a to sú teplota vody a fotoperioda. Z uvedených informácií môžeme tvrdiť, že teplota je kľúčový faktor u kaprovitých a fotoperioda zase u lososovitých. U ostriežovitých to nie je dodnes jednoznačné. U kaprovitých vieme docieliť skrátenie generačného cyklu vyššou konštantnou teplotou. U ostrieža zelenkastého (Perca fluviatilis) vieme docieliť skrátenie generačného cyklu skrátením fotoperiody so súčasnou klesajúcou teplotou. U dvojročného zubáča veľkoústeho (Sander lucioperca) to vieme dosiahnuť pri teplote 12 °C po dobu troch mesiacov. Skoršie dosiahnutie dospelosti u pstruha dúhového (Oncorhynchus mykiss) najlepšie docielime nepretržitým osvetlením v jarnom období a následne náhlou redukciou fotoperiody spolu so zvýšenou teplotou. U lososa atlantického (Salmo salar) a sivoňov nepretržitým osvetlením spôsobíme oddialenie puberty ale zvýšená teplota pôsobí na nich tiež stimulačne v súvislosti s nástupom puberty. Z uvedených informácií usudzujem, že aj keď jeden faktor môže hrať primárnu rolu, ďalšie faktory vplývajú, niekedy významne. Manipuláciou týchto a viacej faktorov môžeme docieliť skrátenie generačného intervalu naších rýb, čo je cieľom šľachtiteľov v ČR a SR. The aim of the this thesis was to develop a comprehensive overview study on the onset of sexual maturity, the factors that affect the onset and the possibilities of shortening of generation interval. Sexual maturity can be understood as a trait, resp. phenotypic expression, with individuals undergoing puberty before reaching adulthood. Puberty in fish is very important for farmers or breeders, as it affects a number of important parameters. The onset of puberty is influenced by many factors, either internal or external. Internal factors include fish species, genetic predisposition, health and fitness condition, the size and age of fish, sex of fish, and most importantly, the endocrine system. Based on the role of sex, we can state that in most species of fish in the Czech Republic and Slovakia, females mature later than males. The fact that individuals are sexually mature points out the functionality of the brain-pituitary-gonadal axis, which role is indispensable. GnRHs (gonadortropin-releasing hormones) or otherwise so-called hormone triggers with their effect on the pituitary gland and the secretion of LH (luteinizing hormone) and FSH (follicle-stimulating hormone), which further affect the gonads, are the center of this axis. Another gland with internal secretion that influences the onset of puberty is the pineal gland with the hormone melatonin. There are many external factors, but the thesis focuses on factors influencing the onset of sexual maturity of our fish and these are water temperature and photoperiod. From the obtained information, we can claim that in carp fish the key factor is the temperature, whereas in salmonid fish it is the photoperiod. For perch fish, this is still not clear. Taking into consideration carp fish, we can shorten the generation interval with a constant higher temperature. On the other hand, in the case of perch (Perca fluviatilis), we can achieve the shortening of the generation interval by shortening the photoperiod simultaneously with the decreasing of the temperature at the right time. Concerning a two-year old pikeperch (Sander lucioperca), we can achieve the same result at a temperature of 12 ° C for the period of three months. In the case of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), early maturation may be best achieved by continuous light in the spring followed by a sudden reduction of the photoperiod together with an increased temperature. In the case of atlantic salmon (Salmo salar), brook trout (Salvenilus fontinalis) and artic charr (Salvenilus alpinus), continuous fotoperiod causes a delay in puberty, however, the increased temperature has a stimulating effect on the onset of puberty for them, too. To sum up the gained information, I conclude that even though one factor may play a primary role on the maturation, other factors also have an impact, sometimes even significant. By manipulating with the above mentioned and other factors, we can achieve a shortening of the generation interval in our fish, which may be the goal of breeders in the Czech Republic and Slovakia. Keywords: puberty; temperature; light regime; sexual maturity; photoperiod; brain-pituitary-gonadal axis Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Faktory ovplyvňujúce nástup pohlavnej dospelosti u rýb a možnosti skrátenia generačného intervalu - prehľadová štúdia

Cieľom práce bolo vypracovať ucelenú prehľadovú štúdiu o nástupe pohlavnej dospelosti, faktoroch, ktoré daný nástup ovplyvňujú a možnostiach ako skrátiť generačný interval. Pohlavná dospelosť sa dá ...

GARAYOVÁ, Margaréta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2021

Betlehem
FIALKOVÁ, Elena
2021 - Slovak
Bakalárska práca spracuváva tému Betlehema, jednu z arteterapeutických tém projektívno-intervenčnej metodiky. Práca je rozdelená na dve časti. V prvej teoretickej časti sa text venuje práci s príbehom v terapeutickej a arteterapeutickej činnosti. Popisuje využívanie symboliky a archetypálnej tematiky, s ktorou príbehy v terapii pracujú. Text podrobnejšie pomenúva aspekty práce s biblickým príbehom a jeho charakteristické odlišnosti od iných typov príbehov, ako sú rozprávky či mýty. Téma Betlehema v arteterapeutickej práci otvára otázky spojené s vlastným sebapoňatia v rámci rodiny, vzťahy v súrodeneckej a rodinnej konštelácii a vzťah k domovu. Ďalej bakalárska práca ponúka prehľad vývoja scén Betlehema v európskom a svetovom umení, pričom prezentuje rozmanité snahy o vizualizáciu a zhmotnenie betlehemského príbehu v dejinách civilizácie. V jednotlivých obdobiach prezentuje špecifiká daného obdobia či slohu na konkrétnych príkladoch. Na živote a obrazoch štyroch umelcov 20. storočia (P. Gauguin, M. Chagall, E.Schiele, B. Reynek) s tematikou súvisiacou s Betlehemom a rodinou hľadá práca vzťah medzi štýlom a symbolikou, ktoré obrazy sprostredkúvajú. V praktickej časti sa práca venuje kazuistikám obrázkov, ktoré boli vybrané náhodne, tak aby obsiahli rozmanitú škálu príkladov. Autori rôznych vekových, genderových a sociálnych skupín maľujú tému Betlehema, niektorí v dotazníkoch dovoľujú hlbšie nahliadnuť do osobnej problematiky, ktorá tak sprevádza obrázky. Scéna, formát i technika neboli bližšie špecifikované, takže ide o rôzne typy spracovania. V niektorých momentoch sa stretávame so stereotypmi, na iných miestach nás prekvapia nové možnosti uchopenia tohto tradičného vianočného príbehu. The bachelor's thesis deals with the topic of Bethlehem, one of the art therapeutic topics of projective-intervention methodology. The work is divided into two parts. In the first theoretical part, the text deals with a story as a therapeutic and art therapeutic tool. It describes the use of symbolism and archetypal themes with which stories work in therapy. The text mentions in more detail aspects of working with a biblical story and its characteristic differences from other types of stories, such as fairy tales or myths. The theme of Bethlehem in art therapy work raises questions related to his own self-concept within the family, relationships in the family, sibling constellation and the relationship to the home. Furthermore, the bachelor's thesis offers an overview of the development of the scenes of Bethlehem in European and world art, while presenting various efforts to visualize and materialize the story of Bethlehem in the history of civilization. In individual periods, it presents the specifics of a given period or style on specific examples. In the life and paintings of four artists of the 20th century (P. Gauguin, M. Chagall, E. Schiele, B. Reynek) with themes related to Bethlehem and the family, the work seeks the relationship between the style and symbolism that the paintings convey. In the practical part, the work deals with case studies of images that were selected to include a diverse range of examples. The authors of various age, gender and social groups paint the theme of Bethlehem, some in the questionnaires allow a deeper insight into the personal issues that accompany the pictures. The scene, format and technique were not specified in detail and there are different types of processing. In some moments we encounter stereotypes, in othermoments we are surprised by new possibilities of grasping this traditional Christmas story. Keywords: Bethlehem; Christmas; biblical story; family; siblings; art therapy Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Betlehem

Bakalárska práca spracuváva tému Betlehema, jednu z arteterapeutických tém projektívno-intervenčnej metodiky. Práca je rozdelená na dve časti. V prvej teoretickej časti sa text venuje práci s príbehom ...

FIALKOVÁ, Elena
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2021

Taliansko očami romantického literáta Alexandra Dumasa (1802-1870): Une année a Florence
KOREŇOVÁ, Noemi
2020 - Slovak
Cieľom predkladanej bakalárskej práce je predstaviť Taliansko cez pohľad Alexandra Dumasa staršieho, ktorý poskytuje v cestopise venovanom Toskánsku - Une année a Florence. Snahou je prostredníctvom analýzy daného diela poukázať na to, ako autorove zážitky z cesty sprostredkovávajú historické, politické a kultúrne udalosti z Talianska danej doby a priblížiť jeho osobitý vzťah k nim. The aim of the presented bachelor thesis is to introduce Italy through the perspective of Alexandre Dumas the Elder, a Romantic writer, which he provides in a travel book dedicated to Tuscany - Une année a Florence. Based on an analysis of the set work, it deals with how the author´s experiences of the journey mediate historical, political and cultural events from contemporary Italy and to give an idea of his personal relation to them. Keywords: Alexandre Dumas; travel book; Italy; Tuscany; Florence; Romanticism; Italian history; Italian art Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Taliansko očami romantického literáta Alexandra Dumasa (1802-1870): Une année a Florence

Cieľom predkladanej bakalárskej práce je predstaviť Taliansko cez pohľad Alexandra Dumasa staršieho, ktorý poskytuje v cestopise venovanom Toskánsku - Une année a Florence. Snahou je prostredníctvom ...

KOREŇOVÁ, Noemi
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases