Number of found documents: 10
Published from to

Expertní stanovisko k vlivu investičního záměru souboru opatření na snížení povodňových rizik v povodí horního toku Opavy s využitím přírodě blízkých povodňových opatření na přírodní složky
DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie, České Budějovice; Dušek, Jan
2010 - Czech
Na základě hodnocení a identifikování hlavních problémů byl navržen soubor konkrétních požadavků pro další fázi zpracování projektové dokumentace, a to ke stavebnímu celku 1 – Nádrž Nové Heřminovy, stavebnímu celku 2 – Opatření na vodních tocích, stavebnímu celku 4 – Soubor malých vodních nádrží. Závěrem je konstatováno, že vlastní vybudování a provoz nádrže Nové Heřminovy způsobí negativní změny v populacích některých autochtonních druhů ryb i bezobratlých stejně jako ve struktuře a funkci přírodních biotopů. Ačkoliv doprovodné stavby záměru, jež mají v principu kompenzační charakter, nemohou tento vliv plně nahradit, navržená revitalizační opatření mohou negativní vlivy výrazně snížit a v případě některých složek ekosystému i kompenzovat. Základním revitalizačním přístupem v případě řeky Opavy s ohledem na její výjimečnou přírodní hodnotu musí být opatrnost při navrhování zásahů do jejího koryta. Keywords: opatření povahy environmentální; opatření proti povodním; hodnocení investic; soubor opatření; živočich vodní; opatření kompenzační; Opava; ekosystém sladkovodní; Nové Heřminovy; nádrž vodní malá; measure of environmental nature; flood control measure; investment evaluation; toolbox of measures; aquatic animal; compensatory measure; Opava river; freshwater ecosystem; Nové Heřminovy; small water reservoir; vodní nádrže; vodní toky Available in the Ministry of the Environment
Expertní stanovisko k vlivu investičního záměru souboru opatření na snížení povodňových rizik v povodí horního toku Opavy s využitím přírodě blízkých povodňových opatření na přírodní složky

Na základě hodnocení a identifikování hlavních problémů byl navržen soubor konkrétních požadavků pro další fázi zpracování projektové dokumentace, a to ke stavebnímu celku 1 – Nádrž Nové Heřminovy, ...

DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie, České Budějovice; Dušek, Jan
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Geografická analýza potřebnosti a využívání environmentálních center (center EVVO) na území ČR
Agentura Koniklec, o. s., Praha
2010 - Czech
Analýza vnáší do geografické interpretace pokrytí/nepokrytí území ČR službami EVVO prvek kapacity/nabídky služeb center a prvek poptávky - počet potenciálních klientů - který se v jednotlivých oblastech liší a zpřesňuje stanovení a interpretaci spádovosti, resp. dopravní dostupnosti jednotlivých center podle standardizovaných metod. Hlavním pilířem analýzy je projekt geografického informačního systému (GIS), který umožňuje hodnotiti situaci z více různých pohledů včetně syntetického zobrazení všech prvků a vazeb. Dokument popisuje metodiku pořizování a zpracování dat, charakterizuje jednotlivé výstupy a obsahuje i interpretaci těchto výstupů. Analýza je podkladem pro hodnocení konkrétních projektů pro regionální pokrytí službami environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty za účelem optimalizace a efektivního využití stávajících a nových center. Keywords: centrum vzdělávání ekologického; analýza; vzdělávání environmentální; centrum výchovy ekologické; GIS; Česká republika; environmental training centre; analysis; environmental training; centrum výchovy ekologické; GIS; Czech Republic; ekologická výchova; centra Available in the Ministry of the Environment
Geografická analýza potřebnosti a využívání environmentálních center (center EVVO) na území ČR

Analýza vnáší do geografické interpretace pokrytí/nepokrytí území ČR službami EVVO prvek kapacity/nabídky služeb center a prvek poptávky - počet potenciálních klientů - který se v jednotlivých ...

Agentura Koniklec, o. s., Praha
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Výběr a metody stanovení indikátorových organismů pro hodnocení vlivů na zdraví a životní prostředí při nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
Státní zdravotní ústav, Centrum hygieny životního prostředí, odborná skupiny hygieny půdy a odpadů, Praha; Zimová, Magdalena; Štěpánková, Martina; Matějů, Ladislava
2010 - Czech
Byly porovnávány metody stanovení jednotlivých indikátorových organismů. Potřeba sledovat mikrobiologické indikátory vychází z požadavků na kontrolu hygienizace kalů a bioodpadů. Výsledky mikrobiologických stanovení mají sloužit jako důkaz účinnosti procesu hygienizace kalů a technologií zpracovávajících bioodpad s tím, že jsou získávány průběžně jako pravidelná kontrola hygienizačního procesu. Keywords: analýza mikrobiologická; metodika; vliv na zdraví; hygienizace; odpady kuchyňské; rozklad; kal čistírenský; aspekt hygienický; odpady infekční; odpady biologické; odpady rozložitelné biologicky; microbiological analysis; methodology; health impact; hygienisation; kitchen waste; digestion; sewage sludge; hygienic aspect; infectious waste; biological waste; biodegradable waste; metody; analýza Available in the Ministry of the Environment
Výběr a metody stanovení indikátorových organismů pro hodnocení vlivů na zdraví a životní prostředí při nakládání s biologicky rozložitelnými odpady

Byly porovnávány metody stanovení jednotlivých indikátorových organismů. Potřeba sledovat mikrobiologické indikátory vychází z požadavků na kontrolu hygienizace kalů a bioodpadů. Výsledky ...

Státní zdravotní ústav, Centrum hygieny životního prostředí, odborná skupiny hygieny půdy a odpadů, Praha; Zimová, Magdalena; Štěpánková, Martina; Matějů, Ladislava
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Expertní stanovisko k vlivu investičního záměru souboru opatření na snížení povodňových rizik v povodí horního toku Opavy s využitím přírodě blízkým povodňových opatření
Doc. Ing. Karel Vrána, CSc.; Vrána, Karel
2010 - Czech
Dílčími cíli bylo posouzení navržených typů hráze VD Nové Heřminovy, posouzení vybraných částí IZ Nové Heřminovy z hlediska technického provedení a využití potenciálu vodního toku v daném území, posouzení suchých poldrů z hlediska technického provedení, vyjádření k Posouzení revitalizační části opatření na ochranu před povodněmi na horní Opavě a posouzení souladu s návrhy opatření obsaženými ve schválené studii. Keywords: opatření povahy environmentální; opatření proti povodním; snižování rizik; hodnocení investic; soubor opatření; Opava; dílo vodní; Nové Heřminovy; revitalizace toku vodního; nádrž vodní malá; measure of environmental nature; flood control measure; risk reduction; investment evaluation; toolbox of measures; Opava river; hydraulic structure; Nové Heřminovy; revitalisation of water course; small water reservoir; vodní toky; vodohospodářské stavby Available in the Ministry of the Environment
Expertní stanovisko k vlivu investičního záměru souboru opatření na snížení povodňových rizik v povodí horního toku Opavy s využitím přírodě blízkým povodňových opatření

Dílčími cíli bylo posouzení navržených typů hráze VD Nové Heřminovy, posouzení vybraných částí IZ Nové Heřminovy z hlediska technického provedení a využití potenciálu vodního toku v daném území, ...

Doc. Ing. Karel Vrána, CSc.; Vrána, Karel
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Doplnění a vyhodnocení zpracovaných studií zadaných MŽP do databáze "Evidence studií"‚ které jsou situovány mimo prioritní oblasti definované v PHP
Šindlar, Miloslav
2009 - Czech
Na základě studií zabývajících se hodnocením povodní v roce 2002 a protipovodňových opatření blízkých přírodě v těchto studiích uvedených, byla připravena databáze a vrstvy GIS pro stanovení postupu realizace navrhovaných opatření. Opatřením byly v databázi přiřazeny atributy, které umožňují jejich zpracování z nejrůznějších pohledů a pro různá sledovaná území. K realizaci je doporučeno 4 450 opatření, vhodných pro posouzení z hlediska vlivů na zvýšení stupně protipovodňové ochrany a vlivů na kvalitu hydromorfologie vodního toku a nivy platnými závaznými metodickými postupy. Evidovány a hodnoceny jsou konkrétní parametry opatření specifikované pro konkrétní lokality, vyhodnocovány jsou dostatečně podrobné specifikace podmínek ve vybraných konkrétních lokalitách a jasně definované aktuální a potenciální vazby a limity okolního prostředí, resp. řešeného povodí. Keywords: systém informační hydroekologický; systém informační geografický; ochrana před povodněmi; opatření ochranné; opatření povahy environmentální; GIS; opatření proti povodním; analýza povodně; hydroecological information system; geographical information system; flood control; protective measure; measure of environmental nature; GIS; flood control measure; flood analysis; gis; protipovodňová ochrana Available in the Ministry of the Environment
Doplnění a vyhodnocení zpracovaných studií zadaných MŽP do databáze "Evidence studií"‚ které jsou situovány mimo prioritní oblasti definované v PHP

Na základě studií zabývajících se hodnocením povodní v roce 2002 a protipovodňových opatření blízkých přírodě v těchto studiích uvedených, byla připravena databáze a vrstvy GIS pro stanovení postupu ...

Šindlar, Miloslav
Ministerstvo životního prostředí, 2009

Doplnění a vyhodnocení zpracovaných studií zadaných MŽP do databáze "Evidence studií"‚ které jsou situovány mimo prioritní oblasti definované v PHP
Šindlar, Miloslav
2009 - Czech
Na základě studií zabývajících se hodnocením povodní v roce 2002 a protipovodňových opatření blízkých přírodě v těchto studiích uvedených byla připravena databáze a vrstvy GIS pro stanovení postupu realizace navrhovaných opatření. Opatřením byly v databázi přiřazeny atributy, které umožňují jejich zpracování z nejrůznějších pohledů a pro různá sledovaná území. K realizaci je doporučeno 4 450 opatření, vhodných pro posouzení z hlediska vlivů na zvýšení stupně protipovodňové ochrany a vlivů na kvalitu hydromorfologie vodního toku a nivy platnými závaznými metodickými postupy. Evidovány a hodnoceny jsou konkrétní parametry opatření specifikované pro konkrétní lokality, vyhodnocovány jsou dostatečně podrobné specifikace podmínek ve vybraných konkrétních lokalitách a jasně definované aktuální a potenciální vazby a limity okolního prostředí, resp. řešeného povodí. Keywords: systém informační hydroekologický; systém informační geografický; ochrana před povodněmi; opatření ochranné; opatření povahy environmentální; GIS; opatření proti povodním; analýza povodně; hydroecological information system; geographical information system; flood control; protective measure; measure of environmental nature; GIS; flood control measure; flood analysis; gis; protipovodňová ochrana Available in the Ministry of the Environment
Doplnění a vyhodnocení zpracovaných studií zadaných MŽP do databáze "Evidence studií"‚ které jsou situovány mimo prioritní oblasti definované v PHP

Na základě studií zabývajících se hodnocením povodní v roce 2002 a protipovodňových opatření blízkých přírodě v těchto studiích uvedených byla připravena databáze a vrstvy GIS pro stanovení postupu ...

Šindlar, Miloslav
Ministerstvo životního prostředí, 2009

Analýza potřebnosti a využívání environmentálních center na území České republiky
Brontosauří ekocentrum Zelený klub (BEZK), Praha; Agentura Koniklec, o.s., Praha; Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER, Brontosaurus Krkonoše, Horní Maršov; Činčera, Jan; Kunssberger, David; Lupač, Miroslav; Činčera, Pavel; Gollová, Dita; Kulich, Jiří
2009 - Czech
Katalogové listy klíčových subjektů, kteří jsou nositeli většiny stávajících aktivit EVVO v ČR. Jsou uvedeny údaje: název organizace, kontaktní údaje, provozoval, údaje o činnost střediska, cílové skupiny, geografický dosah, fotografie zařízení. Keywords: centrum vzdělávání ekologického; analýza; vzdělávání environmentální; vzdělávání mimoškolní; centrum výchovy ekologické; GIS; Česká republika; environmental training centre; analysis; environmental training; out-of school training; environmental education centre; GIS; Czech Republic; mimoškolní vzdělávání; ekologická výchova Available in the Ministry of the Environment
Analýza potřebnosti a využívání environmentálních center na území České republiky

Katalogové listy klíčových subjektů, kteří jsou nositeli většiny stávajících aktivit EVVO v ČR. Jsou uvedeny údaje: název organizace, kontaktní údaje, provozoval, údaje o činnost střediska, cílové ...

Brontosauří ekocentrum Zelený klub (BEZK), Praha; Agentura Koniklec, o.s., Praha; Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER, Brontosaurus Krkonoše, Horní Maršov; Činčera, Jan; Kunssberger, David; Lupač, Miroslav; Činčera, Pavel; Gollová, Dita; Kulich, Jiří
Ministerstvo životního prostředí, 2009

Analýza potřebnosti a využívání environmentálních center na území České republiky
Brontosauří ekocentrum Zelený klub (BEZK), Praha; Agentura Koniklec, o.s., Praha; Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER, Brontosaurus Krkonoše, Horní Maršov; Činčera, Jan; Kunssberger, David; Lupač, Miroslav; Činčera, Pavel; Gollová, Dita; Kulich, Jiří
2009 - Czech
Studie podrobně analyzuje stávající nabídku, ale i poptávku pro poskytování enviromentálního vzdělávání se zaměřením na mimoškolskou oblast a na posouzení infrastruktury environmentálních center z hlediska jejiho současného složení, trendů rozvoje a potřebnosti. Zkoumanou skupinou byla střediska a insituce provádějící EVVO v mimoškolní oblasti a okrajově též instituce tuto činnost plánující a mající pro ni potenciál. Práce se zabýva evaulací a efektivitou programů, které střediska připravují. V příloze je uveden seznam jednotlivých ORP dle IDC EVVO Keywords: centrum vzdělávání ekologického; analýza; vzdělávání environmentální; hodnocení; vzdělávání mimoškolní; centrum výchovy ekologické; GIS; Česká republika; environmental training centre; analysis; environmental training; evaluation; out-of school training; environmental education centre; GIS; Czech Republic; mimoškolní vzdělávání; ekologická výchova Available in the Ministry of the Environment
Analýza potřebnosti a využívání environmentálních center na území České republiky

Studie podrobně analyzuje stávající nabídku, ale i poptávku pro poskytování enviromentálního vzdělávání se zaměřením na mimoškolskou oblast a na posouzení infrastruktury environmentálních center z ...

Brontosauří ekocentrum Zelený klub (BEZK), Praha; Agentura Koniklec, o.s., Praha; Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER, Brontosaurus Krkonoše, Horní Maršov; Činčera, Jan; Kunssberger, David; Lupač, Miroslav; Činčera, Pavel; Gollová, Dita; Kulich, Jiří
Ministerstvo životního prostředí, 2009

Aktualizovaný výpočet přízemního pole imisních koncentrací vybraných škodlivin v městské aglomeraci Tábor
EPOS - Environmental Protection Activity and Service, s.r.o., Neratovice
1996 - Czech
Podrobná analýza škodlivin v ovzduší města Tábor. Byly sledovány tyto škodliviny: polétavý prach, oxid siřičitý, oxidy dusíku, oxid uhelnatý a uhlovodíky. Vyhodnocení získaných dat. Keywords: Tábor; uhlovodíky; oxid uhelnatý; oxidy dusíku; oxid siřičitý; kvalita ovzduší; ovzduší; Tábor; hydrocarbons; carbon monoxide; nitrogen oxides; sulphur dioxide; ambient air quality; air; aerologie; oxid uhelnatý; uhlovodíky; ovzduší; oxid siřičitý Available in the Ministry of the Environment
Aktualizovaný výpočet přízemního pole imisních koncentrací vybraných škodlivin v městské aglomeraci Tábor

Podrobná analýza škodlivin v ovzduší města Tábor. Byly sledovány tyto škodliviny: polétavý prach, oxid siřičitý, oxidy dusíku, oxid uhelnatý a uhlovodíky. Vyhodnocení získaných dat.

EPOS - Environmental Protection Activity and Service, s.r.o., Neratovice
Ministerstvo životního prostředí, 1996

Uplatnění zeleně při humanizaci sídel venkovského typu
Výzkumný ústav okrasného zahradnictví v Průhonicích; Dostál, Josef; Bouček, Zbyněk
1992 - Czech
Analýza současného stavu (1992) v obcích Ostrovačice, Chorušice, Lužec nad Vltavou, Vysoká a Želiv. U každé obce jsou uvedeny širší vztahy, demografická situace, jeho vývoj a charakter současného stavu, stav zeleně, funkční členění území, dopravní situace a technická vybavenost. Analýza je podkladem pro návrhy změn. Keywords: sídlo venkovské; zeleň sídel venkovských; zeleň veřejná; obnova venkova; faktor sociodemografický; rural settlement; greenery in rural settlements; public greenery; rural renewal; sociodemographic factor; městská zeleň; sídla Available in the Ministry of the Environment
Uplatnění zeleně při humanizaci sídel venkovského typu

Analýza současného stavu (1992) v obcích Ostrovačice, Chorušice, Lužec nad Vltavou, Vysoká a Želiv. U každé obce jsou uvedeny širší vztahy, demografická situace, jeho vývoj a charakter současného ...

Výzkumný ústav okrasného zahradnictví v Průhonicích; Dostál, Josef; Bouček, Zbyněk
Ministerstvo životního prostředí, 1992

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases