Number of found documents: 542
Published from to

SMV-2023-15: Vývoj pájených a svařovaných spojů mechanických dílů elektronových mikroskopů
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
2023 - Czech
Projekt se zaměřil na další výzkum a vývoj nerozebíratelných spojů kovových materiálů. Využíval technologii svařování elektronovým svazkem a technologii vakuového pájení, spolu s vývojem postupů pro tepelné zpracování komponent. Výsledkem projektu byly konkrétní technologické postupy vhodné pro sestavy částí elektronových mikroskopů. Tento projekt navazoval na práci provedenou v předchozích obdobích. The project aimed to conduct in-depth research and development on permanent joints of metal materials using electron beam welding and vacuum brazing techniques. Additionally, the project focused on the development of thermal treatment procedures for these assemblies. As a result, specific technological procedures were established for the given assemblies. This project was a continuation of the previous development. Keywords: electron beam welding; vacuum brazing; electron microscopy Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-15: Vývoj pájených a svařovaných spojů mechanických dílů elektronových mikroskopů

Projekt se zaměřil na další výzkum a vývoj nerozebíratelných spojů kovových materiálů. Využíval technologii svařování elektronovým svazkem a technologii vakuového pájení, spolu s vývojem postupů pro ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-16: Vývoj svařovaných spojů mechanických sestav pro vakuovou techniku
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
2023 - Czech
Projekt se zabýval dalším výzkumem a vývojem nerozebíratelných spojů kovových materiálů, a to s využitím technologie svařování elektronovým svazkem. Výsledkem tohoto úsilí byly specifické technologické postupy vhodné pro konkrétní sestavy. Výrazná experimentální náročnost byla charakteristickým rysem tohoto projektu. The subject of the project was further research and development of permanent joints of metal materials by electron beam welding. The outcome of the project was specific technological procedures for the given assemblies. The project had significant experimental demands. Keywords: electron beam welding Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-16: Vývoj svařovaných spojů mechanických sestav pro vakuovou techniku

Projekt se zabýval dalším výzkumem a vývojem nerozebíratelných spojů kovových materiálů, a to s využitím technologie svařování elektronovým svazkem. Výsledkem tohoto úsilí byly specifické ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-41: Absorptivní povlaky pro kvantové počítače
Králík, Tomáš
2023 - Czech
Uvedený smluvní výzkum se zaměřoval na termální analýzu absorptivních vrstev vytvořených anodickou oxidací na hliníkové slitině, které jsou optimalizované pro využití při extrémně nízkých teplotách. Tyto specifické vrstvy byly koncipovány pro nízkoteplotní části kvantových počítačů, kde hrají klíčovou roli při eliminaci odrazu tepelného záření z teplejších oblastí kryostatu s počítačem do oblastí s ultra nízkou teplotou. Dalšími klíčovými požadavky na tyto absorptivní vrstvy je vysoká tepelná vodivost, nezbytná pro efektivní přenos tepla v rámci kvantového počítače, dobrá mechanická stability a extrémně nízké odplyňování, aby bylo zajištěno dlouhodobé funkční chování vrstev v náročných nízkoteplotních podmínkách. Cílem tohoto výzkumu bylo nejen ověřit totální hemisférickou emisivitu tří specifických typů povlaků v rozsahu teplot od 10 K do 300 K. Emisivita je v tomto případě vhodným ukazatelem tepelně absorptivní chování vrstvy. V tomto kontextu byla provedena systematická studie emisivity těchto vrstev v celém spektru teplotních podmínek relevantních pro kvantové počítače. Tato rozsáhlá analýza měla za cíl poskytnout zjistit vhodnosti těchto absorptivních vrstev pro aplikace v oblasti nízkoteplotních technologií, s důrazem na požadavky kvantových počítačů. This contract research focused on the thermal analysis of absorptive layers created by anodic oxidation on aluminium alloy, which are optimized for use at extremely low temperatures. These specific layers were designed for the low-temperature parts of quantum computers, where they play a key role in eliminating the reflection of thermal radiation from the hotter areas of the computer cryostat to the ultra-low temperature areas. Other key requirements for these absorptive layers are high thermal conductivity, necessary for efficient heat transfer within a quantum computer, good mechanical stability and extremely low outgassing to ensure long-term functional behaviour of the layers in challenging low-temperature conditions. The goal of this research was not only to verify the total hemispheric emissivity of three specific types of coatings in the temperature range from 10 K to 300 K. In this case, emissivity is a suitable indicator of the thermal absorptive behaviour of the layer. A study of the emissivity of these layers in the entire spectrum of temperature conditions relevant for quantum computers was carried out. This extensive analysis was intended to provide an insight into the suitability of these absorptive layers for applications in the field of low-temperature technologies, with an emphasis on the requirements of quantum computers. Keywords: emissivity; thermal radiation; cryogenics; coating Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-41: Absorptivní povlaky pro kvantové počítače

Uvedený smluvní výzkum se zaměřoval na termální analýzu absorptivních vrstev vytvořených anodickou oxidací na hliníkové slitině, které jsou optimalizované pro využití při extrémně nízkých teplotách. ...

Králík, Tomáš
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-40: Charakterizace zdrojů a optických prvků koherentní optiky pro komerční zařízení
Holá, Miroslava; Řeřucha, Šimon; Pravdová, Lenka; Čížek, Martin
2023 - Czech
Smluvní výzkum byl zaměřen na charakterizace laserového zdroje. Charakterizace laserového zdroje byla rozdělena do dvou částí. První část byla zaměřena na charakterizaci optické frekvence laserového zdroje v délce minimálně 100 hodin s rozlišením lepší než 100kHz. Druhá část se týkala charakterizaci zero-driftu diferenčního interferometru typu common-path. Jednalo se o měření kolísání interferenční fáze při odrazu svazků ramen interferometru o společné zrcadlo (tzv. zero-drift) v délce minimálně 100 hodin s rozlišením lepším než 1nm pro dvojici diferenčních interferometrů se souběžným měřením parametrů atmosféry. The contract research was focused on the characterization of the laser source. The characterization of the laser source was divided into two parts. The first part was focused on characterizing the optical frequency of the laser source for at least 100 hours with a resolution better than 100kHz. The second part concerned the zero-drift characterization of a common-path differential interferometer. It was a measurement of interference phase fluctuations during the reflection of interferometer arm beams on a common mirror (zero-drift) lasting at least 100 hours with a resolution better than 1 nm for a pair of differential interferometers with simultaneous measurement of atmospheric parameters. Keywords: frequency stability; zero-drift; differential interferometer; flatness of optical elements Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-40: Charakterizace zdrojů a optických prvků koherentní optiky pro komerční zařízení

Smluvní výzkum byl zaměřen na charakterizace laserového zdroje. Charakterizace laserového zdroje byla rozdělena do dvou částí. První část byla zaměřena na charakterizaci optické frekvence laserového ...

Holá, Miroslava; Řeřucha, Šimon; Pravdová, Lenka; Čížek, Martin
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-48: Jimalu_Las_kal
Mrňa, Libor
2023 - Czech
Laserové tepelné povrchové úpravy nitridovaných vrstev na korozně odolné austeniticko-martenzitické precipitačně vytvrditelné duplexní oceli X5CrNiCuNb16-4. Laser thermal surface treatments of nitrided layers on corrosion-resistant austenitic-martensitic precipitation-hardenable duplex steels X5CrNiCuNb16-4. Keywords: laser quenching Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-48: Jimalu_Las_kal

Laserové tepelné povrchové úpravy nitridovaných vrstev na korozně odolné austeniticko-martenzitické precipitačně vytvrditelné duplexní oceli X5CrNiCuNb16-4....

Mrňa, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-53: Morfologie a diagnostika diamantu podobných brusných prášků
Mika, Filip
2023 - Czech
Vypracování metodiky přesného určení materiálů a morfologie brusných nano prášků s pomocí SEM. Methodology of exact determination of elemental composition and critical dimensions of nano powders with the SEM. Keywords: morphology; non-charging electron microscopy; energy-filtered electron microscopy Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-53: Morfologie a diagnostika diamantu podobných brusných prášků

Vypracování metodiky přesného určení materiálů a morfologie brusných nano prášků s pomocí SEM....

Mika, Filip
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-58: Design elektronově optických systémů
Radlička, Tomáš
2023 - Czech
V rámci smluvního výzkum byla navržená nová generace systému pro detekci sekundárních elektronů v multibeam skenovacím elektronovém mikroskopu. Dále jsme popsali optické vlastnosti NiCol tubusu s hexapolovým korektorem sférické aberace. The contractual research covered design of new genration of secondary electron detector for the multibeam scanning electron microscope. We also calculated the electron optical properties of NiCol column with hexapole corrector of spherical aberration. Keywords: electron optical design; aberrations; resolution Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-58: Design elektronově optických systémů

V rámci smluvního výzkum byla navržená nová generace systému pro detekci sekundárních elektronů v multibeam skenovacím elektronovém mikroskopu. Dále jsme popsali optické vlastnosti NiCol tubusu s ...

Radlička, Tomáš
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-61: Odměřovací systémy pro litografy
Mikel, Břetislav
2023 - Czech
Smluvní výzkum byl zaměřen na vývoj víceosých odměřovacích systémů využívajících nejpřesnější způsob měření na principu interference laserového záření. Základní referencí je laserový zdroj o vlnové délce 633 nm. Odměřovací systémy jsou určeny do zařízení vyžadující přesnost měření v řádech nanometrů. The contract research was focused on the development of multi-axis measuring systems using the most accurate method of measurement based on the principle of laser radiation interference. The basic reference is a laser source with a wavelength of 633 nm. Measuring systems are intended for devices requiring measurement accuracy in the order of nanometers. Keywords: laser source; measurement of lenght; laser interferometry Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-61: Odměřovací systémy pro litografy

Smluvní výzkum byl zaměřen na vývoj víceosých odměřovacích systémů využívajících nejpřesnější způsob měření na principu interference laserového záření. Základní referencí je laserový zdroj o vlnové ...

Mikel, Břetislav
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-49: Upgrade prostředí optické pinzety
Jákl, Petr; Šerý, Mojmír
2023 - Czech
Modifikace a vylepšení softwarového balíku pro ovládání aparatury optické pinzety - optimalizace procedur pro kontrolu hardware v aparatuře a zajištění kompatibility s Windows 10 a LabVIEW 2016. Modification and improvement of the procedures for controlling the custom-built optical tweezers apparatus, optimization of the procedures for the hardware control and ensuring compatibility with Windows 10 and LabVIEW 2016. Keywords: optical tweezers; control software Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-49: Upgrade prostředí optické pinzety

Modifikace a vylepšení softwarového balíku pro ovládání aparatury optické pinzety - optimalizace procedur pro kontrolu hardware v aparatuře a zajištění kompatibility s Windows 10 a LabVIEW ...

Jákl, Petr; Šerý, Mojmír
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-55: EM Hlístice I 2023
Hrubanová, Kamila
2023 - Czech
Cílem smluvního výzkumu byla odborná analýza biologických vzorků se záměrem popsat morfologické znaky pro druhovou klasifikaci. Součástí spolupráce byla provedena chemická příprava vzorků, následovalo pozorování těl samotných hlístic v různých pozicích tak, aby bylo možné rozlišit jednotlivé morfologické znaky pomocí elektronového mikroskopu. The aim of the contract research was the expert analysis of biological samples with the intention of describing morphological features for species classification. As part of the collaboration, chemical preparation of the samples was carried out, followed by observation of the bodies of the nematodes themselves in different positions so that individual morphological characters could be distinguished using an electron microscope. Keywords: nematodes; electron microscopy; morphological characterization Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-55: EM Hlístice I 2023

Cílem smluvního výzkumu byla odborná analýza biologických vzorků se záměrem popsat morfologické znaky pro druhovou klasifikaci. Součástí spolupráce byla provedena chemická příprava vzorků, následovalo ...

Hrubanová, Kamila
Ústav přístrojové techniky, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases