Number of found documents: 44379
Published from to

Vliv délky a způsobu transportu jiker na jejich líhnivost u hlavatky obecné (Hucho hucho)
BERÁNEK, Lukáš
2024 - Czech
Byla testována úspěšnost transportu neoplozených a oplozených uměle vytřených jiker hlavatky obecné z faremního chovu v délce až 5 dnů. Směs jiker od 8 jikernaček byla rozdělena na dvě části. První část byla na místě (1 h po provedeném výtěru) osemeněna uměle vytřeným spermatem (směs od několika mlíčáků) a po promytí oplozených jiker vodou, vložena do vody v plastové uzavíratelné nádobě. Druhá část jiker, spolu s ovariální tekutinou, nebyla osemeněna spermatem a umístěna do další identické nádoby. Obě nádoby byly po dobu následujících 5 dnů, včetně transportu z místa umělého výtěru do místa inkubace uloženy v termoizolačním boxu. Směs odebraného spermatu od 5 mlíčáků byla přechovávána v injekčních stříkačkách, uložených v samostatném izotermickém boxu při teplotě +4 °C. Oba termoizolační boxy byly po dobu 5 dnů umístěny v zavazadlovém prostoru osobního automobilu. U jiker transportovaných ve vodě byla voda dvakrát denně vyměňována. V průběhu prvního dne byly jak jikry, tak sperma, transportovány z místa umělého výtěru na vzdálenost 350 km, do místa inkubace. V následujících dnech bylo s automobilem 3x denně vždy mininimálně 0,5 h popojížděno, s cílem simulovat otřesy vznikající v průběhu transportu. Teplota prostředí u jiker v průběhu transportu byla udržována na 10°C. V jednodenních intervalech od umělého výtěru byly odebírány vzorky, jak oplozených, tak neoplozených jiker. Po jejich napočítání a oplození jiker přivezeným spermatem následovalo jejich promytí a nasazení do malých inkubačních misek se samostatnými přítoky vody a perforací umožňující odtok vody a zabraňující úniku následně vykulených embryí. Nasazováno bylo vždy 30 jiker, ve všech variantách ve 3 opakováních. Inkubační misky byly vloženy na dno mělkého průtočného žlabu napájeného vodou z recirkulačního systému s chovem studenomilných ryb. Průměrná teplota vody v průběhu inkubace byla 12,8 °C. V průběhu inkubace byla sledována mortalita jiker, odstraňovány bílé neoplozené či odumřelé jikry a zaznamenáván líhnutí embryí. U první varianty, po výtěru oplozených jiker transportovaných ve vodě jeden, dva, resp. tři dny, bylo dosaženo líhnivosti 32,2 ? 21,1 %, 27,8 ? 10,3 %, resp. 33,3 ? 32,1 %. Po simulovaném transportu v délce čtyři a pět dnů došlo ke snížení výše líhnivosti na 21,1 ? 1,57 %, resp. 15,6 ? 8,3 %. Rozdíly mezi všemi výše uvedenými parametry nejsou statisticky průkazné. U druhé varianty, neoplozených jiker transportovaných v ovariální tekutině, bylo při délce transportu jeden den dosaženo srovnatelné výše líhnivosti (34,4 ? 11 %), jako u oplozených jiker transportovaných ve vodě po dobu jeden až tři dny. Jikry transportované v neoplozeném stavu v ovariální tekutině po delší dobu (dva a tři dny) vykázaly statisticky významné snížení líhnivosti na 7,8 ? 8,8 %, resp. 2,2 ? 1,6 %. U jiker transportovaných v neoplozeném stavu v ovariální tekutině po dobu čtyři a pět dnů byla zjištěna 100% mortalita. Nebyly zjištěny rozdíly při různém způsobu či délce transportu jiker na délku inkubační doby. Experiment prokázal reálnost použití transportu oplozených jiker ve vodě po dobu několika dnů, za výhodnější lze označit transport oplozených jiker ve vodním prostředí. The success of transporting both unfertilized and fertilized artificially stripped ova of huchen from the farm for up to 5 days was tested. A mixture of ova from 8 females was divided into two parts. The first part was inseminated with artificially stripped sperm (a mixture from several males) on-site (1 hour after stripping), and after rinsing the fertilized ova with water, it was placed in water in a plastic sealable container. The second part of the ova, along with the ovarian fluid, was not inseminated with sperm and was placed in another identical container. Both containers were stored in a thermal insulation box for the following 5 days, including transportation from the site of artificial stripping to the incubation site. The mixture of collected sperm from 5 males was stored in syringes in a separate isothermal box at a temperature of +4°C. Both thermal insulation boxes were placed in the luggage compartment of a passenger car for 5 days. For the ova transported in water, the water was exchanged twice a day. Throughout the first day, both the ova and sperm were transported from the site of artificial stripping to a distance of 350 km to the incubation site. In the following days, the car was driven three times a day for at least 0.5 hour each time to simulate vibrations occurring during transportation. The ambient temperature for the ova during transportation was maintained at 10°C. Samples of both fertilized and unfertilized ova were taken at one-day intervals from the artificial stripping, and after counting and fertilization of the ova with transported sperm, they were rinsed and placed in small incubation dishes with separate water inflows and perforations allowing water flow and preventing the escape of subsequently hatched embryos. Thirty ova were always placed in each variant, with 3 repetitions in all variants. The incubation dishes were placed on the bottom of a shallow flow-through channel supplied with water from a recirculating system with cold-water fish farming. The average water temperature during incubation was 12.8°C. Mortality of the ova was monitored during incubation, white unfertilized or dead ova were removed, and hatching of the embryos was recorded. In the first variant, after stripping the fertilized ova transported in water for one, two, or three days, a hatchability of 32.2 ? 21.1%, 27.8 ? 10.3%, and 33.3 ? 32.1%, respectively, was achieved. After simulated transportation for four and five days, the hatchability decreased to 21.1 ? 1.57% and 15.6 ? 8.3%, respectively. The differences between all the aforementioned parameters are not statistically significant. In the second variant, with unfertilized ova transported in ovarian fluid, a comparable hatchability (34.4 ? 11%) was achieved after one day of transportation, as with fertilized ova transported in water for one to three days. Unfertilized ova transported in ovarian fluid for a longer period (two and three days) showed a statistically significant decrease in hatchability to 7.8 ? 8.8% and 2.2 ? 1.6%, respectively. A 100% mortality rate was found for ova transported in unfertilized ovarian fluid for four and five days. No differences were found in the length of the incubation period due to different methods or lengths of ova transportation. The experiment demonstrated the feasibility of using transportation of fertilized ova in water for several days, with transportation of fertilized ova in the aquatic environment being preferable. Keywords: Hlavatka obecná; Hlavatka sibiřská; přeprava; líhnivost; Danube salmon; Siberian salmon; transport; hatchability Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vliv délky a způsobu transportu jiker na jejich líhnivost u hlavatky obecné (Hucho hucho)

Byla testována úspěšnost transportu neoplozených a oplozených uměle vytřených jiker hlavatky obecné z faremního chovu v délce až 5 dnů. Směs jiker od 8 jikernaček byla rozdělena na dvě části. První ...

BERÁNEK, Lukáš
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Dynamika populace střevličky východní v povodí řeky Stropnice
KABRT, Matěj
2024 - Czech
Tato práce pojednávala o vývoji populační dynamiky střevličky východní v řece Stropnici. Bylo sledováno, jak se tato dynamika vyvíjela v závislosti na charakteristikách a abiotických faktorech vybraných lokalit. Odlovy probíhaly v letech 2022-2023. Tato práce také pojednávala o biologii, šíření a negativním vlivu střevličky východní na ostatní rybí druhy. Metodika této práce se zabývala popisem jednotlivých lokalit a negativních faktorů na ně působících. Dále obsahuje informace o vlastním ichtyologickém průzkumu a jeho provedení. Veškeré údaje o odlovených rybách a z nich vypočtené hodnoty a vytvořené grafy byly shrnuty v kapitole výsledky. V diskuzi této práce byly blíže popsány výsledky mého průzkumu ve spojitostech s vlastnostmi jednotlivých habitatů a faktory působících na řeku. Závěry mého pokusu byly porovnány s předešlým ichtyologickým průzkumem této řeky, ale také s ostatními pracemi, které se zabývaly problematikou šíření střevličky východní. Mnou zjištěné údaje byly podobné závěrům ostatních autorů. The aim of this thesis was to evaluate the state of fish communities and the population dynamics of the topmouth gudgeon in the Stropnice river. It was checked if there was some continuity between the abiotic character and the dynamics of the topmouth gudgeon. The first ichthyological researching was on 22.11.2022 and the last 30.11.2023. This thesis is about topmouth gudgeon's biology, invasion and negative impact on natural fish species. Methodology of this thesis was about description of habitats and negative impacts on its. There were basics information about ichthyological researching. All results and charts were written in the chapter results. There were described the results of my thesis with the continuity of the habitats characters. My results were compared with results of older researching and with results of other authors with the same topic too. The results of my thesis were like results of other authors. Keywords: ichtyologický průzkum řeky Stropnice; populační dynamika; střevlička východní; ichthyological researching in the Stropnice river; population dynamics; topmouth gudgeon. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Dynamika populace střevličky východní v povodí řeky Stropnice

Tato práce pojednávala o vývoji populační dynamiky střevličky východní v řece Stropnici. Bylo sledováno, jak se tato dynamika vyvíjela v závislosti na charakteristikách a abiotických faktorech ...

KABRT, Matěj
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Radiační zátěž pacientů v intervenční radiologii
MALÍNSKÁ, Karla
2024 - Czech
Problematika radiační zátěže pacientů je stále důležitým tématem v oblasti radiologie. Cílem bakalářské práce bylo zjistit průměrné efektivní dávky pacientů, kteří podstoupili skiaskopicky naváděný intervenční výkon na vybraném pracovišti. Teoretická část práce pojednává o využití ionizujícího záření v lékařské praxi, dále popisuje radiační zátěž pacientů a její specifika pro danou oblast. V neposlední řadě jsou shrnuty informace o současných možnostech intervenční radiologie. V praktické části bakalářské práce byl zpracován vzorek dat z radiologického oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., který obsahoval přehled přímo měřitelných veličin ze skiaskopicky naváděných intervenčních výkonů. Pro zhodnocení radiační zátěže pacientů byla vybrána efektivní dávka, jelikož nabízí možnost zhodnocení rizik vyplývajících z lékařského ozáření pomocí jednoho čísla. Samotný odhad průměrných efektivních dávek byl proveden pomocí konverzních faktorů, které umožňují přepočet přímo měřitelné veličiny KAP na efektivní dávku. Výsledky praktické části práce odhalily, že se rizika spojená s radiační zátěží ze skiaskopicky naváděných intervenčních výkonů dají považovat za minimální až nízká. Z výsledků práce taktéž vyplývá, že se hodnoty efektivních dávek u jednotlivých pacientů poměrně liší. The issue of patient radiation exposure remains an important topic in the field of radiology. The objective of the bachelor's thesis was to determine the average effective doses of patients who underwent fluoroscopy-guided interventional procedures at a selected workplace. The theoretical part of the thesis discusses the use of ionizing radiation in medical practice and describes the specific radiation exposure for patients in the given area. Additionally, it provides an overview of the current possibilities of interventional radiology. In the practical part of the bachelor's thesis, a sample of data from the radiology department of České Budějovice Hospital, a.s. was used. The effective dose was chosen as the measure to evaluate patient radiation exposure, as it allows for the assessment of risks associated with medical radiation using a single value. The estimation of average effective doses was conducted using conversion factors, which enable the conversion of the directly measurable KAP value into an effective dose. The results of the practical part of the study revealed that the risks associated with radiation exposure from fluoroscopy-guided interventional procedures can be considered minimal to low. Furthermore, the results indicate that the values of effective doses vary significantly among individual patients. Keywords: radiologie; intervenční radiologie; radiační zátěž; efektivní dávka; lékařské ozáření; radiobiologie; radiology; interventional radiology; radiation exposure; effective dose; medical radiation; radiobiology Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Radiační zátěž pacientů v intervenční radiologii

Problematika radiační zátěže pacientů je stále důležitým tématem v oblasti radiologie. Cílem bakalářské práce bylo zjistit průměrné efektivní dávky pacientů, kteří podstoupili skiaskopicky naváděný ...

MALÍNSKÁ, Karla
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Činnost zdravotnických záchranářů při řešení útoku aktivního střelce a spolupráce se složkami Integrovaného záchranného
SLABÁ, Kristýna
2024 - Czech
Tématem této bakalářské práce je Činnost zdravotnických záchranářů při řešení útoku aktivního střelce a spolupráce se složkami Integrovaného záchranného systému. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na vymezení pojmu aktivní střelec, rozdělení nejčastějších střelných poranění a péče o ně. Následující kapitoly se věnují typovým činnostem jednotlivých složek IZS, cvičením spojeným s aktivním střelcem a nejsou opomenuty ani útoky, které se odehrály v zahraničí a v České republice. Empirická část bakalářské práce byla zhotovena kvalitativní metodou založenou na polostrukturovaných rozhovorech. Výzkumu se účastnilo 11 informantů z řad zdravotnických záchranářů Jihočeského kraje, policistů a hasičů. V práci byly stanoveny dva cíle. Prvním cílem bylo zmapovat spolupráci zdravotnických záchranářů se složkami Integrovaného záchranného systému. Druhý cíl měl zmapovat přípravu zdravotnických záchranářů na řešení útoku aktivního střelce. Výsledky výzkumného šetření prokázaly, že zdravotničtí záchranáři se orientují v nastavení spolupráce i komunikace mezi složkami IZS při společném zásahu, čímž byl první cíl splněn. Dále výsledky prokázaly, že příprava zdravotnických záchranářů na útok aktivního střelce je nedostačující a sami záchranáři se necítí být připraveni. Práce upozorňuje na možnost zvýšení četnosti školení personálu v problematice aktivního střelce. The topic of this bachelor's thesis is the activity of paramedics when dealing with an active shooter attack and cooperation with the components of the Integrated Rescue System. The work is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part is focused on defining the term active shooter, clarifying the most common gunshot wounds and their care. The following chapters are devoted to the typical activities of individual units of the IZS, exercises associated with an active shooter, and attacks that took place abroad and in the Czech Republic are also not omitted. The empirical part of the bachelor's thesis was made using a qualitative method, which was based on semi-structured interviews. 11 informants from among paramedics of the South Bohemian Region, police officers and firefighters participated in the research. Two goals were set in the work. The first goal was to map the cooperation of paramedics with components of the Integrated Rescue System. The second goal was to map the preparation of medical rescuers to deal with an attack by an active shooter. The results of the research investigation showed that the paramedics are oriented in the setting of cooperation and communication between the components of the IZS during a joint intervention, thus the first goal was fulfilled. Furthermore, the results showed that the preparation of paramedics for an active shooter attack is insufficient and the paramedics themselves do not feel prepared. The work draws attention to the possibility of increasing the frequency of personnel training in problematic active shooter situations. Keywords: Přednemocniční neodkladná péče; útok; aktivní střelec; střelné poranění; Pre-hospital emergency care; attack; active shooter; gunshot wound Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Činnost zdravotnických záchranářů při řešení útoku aktivního střelce a spolupráce se složkami Integrovaného záchranného

Tématem této bakalářské práce je Činnost zdravotnických záchranářů při řešení útoku aktivního střelce a spolupráce se složkami Integrovaného záchranného systému. Práce je rozdělena na teoretickou a ...

SLABÁ, Kristýna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Záchrana osob pomocí lezeckých technik a vybavení.
SMOLEN, Marek
2024 - Czech
V bakalářské práci se zabýváme tématem záchrany pomocí lezeckých technik a vybavení. Práce je rozdělená do dvou částí, na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části se zabýváme složkami integrovaného záchranného systému (IZS) a materiálem používaným pro záchranu osob pomocí lezeckých a lanových technik. Následně jsou popsány základní dovednosti pro tuto činnost. Pro bakalářskou práci byly stanoveny 3 cíle. Prvním bylo zmapovat, jaké složky IZS se podílejí na záchraně pomocí lezeckých technik. Druhým cílem bylo zmapovat, jak probíhá výcvik jednotlivých složek, používané vybavení a metodika. Poslední cíl se zabýval mapováním, jak improvizovaně použít lezeckých technik na záchranu osob. Všechny cíle byly naplněny. Praktická část bakalářské práce byla vypracována kvalitativním výzkumným šetřením pomocí polostrukturovaných rozhovorů. Výzkumný soubor se skládal ze 12 členů z řad IZS, kteří se problematikou prací ve výškách a nad volnou hloubkou zabývají. Výzkum byl uskutečněn od ledna do dubna roku 2024. Zjištěná data byla posléze analyzována a rozřazena do 4 kategorií (Základní informace, Spolupráce mezi složkami IZS, Materiál, metodika a výcvik, Záchrana pomocí lanových a lezeckých technik v běžném životě). Byly stanoveny 3 výzkumné otázky. První otázka zjišťovala, jaké složky IZS spolupracují při záchraně osob pomocí lezeckých technik. Zjistili jsme, že lanové techniky používají při vykonávání své činnosti všechny složky IZS. Druhá otázka se zabývala vybavením, metodikou a výcvikem používaným při záchraně osob pomocí lezeckých technik. Ukázalo se, že materiál používaný při záchranách pomocí lezeckých technik se liší pouze v detailech, stejně tak metodika. Výcvik se odlišuje podle potřeb jednotlivých složek. Poslední otázka zněla: Jaký materiál a technika se dá využít při improvizované záchraně? Zde vyplynulo, že vždy záleží na konkrétní situaci, dovednostech a vybavení jednice a že tyto znalosti lze aplikovat kdykoliv. Tato práce může být přínosná ke zlepšení spolupráce mezi jednotlivými složkami IZS, nebo by mohla být použita pro přiblížení problematiky záchrany pomocí lanových technik široké veřejnosti. In this bachelor's thesis, we pursue a topic of a rescue by climbing technics and gear. The thesis is divided into two parts, one is theoretical, and the other is practical. In the theoretical part, we focus on the components of the integrated rescue system (IRS), the material used for rescuing people with climbing and rope techniques, and the basic skills needed for this activity are described. There were 3 objectives set for this thesis: First was to investigate which IRS components participate in rescue of people using climbing techniques. Second objective was to investigate, how does the training of individual components take place, used gear and methodology. Last one was to investigate the improvisation of climbing techniques for rescuing people. All objectives were met. The practical part of the thesis was developed through qualitative research using semi-structured interviews. The research group was composed of 12 members of IRS pursuing the problematics of height and above free depth work. The research took place from January to April 2024. The collected data was analysed and divided into four categories (Basic information, Cooperation between components of IRS, Material, methodology and training, Rescue by rope and climbing techniques in a daily life). 3 research questions were set: First question was investigating which components of IRS cooperate during rescue of people by climbing techniques. It was found that rope techniques are used by all IRS components. Second question was investigating the equipment used in rescue of people by climbing techniques. We found out that the equipment used in rescue by climbing techniques varies only in details, as doses the methodology. The training differs according to the needs of individual components. Last question was: What gear and technology can be used in improvised rescue? Here it turned out, it always depends on the specific situation, skills and equipment of the unit and that this knowledge can be applied at any time. This work may be beneficial to improve the cooperation between individual IRS components. Or it could be used to give to public the idea of the problematics of a rescue by climbing techniques. Keywords: Integrovaný záchranný systém; lezecké techniky; lezecký materiál; záchrana pomocí lanových technik; práce ve výškách.; Integrated rescue system; climbing techniques; climbing gear; rescue by rope techniques; height work. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Záchrana osob pomocí lezeckých technik a vybavení.

V bakalářské práci se zabýváme tématem záchrany pomocí lezeckých technik a vybavení. Práce je rozdělená do dvou částí, na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části se zabýváme složkami ...

SMOLEN, Marek
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Spolupráce složek IZS při mimořádné události
ANDRLÍK, Vojtěch
2024 - Czech
V teoretické části jsem se pokusil vysvětlit fungování složek IZS celkově i separátně, některé pojmy týkající se mimořádných událostí, zjistit kompetence a rozdělit úkoly při vedení těchto zásahů, stručně jsem zde popsal několik vybraných mimořádných událostí jak z České, tak i světové historie. Pokusil jsem se vysvětlit nejčastěji používané systémy třídění raněných, průběh komunikace na místě takového zásahu, jak by se měla laická veřejnost zachovat při řešení těchto událostí, a v poslední kapitole jsem popsal některé vybrané stavy z přednemocniční neodkladné péče. V praktické části jsem zpracoval získané dokumenty týkající se taktických cvičení ,,Letiště 2023" a ,,Holečkov 2023". Cílem této práce bylo zjistit možné komplikace vyplívající z řešení mimořádných událostí a prozkoumat spolupráci složek IZS při mimořádných událostech. Doufám, že určené cíle práce jsem dokázal v této práci naplnit. Informace prezentované v této práci mohou posloužit jako vzdělávací materiál pro zájemce o danou problematiku. Mohou být využity v rámci kvalifikačního i celoživotního vzdělávání zdravotnických záchranářů i všech složek IZS. In the theoretical part, I attempted to explain the functioning of the Integrated Rescue System components overall and separately, define some terms related to extraordinary events, determine competencies, and allocate tasks in the management of such interventions. I briefly described several selected extraordinary events from Czech and world history. I endeavored to explain the most commonly used systems for sorting the injured, the communication process at the scene of such interventions, how the lay public should behave when dealing with these events, and in the last chapter, I described some selected conditions from pre-hospital emergency care. In the practical part, I processed the acquired documents related to tactical exercises "Airport 2023" and "Holečkov 2023." The aim of this thesis was to identify possible complications arising from the management of extraordinary events and to explore the cooperation of Integrated Rescue System components during such events. I hope that I have achieved the specified objectives of the thesis in this work. The information presented in this thesis can serve as educational material for those interested in the issue. It can be used within the framework of qualification and lifelong education of emergency medical technicians and all Integrated Rescue System components. Keywords: Mimořádná událost; hromadné postižení osob; dopravní nehoda; cvičení složek IZS; medicína katastrof; urgentní medicína; integrovaný záchranný systém; Extraordinary event; mass casualty incident; traffic accident; Integrated Rescue System exercises; disaster medicine; urgent medicine; integrated rescue system Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Spolupráce složek IZS při mimořádné události

V teoretické části jsem se pokusil vysvětlit fungování složek IZS celkově i separátně, některé pojmy týkající se mimořádných událostí, zjistit kompetence a rozdělit úkoly při vedení těchto zásahů, ...

ANDRLÍK, Vojtěch
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Trauma páteře a míchy v přednemocniční péči
KRATOCHVÍLOVÁ, Karolína
2024 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na Trauma páteře a míchy v přednemocniční péči. Na poranění páteře a míchy je nutné pomýšlet vždy, pokud zranění předcházel pád z výšky, dopravní nehoda nebo skok do neznámé vody. Práce se skládá ze dvou částí. První část, teoretická, se zabývá anatomií míchy a páteře, etiologií, patofyziologií traumatu, přednemocniční péčí, transportními a imobilizačními prostředky, diagnostikou traumatu, léčbou a postupem přednemocniční péče u dětí. Pro praktickou část byly stanoveny dva cíle. Prvním cílem bylo zmapovat péči o pacienta s podezřením na poranění páteře a míchy v přednemocniční neodkladné péči. Druhým cílem bylo zmapovat materiálně technické prostředky zdravotnické záchranné služby v kraji Vysočina, které má k dispozici zdravotnický záchranář při ošetřování pacienta s podezřením na trauma míchy a páteře. Výzkumná část byla zpracována kvalitativní metodou, za použití polostrukturovaného rozhovoru. Rozhovory byly tvořeny celkem dvanácti předem připravenými otázkami a byly prováděny se zdravotnickými záchranáři Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina. Jednalo se o výjezdovou základnu v Třebíči a v Moravských Budějovicích. Rozhovory byly nahrávány na diktafon, následně přepisovány a analyzovány metodou tužka a papír. Poté vznikly 4 kategorie: Diagnostika, Postup, Specifika a Pomůcky. Kategorie byly následně rozděleny na podkategorie a dle odpovědí převedeny do schémat. Do výzkumu bylo náhodně vybráno jedenáct zdravotnických záchranářů, kteří s rozhovory předem souhlasili. Výzkumné šetření prokázalo, že zdravotničtí záchranáři mají v některých aspektech mezery. Týká se to zejména postupu o suspektního poranění páteře a míchy. Další nedostatky byly u přemístění pacienta na spineboard, kde dva informanti nevěděli, co to je za pomůcku. Ale celkové výsledky byly uspokojivé. The bachelor thesis is focused on Spine and Spinal Cord Trauma in prehospital care. Spine and spinal cord injuries should always be thought of if the injury was preceded by a fall from a height, a car accident or a jump into unknown water. This thesis consists of two parts. The first part, theoretical, deals with anatomy of the spinal cord and spine, etiology, pathophysiology of trauma, prehospital care, transport and immobilization devices, diagnosis of trauma, treatment and procedure of prehospital care in children. For the practical part, two objectives were set. The first aim was to map the care of the patient with suspected spinal cord injury in pre-hospital emergency care. The second objective was to map the material and technical resources of the medical rescue service in the Vysočina region available to the paramedic when treating a patient with suspected spinal cord and spinal cord trauma. The research part was conducted using a qualitative method, using a semi-structured interview. The interviews consisted of a total of twelve pre-prepared questions and were conducted with paramedics of the Vysočina Region Ambulance Service. These were from the Třebíč and Moravské Budějovice bases. The interviews were recorded on a dictaphone, then transcribed and analysed using the pencil and paper method. Four categories were then created: diagnostic, procedure, specifics and aids. The categories were then divided into sub-categories and converted into diagrams according to the responses. Eleven paramedics were randomly selected for the research and agreed to be interviewed in advance. The research investigation has shown that paramedics have gaps in some aspects. This is particularly the case for the management of suspected spinal cord injuries. Other gaps were in the transfer of the patient to the spineboard, where two informants did not know what the aid was. But the overall results were satisfactory. Keywords: Páteř; mícha; přednemocniční neodkladná péče; trauma; zdravotnický záchranář; Spine; spinal cord; prehospital emergency care; trauma; paramedic Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Trauma páteře a míchy v přednemocniční péči

Bakalářská práce je zaměřena na Trauma páteře a míchy v přednemocniční péči. Na poranění páteře a míchy je nutné pomýšlet vždy, pokud zranění předcházel pád z výšky, dopravní nehoda nebo skok do ...

KRATOCHVÍLOVÁ, Karolína
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Dříve vyslovená přání pacienta z pohledu přednemocniční péče
OBŮRKOVÁ, Kateřina
2024 - Czech
Bakalářská práce s názvem Dříve vyslovená přání z pohledu přednemocniční péče se skládá ze dvou částí, části teoretické a praktické. Na dané téma byly zvoleny tři cíle práce. Prvním cílem bylo zjistit informovanost zdravotnických záchranářů o problematice Dříve vyslovených přání. Druhým cílem bylo zjistit etický pohled zdravotnického záchranáře na problematiku Dříve vysloveného přání. Třetím cílem bylo zmapovat množství případů, kdy se zdravotnický pacient setká s pacientem, který má sepsané Dříve vyslovené přání v přednemocniční péči. Na základě předchozích cílů byly následně stanoveny tři výzkumné otázky. První výzkumná otázka se zaměřuje na to, do jaké hloubky jsou zdravotničtí záchranáři informováni o problematice Dříve vysloveného přání. Druhá otázka zkoumá etický pohled zdravotnického záchranáře na problematiku. Zda převažuje pohled kladný nebo spíše záporný. Třetí výzkumná otázka zjišťuje množství výskytu pacientů v přednemocniční péči. Zda je větší předpoklad se s takovým pacientem setkat spíše v nemocniční nebo přednemocniční péči. V teoretické jsou vysvětlené pojmy týkající se problematiky Dříve vysloveného přání. Teoretická část se zabývá etikou, přednemocniční péčí, kodexy zdravotnického záchranáře a samotným Dříve vysloveným přáním. Praktická část byla zpracována formou kvantitativního a kvalitativního výzkumu. V rámci kvantitativního výzkumu byly odpovědi získány prostřednictvím online dotazníku. Dotazník obsahoval dvacet uzavřených otázek a pouze jednu otevřenou otázku. Poslední otevřená otázka obsahovala prosbu k zanechání kontaktu a následného rozhovoru k umožnění kvalitativního výzkumu. Kvalitativního výzkumu se zúčastnilo deset respondentů. Získaná data dopadla velice pozitivně. Velké množství respondentů vědělo spoustu informací, týkajících se problematiky Dříve vysloveného přání. Převládal pozitivní postoj. Celý výzkum byl prováděn na oblastních střediscích kraje Vysočina. Bakalářská práce může sloužit k nahlédnutí a většímu porozumění konceptu Dříve vyslovených přání. V dnešní době se problematika v přednemocniční péči hojně nevyskytuje, ale postupem času se vše může změnit. The bachelor thesis entitled Previously Expressed Wishes from the perspective of pre-hospital care consists of two parts, a theoretical and a practical part. Three thesis objectives were chosen for the topic. The first objective was to find out the awareness of paramedics about the issue of Previously Expressed Wishes. The second objective was to find out the ethical perspective of paramedics on the issue of Previously Expressed Wishes. The third aim was to map the number of cases where a paramedic encounters a patient who has written down a Previously Expressed Wish in pre-hospital care. Based on the previous objectives, three research questions were subsequently established. The first research question focuses on the depth to which paramedics are aware of the issue of the Previously Expressed Wishes. The second question explores the paramedic's ethical perspective on the issue. Whether the predominant view is positive or rather negative. The third research question ascertains the amount of occurrence of patients in pre-hospital care. Whether one is more likely to encounter such a patient in hospital or pre-hospital care. In the theoretical part, concepts related to the issue of Previously Expressed Wishes are explained. The theoretical part deals with ethics, pre-hospital care, paramedic codes and the actual Previously Expressed Wish. The practical part of the study was prepared in the form of quantitative and qualitative research. In the quantitative research, responses were obtained through an online questionnaire. The questionnaire contained twenty closed questions and only one open question. The last open question included a request to leave a contact and a follow-up interview to enable qualitative research. Ten respondents participated in the qualitative research. The data collected was very positive. Many respondents knew a great deal of information regarding the issue of Previously Expressed Wishes. The prevailing attitude was positive. The whole research was conducted at the regional centres of the Vysočina region. The bachelor thesis can serve to provide insight and greater understanding of the concept of Earlier Expressed Wishes. Nowadays, the issue is not abundant in pre-hospital care, but over time things may change. Keywords: Etika; dříve vyslovené přání; přednemocniční péče; nelékařský zdravotnický pracovník; Ethics; previously expressed wishes; pre-hospital care; non-medical health professional Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Dříve vyslovená přání pacienta z pohledu přednemocniční péče

Bakalářská práce s názvem Dříve vyslovená přání z pohledu přednemocniční péče se skládá ze dvou částí, části teoretické a praktické. Na dané téma byly zvoleny tři cíle práce. Prvním cílem bylo ...

OBŮRKOVÁ, Kateřina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Přínos triáže pacientů v přednemocniční péči a na urgentním příjmu
VOPÁLENSKÁ, Karolína
2024 - Czech
Bakalářská práce na téma "Přínos triáže pacientů v přednemocniční péči a na urgentním příjmu" je rozdělena na dvě části. První část, teoretická, se zabývá urgentními příjmy, jejich typy a fungováním, přednemocniční péčí, záchrannou službou, triáží, její historií, traumacentry a současnými triážními metodami používanými po celém světě. Praktická část je zařazena jako druhá a věnuje se výzkumu 3 stanovených hlavních cílů této práce. Prvním cílem bylo zjistit, jak se liší triáž pacientů v přednemocniční péči a na urgentním příjmu. Druhým cílem bylo zhodnotit současné metody triáže a jejich vliv na kvalitu poskytované péče. A třetím cílem bylo zjistit, jak vnímají triáž pacientů zdravotníci pracující na urgentním příjmu a záchranné službě. Pro dosažení výsledků bylo využito kvalitativní formy šetření pomocí polostrukturovaného rozhovoru. Ten obsahoval 10 otevřených otázek. Výzkumný soubor tvořilo 9 respondentů z řad zdravotnických záchranářů a všeobecných sester. Byl vybrán urgentní příjem v Kraji Vysočina, ze kterého odpovídali 2 respondenti, a Záchranná služba Kraje Vysočina, kde také odpovídali 2 respondenti. Dále výzkum probíhal na urgentním příjmu v Jihočeském kraji, kde též odpovídali 2 respondenti, a na Záchranné službě Jihočeského kraje odpovídali 3 respondenti. Výsledky práce ukazují pohled vybraných zdravotníků na současné triážní metody, zhodnocení jejich fungování a návrhy na modifikace. Kromě naplnění cílů práce a zodpovězení výzkumných otázek může práce také poskytnou informace o vnímání triážních metod pracovníky urgentních příjmů a záchranných služeb. The Bachelor thesis on "The benefit of patient triage in pre-hospital care and in the emergency department" is divided into two parts. The first part, theoretical, deals with emergency admissions, their types and functioning, pre-hospital care, ambulance service, triage, its history, trauma centers and contemporary triage methods used around the world. The practical part is ranked second and is devoted to research on the 3 identified main objectives of this work. The first objective was to see differences between the triage of patients in pre-hospital care and in the emergency department. The second objective was to evaluate current triage methods and their impact on the quality of care provided. And the third objective was to see how the healthcare workers working in the emergency department and ambulance service perceive the patient triage. To achieve the results a qualitative form of investigation using a semi-structured interview was used. This one contained 10 open questions. The research file consisted of 9 respondents from the ranks of paramedics and general nurses. An emergency department was selected in the Vysočina Region, from which 2 respondents responded, and the Vysočina Region Emergency Medical Service, where 2 respondents also responded. Furthermore, the research was carried out on emergencydepartment in the South Bohemia Region, where 2 respondents also responded, and 3 respondents responded from the South Bohemian Region Emergency Medical Service. The results of the work show the view of selected healthcare professionals on current triage methods, an evaluation of their functioning and suggestions for modifications. In addition to fulfill the objectives of the work and answering research questions, the work may also provide information on the perception of triage methods by emergency workers and emergency services. Keywords: Triáž; urgentní příjem; přednemocniční péče; záchranná služba; triážní metody; Triage; emergency department; pre-hospital care; ambulance service Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Přínos triáže pacientů v přednemocniční péči a na urgentním příjmu

Bakalářská práce na téma "Přínos triáže pacientů v přednemocniční péči a na urgentním příjmu" je rozdělena na dvě části. První část, teoretická, se zabývá urgentními příjmy, jejich typy a fungováním, ...

VOPÁLENSKÁ, Karolína
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Management přednemocniční péče u pacientů s refrakterní fibrilací komor.
ZEMAN, Denis
2024 - Czech
Fibrilace komor je život ohrožující arytmie, která se projevuje rychlým a nepravidelným stahováním srdečních komor. Pokud není okamžitě léčena, může vést k zástavě oběhu a smrti pacienta. Léčba fibrilace komor spočívá v okamžité kardiopulmonální resuscitaci a defibrilaci, která obnovuje normální srdeční rytmus elektrickým výbojem. U některých pacientů však může být refrakterní, tedy odolná vůči opakovaným defibrilačním výbojům. Prvním cílem mé bakalářské práce bylo zjistit, jaké mají zdravotničtí záchranáři povědomí o možnostech řešení refrakterní fibrilace komor. Druhým cílem bylo zjistit, jaké metody využívají zdravotničtí záchranáři u refrakterní fibrilace komor v praxi. Výzkumné šetření bylo realizováno pomocí polostrukturovaného rozhovoru se zdravotnickými záchranáři, kteří působí na zdravotnické záchranné službě Jihočeského kraje. Z výsledků vyplývá, že se záchranáři dostatečně orientují v možnostech léčby refrakterní fibrilace komor. Negativním zjištěním bylo, že ne každý záchranář dokázal zmínit všechny možnosti změny poloh elektrod a správný farmakologický postup. Dalším negativním zjištěním bylo, že se záchranáři nedokázali shodnout na tom, po kolikátém výboji je fibrilace komor refrakterní. Naopak se projevilo jako pozitivum, že zkoumaná metoda dvojité sekvenční externí defibrilace je dle záchranářů velice úspěšná, a tím je léčba refrakterní fibrilace komor přínosnější než klasické konvenční metody. Výsledky bakalářské práce mohou nabídnout nahlédnutí na způsob, jakým zdravotničtí záchranáři přistupují k refrakterní fibrilaci komor. Vypracovaná bakalářská práce může zkvalitnit postup při refrakterní fibrilaci komor, ke které bychom se měli stavět jinak než ke klasické fibrilaci komor. Ventricular fibrillation is a life-threatening arrhythmia that manifests as rapid and irregular contraction of the heart chambers. If not treated immediately, it can lead to circulatory arrest and death of the patient. Treatment of ventricular fibrillation consists of immediate cardiopulmonary resuscitation and defibrillation, which restores normal heart rhythm with an electrical shock. However, some patients may be refractory, that is, resistant to repeated defibrillation bursts. The first aim of my bachelor's thesis was to find out what awareness paramedics have of the options for managing refractory ventricular fibrillation. The second aim was to find out what methods paramedics use for refractory ventricular fibrillation in practice. The research investigation was carried out by means of semi-structured interviews with paramedics working at the South Bohemia Region ambulance service. The results show that paramedics are sufficiently familiar with the treatment options for refractory ventricular fibrillation. A negative finding was that not every rescuer was able to mention all the options for changing electrode positions and the correct pharmacological management. Another negative finding was that rescuers could not agree on the number of times that ventricular fibrillation is refractory. On the contrary, the investigated method of double sequential external defibrillation was found to be very successful and thus more beneficial than conventional methods in the treatment of refractory ventricular fibrillation. The results of the bachelor thesis may offer a way for paramedics to approach refractory ventricular fibrillation. This bachelor thesis may improve the management of refractory ventricular fibrillation, which should be approached differently than classical ventricular fibrillation. Keywords: defibrilace; doporučené postupy; guidelines; refrakterní fibrilace komor; ROSC; zdravotničtí záchranáři; defibrillation; guidelines; paramedics; recommended procedures; refractory ventricular fibrillation; ROSC Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Management přednemocniční péče u pacientů s refrakterní fibrilací komor.

Fibrilace komor je život ohrožující arytmie, která se projevuje rychlým a nepravidelným stahováním srdečních komor. Pokud není okamžitě léčena, může vést k zástavě oběhu a smrti pacienta. Léčba ...

ZEMAN, Denis
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases