Number of found documents: 2012
Published from to

Biochary - účinné sorbenty pro odstranění polutantů.
Spáčilová, Markéta; Krejčíková, Simona; Čárský, Milan; Soukup, Karel; Šolcová, Olga
2022 - Czech
Rostoucí množství kontaminantů vyskytující se ve vodách je stále závažným problémem současnosti. Jednou z účinných metod odstranění těchto kontaminantů, jakými jsou různá léčiva, detergenty, ale také mikroplasty, je sorpce. Využívají se různé sorbenty ať již komerční, či laboratorně připravené jako zeolity, bentonity, aktivní uhlí a v poslední době také různé typy biocharů, které jsou připravovány pomocí pyrolýzy ze všech možných zbytků rostlinné biomasy. Jejich povrch se liší dle podmínek přípravy (max SBET kolem 300 m2/g), které jsou dále testovány při různých podmínkách na různorodých léčivech či jiných kontaminantech. Srovnávací studie různých typů biocharů spíše chybí, stejně tak jako jejich porovnání s komerčními sorbenty např. aktivním uhlím. Z těchto důvodů je tato studie zaměřená na srovnání sorpčních vlastností tří biocharů připravených z různých typů rostlinné biomasy (slunečnicové slupky, mořské makrořasy Ecklonia Maxima a sladkovodní mikrořasy Chlorella Vulgaris), jejichž sorpční vlastnosti byly porovnány s komerčním aktivním uhlím Supersorbonem. Účinnost sorbentů byla testována na diklofenaku (nesteroidní protizánětlivé a protirevmatické léčivé látce), jehož spotřeba je celosvětově enormní a běžně se nachází ve vodách, protože většina čistíren odpadních vod ho nezachytí. Všechny sorbenty vykázaly značnou účinnost, přičemž nejlepších výsledků bylo dosaženo za použití biocharu připraveného ze sladkovodní mikrořasy (95%). Jeho vysoká účinnost byla ověřena při odstranění kontaminantu triklosanu (antibakteriální a antifungální desinfekční prostředek). Pro testování byla zvolena koncentrace kontaminantů (1 ppm), která odpovídá koncentracím běžně se vyskytujícím v odpadních vodách. Na základě výsledku bylo zjištěno, že všechny připravené sorbenty jsou srovnatelně účinné s aktivním uhlím, avšak jejich příprava je ekonomicky výhodnější, protože cenu aktivního uhlí navyšuje nezbytnost následné aktivace.\n\n\n The growing amount of contaminants in the water has been a serious problem. Sorption is one of the effective methods for removal of various contaminants, such as drugs, detergents, or microplastics. Various sorbents are applied, whether commercial or laboratory prepared, as zeolites, bentonites, activated carbon and, more recently, various types of biochar, which are prepared by pyrolysis from variety of biomass residues. Their surface varies according to the preparation conditions (max SBET around 300 m2 / g) and there are tested under various conditions on variety of contaminants. Comparative studies of different types of biochar are rather lacking, similarly as their comparisons with commercial sorbents such as activated carbon.\nFor these reasons, this study aims to compare the sorption properties of three biochars prepared from different types of plant biomass (sunflower husks, seaweed Ecklonia Maxima and freshwater microalgae Chlorella Vulgaris), whose sorption properties were compared with commercial activated carbon, Supersorbon. The effectiveness of sorbents has been tested on diclofenac (a non-steroidal anti-inflammatory and anti-rheumatic drug) whose consumption is enormous worldwide and it is commonly found in water, owing to that most wastewater treatment plants do not capture it. All sorbents showed considerable efficiency, with the best results being obtained using a biochar prepared from freshwater microalgae (95%). Its high effectiveness has been verified in removing the contaminant triclosan (antibacterial and antifungal disinfectant). The concentration of contaminants (1 ppm) was chosen for testing, which corresponds to the concentrations commonly found in wastewater. Based on the result, it was found that all prepared sorbents are comparable effective with activated carbon, however, their preparation is more economically advantageous, because the price of activated carbon increases the need for subsequent activation. \n\n Keywords: biochar; diclofenac; contaminants Available in digital repository of the ASCR
Biochary - účinné sorbenty pro odstranění polutantů.

Rostoucí množství kontaminantů vyskytující se ve vodách je stále závažným problémem současnosti. Jednou z účinných metod odstranění těchto kontaminantů, jakými jsou různá léčiva, detergenty, ale také ...

Spáčilová, Markéta; Krejčíková, Simona; Čárský, Milan; Soukup, Karel; Šolcová, Olga
Ústav chemických procesů, 2022

Metodika čištění papíru, textilu a kolagenních materiálů pomocí dvoufázového spreje sněhových částic CO2 v nosném plynu.
Mašková, Ludmila; Smolík, Jiří; Vávrová, P.; Součková, M.; Neoralová, J.; Novotná, D.; Jandová, Věra; Ondráček, Jakub; Ondráčková, Lucie; Křížová, T.; Kocová, K.
2022 - Czech
Cílem této metodiky bylo vytvořit soubor postupů a doporučení pro pracovníky knihoven a archivů či pro restaurátory, s jejichž využitím je možné pomocí dvoufázového spreje sněhových částic CO2 v nosném plynu odstraňovat prachové částice z povrchu papíru, textilu a kolagenních materiálů. Výsledkem je efektivní a bezpečná alternativa ke stávajícím \nmetodám čištění. Dále bylo cílem výzkumu srovnat výsledky tohoto typu ošetření s běžně využívanými postupy mechanického čištění knihovních fondů a archivních dokumentů a \ndetailně tak analyzovat možný potenciál využití nové metody. The aim of this methodology was to create a set of procedures and recommendations for library and archive staff or restorers, using which it is possible to remove dust particles from the surface of paper, textiles and collagen materials using the two-phase spray of CO2 snow particles in the carrier gas. The result is an effective and safe alternative to existing cleaning methods. Furthermore, the research aimed to compare the results of this type of treatment with commonly used mechanical cleaning procedures for library collections and archival documents and to analyse in detail the potential use of the new method. Keywords: dust particles; two-phase spray of CO2; archival documents Available on request at various institutes of the ASCR
Metodika čištění papíru, textilu a kolagenních materiálů pomocí dvoufázového spreje sněhových částic CO2 v nosném plynu.

Cílem této metodiky bylo vytvořit soubor postupů a doporučení pro pracovníky knihoven a archivů či pro restaurátory, s jejichž využitím je možné pomocí dvoufázového spreje sněhových částic CO2 v ...

Mašková, Ludmila; Smolík, Jiří; Vávrová, P.; Součková, M.; Neoralová, J.; Novotná, D.; Jandová, Věra; Ondráček, Jakub; Ondráčková, Lucie; Křížová, T.; Kocová, K.
Ústav chemických procesů, 2022

Analysis of textile waste streams in the Czech Republic
Shtukaturova, Anastasia
2022 - English
Our results confirm that the Czech Republic is not well prepared to fulfill the ambitious goals of the CEAP in respect to textile waste because of continually growing volumes of this type of the waste and hardly available official data about its production, lack of recycling technologies and obsolete waste collection system.\n Keywords: textile waste streams; analysis; new waste treatment law Available in digital repository of the ASCR
Analysis of textile waste streams in the Czech Republic

Our results confirm that the Czech Republic is not well prepared to fulfill the ambitious goals of the CEAP in respect to textile waste because of continually growing volumes of this type of the waste ...

Shtukaturova, Anastasia
Ústav chemických procesů, 2022

What happens to microplastics in nature
Spáčilová, Markéta
2022 - English
This work was focused on preparation of microplastic particles which correspond to microplastics in the environment. The five most used plastics (polyethylene, polyamide, polytetrafluoroethylene, polyethylene glycol terephthalate, and polystyrene) were used for preparation. Microplastics were prepared by grinding common used plastics to match the actual microplastics present in the environment as closely as possible. The shape and size of the prepared particles\nwere obtained by scanning electron microscopy. Raman and infrared spectroscopy were used to characterize the microplastic structures. Simultaneously, methodology to determine the amount of microplastic particles in simulated water samples was developed. Keywords: microplastic particles; raman spectroscopy; uv degradation Available in digital repository of the ASCR
What happens to microplastics in nature

This work was focused on preparation of microplastic particles which correspond to microplastics in the environment. The five most used plastics (polyethylene, polyamide, polytetrafluoroethylene, ...

Spáčilová, Markéta
Ústav chemických procesů, 2022

Adaptive synthesis of functional amphiphilic dendrons for drug nanocarrier assembly
Edr, Antonín
2022 - English
In this work, an adaptive synthesis of new type of amphiphilic dendrons for nanocarrier purposes will be presented. This methodology was applied in preparation of vast library of substrates. Keywords: symmetrical dendrons; drug nanocarrier assembly; drug delivery Available in digital repository of the ASCR
Adaptive synthesis of functional amphiphilic dendrons for drug nanocarrier assembly

In this work, an adaptive synthesis of new type of amphiphilic dendrons for nanocarrier purposes will be presented. This methodology was applied in preparation of vast library of substrates.

Edr, Antonín
Ústav chemických procesů, 2022

Personal exposure measurement during dental nanocomposite grinding
Ždímal, Vladimír; Ondráčková, Lucie; Ondráček, Jakub; Schwarz, Jaroslav; Bradna, P.; Roubíčková, A.; Pelclová, D.; Rössnerová, Andrea
2022 - English
The purpose of this study was to measure the personal exposure of each participant of the study and to compare the results with those of static monitoring. Personal nanoparticle sam-plers (PENS), which can simultaneously detect both nanoparticles (PM0.1) and respirable parti-cles (PMA), were used to determine personal exposure (Tsai et al., 2012). Area monitoring in-cluded measurement of mass concentrations using the Berner Low Pressure Impactor (BLPI 25/0.018 /2, Hauke GmbH, Gmunden, Austria) and the Low Volume Sampler (LV5, Sven Leckel Ingenieurbüro GmbH, Germany). The number concentrations and their size distributions were measured with the Scanning Mobility Particle Sizer (5MP5 3936, T5I Inc., USA) and the Aerody-namic Particle Sizer (APS 3321, TSI Inc., USA). Measurements with all of the above- mentioned instruments were performed in four shifts with six participants per shift. Each participant milled for 10 minutes and then remained in the room until the group finished the session, so the total exposure lasted about 70 minutes. Due to the high content of filler nanoparticles, the nanocom-posite Filtek Ultimate (body A2, 3M ESPE, USA) was selected for these measurements. Keywords: dental treatment; personal exposure; nanocomposites Available in digital repository of the ASCR
Personal exposure measurement during dental nanocomposite grinding

The purpose of this study was to measure the personal exposure of each participant of the study and to compare the results with those of static monitoring. Personal nanoparticle sam-plers (PENS), ...

Ždímal, Vladimír; Ondráčková, Lucie; Ondráček, Jakub; Schwarz, Jaroslav; Bradna, P.; Roubíčková, A.; Pelclová, D.; Rössnerová, Andrea
Ústav chemických procesů, 2022

Multiplication of urea sites—impact on binding phosphates
Salvadori, Karolína
2022 - English
In our work, we focused on the synthesis of sensory groups based on urea structural motifs, suitable for binding phosphates. These units were tested for their selectivity and binding efficiency in HB competitive solvent (DMSO).\n Keywords: urea; phosphates; concentrations Available in digital repository of the ASCR
Multiplication of urea sites—impact on binding phosphates

In our work, we focused on the synthesis of sensory groups based on urea structural motifs, suitable for binding phosphates. These units were tested for their selectivity and binding efficiency in HB ...

Salvadori, Karolína
Ústav chemických procesů, 2022

A seven-years based characterization of aerosol light scattering properties at Central European rural site: Variability and source apportionment
Suchánková, Lenka
2022 - English
In addition, the sources of scattering aerosols, chemical composition, meteorological conditions, particle size distribution, and radiative forcing will be further investigated at NAOK to better understand the direct effects of aerosols on local climate. Keywords: organic aerosol; measurements; aerosol light scattering properties Available in digital repository of the ASCR
A seven-years based characterization of aerosol light scattering properties at Central European rural site: Variability and source apportionment

In addition, the sources of scattering aerosols, chemical composition, meteorological conditions, particle size distribution, and radiative forcing will be further investigated at NAOK to better ...

Suchánková, Lenka
Ústav chemických procesů, 2022

Use of photoautotrophic microorganisms in bioremediation of surface waters
Mušálková, Petra
2022 - English
The aim of my thesis is to develop an alternative method of removing this overplus of nutrients from surface waterbodies in a biological way, withthe use of microalgae and cyanobacteria. \n Keywords: microalgae; cyanobacteria; water eutrophication Available in digital repository of the ASCR
Use of photoautotrophic microorganisms in bioremediation of surface waters

The aim of my thesis is to develop an alternative method of removing this overplus of nutrients from surface waterbodies in a biological way, withthe use of microalgae and cyanobacteria. \n

Mušálková, Petra
Ústav chemických procesů, 2022

Experimental study of bubble dynamics in aqueous solutions of simple alcohols: CFD validation data
Crha, Jakub
2022 - English
The aim of this work was to obtain experimental values of terminal velocities and shape deformations for a wide range of bubble sizes and compare them with theoretically calculated values. These data were obtained for the whole concentration range of aqueous solutions of 1-propanol and ethanol and will be used for validation of CFD results in\nfuture work.\n Keywords: bubble dynamics; water-alcohol mictures; viscosity Available in digital repository of the ASCR
Experimental study of bubble dynamics in aqueous solutions of simple alcohols: CFD validation data

The aim of this work was to obtain experimental values of terminal velocities and shape deformations for a wide range of bubble sizes and compare them with theoretically calculated values. These data ...

Crha, Jakub
Ústav chemických procesů, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases