Number of found documents: 44379
Published from to

Digitalizace zdravotnictví a její význam v akutní péči
MÁLA, Josef
2024 - Czech
Bakalářská práce se zabývá digitalizací zdravotnictví a jejím významem v akutní péči. Skládá se z teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá základními pojmy a definicemi digitálního zdravotnictví, především pak elektronickou zdravotní dokumentací a digitalizací zdravotnické záchranné služby. Praktická část zkoumá rozsah, využití a přínos digitalizace v přednemocniční péči. Věnuje se také spokojenosti zdravotnických záchranářů s digitalizací v rámci ZZS. The bachelor's thesis deals with the digitization of healthcare and its importance in acute care. It consists of a theoretical and a practical part. The theoretical part deals with the basic concepts and definitions of digital health care, especially electronic health documentation and digitization of emergency medical services. The practical part examines the scope, use and benefit of digitization in pre-hospital care. It also deals with the satisfaction of paramedics with digitization within the ZZS. Keywords: Digitalizace; zdravotnictví; přednemocniční neodkladná péče; zdravotnický záchranář; EHR; Digitalization; healthcare; pre-hospital emergency care; paramedic; EHR Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Digitalizace zdravotnictví a její význam v akutní péči

Bakalářská práce se zabývá digitalizací zdravotnictví a jejím významem v akutní péči. Skládá se z teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá základními pojmy a definicemi digitálního ...

MÁLA, Josef
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Point-of-care testy a ultrazvuk v přednemocniční péči a na urgentním příjmu
SÝKOROVÁ, Barbora
2024 - Czech
Tato bakalářská práce podrobně zkoumá, jak zdravotnický personál vnímá využití point-of-care testů (POCT) a ultrazvuku v rámci přednemocniční péče a na oddělení urgentního příjmu. Záměrem je porozumět jejich postojům a názorům na praktičnost, spolehlivost a efektivitu těchto diagnostických metod v obou oblastech péče. Zároveň se zaměřuje na získání hlubšího pochopení jejich zkušeností a hodnocení, aby mohla přispět k optimalizaci poskytování péče mimo nemocniční prostředí a v akutních situacích. Teoretická část práce detailně popisuje jednotlivé analyzátory point-of-care testování, jejich specifické výhody a nevýhody. Pro zajímavost je zde zmíněn ihistorický vývoj těchto bedside monitorů. Vteoretické části není opomenuta ani point-of-care ultrasonografie, která je zaměřena na její přímou aplikaci v praxi. Výzkumné šetření práce je věnováno kvalitativnímu výzkumu založenému na polostrukturovaných rozhovorech s odborníky pracujícími v oblasti terénní péče (Zdravotnická záchranná služba, Letecká záchranná služba) a na urgentním příjmu. Z každé jednotlivé oblasti je vždy minimálně jeden ze zástupců lékař a druhý je zdravotní sestra, popřípadě zdravotnický záchranář. Průběh rozhovorů zahrnoval 14 otevřených otázek, které byly rozděleny do dvou kategorií. První kategorie obsahovala 4 otázky týkající se identifikačních údajů respondentů, jako je pracoviště, pracovní pozice, úroveň vzdělání a délka praxe. Druhá kategorie zahrnovala 10 otázek zaměřených na postoj respondentů k využívání POCT a POCUS v jejich každodenní praxi. Zajímá nás jejich skutečné využití v situacích, kdy je pro poskytnutí zdravotní péče rychlá a přesná diagnóza klíčová. This bachelor thesis thoroughly explores how healthcare professionals perceive the utilization of point-of-care tests (POCT) and ultrasound in pre-hospital care andon the emergency department. The aim is to understand their attitudes and opinions on the practicality, reliability, and effectiveness of these diagnostic methods in both areas of care. Additionally, it focuses on gaining a deeper understanding of their experiences and evaluations to contribute to optimizing the provision of care outside hospital settings and in acute situations. The theoretical part of the thesis provides detailed descriptions of individual point- of-care testing analyzers, their specific advantages and disadvantages. For interest, the historical development of these bedside monitors is also mentioned. The theoretical part does not omit point-of-care ultrasound, which is focused on its direct application in practice. The research investigation of the thesis is dedicated to qualitative research based on semi-structured interviews with professionals working in the field care (Emergency Medical Services, Air Ambulance Services) and in the Emergency Department. From each area, there is at least one representative who is a physician, and the other is a nurse or a paramedic. The course of the interviews included 14 open-ended questions, which were divided into two categories. The first category contained 4 questions regarding the dentification details of the respondents such as workplace, job position, level of education and length of practice. The second category included 10 questions focused on the respondents' attitudes towards the use of POCT and POCUS in their daily practice. We are interested in their actual use in situations where rapid and accurate diagnosis is crucial for providing healthcare. Keywords: přednemocniční péče; oddělení urgentního příjmu; point-of-care testy; bedside monitoring; point-of-care ultrasonografie; pre-hospital care; emergency departments; point-of-care testing; bedside monitoring; point-of-care ultrasonography Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Point-of-care testy a ultrazvuk v přednemocniční péči a na urgentním příjmu

Tato bakalářská práce podrobně zkoumá, jak zdravotnický personál vnímá využití point-of-care testů (POCT) a ultrazvuku v rámci přednemocniční péče a na oddělení urgentního příjmu. Záměrem je porozumět ...

SÝKOROVÁ, Barbora
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Prolongovaná péče o pacienta v bojovém prostředí
ČUNÁT, Marek
2024 - Czech
Cílem bakalářské práce bylo zjistit specifika prolongované péče, zjistit v jakých případech dochází k prolongované péči a porovnat prolongovanou péči s běžnou přednemocniční péčí. Teoretická část popisuje prolongovanou péči a její specifika, včetně nových trendů v této oblasti. Mimo to, jsou v ní popsány typy zdravotnické péče poskytované ve válečné medicíně, používané třídící systémy a personální zabezpečení v bojovém prostředí. Praktická část práce byla provedena formou kvalitativního výzkumu se zdravotníky, kteří mají zkušenosti se zahraničních misí. Využita byla technika polostrukturovaných rozhovorů. K získání dat bylo použito dvacet šest otázek, které byly předem připraveny. První část otázek se zaměřovala na identifikační údaje informantů a následující otázky se věnovaly hlavním cílům, které byly dříve stanoveny. Pokud bylo nutné, rozhovory byly doplněny o další specifické dotazy. Rozhovor byl následně analyzován metodou otevřeného kódování, technikou barvení textu. Následně byly výsledky studie rozčleněny do kategorií a podkategorií. Tyto kategorie se týkaly specifik prolongované péče, transportu z prolongované péče a rozdíly mezi prolongovanou péčí v bojovém prostředí a běžnou přednemocniční péčí. Informanti popsali mnoho specifik prolongované péče, jako například nejčastější místa poskytování prolongované péče, nejčastější zranění, nejvyužívanější léky a důležité mnemotechnické pomůcky. Dále informanti popisovali techniky evakuačních prostředků a využívání hlášení Nine liner. Byla odhalena také spousta rozdílů mezi prolongovanou péčí a přednemocniční péčí, především v kvalifikaci personálu, v nedostatku materiálu a v délce trvání péče. Nedostatkem, který se podařilo odhalit byl například nedostatek kvalifikovaného personálu, který dle informantů navíc překračuje své kompetence. Bakalářská práce bude sloužit ke zhodnocení současného stavu PFC, ke zlepšení povědomí o poskytování prolongované péče v bojovém prostředí a k poukázání na nedostatky, které se objevují. The aim of the bachelor thesis was to identify the specifics of prolonged field care, determine the cases in which prolonged care occurs, and compare prolonged care with standard prehospital care. The theoretical part describes prolonged care and its specifics, including new trends in this field. Additionally, it describes types of medical care provided in wartime medicine, used triage systems, and personnel security in combat environments. The practical part of the thesis was conducted through qualitative research with healthcare professionals experienced in foreign missions. Semi-structured interviews were used as the technique. Twenty-six questions were prepared in advance to gather data. The first part of the questions focused on the identification of informants, followed by questions addressing the previously established main objectives. If necessary, interviews were supplemented with additional specific inquiries. The interviews were then analyzed using the open coding method and text highlighting technique. Subsequently, the study results were categorized and subcategorized. These categories related to the specifics of prolonged care, transport from prolonged care, and differences between prolonged care in a combat environment and standard prehospital care. Informants described many specifics of prolonged care, such as the most common locations for prolonged care, common injuries, commonly used medications, and important mnemonic aids. Additionally, informants described evacuation techniques and the use of Nine liner reports. Many differences between prolonged care and prehospital care were also revealed, particularly in terms of personnel qualification, material shortages, and duration of care. One of the identified shortcomings was, for example, a lack of qualified personnel who, according to informants, also exceed their competencies. The bachelor thesis will serve to evaluate the current state of prolonged field care, improve awareness of providing prolonged care in a combat environment, and highlight emerging deficiencies. Keywords: evakuační prostředky; MARCHE; prolongovaná péče; TCCC; vojenský zdravotník; válečná medicína; evacuation means; MARCHE; prolonged care; TCCC; combat medic; wartime medicine Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Prolongovaná péče o pacienta v bojovém prostředí

Cílem bakalářské práce bylo zjistit specifika prolongované péče, zjistit v jakých případech dochází k prolongované péči a porovnat prolongovanou péči s běžnou přednemocniční péčí. Teoretická ...

ČUNÁT, Marek
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Zdravotní aspekty a rizika otužování
HLASOVÁ, Barbora
2024 - Czech
Bakalářská práce na téma "Zdravotní aspekty a rizika otužování" se skládá ze dvou částí. První část je teoretická, kde je popsána historie otužování spolu s některými významnými osobnostmi a otužileckými spolky, které se s historií i současností v této oblasti pojí. Dále jsou předloženy různé metody a techniky otužování a detailně popsány určité zásady pro otužování. Následně je vysvětleno, jak lidský organismus na chlad reaguje, jaké má obranné mechanismy a jak funguje lidská termoregulace. Součástí teoretické části je také vliv otužování na jednotlivé orgánové soustavy, pozitivní účinky otužování a případná rizika, která mohou hrozit. A v neposlední řadě je zmíněna první pomoc při případných komplikacích. Druhá část bakalářské práce je věnována praktickému výzkumu, který byl realizován formou kvalitativní za využití nestandardizovaných dotazníků s otevřenými otázkami zaměřenými na znalosti a případné zkušenosti v oblasti otužování. Cílovými skupinami byli zdravotničtí záchranáři, dlouholetí otužilci a lidé z laické veřejnosti. Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit názor těchto skupin respondentů na otužování jako takové, jeho benefity, které může přinášet, rizika, která se mohou s otužováním pojit a informovanost o případném řešení problémů, které mohou nastat. Po vyhodnocení dat bylo zjištěno, že většina dotázaných respondentů ze všech tří skupin shledává v otužování velké benefity, ale zároveň si je vědoma rizik, které mohou nastat a zná jejich řešení. Tato bakalářská práce může být přínosem pro všechny, kteří přemýšlejí o určité změně ve svém životním stylu, vybudování lepší imunity a podpoře svého zdraví. Mohla by posloužit jako návod pro začátečníky, ale zároveň jako zdroj užitečných informací pro zkušené otužilce. This bachelor's thesis on the topic "Health Aspects and Risks of Cold Adaptation" consists of two parts. The first part is theoretical, where the history of cold water immersion is described along with some significant personalities and cold water therapy societies associated with both historical and contemporary contexts. Various methods and techniques for cold adaptation are presented, and specific principles for cold water immersion are detailed. Additionally, the thesis explains how the human body responds to cold, what it's defense mechanisms it has and how the human thermoregulation works. The theoretical part also covers the impact of cold adaptation on individual organ systems, the positive effects of cold water immersion and potential risks associated with it. Lastly, first aid measures for potential complications are mentioned. The second part of the bachelor's thesis focuses on practical research conducted qualitatively using non-standardized questionnaires with open-ended questions targeted to knowledge and potential experiences related to cold water immersion. The study included three groups of respondents: paramedics, long-term cold wate swimmers, and members of the general public. The main goal of the research was to understand the opinions of these respondent groups regarding cold water immersion, its benefits, associated risks and awareness of potential solutions to issues that may arise. After analyzing the data, it was found that the majority of respondents from all three groups recognize significant benefits of cold adaptation but at the same time they are also aware of the risks that may arise and know their solutions. This bachelor's thesis can be beneficial for anyone considering lifestyle changes, building better immunity, and supporting their health. It can serve as a guide for beginners while also providing useful information for experienced cold water swimmers. Keywords: Otužování; hypotermie; benefity otužování; termoregulace; adaptace na chlad; rizika otužování; Cold water immersion; hypothermia; benefits of cold water therapy; thermoregulation; cold adaptation; risks of cold water immersion Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Zdravotní aspekty a rizika otužování

Bakalářská práce na téma "Zdravotní aspekty a rizika otužování" se skládá ze dvou částí. První část je teoretická, kde je popsána historie otužování spolu s některými významnými osobnostmi a ...

HLASOVÁ, Barbora
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Frazémy v literatuře pro děti a mládež
SOJKOVÁ, Šárka
2024 - Czech
Bakalářská práce zkoumá vztah mezi frazeologií a literaturou pro děti a mládež. Hlavním cílem práce je ukázat, jak frazémy obohacují literární texty a podporují jazykový a emoční rozvoj mladých čtenářů. Práce je strukturovaná do dvou hlavních částí. Teoretická část začíná přehledem základů lexikologie, pokračuje definicemi klíčových pojmů frazeologie a její historií, a závěrem se věnuje literatuře pro děti a mládež, kde osvětluje různé aspekty jejího vývoje a specifik. Praktická část se soustředí na analýzu frazémů v šesti vybraných dílech pro děti a mládež, na jejímž základě následně ilustruje, jak se výskyt a využití frazémů vyvíjí a adaptuje v závislosti na stáří textu a věkové kategorii adresátů. The bachelor thesis examines the relationship between phraseology and children's literature. The main aim of this thesis is to show how phrases enrich literary texts and support the linguistic and emotional development of young readers. The thesis is structured in two main parts. The theoretical part begins with an overview of lexicology basics, continues with definitions of key concepts of phraseology and its history, and concludes with a discussion of children's literature, illuminating various aspects of its development and specifics. The practical part focuses on the analysis of phrases in six selected works for children and young people, and then illustrates how the occurrence and use of phrases evolves and adapts depending on the age of the text and the age of the addressees. Keywords: frazeologie; frazém; idiomatika; idiom; literatura pro děti a mládež; phraseology; phrase; idiomatic; idiom; children's literature Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Frazémy v literatuře pro děti a mládež

Bakalářská práce zkoumá vztah mezi frazeologií a literaturou pro děti a mládež. Hlavním cílem práce je ukázat, jak frazémy obohacují literární texty a podporují jazykový a emoční rozvoj mladých ...

SOJKOVÁ, Šárka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Psychohygiena zdravotnického záchranáře
POSPÍŠILOVÁ, Erika
2024 - Czech
Tato studie se zaměřuje na psychohygienu zdravotnických záchranářů s cílem porozumět profesní náročnosti na jejich duševní zdraví a pohodu. V rámci práce bylo analyzováno faktory stresu, syndrom vyhoření, duševní zdraví. Vliv stresu na jeho osobu, duševní hygienou a sebepéčí. Hlavním cílem práce bylo zjištění vnímání psychické náročnosti práce zdravotnických záchranářů vpřednemocniční péči. Teoretická část práce je zaměřena na problematiku duševních poruch, vlivu stresu a jeho působení na zdravotnické záchranáře. Praktická část nalézá odpovědi na předem stanovené hypotézy prostřednictvím výzkumu. Výzkum byl založený na dotazníkovém šetření, které bylo umístěno mezi zdravotnické záchranáře. Na základě výzkumu jsme zjistili, že mnoho záchranářů trpí stresovými situacemi spojenými s jejich prací, což může mít negativní dopad na jejich duševní zdraví a pohodu. Neprokázali jsme žádný signifikační rozdíl ve vnímání psychické náročnosti mezi pohlavími. Nebyl zjištěn rozdíl vnímání psychické náročnosti z pohledu délky praxe. Zjistili jsme, jaké různé aktivity zdravotničtí záchranáři provádějí pro svoji duševní hygienu. Výsledky naznačují, že poskytování podpory pro zvládání stresu a péči o duševní zdraví je nezbytné pro zdravotnické záchranáře v jejich profesním životě. Závěry této studie mohou přispět k lepšímu porozumění záchranářů a podpory jejich duševního zdraví a pohody v pracovním prostředí. V závěru bakalářské práce jsou kromě shrnutí výsledků výzkumu a zhodnocení naplnění cílů také uvedena doporučení pro současnou praxi zdravotnických záchranářů, které jsou odvozena z nalezených poznatků. This study focuses on the psychohygiene of emergency medical responders, aiming to understand the professional demands on their mental health and well-being. The work analyzed stress factors, burnout syndrome, and mental health, examining the influence of stress on individuals and the importance of mental hygiene and self-care. The main objective was to ascertain the perception of psychological demands among emergency medical responders in prehospital care. The theoretical part of the study addresses issues of mental disorders, the influence of stress, and its effects on emergency medical responders. The practical section sought answers to predetermined hypotheses through research. The research was based on a questionnaire survey distributed among emergency medical responders. Based on the findings, it was observed that many responders experience stressful situations related to their work, which can have a negative impact on their mental health and well-being. We found no significant difference in the perception of psychological demands between genders. There was no difference in the perception of psychological demands based on length of practice. We also identified various activities that emergency medical responders engage in for their mental hygiene. The results indicate that providing support for stress management and mental health care is crucial for emergency medical responders in their professional lives. The conclusions of this study may contribute to a better understanding of responders' needs and the support of their mental health and well-being in the workplace. In the conclusion of the bachelor's thesis, in addition to summarizing the research results and evaluating the fulfillment of objectives, recommendations for current practice among emergency medical responders are provided. These recommendations are derived from the findings and can serve as a practical guide for improving the care of mental health among emergency medical responders in their professional environment. Keywords: Duševní porucha; duševní zdraví; psychohygiena; psychologie; sebepéče; stres; syndrom vyhoření; zdravotnický záchranář; Mental disorder; mental health; psychohygiene; psychology; self-care; stress; burnout syndrome; emergency medical responder Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Psychohygiena zdravotnického záchranáře

Tato studie se zaměřuje na psychohygienu zdravotnických záchranářů s cílem porozumět profesní náročnosti na jejich duševní zdraví a pohodu. V rámci práce bylo analyzováno faktory stresu, syndrom ...

POSPÍŠILOVÁ, Erika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Motivace a vnímání profese zdravotnického záchranáře
VACEK, Matěj
2024 - Czech
V bakalářské práci zkoumám motivaci zdravotnických záchranářů a jejich vnímání profese samotné. V úvodní teoretické části jsou představeny základní principy přednemocniční neodkladné péče a osobnostní rysy, které jsou u těchto profesionálů často přítomny. Dále je prozkoumán historický vývoj záchranné služby, který má vliv na současnou podobu této profese. V další části je rozebráno kvalifikační vzdělání nutné pro práci v této oblasti a právní úpravy týkající se kompetencí zdravotnických záchranářů. Druhá část práce je věnována motivaci, kde se detailněji zabývá charakteristikou, typy a dělením motivace, stejně jako faktory motivace a demotivace obecně. Zvláštní pozornost je věnována motivaci zdravotnických záchranářů, včetně analýzy motivujících a demotivujících faktorů specifických pro tuto profesi. Výzkumná část je vytvořena na základně kvalitativního výzkumu za pomocí polostrukturovaných rozhovorů. Výzkumným souborem jsou zdravotničtí záchranáři. Prvním cílem této práce je zmapovat motivaci pro práci zdravotnického záchranáře. Druhým cílem je zjistit vnímání profese zdravotnického záchranáře. Tato práce může být vedením Zdravotnické záchranné služby vnímána jako nástroj k zlepšení motivace svých pracovníků. Informace získané z výzkumu mohou být důležitým faktorem při rozhodování, zda budoucí uchazeči chtějí studovat obor zdravotnického záchranářství. In my bachelor thesis I examine the motivations of paramedics and their perception of the profession itself. The introductory theoretical part introduces the basic principles of pre-hospital emergency care and the personality traits often present in these professionals. Furthermore, the historical development of the ambulance service is explored, which influences shape of the proffesion. The subsequent section analyzes the qualification education required to work in this field and the legislation regarding the competencies of paramedics. The second part of the thesis is devoted to motivation, where the characteristics, type and division of motivation, well as the factors of motivation and demotivativation in general are discussed in more detail. Special attention is given to the motivation of emergency medical technicians, including an analysis of motivating and demotivating factors specific to this profession. The research section is based on qualitative research using semi-structured interviews,The research population is paramedics. The first objective of this thesis is to map out the motivation for working as an paramedics. The second objective is to find out the perception of the profession among paramedics. This thesis can be perceived by the management of the Medical Rescue Service as a tool to improve the motivation of its employees. The information obtained from the research can be an important factor in deciding whether prospective applicants want to study in the field of paramedics. Keywords: motivace; zdravotnický záchranář; přednemocniční neodkladná péče; osobnostní rysy; historický vývoj; kvalifikační vzdělání; právní úpravy; faktory motivace.; motivation; paramedic; pre-hospital emergency care; personality traits; historical development; qualifications; legal regulations; motivational factors Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Motivace a vnímání profese zdravotnického záchranáře

V bakalářské práci zkoumám motivaci zdravotnických záchranářů a jejich vnímání profese samotné. V úvodní teoretické části jsou představeny základní principy přednemocniční neodkladné péče a osobnostní ...

VACEK, Matěj
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Sebeobrana pro zdravotnický personál Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje
ZELENKOVÁ, Iva
2024 - Czech
Tématem bakalářské práce je "Sebeobrana pro zdravotnický personál Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje". Tato práce se zabývá různými možnostmi sebeobrany - jak fyzické, tak verbální - použitelnými pro zneškodnění agresora. Teoretická část je zaměřena na současný stav napadání výjezdových posádek. Dále zahrnuje výcvik zdravotnických záchranářů včetně spolupráce s policií ČR, a také jsou zde uvedeny některé faktory, které mohou značně ohrozit zdravotnické pracovníky při výkonu povolání. V teoretické části jsou zahrnuté jak základy sebeobrany verbální, tak fyzické včetně postupu jednoduchých obranných technik, například proti kopům, úchopům nebo škrcení. Nelze-li útok anulovat pomocí sebeobrany, máme řadu obranných prostředků použitelných proti agresorovi. Takové řešení konfliktu s sebou nese mnohá rizika i v oblasti trestního práva, a proto je poslední kapitola teoretické části věnována právní legislativě. Data ke zpracování praktické části byla získána formou kvalitativního výzkumu metodou polostrukturovaného rozhovoru s 10 zaměstnanci Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje. Zjišťovali jsme, zda mají zkušenosti s verbálním či fyzickým napadením, jakým způsobem se připravují na možné napadení a zda mají nějaké sebeobranné prostředky, kterými by mohli odvrátit hrozící útok během výkonu svého povolání. Z výsledků šetření je patrné, že spolupráce s Policií ČR a včasné odhalení nebezpečné situace zdravotnického operačního střediska bývá klíčové. Všech 10 respondentů má zkušenost s verbální agresí, polovina i s fyzickou. Pár respondentů projevilo zájem o kurzy sebeobrany a ti, kteří se udržují v kondici pohybem, mají zájem o příspěvky na sportovní aktivity Tato práce může sloužit jako edukační materiál pro zdravotnické pracovníky nebo jako zdroj informací v oblasti sebeobrany a bezpečnosti na území Jihočeského kraje. The subject of the bachelor's thesis is "Self-Defense for Medical Staff of the Medical Rescue Service of the South Bohemian Region." This work explores the various possibilities of self-defense - both physical and verbal - applicable to the disabling the aggressor. The theoretical part is focused on the current state of attacking exit crews. It also includes training of medical rescueworkers, including cooperation with the Police of the Czech Republic, as well as some factors that can greatly endanger healthcare professionals in their work. In the theoretical part, both the basics of self-defense - verbal and physical are mentioned, including the procedure of simple defensive techniques, for example against kicks, grips or strangulation. If an attack cannot be nullified by self-defense, we have a number of defenses, usable against the aggressor. Such a solution to the conflict also carries many risks in the area of criminal law, which is why the last chapter of the theoretical section is devoted to legal legislation. The data to process the practical part was obtained in the form of qualitative research using a semi-structured interview method with 10 employees of the Medical Rescue Service of the South Bohemian Region. We investigated whether they had experience of verbal or physical assault, how they prepared for possible assault, and whether they had any self-defense means by which to avert imminent attack in the course of their profession. The results of the investigation indicate that cooperation with the Police of the Czech Republic and early detection of the dangerous situation of the Medical Operations Centre tend to be crucial. All 10 respondents have experienced verbal aggression, half of them have experienced physical aggression. A few respondents expressed interest in self-defense courses, and those who keep fit by moving are interested in contributing to sports activities. This work can be used as an educational material for health care professionals or as a source of information in the area of self-defense and security in the South Bohemia Region. Keywords: agrese; komunikace konflikt; sebeobrana; útok; výcvik; zdravotnický záchranář; aggression; communication; conflict; self-defense; attack; training; paramedic Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Sebeobrana pro zdravotnický personál Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje

Tématem bakalářské práce je "Sebeobrana pro zdravotnický personál Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje". Tato práce se zabývá různými možnostmi sebeobrany - jak fyzické, tak verbální - ...

ZELENKOVÁ, Iva
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Horská služba České republiky
FORSTOVÁ, Tereza
2024 - Czech
Bakalářská práce se věnuje zmapování činnosti Horské služby České republiky a oblasti spolupráce horských služeb ve vybraných zemích EU. Horská služba hraje významnou roli v poskytování první pomoci a transportu postižených osob z komplikovaného terénu, kam by se posádky RZP jen těžko dostávaly. V laické veřejnosti je ovšem opomíjena a často dochází k mylným představám o fungování této organizace. This bachelor thesis is focused on mapping out the work of the Mountain rescue service of the Czech Republic and the area of cooperation of mountain rescue services in selected countries of the EU. The mountain rescue service plays a significant role in first aid provision and transport of afflicted persons from a complicated terrain, where the ambulance crew would have a difficult entry. It is, however, overlooked by lay public and misconceptions about functioning of the organisation often occur. Keywords: Horská služba; První pomoc; Vybavení; Transport; Spolupráce; Mountain rescue service; First Aid; Equipment; Transport; Cooperation Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Horská služba České republiky

Bakalářská práce se věnuje zmapování činnosti Horské služby České republiky a oblasti spolupráce horských služeb ve vybraných zemích EU. Horská služba hraje významnou roli v poskytování první ...

FORSTOVÁ, Tereza
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Invazivní meningokokové onemocnění v přednemocniční péči
PRÁŠILOVÁ, Tereza
2024 - Czech
Tématem této bakalářské práce je Invazivní meningokokové onemocnění v přednemocniční péči. Práce je rozdělena na dvě části, a to na teoretickou část a praktickou část. Teoretická část se zabývá anatomií CNS, samotným invazivním meningokokovým onemocněním, tedy informacemi o patogenu, dále klinickými formami, postupem v přednemocniční péči a materiálně-technickým vybavením ve vozidle RZP. Pro praktickou část této bakalářské práce byly stanoveny dva cíle. Prvním cílem bylo zmapovat poskytování přednemocniční péče u pacientů s podezřením na invazivní meningokokové onemocnění. Druhým cílem bylo zmapovat materiálně-technické vybavení dostupné pro ošetření pacienta s podezřením na invazivní meningokokové onemocnění. K dosažení cílů bylo použito kvalitativního sběru dat, konkrétně formou polostrukturovaných rozhovorů. Rozhovory měly šestnáct předem připravených otevřených otázek a při nedostatečné odpovědi došlo k doptání navazujícími otázkami. Rozhovory byly prováděny se zdravotnickými záchranáři kraje Vysočina z oblastních středisek Pacov, Pelhřimov a Kamenice nad Lipou. Celkem bylo provedeno sedm rozhovorů. Výzkumné šetření prokázalo, že zdravotničtí záchranáři se v dané problematice orientují, i přes to, že výjezdy k takovým pacientům nejsou rutinní a mají dostatek znalostí k poskytnutí přednemocniční neodkladné péče u pacienta s podezřením na invazivní meningokokové onemocnění. V závěru bakalářské práce je shrnutí výsledků, zhodnocení naplnění předem stanovených cílů a zároveň má doporučení pro zdravotnické záchranáře. The topic of this bachelor's thesis is Invasive meningococcal disease in pre-hospital care. The thesis is divided into two parts- the theoretical part and the practical part. The theoretical part focuses on the anatomy of CNS, invasive meningococcal disease itself, i.e. information about the pathogen, and clinical forms, procedure in pre-hospital care and material and technological equipment of the ambulance car. Two objectives were established for the practical part of this bachelor's thesis. The first objective was to map the provision of pre-hospital care for patients with suspected invasive meningococcal disease. The second objective was to map the material and technological equipment available for treatment of the patient with suspected invasive meningococcal disease. Qualitative data collection was used to achieve the objectives, specifically the form of semi-structured interviews. These interviews had pre-prepared sixteen open questions and in case of an inadequate response follow-up questions were asked. The interviews were conducted with paramedics of the Vysočina Region from the regional centres of Pacov, Pelhřimov and Kamenice and Lipou. Seven interviews were conducted in total. The research proved that paramedics are oriented in the given issue even tough the call-outs to those patients are not routine and they have sufficient knowledge to provide urgent pre-hospital care for a patient with suspected invasive meningococcal disease. The summarization of the outcomes, the evaluation of achieving established objectives and also my recommendations for paramedics can be found in the conclusion of the bachelor's thesis. Keywords: Invazivní meningokokové onemocnění; meningokok; přednemocniční péče; zdravotnický záchranář; Invasime meningococcal disease; meningococcus; pre-hospital care; paramedic Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Invazivní meningokokové onemocnění v přednemocniční péči

Tématem této bakalářské práce je Invazivní meningokokové onemocnění v přednemocniční péči. Práce je rozdělena na dvě části, a to na teoretickou část a praktickou část. Teoretická část se zabývá ...

PRÁŠILOVÁ, Tereza
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases