Number of found documents: 29238
Published from to

Použití rostlin v historických interiérech
Martinek, Jiří; Krejčiřík, Přemysl
2022 - Czech
Metodika si v rámci sedmi kapitol klade za cíl vymezit, definovat a podrobně charakterizovat ucelený soubor činností a postupů aplikovatelných při práci s rostlinami pěstovanými v interiérech objektů s kulturně-historickou hodnotou. Východiskem při její tvorbě byla snaha analyzovat množství dobových materiálů a informací, interpretovat je, a především upozornit na tento specifický segment lidské činnosti, kterému nebyla doposud v odborných kruzích věnována patřičná pozornost. Výzkum historických souvislostí v oblasti pěstování rostlin v interiérech je o to významnější vzhledem k aktuálním požadavkům správců či majitelů památkových objektů na doplňování prohlídkových tras živými rostlinami, ve snaze zobytnit historický interiér, a přilákat tak pozornost potenciálního návštěvníka. This methodology aims to define, define and characterize in detail a comprehensive set of activities and procedures applicable to work with plants grown in the interiors of buildings with cultural and historical value. The starting point for its creation was an effort to analyze the amount of contemporary materials and information, interpret them, and especially draw attention to this specific segment of human activity, which has not been given due attention in professional circles. Research of the historical context in the field of indoor plant growing is all the more important due to the current requirements of administrators or owners of monument objects to supplement the sightseeing routes with live plants, in an effort to inhabit the historical interior, and thus attract the attention of potential visitors. Keywords: interiérové květinářství; historický interiér; nádobové rostliny; použití rostlin; proces tvorby; památková péče; interior floriculture; historical interior; container plants; plant use; design process; monument care Available to registered users in the Library of Mendel University.
Použití rostlin v historických interiérech

Metodika si v rámci sedmi kapitol klade za cíl vymezit, definovat a podrobně charakterizovat ucelený soubor činností a postupů aplikovatelných při práci s rostlinami pěstovanými v interiérech objektů ...

Martinek, Jiří; Krejčiřík, Přemysl
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Metodika návrhu pěstebních opatření u porostů dřevin pro potřeby památkové péče
Borusík, Pavel; Bulíř, Pavel; Šimek, Pavel
2022 - Czech
Metodika zahrnuje jak popis rozhodovacích procesů ve směru k péči o vegetační složku, tak soubor informací o technologických principech a postupech řešení péče. Nad rámec těchto informací je v metodice definována ověřená struktura postupně na sebe navazujících kroků rozhodovacího procesu ve fázi projednávání a schvalování navržené pěstební péče. The methodology includes both a description of decision-making processes in the direction of care of the vegetation component, and a set of information on technological principles and procedures of care solutions. In addition to this information, the methodology defines a verified structure of successive steps of the decision-making process in the phase of discussing and approving the proposed cultivation care. Keywords: porosty dřevin; pěstební opatření; krajinářská architektura; památky zahradní umění; památková péče; tree stands; cultivation measures; landscape architecture; garden art monuments; monument care Available to registered users in the Library of Mendel University.
Metodika návrhu pěstebních opatření u porostů dřevin pro potřeby památkové péče

Metodika zahrnuje jak popis rozhodovacích procesů ve směru k péči o vegetační složku, tak soubor informací o technologických principech a postupech řešení péče. Nad rámec těchto informací je v ...

Borusík, Pavel; Bulíř, Pavel; Šimek, Pavel
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Rozbor a hodnocení struktury a typických znaků krajiny v hospodářském zázemí panských dvorů
Kučera, Petr
2021 - Czech
Metodika formuluje postup pro historickou analýzu a soudobou interpretaci území s poplužními dvory, přispívá k prohloubení územně plánovací praxe, zejména při zpracování "Koncepce uspořádání krajiny" a při aktualizaci systému územně plánovacích podkladů (ÚAP ve smyslu vyhl. č. 500/2006 Sb.). Keywords: kulturní krajina Available to registered users in the Library of Mendel University.
Rozbor a hodnocení struktury a typických znaků krajiny v hospodářském zázemí panských dvorů

Metodika formuluje postup pro historickou analýzu a soudobou interpretaci území s poplužními dvory, přispívá k prohloubení územně plánovací praxe, zejména při zpracování "Koncepce uspořádání krajiny" ...

Kučera, Petr
Mendelova univerzita v Brně, 2021

Metodika obnovy květinového záhonu
Kuťková, Tatiana; Uher, Jiří; Klasová, Kristýna
2021 - Czech
Květinové záhony představují významný detail památky zahradního umění. Práce je zaměřena na doporučení pracovních postupů obnovy květinových záhonů v objektech krajinářské architektury s významnou kulturně historickou hodnotou na území České republiky, které mohou být předmětem zájmu památkové péče. Poskytuje návod na hodnocení aktuálního stavu záhonů, přístupy k jejich navrhování a projektování se zachováním vysokého stupně jejich autentičnosti. Důraz je kladen také na autenticitu historických sortimentů květin. Flower beds are an important detail of garden art monuments. The work is focused on the recommendation of working procedures for the restoration of flower beds in landscape architecture objects with significant cultural and historical value in the Czech Republic, which may be the subject of interest for monument care. It provides instructions for evaluating the current state of flower beds, approaches to their design and planning while maintaining a high degree of their authenticity. Emphasis is also placed on the authenticity of historical assortments of flowers. Keywords: krajinářská architektura; památková péče; květinový záhon; obnova; autenticita; landscape architecture; monument care; flower bed; restoration; authenticity Available to registered users in the Library of Mendel University.
Metodika obnovy květinového záhonu

Květinové záhony představují významný detail památky zahradního umění. Práce je zaměřena na doporučení pracovních postupů obnovy květinových záhonů v objektech krajinářské architektury s významnou ...

Kuťková, Tatiana; Uher, Jiří; Klasová, Kristýna
Mendelova univerzita v Brně, 2021

Použití květinových aranžmá v historických interiérech
Martinek, Jiří; Rabušic, Bohuslav
2021 - Czech
Cílem předkládané metodiky je vytvoření uceleného postupu zaměřeného na práci s živými rostlinami v interiérech objektů s kulturně-historickou hodnotou. Východiskem při její tvorbě byla snaha analyzovat množství dobových materiálů a informací, interpretovat je, ale především upozornit na tento specifický segment lidské činnosti odehrávající se v průběhu historického vývoje lidské společnosti, kterému nebyla doposud v odborných kruzích věnována patřičná pozornost. Výzkum historických souvislostí v oblasti aranžování květin je o to významnější a naléhavější v návaznosti na aktuální požadavky realizace doprovodných akcí vytvářených v rámci prohlídkových tras mnoha památkových objektů, ve snaze přilákat pozornost potenciálního návštěvníka. Snaha o určité zobytnění historického interiéru za pomoci aranžmá z řezaných květin, byť jen na krátkou dobu, je tak stále častějším požadavkem soudobé praxe. Metodika si proto klade za cíl vymezit, definovat a podrobně charakterizovat ucelený soubor činností a postupů vedoucích ke vzniku a prostorovému uspořádání instalací z řezaných květin v interiérech památkových objektů. This methodology aims to define and characterize in detail a comprehensive set of activities and procedures leading to the creation and spatial arrangement of installations of cut flowers in the interiors of buildings with cultural and historical value. The starting point in creating this methodology was an effort to analyze the amount of period materials and information, interpret them, but above all to draw attention to this specific segment of human activity taking place during the historical development of human society, which has not been given due attention in professional circles. Research of the historical context in the field of flower arrangements is all the more important and urgent in connection with the current requirements for the implementation of accompanying events created within the sightseeing tours of many monuments, in an effort to attract the attention of potential visitors. The effort to inhabit a certain historical interior with the help of an arrangement of cut flowers, even for a short time, is thus an increasingly common requirement of contemporary practice. Keywords: floristická tvorba; historický interiér; květinová aranžmá; výstava; proces tvorby; památková péče; floral design; historical interior; flower arrangements; exhibition; design process; monument care Available to registered users in the Library of Mendel University.
Použití květinových aranžmá v historických interiérech

Cílem předkládané metodiky je vytvoření uceleného postupu zaměřeného na práci s živými rostlinami v interiérech objektů s kulturně-historickou hodnotou. Východiskem při její tvorbě byla snaha ...

Martinek, Jiří; Rabušic, Bohuslav
Mendelova univerzita v Brně, 2021

Inequality and housing poverty in Bolivia since Morales government
Morales, Ivan
2020 - English
Tato práce analyzuje návrhy bolivijské vlády platné od roku 2006 do současnosti s cílem bojovat proti chudobě a nerovnosti. Popisuje programy vypracované vládou MAS, které se skládají ze tří ekonomických podpor: podpora Juancito Pinto (vzdělání), podpora Juana Azurduy (zdraví) a Renta Dignidad (senioři).Také analýzuje reakci vlády na situaci v oblasti bydlení. Popisuje vládní agenturu AEVIVIENDA, její programy a nakonec provádí analýzu situace z kvantitativního a kvalitativního hlediska bydlení ve vztahu k těmto programům. Demonstruje, zda se v období vlády Evo Moralese skutečně zlepšila chudoba a nerovnost. This thesis analyzes the proposals of the Bolivian government in force from 2006 to the present to combat issues of poverty and inequality. Describing the programs elaborated by the MAS government, which consist of three economic bonds, the Juancito Pinto bond (education), the Juana Azurduy bond (health) and Renta Dignidad (senior citizens). As well as analyzing the government's response to the housing situation. Describing the government agency AEVIVIENDA, its programs, and finally making an analysis of the situation in terms of quantitative and qualitative housing in relation to these programs. Demonstrating if indeed poverty and inequality has been improved during the period of Evo Morales government. Keywords: Bolívie; bydlení; Evo Morales; chudoba; nerovnost; sociální programy Available in digital repository of Mendel University.
Inequality and housing poverty in Bolivia since Morales government

Tato práce analyzuje návrhy bolivijské vlády platné od roku 2006 do současnosti s cílem bojovat proti chudobě a nerovnosti. Popisuje programy vypracované vládou MAS, které se skládají ze tří ...

Morales, Ivan
Mendelova univerzita v Brně, 2020

Spotřební chování na trhu s kávou
Novotná, Bára
2020 - Czech
Novotná, B., Spotřební chování na trhu s kávou. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. Diplomová práce se zabývá poznáním situace na trhu s kávou v České republice i ve světě. V rámci tohoto poznání je zjišťována situace týkající se produkce, spotřeby, exportu, importu a cen kávy. Dále se práce zaměřuje na poznání chování spotřebitele na trhu s kávou a jednotlivé faktory, které spotřebitele ovlivňují. Na základě výsledků z vlastního dotazníkového šetření jsou spotřebitelé rozděleni za pomoci shlukové analýzy do jednotlivých segmentů. Pro tyto segmenty jsou následně navržena vhodná doporučení. Stejně tak jsou vhodná doporučení navržena také pro nabídkovou stranu. Novotná, B., Consumer behaviour in the coffee market. Diploma thesis. Brno: Mendelova univerzita in Brno, 2020. This thesis is devoted to the study of coffee problematic on the market in the Czech Republic and worldwide. As part of the study there are explored production, consumption, export, import and prices of coffee. Next, the thesis focuses on the cognition of consumer behaviour in the coffee market and the various factors that may have an influenece on their decision. Based on the results of the survey, consumers have been divided into particular segments with the help of cluster analysis. At the end, there are included appropriate recommendations for each segment group, as well as suggestions to the suppliers. Keywords: Káva; marketing; marketingový výzkum; spotřební chování; trh s kávou Available in digital repository of Mendel University.
Spotřební chování na trhu s kávou

Novotná, B., Spotřební chování na trhu s kávou. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. Diplomová práce se zabývá poznáním situace na trhu s kávou v České republice i ve světě. V ...

Novotná, Bára
Mendelova univerzita v Brně, 2020

Ochrana věřitele při přeměně obchodní korporace
Oulehlová, Dana
2020 - Czech
Oulehlová, Dana. Ochrana věřitele při přeměně obchodní korporace. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. V textu je popsána obecná přeměna obchodních korporací, ochrana slabších stran, tedy věřitelů, při přeměně. Toto je ukázáno i na praktickém příkladu společnosti podstupující fúzi. Práce obsahuje přehled jejich závazků a analýza jejího jednání vůči věřitelům. Také doporučení pro tyto a další věřitele, jak se v této situaci mají chovat oni, aby nepřišli o své nesplacené pohledávky. Oulehlová, Dana. Protection of the lender in the transformation of a business corporation. Bachelor thesis. Brno: Mendel University, 2019. The text describes the general transformation of business corporations, the protection of weaker parties, especially creditors, during the transformation. This is also shown in a practical example of a merging company. The thesis contains an overview of their obligations and analysis of their behavior towards creditors. Also recommendations for these and other creditors, how they should behave in this situation, so that they do not lose their outstanding claims. Keywords: fúze; ochrana věřitelů; přeměna obchodní korporace; věřitel; závazky Available in digital repository of Mendel University.
Ochrana věřitele při přeměně obchodní korporace

Oulehlová, Dana. Ochrana věřitele při přeměně obchodní korporace. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. V textu je popsána obecná přeměna obchodních korporací, ochrana slabších ...

Oulehlová, Dana
Mendelova univerzita v Brně, 2020

Dopady metody tvorby a zúčtování opravných položek banky na její hospodaření
Pečinková, Lucie
2020 - Czech
Diplomová práce se zabývá tvorbou opravných položek k pohledávkám z úvěru v bance. Nutnost opravných položek vychází z existence kreditního rizika, v práci jsou uvedeny techniky měření úvěrového rizika a aplikovány indikátory kreditního rizika. Před výpočtem opravných položek je nutné provést klasifikaci pohledávek, jejímiž parametry jsou v práci také rozebírány. Praktická část se zaměřuje na metody výpočtů opravných položek. Jsou porovnávány metoda koeficientů, metoda diskontovaného cash flow a statistické metody. Ze statistických metod byly vybrány Markovův model a gross roll rate model. Zjištěné skutečnosti byly vyhodnoceny a na základě zjištěných výsledků byly vytvořeny doporučení. The diploma thesis deals with the creation of loans provisions in banks. The need for adjustments is based on the existence of credit risk and this thesis presents techniques of credit risk measurement and applied credit risk indicators. Before calculating provisions, it is necessary to classify receivables, whose parameters are also discussed in the thesis. The practical part focuses on methods of calculating provisions. The method of coefficients, discounted cash flow method and statistical methods are compared. Markov model and gross roll rate model were selected from statistical methods. The findings were evaluated and recommendations were made based on the findings. Keywords: gross roll rate model; Markovský model; metoda diskontovaného cash flow; metoda koeficientů; očekávané úvěrové ztráty; opravné položky; úvěrové riziko Available in digital repository of Mendel University.
Dopady metody tvorby a zúčtování opravných položek banky na její hospodaření

Diplomová práce se zabývá tvorbou opravných položek k pohledávkám z úvěru v bance. Nutnost opravných položek vychází z existence kreditního rizika, v práci jsou uvedeny techniky měření úvěrového ...

Pečinková, Lucie
Mendelova univerzita v Brně, 2020

Hodnocení kvality služeb obchodních řetězců v České republice
Riznić, Tijana
2020 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá kvalitou služeb v obchodních řetězcích v České republice. Nakup v supermarketech je součástí každodenního života lidí a je potřeba kvalitě jejich služeb věnovat náležitou pozornost. Hlavním cílem práce je použití IPA metody na hodnocení kvality služeb ve vybraných obchodních řetězcích a posoudit její aplikovatelnost k tomuto účelu. Po provedené analýze byly výsledky znázorněny na grafu a následně byly vytvořeny návrhy pro management obchodních řetězců, které by měly vést ke zlepšení kvality služeb. Bylo zjištěno, že IPA analýza může být použita k hodnocení kvality služeb v maloobchodech, přičemž je nutno vzít v potaz její omezení a možnost získávaní zkreslených výsledků. V práci je též otestována závislost spokojenosti zákazníků na demografických charakteristikách. This diploma thesis focuses on service quality in Czech retail chains. Shopping in supermarket is a part of everyday life for all people. That is why quality of services provided in supermarkets is significant and should be given more attention. Main objective of this thesis is application of importance-performance analysis (IPA) on valuation of chosen retail chains as well as evaluation of its suitability for that purpose. After the analysis, the results were presented on the chart and recommendations were created for the management of supermarket chains in order to improve quality of their services. Findings imply that IPA can be used for valuation of service quality in supermarkets, but with due regard to its limitations and a possibility of getting distorted results. The dissertation also includes testing of influence that demographic characteristics have on customer satisfaction. Keywords: analýza významu a výkonu (IPA); kvalita služeb; obchodní řetězce Available in digital repository of Mendel University.
Hodnocení kvality služeb obchodních řetězců v České republice

Tato diplomová práce se zabývá kvalitou služeb v obchodních řetězcích v České republice. Nakup v supermarketech je součástí každodenního života lidí a je potřeba kvalitě jejich služeb věnovat ...

Riznić, Tijana
Mendelova univerzita v Brně, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases