Number of found documents: 313
Published from to

Generalized Gram-Schmidt Process: Its Analysis and Use in Preconditioning
Jiří Kopal; školitel Miroslav Tůma
2014 - English
The main goal is to present a new dropping technique that may generally help to better understand of the interplay between floating-point analysis and numerical aspects of preconditioning by incomplete decompositions. Hlavním cílem je prezentovat techniku odvrhování prvků, která může obecně napomoci lepšímu pochopení spojitosti mezi analýzou v aritmetice s konečnou přesností a numerickými aspekty předpodmínění počítaných pomocí neúplných rozkladů. Keywords: algoritmy (programování) Available to registered users in the Library of TUL
Generalized Gram-Schmidt Process: Its Analysis and Use in Preconditioning

The main goal is to present a new dropping technique that may generally help to better understand of the interplay between floating-point analysis and numerical aspects of preconditioning by ...

Jiří Kopal; školitel Miroslav Tůma
Technická univerzita v Liberci, 2014

Nitrogen S-phase Coatings for Food processing Industry
Věra Jahodová; školitel Petr Louda
2014 - English
The aim of this doctoral thesis is deposition of nitrogen doped coatings on austenitic stainless steel to enhance the wear resistance in food processing industry. Wear rate loss was significantly decreased although the values of friction coefficient increased compared to steel substrate. Resistance to general corrosion was not affectedm, better behaviour was observed after immersion tests in physiological solution. Cílem práce bylo vytvoření vrstev dopovaných dusíkem na austenitické korozivzdorné oceli pro zvýšení otěru odolnosti v potravinářském průmyslu. Zkoumání struktury potvrdilo existenci fáze S bez přítomnosti dalších fází (např. nitridy chromu). Tvrdost se zvyšovala se zvyšujícím se obsahem dusíku až třikrát. Opotřebení bylo výrazě sníženo o dva řády, i kdyř koeficient tření vzrostl poroti ocelovému podkladu. Korozní odolnost nebyla narušena a byla pozorována dokonce lepší odolnost po ponoru ve fyziologickém roztoku. Keywords: koroze; opotřebení materiálu Available to registered users in the Library of TUL
Nitrogen S-phase Coatings for Food processing Industry

The aim of this doctoral thesis is deposition of nitrogen doped coatings on austenitic stainless steel to enhance the wear resistance in food processing industry. Wear rate loss was significantly ...

Věra Jahodová; školitel Petr Louda
Technická univerzita v Liberci, 2014

Motel smrti od Nimróda Antala jako intertextuální koláž
Magdaléna Cuchá; vedoucí práce Zénó Vernyik
2014 - English
Hlavním cílem práce je ukázat, že film Vacancy (v českém znění Motel smrti) od režiséra Nimróda Antala je koláž výpůjček z klasických filmů hororového žánru, především filmu Alfreda Hitchcocka - Psycho. Cíl je dosažen strukturální analýzou filmů, tzn. identifikace aluze, citace a výpujčky ve vyprávění a symbolismu. Film bude také analyzován jako příklad hororového žánru. Práce se dále zaměřuje na vizuální stránku a strukturu příběhu. Keywords: filmové horory Available to registered users in the Library of TUL
Motel smrti od Nimróda Antala jako intertextuální koláž

Hlavním cílem práce je ukázat, že film Vacancy (v českém znění Motel smrti) od režiséra Nimróda Antala je koláž výpůjček z klasických filmů hororového žánru, především filmu Alfreda Hitchcocka - ...

Magdaléna Cuchá; vedoucí práce Zénó Vernyik
Technická univerzita v Liberci, 2014

Automatic speech recognition of Vietnamese
Nguyen Thien Chuong; školitel Josef Chaloupka
2014 - English
This thesis presents the work on automatic speech recognition of Vietnamese, a tonal, syllable-based language in which new approaches have to be applied to obtain reliable results. When dealing with Vietnamese, the following basic problems have to be solved or clarified: the selection of phonetic unit to build acoustic models, the collection of text and speech corpora, the creation of pronouncing dictionary, the construction of language model and especially, the methods to deal with tone. With the basic idea of systematically and methodically finding solutions to all the problems mention above, in this work, several methods for collecting large text and speech corpora are first described in which two types of text corpora are obtained by exploiting the source of linguistic data from the Internet, and also two types of speech corpora are extracted, including an Internet-based large continuous speech corpus and a recorded audio-visual speech corpus. Then, a standard phoneme set optimal to Vietnamese with its corresponding grapheme-to-phoneme mapping table is proposed. By constructing various types of pronunciation dictionaries and language models for Vietnamese, the optimal way to integrate tone in a syllable as well as the strategies to deal with speech recognition of Vietnamese will be totally examined in the form of large vocabulary continuous speech recognition tasks. The study is further extended to the field of audio-visual speech recognition of Vietnamese in which the performance gains of audio only speech recognition in noisy condition is proved to be noticeable when integrated with visual information. In this work, many types of visual front ends and visual features are examined in the task of isolated-word speech recognition of Vietnamese. Práce se zabývá zpracování vietnamského jazyka. V rámci práce jsou navrženy, implementovány a otestovány algoritmy pro rozpoznávání spojité řeči s přihlédnutím na specifika vietnamského jazyka. Součástí práce je i kapitola věnovaná audiovizuálnímu rozpoznávání řeči při využití metody AM. Keywords: rozpoznávání řeči; vietnamština Available to registered users in the Library of TUL
Automatic speech recognition of Vietnamese

This thesis presents the work on automatic speech recognition of Vietnamese, a tonal, syllable-based language in which new approaches have to be applied to obtain reliable results. When dealing with ...

Nguyen Thien Chuong; školitel Josef Chaloupka
Technická univerzita v Liberci, 2014

Identification and prediction source vibration and noise of disc brake on car
Thai Huynh le hong; školitel Pavel Němeček
2014 - English
The vibration and noise of disc brake system is omong the most important priorities for todayś vehicle manufacturersthat are known as namely brake squeal. Overall brake squeal can be annoying to the driver, vehicle passengers, passers-by, pedestrians. The brake squeal experiment was performed on chassis dynamometer system at TUL with full disc brake system suspension of real car by standard SAE J2521. Furthermore, an analysis of SEM and EDS for pads with different worn were shown that the percentage noise occurrence of pad that high worn is higher than pad with low worn. Simultaneously, it is also explained effecting characteristic of disc and pad surfaces to contribute creating noise. V dnešní době je pro výrobce automobilů jednou z hlavních priorit řešení problematiky hluku a vibrací kotoučových brzd vznikajících při brzdění (často jako skřípění brzd). Takto vzniklé vibrace a hluk snižují komfort posádky vozu a zároveň mohou být velmi nepříjemné pro ostatní účastníky silničního provozu. Experimentální měření bylo provedeno na válcovém dynamometru na Katedře vozidel a motorů TUL K experimentu bylo použito vozidlo určené pro běžný provoz. Experiment byl proveden dle normy SAE J2521. To napomohlo simulaci dosáhnout rozdílných stavů brzdového systému odpovídajících reálným podmínkám. Keywords: hluk; vibrace; brzdy Available to registered users in the Library of TUL
Identification and prediction source vibration and noise of disc brake on car

The vibration and noise of disc brake system is omong the most important priorities for todayś vehicle manufacturersthat are known as namely brake squeal. Overall brake squeal can be annoying to the ...

Thai Huynh le hong; školitel Pavel Němeček
Technická univerzita v Liberci, 2014

New Methods in the Study of Roller Electrospinning Mechanism
Fatma Yalcinkaya; školitel Oldřich Jirskák
2014 - English
Needleless roller electrospinning is a new technique when compared with needle electrospinning; therefore, parameters of needleless electrospinning have not yet been fully identified and defined. Some dependent parameters were defined in previous works. Relations between selected independent and selected dependent parameters were studied, as it is shown in theoretical part, both experimentally and theoretically. Not all the parameters were defined and studied yet, such as: spinner geometry, roller properties, roller velocity. Only few dependent parameters were defined (throughput, fiber diameter and diameter distribution, quality of nanofiber layer and some others). Ve srovnání s jehlovým elektrostatickým zvlákňováním je bezjehlové zvlákňování novější technologií; z toho důvodu nebyly dosud parametry bezjehlového zvlákňování v celé šíři identifikovány a definovány. Některé závislé parametry byly definovány v předešlých pracích. teoreticky i experimentálně byly také studovány vztahy mezi vybranými nezávislými a závislými parametry, jak je popsáno v teoretické části práce. Některé parametry však dosud nebyly studovány, jako například: geometrie zvlákňovacího zařízení a vlastnosti a rychlost otáčení válcové zvlákňovací elektrody. Ze závislých parametrů byly definovány pouze některé -zvlákňovací výkon, průměry vláken a jejich distribuce, kvalita nanovlákenné vrstvy. Keywords: elektrostatické zvlákňování Available to registered users in the Library of TUL
New Methods in the Study of Roller Electrospinning Mechanism

Needleless roller electrospinning is a new technique when compared with needle electrospinning; therefore, parameters of needleless electrospinning have not yet been fully identified and defined. Some ...

Fatma Yalcinkaya; školitel Oldřich Jirskák
Technická univerzita v Liberci, 2014

Development of electrical tests for an electronic board
Jan Kazda; vedoucí práce Dietmar Scharf
2014 - English
Diplomová práce je zaměřena na návrh a výrobu testovacího adaptéru a soft-ware pro otestování funkčnosti jednotlivých částí již osazených desek plošných spojů (DPS, PCB). Cílem práce je vytvoření přípravku pro otestování elektronické funkcionality (ICT) jistého daného vzorku série DPS, na kterém bude posléze otestována celá tato série. Dále je cílem práce vytvoření obslužného programu pro daný tester a testovací systém, který automaticky, či poloautomaticky proměří jednotlivé osazené součástky na desce plošných spojů a zjistí, zdali jsou funkční či nikoli a zdali mají správnou hodno-tu v daných tolerancích. Dále bude práce obsahovat další části, které budou sloužit pouze k ilustraci ře-šení obdobných problémů jinými metodami, či řešit tématiku blízkou danému tématu, se kterou je v praxi úzce spojen. Veškerá měření a syntaxe programů budou prováděny v systému GenRad, pod který spadá i mnou použité testovací pracoviště GX228X, pro které budou progra-my tvořeny a na kterém budou posléze i odladěny. Tato práce bude vykonávána pod záštitou firmy BuS Elektronik GmbH & Co. KG se sídlem v Riese, kde bude také tato diplomová práce řešena. Keywords: software; mechatronika Available to registered users in the Library of TUL
Development of electrical tests for an electronic board

Diplomová práce je zaměřena na návrh a výrobu testovacího adaptéru a soft-ware pro otestování funkčnosti jednotlivých částí již osazených desek plošných spojů (DPS, PCB). Cílem práce je vytvoření ...

Jan Kazda; vedoucí práce Dietmar Scharf
Technická univerzita v Liberci, 2014

Nonlinear process control - the method using derivatives
Dmitry Suvorov; vedoucí práce Lukáš Hubka
2014 - English
Cílem této práce je představit návrh nelineárního algoritmu řízení systémů nazývaného metoda lokalizace. V práci jsou uvedeny teoretické základy a možnosti metody při aplikaci na jednoduché lineární i nelineární systémy. Metoda je aplikována na již dříve vyvinutých lineárních a nelineárních modelech výstupního přehříváku průtočného kotle uhelné elektrárny. Jsou zde popsány základní funkce, prvky a parametry procesu. Řízení procesu je realizováno pomocí dvou kaskád regulátorů; každá z těchto kaskád používá lokalizační regulátor a speciální prvek pro výpočet derivace - diferenční filtr. Byly vyvinuty a prozkoumány různé konfigurace smyčky pro lokalizační metodu. Výsledky simulací těchto variant lokalizačních smyček jsou na závěr v práci prezentovány. Keywords: algoritmy (programování) Available to registered users in the Library of TUL
Nonlinear process control - the method using derivatives

Cílem této práce je představit návrh nelineárního algoritmu řízení systémů nazývaného metoda lokalizace. V práci jsou uvedeny teoretické základy a možnosti metody při aplikaci na jednoduché lineární i ...

Dmitry Suvorov; vedoucí práce Lukáš Hubka
Technická univerzita v Liberci, 2014

Synthesis of robust PID controller for non-stationary object
Nikita Zemtsov; vedoucí práce Osvald Modrlák
2014 - English
Diplomová práce je zaměřena na metodu návrhu robustního PID regulátoru a její aplikaci v modelu průtokového boileru. Metoda je založena na lokalizační metodě. Jedním z úkolů je vyvinout algoritmus výpočtu typického regulátoru. Získaný regulátor by měl poskytnout robustní vlastnosti: řízení nestacionárního a nelineárního závodu. Byla provedena aplikace na nestacionární a nelineární model průtokového boileru. Regulátor splňuje příslušné požadavky: kvalita přechodového děje, odezva na poruchu a tvar akční veličiny. Práce obsahuje kapitolu s výsledky simulace, které ilustrují vlastnosti navržené metody. Simulace byla provedena pomocí "MatLab Simulink". Keywords: mechatronika Available to registered users in the Library of TUL
Synthesis of robust PID controller for non-stationary object

Diplomová práce je zaměřena na metodu návrhu robustního PID regulátoru a její aplikaci v modelu průtokového boileru. Metoda je založena na lokalizační metodě. Jedním z úkolů je vyvinout algoritmus ...

Nikita Zemtsov; vedoucí práce Osvald Modrlák
Technická univerzita v Liberci, 2014

Vliv způsobu prezentace na zapamatování slovní zásoby v hodinách anglického jazyka
Petra Bérová; vedoucí práce Zuzana Šaffková
2014 - English
V této diplomové práci je popsán vliv metody prezentace na zapamatování anglické slovní zásoby. Tyto metody jsou zaměřeny na žáky drůhého stupně zákaldní školy a jejich individuální učební styly. V teoretické části jsou popsány všechny okolnosti, které se týkají výuky a osvojování anglické slovní zásoby včetně aspektů slova, se kterými by žáci měli být seznámeni, procesu ukládání slovíček do paměti, učebních strategií a stylů, dále způsobů prezentace a testování slovní zásoby. Poznatky z teoretické části jsou zdrojem pro výzkumný projekt, jehož průběh a výsledky jsou popsány v části praktické. Celý projekt navrhuje a zavádí do praxe pět metod prezentace anglických slovíček, které jsou zaměřené na tři hlavní učební styly (zrakový, sluchový, pohybový), do běžných hodin angličtiny jako cizího jazyka. Následně je zde popsán vliv těchto navržených metod na ukládání slovní zásoby do paměti. V této části je dále zahrnuta analýza učebnice dané třídy opět zaměřená na prezentaci slovní zásoby. Efektivita navržených metod je demonstrována na výsledcích závěrečného testu a na zpětnovazebném dotazníkovém průzkumu. Keywords: angličtina; slovní zásoba; jazyková výuka Available to registered users in the Library of TUL
Vliv způsobu prezentace na zapamatování slovní zásoby v hodinách anglického jazyka

V této diplomové práci je popsán vliv metody prezentace na zapamatování anglické slovní zásoby. Tyto metody jsou zaměřeny na žáky drůhého stupně zákaldní školy a jejich individuální učební styly. V ...

Petra Bérová; vedoucí práce Zuzana Šaffková
Technická univerzita v Liberci, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases