Number of found documents: 2807
Published from to

Důvěra vybraným politikům v mezinárodním kontextu – listopad/prosinec 2021
Červenka, Jan
2022 - Czech
V listopadovém a prosincovém šetření, které se uskutečnilo v rámci kontinuálního výzkumu veřejného mínění CVVM, byla respondentům položena otázka zjišťující důvěru k vybraným politikům v mezinárodním kontextu. Nejvyšší podíl důvěry šetření ukázalo u Z. Čaputové (64 %), nejvíce nedůvěřujících bylo u V. Putina (70 %). Oproti listopadu 2019 zřetelně vzrostla důvěra v případě B. Johnsona, A. Merkelové, Z. Čaputové a E. Macrona. November and December 2021 survey focused on attitudes of Czechs to some representatives in international politics. Respondents were asked to express their confidence or non-confidence in some main figures of international policy and persons involved in recent important events as well as supreme representatives of Central European countries. Keywords: international politics; Central European countries; representatives Fulltext is available at external website.
Důvěra vybraným politikům v mezinárodním kontextu – listopad/prosinec 2021

V listopadovém a prosincovém šetření, které se uskutečnilo v rámci kontinuálního výzkumu veřejného mínění CVVM, byla respondentům položena otázka zjišťující důvěru k vybraným politikům v mezinárodním ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2022

Vyhazování vzhledově nedokonalé zeleniny a ovoce jako jedna z forem plýtvání potravinami – Potraviny 2022
Hanzlová, Radka
2022 - Czech
Ve speciálním výzkumu Potraviny 2022 CVVM SOÚ AV ČR zjišťovalo názory a postoje české veřejnosti k problematice plýtvání potravinami. Jedna část byla zaměřena na nákup vzhledově ne zcela dokonalého ovoce a zeleniny. \nPři zachování stejné ceny by si mezi zeleninou a ovocem, kde by byly nedokonalé a tvarově perfektní kusy vedle sebe, vybralo 65 % dotázaných tu dokonalou.\nDle české veřejnosti mají rozhodující vliv na požadovaný vzhled ovoce a zeleniny, které se dostanou na pulty obchodních řetězců a supermarketů, normy Evropské unie (34 %) a normy obchodních řetězců a supermarketů (28 %).\nCo se týče odhadu množství ovoce a zeleniny, která se kvůli svému vzhledu ke spotřebitelům vůbec nedostane, správný podíl (tedy 20 až 30 %) uvedly více než dvě pětiny (41 %) dotázaných. In a special study called Food 2022, CVVM SOÚ AV ČR asked for the opinions and attitudes of the Czech public on the issue of food wasting. One part was focused on the purchase of imperfect fruits and vegetables. \nIf there were imperfect and perfectly shaped pieces of fruits and vegetables placed next to each other, 65% of the respondents would chose the perfect one, provided they had the same price.\nAccording to the Czech public, the European Union standards (34%) and the standards of supermarkets (28%) have a decisive influence on the desired appearance of fruit and vegetables that reach the shelves of supermarkets and chains.\nAs for the estimate of the amount of fruits and vegetables that do not reach consumers at all due to their appearance, the correct share (i.e. 20 to 30%) was estimated by more than two-fifths (41%) of the respondents. Keywords: food waste; imperfect fruit; imperfect vegetables; consumer behavior Fulltext is available at external website.
Vyhazování vzhledově nedokonalé zeleniny a ovoce jako jedna z forem plýtvání potravinami – Potraviny 2022

Ve speciálním výzkumu Potraviny 2022 CVVM SOÚ AV ČR zjišťovalo názory a postoje české veřejnosti k problematice plýtvání potravinami. Jedna část byla zaměřena na nákup vzhledově ne zcela dokonalého ...

Hanzlová, Radka
Sociologický ústav, 2022

Plýtvání potravinami, nákupní a spotřební chování českých domácností – Potraviny 2022
Hanzlová, Radka
2022 - Czech
Ve speciálním výzkumu Potraviny 2022 CVVM SOÚ AV ČR zjišťovalo názory a postoje české veřejnosti k problematice plýtvání potravinami.\nTéměř polovina (47 %) dotázaných považuje plýtvání potravinami za velký problém, podle dalších více než dvou pětin (44 %) plýtvání potravinami správné není, ale jsou tu aktuálnější problémy, které je potřeba řešit a pouze necelá desetina (9 %) české veřejnosti nepovažuje plýtvání potravinami za celospolečenský problém.\nNejdůležitějším důvodem pro omezení plýtvání potravinami je dle respondentů finanční úspora jejich domácnosti (77 %), nejméně důležitým pak možnost svým chováním změnit společnost (29 %).\nNadpoloviční většina (54 %) dotázaných chodí nakupovat několikrát týdně, přibližně čtvrtina (26 %) pak 1x týdně. Každý den nakupuje 13 % dotázaných. In its special ‘Food 2022’ survey the Public Opinion Research Centre at the Institute of Sociology, Czech Academy of Sciences, examined the Czech public’s attitudes and opinions on the issue of food waste.\nAlmost half (47%) of the respondents consider food waste to be a big problem, more than two-fifths (44%) think food waste is not right, but there are more urgent problems that need to be solved and only less than one-tenth (9%) of the Czech public does not consider food waste to be a big problem in society.\nThe most important reason for reducing food waste according to respondents is to save money for their household (77%), while the least important reason is to change society through their behaviour (29%).\nThe majority (54%) of respondents go shopping several times a week, while about a quarter (26%) go shopping once a week. 13% of respondents shop every day. Keywords: food waste; perception of food waste; reasoning; consumer behavior; motivations Fulltext is available at external website.
Plýtvání potravinami, nákupní a spotřební chování českých domácností – Potraviny 2022

Ve speciálním výzkumu Potraviny 2022 CVVM SOÚ AV ČR zjišťovalo názory a postoje české veřejnosti k problematice plýtvání potravinami.\nTéměř polovina (47 %) dotázaných považuje plýtvání potravinami za ...

Hanzlová, Radka
Sociologický ústav, 2022

Občané o ekonomické situaci svých domácností –září až listopad 2022
Čadová, Naděžda
2022 - Czech
V rámci svého šetření, které CVVM realizovalo v období od začátku září do začátku listopadu 2022, se zaměřilo na otázku, jak lidé vnímají současnou socioekonomickou situaci svých domácností. Konkrétně se dotázaní vyjadřovali k tomu, zda je pro ně obtížné vyjít s příjmy. Dále se pak šetření podrobněji věnovalo tomu, na které potřeby mají domácnosti ve svém rozpočtu dostatek peněz a na které nikoli.\nPodle aktuálních výsledků převažují ti, kteří vycházejí se svými příjmy obtížně (52 %) nad těmi, kteří s příjmy vychází snadno (47 %). Ve srovnání s posledním šetřením z období květen až červen 2022 došlo ke zvýšení (o 7 procentních bodů) podílu těch, kteří uvádějí, že se svými příjmy vychází obtížně (součet odpovědí „velmi obtížně“, „obtížně“ a „spíše obtížně“) a naopak poklesl (o 6 procentních bodů) podíl těch, kteří se svým příjmem vycházejí snadno (součet odpovědí „velmi snadno“, „snadno“ a „spíše snadno“).\nMíra subjektivní deprivace v různých oblastech spotřeby je nejnižší u základních životních potřeb jako je jídlo, oblečení a běžné potřeby pro domácnost (6 % občanů uvedlo, že má jejich domácnost problém s jejich uspokojením) a nejvyšší u luxusního zboží, když čtyři pětiny (80 %) domácností podle svých slov na toto zboží nemají. The Public Opinion Research Centre in its survey examined how Czech citizens perceive the financial situation of their households. They evaluated whether it is difficult to make ends meet with their earnings. Problems with current budget of their household were stated by 52% of respondents, on the other hand 47% said they have no problems with budget of the household. Keywords: financial situation; citizen perception; households; household budgets Fulltext is available at external website.
Občané o ekonomické situaci svých domácností –září až listopad 2022

V rámci svého šetření, které CVVM realizovalo v období od začátku září do začátku listopadu 2022, se zaměřilo na otázku, jak lidé vnímají současnou socioekonomickou situaci svých domácností. Konkrétně ...

Čadová, Naděžda
Sociologický ústav, 2022

Hodnocení ochrany a stavu životního prostředí – září až listopad 2022
Hanzlová, Radka
2022 - Czech
V rámci svého šetření realizovaného v období od začátku září do začátku listopadu 2022 se CVVM SOÚ AV ČR zabývalo problematikou životního prostředí. Z hlediska stavu životního prostředí respondenti lépe hodnotí životní prostředí v místě svého bydliště (84 %) oproti celkovému stavu v ČR (75 %), přičemž jde o nejlepší hodnocení od roku 2002. V oblasti ochrany životního prostředí je nejlépe hodnocena aktivita obecních úřadů (59 % kladných odpovědí) a ekologických organizací (56 % kladných odpovědí). Více než čtyři pětiny (84 %) dotázaných si myslí, že dělat něco pro životní prostředí je dobré, i když to stojí čas a peníze. Polovina (50 %) dotázaných si myslí, že tvrzení o ekologických hrozbách jsou zveličena, více než dvě pětiny (42 %) soudí, že nikoliv. Nejhůře respondenti hodnotí situaci v zatížení životního prostředí automobilovou dopravou (16 % pozitivních odpovědí, 78 % negativních). Ze všech posuzovaných oblastí je nejpříznivěji hodnocen dopad zemědělské činnosti na životní prostředí (44 % pozitivních odpovědí, 43 % negativních) a využívání obnovitelných zdrojů (42 % pozitivních odpovědí, 45 % negativních). The Public Opinion Research Centre addressed environmental issues as part of its survey carried out between early September and early November 2022. In terms of the state of the environment, respondents rate the environment in their place of residence better (84%) compared to the overall state of the Czech Republic (75%), the best rating since 2002. The activity of municipal authorities (59% of positive answers) and environmental organisations (56% of positive answers) are the best rated in the field of environmental protection. More than four-fifths (84%) of respondents think that doing something for the environment is good, even if it costs time and money. Half (50%) of respondents think that claims about environmental threats are exaggerated; more than two-fifths (42%) think they are not. Respondents rate the situation with regard to the burden of car traffic on the environment the worst (16% positive responses, 78% negative).Of all the areas assessed, the most favourably rated are the impact of agricultural activities on the environment (44% positive responses, 43% negative) and the use of renewable resources (42% positive responses, 45% negative). Keywords: environmental issues; environment rating; environmental protection actors; perception of environmental risks Fulltext is available at external website.
Hodnocení ochrany a stavu životního prostředí – září až listopad 2022

V rámci svého šetření realizovaného v období od začátku září do začátku listopadu 2022 se CVVM SOÚ AV ČR zabývalo problematikou životního prostředí. Z hlediska stavu životního prostředí respondenti ...

Hanzlová, Radka
Sociologický ústav, 2022

Dobrá praxe rovného odměňování – Island
Pospíšilová, Marie
2022 - Czech
This publication includes a description of measures, laws, legal standards and instruments promoting gender equality in the field of equal pay for women and men in Iceland. Keywords: good practice; Island; equal pay Fulltext is available at external website.
Dobrá praxe rovného odměňování – Island

This publication includes a description of measures, laws, legal standards and instruments promoting gender equality in the field of equal pay for women and men in Iceland.

Pospíšilová, Marie
Sociologický ústav, 2022

Doba covidová
Červenka, Jan; Kyselá, Monika
2022 - Czech
Souhrnná zpráva představuje průřezový souhrn výsledků realizovaných šetření, které byly průběžně publikovány v letech 2020 a 2021 v tiskových zprávách Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR. Text je rozdělen do tematických okruhů zahrnujících názory a obavy související s COVID-19 obecně, včetně zájmu a sledování informací, vývoje očekávání ohledně dalšího průběhu pandemie v ČR, v Evropě a ve světě, vývoje postojů k tomu, jak stát reagoval na pandemii a její dopady, postoje k očkování a protiepidemickému systému (PES), postoje k nošení roušek a jiným opatřením a jejich dodržování, včetně vlastního chování a aktivit dotázaných, ekonomických a sociálních dopadů epidemie a protiepidemických opatření a vlivu pandemie a s ní spojených omezení na volby, volební rozhodování a volební účast. The summary report is a cross-sectional summary of the results of the surveys conducted and published in 2020 and 2021 in press releases of the Centre for Public Opinion Research of the Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences. The text is divided into thematic topics covering views and concerns related to COVID-19 in general, including interest and tracking information, the evolution of expectations about the future course of the pandemic in the Czech Republic, Europe and the world, and the trend in attitudes towards how the state has responded to the pandemic and its impact, attitudes towards vaccination and the public health system (PES), attitudes towards wearing masks and other measures and adherence to them, including respondents' own behaviour and activities, the economic and social impacts of the pandemic and anti-epidemic measures, the impact of the pandemic and associated restrictions on voting, electoral decision-making and turnout. Keywords: pandemic; Covid-19; public opinion Available in digital repository of the ASCR
Doba covidová

Souhrnná zpráva představuje průřezový souhrn výsledků realizovaných šetření, které byly průběžně publikovány v letech 2020 a 2021 v tiskových zprávách Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR. ...

Červenka, Jan; Kyselá, Monika
Sociologický ústav, 2022

Dobrá praxe rovného odměňování – Kanada
Maříková, Hana
2022 - Czech
This publication includes a description of measures, laws, legal standards and instruments promoting gender equality in the field of equal pay for women and men in Switzerland. Keywords: good practice; Canada; equal pay Fulltext is available at external website.
Dobrá praxe rovného odměňování – Kanada

This publication includes a description of measures, laws, legal standards and instruments promoting gender equality in the field of equal pay for women and men in Switzerland.

Maříková, Hana
Sociologický ústav, 2022

Dobrá praxe rovného odměňování v kostce
Maříková, Hana; Hodická, K.; Pospíšilová, Marie; Marková Volejníčková, Romana
2022 - Czech
This publication provides an overview of selected international good practices, aimed at eliminating disadvantages between men and women in the area of financial remuneration and compliance with the principles of equal treatment at work. Keywords: good practice; international practice; equal pay Fulltext is available at external website.
Dobrá praxe rovného odměňování v kostce

This publication provides an overview of selected international good practices, aimed at eliminating disadvantages between men and women in the area of financial remuneration and compliance with the ...

Maříková, Hana; Hodická, K.; Pospíšilová, Marie; Marková Volejníčková, Romana
Sociologický ústav, 2022

Porozumění pojmům „Minimální trvanlivost“ a „Spotřebujte do“ – Potraviny 2022
Hanzlová, Radka
2022 - Czech
Do speciálního výzkumu Potraviny 2022 realizovaného CVVM SOÚ AV ČR byl zařazen blok otázek zaměřující se na obeznámenost české veřejnosti s pojmy „Minimální trvanlivost“ a „Spotřebujte do“.\nVětšina (73 %) české veřejnosti používá správně označení „Spotřebujte do…“ oproti tomu význam minimální trvanlivosti je méně jasný a téměř polovina (47 %) občanů mu přisuzuje stejný význam jako údaji „Spotřebujte do“. Pojmu „Minimální trvanlivost“ správně rozumí 46 % dotázaných. Od roku 2017 obeznámenost české veřejností s tímto pojmem roste.\nPři nakupování se podle pojmu „Spotřebujte do“ rozhoduje 78 % občanů, podle pojmu „Minimální trvanlivost“ pak 73 %.\nPotraviny po uplynutí doby „Minimální trvanlivost“ alespoň občas spotřebovává 64 % dotázaných a po datu použitelnosti („Spotřebujte do“) pak 56 %. V obou případech jde o nárůst v porovnání s rokem 2020. The special survey Food 2022 conducted by the CVVM SOÚ AV ČR included a block of questions focusing on the Czech public's familiarity with the terms "Best before" and "Use by". The majority (73%) of the Czech public correctly use the term "Use by...", whereas the meaning of "Best before" life is less clear and almost half (47%) of the citizens attribute the same meaning to it as to "Use by".\nThe term "Best before" is correctly understood by 46 % of respondents. Since 2017, the Czech public's familiarity with the term has been growing.\nWhen shopping, 78% of citizens use the term "Use by" and 73% use the term "Best Before".\nFood beyond the "Best Before" date is consumed at least occasionally by 64% of respondents and 56% beyond the "Use by" date, both an increase compared to 2020. Keywords: understanding of terms; Best before; Use by; food; consumption Fulltext is available at external website.
Porozumění pojmům „Minimální trvanlivost“ a „Spotřebujte do“ – Potraviny 2022

Do speciálního výzkumu Potraviny 2022 realizovaného CVVM SOÚ AV ČR byl zařazen blok otázek zaměřující se na obeznámenost české veřejnosti s pojmy „Minimální trvanlivost“ a „Spotřebujte do“.\nVětšina ...

Hanzlová, Radka
Sociologický ústav, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases