Number of found documents: 75
Published from to

Souhrnná zpráva k poskytování meteorologických předpovědí pro ČEPS
Farda, Aleš; Štěpánek, Petr; Meitner, Jan; Zahradníček, Pavel
2018 - Czech
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v.i. poskytuje společnosti ČEPS výstupy z modelů numerické predikce počasí (NWP). Spolupráce trvá od roku 2015 až do současnosti. Vybraná pole meteorologických proměnných (zejména sluneční záření - globální a přímé a teplota vzduchu ve 2 m) jsou zpracovávány ze souborů gribu do vhodných prostorových informací, jako jsou správní obvody (plošné průměry) nebo poloha bodů sítě modelu GFS. Použité modely NPW jsou ALADIN z Českého hydrometeorologického ústavu a model GFS (od NCEP, NOAA). Výstupy jsou poskytovány na několik dní dopředu a jsou vydávány každé ráno. Global Change Research Institute CAS provides CEPS company with outputs from numerical weather prediction (NWP) models. The cooperation lasts from 2015 up to now. Selected fields of meteorological variables (namely solar radiation - global and direct, and air temperature in 2 m) are processed from grib files into suitable spatial information, like administrative districts (areal averages) or position of grid points of GFS model. NPW models used are ALADIN from Czech Hydrometeorological Institute and GFS model (from NCEP, NOAA). Outputs are provided for several days ahead, and are issued each morning. Keywords: numerical weather prediction models; air temperature; solar radiation; meteorological forecast Available at various institutes of the ASCR
Souhrnná zpráva k poskytování meteorologických předpovědí pro ČEPS

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v.i. poskytuje společnosti ČEPS výstupy z modelů numerické predikce počasí (NWP). Spolupráce trvá od roku 2015 až do současnosti. Vybraná pole meteorologických ...

Farda, Aleš; Štěpánek, Petr; Meitner, Jan; Zahradníček, Pavel
Ústav výzkumu globální změny , 2018

Vývoj metody optimalizace kultivace sinice Nostoc sp. CCAP 1453/38
Chmelík, Dominik; Červený, Jan
2017 - Czech
Předmětem výzkumné zprávy je identifikace a detailní popis optimálních podmínek produkce sinice Nostoc v přirozeném mikrobiálním konsorciu. Dále byla pro účely ověření molekulární identifikace genetického mechanismu produkce vybraného sekundárního metabolitu provedena axenizace sinice Nostoc. The subject of the research report is the identification and detailed description of the optimal conditions for the production of filamentous cyanobacterium Nostoc in a natural microbial consortium. In addition, the axonization of Nostoc was performed to allow verifycation of the molecular identification of the genetic mechanism of production of the selected secondary metabolite. Keywords: bioproduction; biotechnology; cyanobacteria; socindary metabolite; optimization Available at various institutes of the ASCR
Vývoj metody optimalizace kultivace sinice Nostoc sp. CCAP 1453/38

Předmětem výzkumné zprávy je identifikace a detailní popis optimálních podmínek produkce sinice Nostoc v přirozeném mikrobiálním konsorciu. Dále byla pro účely ověření molekulární identifikace ...

Chmelík, Dominik; Červený, Jan
Ústav výzkumu globální změny , 2017

ČZU_1701
Hanuš, Jan; Fabiánek, Tomáš; Fajmon, Lukáš
2017 - Czech
Letecká hyperspektrální kampaň se souběžným laserovým snímáním povrchu nad výsypkami povrchových dolů v okolí Litvínova a Bíliny byla provedena 18. 5. 2017. Dle zadání výzkumu byly snímány dvě lokality o ploše 100 a 60km2 leteckou laboratoří Ústavu Výzkumu Globální změny AV, v.v.i. a to ve spektrálním rozsahu 380–2450nm (ve 46 a 141 pásmech), prostorovém rozlišení 0.5 a 1.25m a hustotou LiDARového mračna 4 bodů na m2. Výsledným produktem byla ortorektifikovaná mosaikovaná rastrová data v ENVI formátu (po atmosférických korekcích) a georeferencované LiDARové mračno bodů využitelné pro studium fyzicko-geografické diverzity potěžebních oblastí. Aerial hyperspectral campaign with laser scanning of surface in Litvínov and Bílina dumps area was carried out on May 18., 2017. Flying Laboratory of Imaging Systems of the Global change research institute CAS was used on two location with area of 100 and 60 km2. Surface scanning took place in the spectral range 380–2450nm (in 46 and 141 bands), spatial resolution 0.5 and 1.25m and LiDAR cloud density of 4 point per m2. The resulting product was orthocertificated raster data in ENVI format (with atmospheric correction) and georeferenced LiDAR for physical geographic diversity of the mining area studies. Keywords: hyperspectral data; raster data in ENVI format; physical geographic diversity Available at various institutes of the ASCR
ČZU_1701

Letecká hyperspektrální kampaň se souběžným laserovým snímáním povrchu nad výsypkami povrchových dolů v okolí Litvínova a Bíliny byla provedena 18. 5. 2017. Dle zadání výzkumu byly snímány dvě ...

Hanuš, Jan; Fabiánek, Tomáš; Fajmon, Lukáš
Ústav výzkumu globální změny , 2017

Vyškov_1705
Hanuš, Jan; Fajmon, Lukáš
2017 - Czech
Letecká kampaň Vyškov probíhala nad újezdem Březina ve dvou rozdílných letových výškách (o postorovém rozlišení rastru 0.25 a 0.5m, 0.63 a 1.25m). Data byla snímána v termínu 5.9.2017. Data byla pořízena současně třemi senzory instalovanými v Letecké hyperspektrální laboratoři Ústavu výzkumu globalní změny AV ČR, v.v.i. (ve spektrálním rozmezí od 380 do 2450 nm LiDARové mračno 8 a 4 body na m2) v průběhu jednoho přeletu. Letecká hyperspektrální kampaň Vyškov byla zaměřena na pořízení dat pro ověření maskování vojenských objektů. The airborne campaign Vyškov was carried above Březina military area in two diferent flight level (spatial resolution 0.25 and 0.5m, 0.63 and 1.25m). Flying Laboratory of Imaging Systems of Global change research institut CAS was used for aerial scanning on 5.9.2017. Airborne sensors was scanning during one flight line (spectral range from 380 to 2450nm and LiDAR with cloud density 8 and 4 points per m2). The point of interest of campaign was the acquisition of military object. Keywords: hyperspectral data scanning; acquisition of military object Available at various institutes of the ASCR
Vyškov_1705

Letecká kampaň Vyškov probíhala nad újezdem Březina ve dvou rozdílných letových výškách (o postorovém rozlišení rastru 0.25 a 0.5m, 0.63 a 1.25m). Data byla snímána v termínu 5.9.2017. Data byla ...

Hanuš, Jan; Fajmon, Lukáš
Ústav výzkumu globální změny , 2017

Výzkum kultivace mikrořas se zaměřením na sekvestraci CO2 s cílem hodnocení produkce lipidů jako potencionálního produktu spojeného s utilizací CO2 ze spalin
Sukačová, Kateřina; Zavřel, Tomáš; Červený, Jan
2017 - Czech
Předmětem výzkumné zprávy je shrnutí problematiky kultivace mikrořas zaměřené na zhodnocení klíčových podmínek nezbytných pro účinný růst mikrořas se zvláštním přihlédnutím k možnostem využití CO2 pocházejícího ze spalin při mikrořasových kultivacích. Součástí práce je také experimentální vyhodnocení optimálních růstových podmínek pro mikrořasu Chlorella pyrenoidosa Chick (IPPAS C2) a návrh dvoufázové kultivace této řasy spojené s produkcí lipidů. The subject of the research report is a summary of the issue of microalgal cultivation aimed at assessing the key conditions necessary for the effective growth of microalgae, with particular reference to the possibilities of using CO2 from the flue-gases in microalgal cultures. An experimental evaluation of the optimal growth conditions for Chlorella pyrenoidosa Chick (IPPAS C2) and the two-phase cultivation of this microalga associated with lipid production is also part of the thesis. Keywords: microalgae; CO2 sequestration; lipid production Available at various institutes of the ASCR
Výzkum kultivace mikrořas se zaměřením na sekvestraci CO2 s cílem hodnocení produkce lipidů jako potencionálního produktu spojeného s utilizací CO2 ze spalin

Předmětem výzkumné zprávy je shrnutí problematiky kultivace mikrořas zaměřené na zhodnocení klíčových podmínek nezbytných pro účinný růst mikrořas se zvláštním přihlédnutím k možnostem využití CO2 ...

Sukačová, Kateřina; Zavřel, Tomáš; Červený, Jan
Ústav výzkumu globální změny , 2017

Vývoj postupu extrakce odpadního rostlinného materiálu (réví) a stanovení resveratrolu a jeho derivátů
Tříska, Jan; Vrchotová, Naděžda
2017 - Czech
Vývoj postupu extrakce odpadního materiálu (réví) a stanovení resveratolu a jeho derivátů. Analýzy polyfenolických látek a stilbenů, zejména katechinu, epikatechinu, resveratolu, viniferinu v extraktu z réví pomocí chromatografických metod, zejména HPLC s DAD a FLD detektorem. Některé analýzy bylo nutné potvrdit pomocí LC-MS. Součástí analýz je i interpretace výsledků. Development of the waste material extraction process (grapevine canes) and determination of resveratol and its derivatives. Analyzes of polyphenols and stilbenes, in particular catechin, epicatechin, resveratol, viniferin in grapevine canes extract, using chromatographic methods, especially HPLC with DAD and FLD detector. Some analyzes had to be confirmed by LC-MS. An interpretation of the results is also part of the analysis.\n\n Keywords: grapevine canes; polyphenols and stilbenes; chromatographic methods Available at various institutes of the ASCR
Vývoj postupu extrakce odpadního rostlinného materiálu (réví) a stanovení resveratrolu a jeho derivátů

Vývoj postupu extrakce odpadního materiálu (réví) a stanovení resveratolu a jeho derivátů. Analýzy polyfenolických látek a stilbenů, zejména katechinu, epikatechinu, resveratolu, viniferinu v extraktu ...

Tříska, Jan; Vrchotová, Naděžda
Ústav výzkumu globální změny , 2017

UHUL_1704
Hanuš, Jan; Fabiánek, Tomáš; Fajmon, Lukáš
2017 - Czech
Pro vyhonocení zdravotního stavu lesních porostů byli použity hyperspectrální snímky o prostorovém rozlišení 1 m a v rozmezí vlnových délek 400 – 2500 nm. Data byla nasnímána Leteckou hyperspektrální laboratoří Ústavu Výzkumu globální změny AV ČR v.v.i. v termínu 5. 8. 2017 nad převážně smrkovými porosty Nízkého Jeseníku v okolí Bruntálu. Pro analýzu struktury porostů byl použit LiDARový scanner se snímáním 2 body na m2. Hyperspectral images with spatial resolution 1 m2 and spectral range from 400 to 2500 nm were used for analysis of health state of forest stands. The data was collected by the Flying Laboratory of Imaging Systems of Global change research institute CAS on 5. 8. 2017 over Nízký Jeseník mountain. The LiDAR scanner cloud of points was used for definition of forest surface structure. Keywords: hyperspectral data; norway spruce forest; Nízký Jeseník mountain Available at various institutes of the ASCR
UHUL_1704

Pro vyhonocení zdravotního stavu lesních porostů byli použity hyperspectrální snímky o prostorovém rozlišení 1 m a v rozmezí vlnových délek 400 – 2500 nm. Data byla nasnímána Leteckou hyperspektrální ...

Hanuš, Jan; Fabiánek, Tomáš; Fajmon, Lukáš
Ústav výzkumu globální změny , 2017

JCU_1702
Hanuš, Jan
2017 - Czech
Letecká hyperspektrální kampaň nad lokalitou Dehtáře, jejíž účelem bylo pořízení dat pro studium vodního vegetačního stresu v zemědělské krajině, probíhala ve dvou termínech a to 11. 5. a 28. 5. 2017. Leteckou hyperspektrální laboratoří Ústavu Výzkumu globální změny AV ČR v.v.i. byly nasnímány data ve spektrálním rozmezí 380-2450nm, 8000–11500nm (termální oblast spektra) a LiDARové mračno o hustotě 0.5 bodu na m2. Pro následné analýzy byla připravena georeferencovaná hyperspektrální rastrová data s odstraněným vlivem atmosféry na výsledné hodnoty odrazivosti povrchu v prostorovém rozlišení 2 a 5m. The purpose of aerial hyperspectral campaign with laser scanning of surface over the Dehtare area (Českomoravská vysočina highlands) was to obtain data for the study of water vegetation stress in the agricultural landscape. The data sets were scanned using the Flying Laboratory of Imaging Systems of the Global change research institute CAS in spectral range 380-2450nm, 8000-11500nm and LiDAR cloud density of 0.5 point per m2. Georeferenced and atmospherically corrected hyperspectral data was passed in spatial resolution 2 and 5m. Keywords: laser scanning; hyperspectral data; atmospherically corrected hyperspectral data Available at various institutes of the ASCR
JCU_1702

Letecká hyperspektrální kampaň nad lokalitou Dehtáře, jejíž účelem bylo pořízení dat pro studium vodního vegetačního stresu v zemědělské krajině, probíhala ve dvou termínech a to 11. 5. a 28. 5. 2017. ...

Hanuš, Jan
Ústav výzkumu globální změny , 2017

Analýza zranitelnosti hl.m. Prahy vůči dopadům změny klimatu
Lorencová, Eliška; Emmer, Adam; Geletič, Jan; Bašta, Petr; Vačkář, David
2017 - Czech
Změna klimatu představuje jednu z klíčových výzev 21. století, jak z hlediska adaptací, tak mitigací. Cílem tohoto výzkumného záměru bylo v návaznosti na Strategii adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu, zpracovat podklady pro Implementační plán, zaměřené na analýzu zranitelnosti hl.m. Prahy vůči dopadům změny klimatu. Analýza zranitelnosti se zaměřovala na dopady spojené s: (i) teplotními extrémy ve městě – vlnami horka, (ii) nedostatečným zasakováním a extrémními srážkami. Přístup zahrnoval prostorově explicitní analýzu v postředí ArcGIS, založenou na klimatický, land use a socio-ekonomických indikátorech pro současný stav a scénáře RCP 4.5 a RCP 8.5. Z hlediska zranitelnosti vůči teplotním extrémům - vlnám horka jsou v současné době nejvíce zasaženy oblasti v centru města (MČ Praha 2, MČ Praha 3, MČ Praha 6, MČ Praha 7, MČ Praha 1) a některé z okrajových částí města s průmyslovou zástavbou, např. Libeň, či Štěrboholy. Zranitelnost vůči extrémním srážkám a nedostatečnému zasakování srážkové vody je nejvyšší zejména v oblasti soutoku Vltavy a Berounky – Velká Chuchle, Praha 16, Zbraslav a Lipence. Climate change is one of the key challenges of the 21st century, both in terms of adaptation as well as mitigation. The aim of this research was, following the Adaptation Strategy of the City of Prague, to prepare the background analysis for the Adaptation Action Plan, focusing on vulnerability assessment. The vulnerability asssessment focused on the climate change impacts related to: (i) temperature extremes - heatwaves, (ii) insufficient rainwater retention and extreme rainfall. The approach included spatially-specific analysis using ArcGIS based on climatic, land use and socio-economic indicators for the current status and future RCP 4.5 and RCP 8.5 scenarios. Regarding vulnerability to heatwaves, the most affected areas are located in the city center (Prague 2, Prague 3, Prague 6, Prague 7, Prague 1) and some peripheral areas with industrial buildings (e.g. Libeň or Štěrboholy). Vulnerability to extreme precipitation and insufficient rainwater retention was highest particularly at the confluence of the Vltava and Berounka (Velká Chuchle, Prague 16, Zbraslav and Lipence). Keywords: climate change adaptation; vulnerability analysis; urban; Prague Available at various institutes of the ASCR
Analýza zranitelnosti hl.m. Prahy vůči dopadům změny klimatu

Změna klimatu představuje jednu z klíčových výzev 21. století, jak z hlediska adaptací, tak mitigací. Cílem tohoto výzkumného záměru bylo v návaznosti na Strategii adaptace hl. m. Prahy na klimatickou ...

Lorencová, Eliška; Emmer, Adam; Geletič, Jan; Bašta, Petr; Vačkář, David
Ústav výzkumu globální změny , 2017

ČGS_1703
Hanuš, Jan; Fabiánek, Tomáš; Fajmon, Lukáš
2017 - Czech
Data snímané Leteckou hyperspektrální laboratoří Ústavu Výzkumu globální změny AV ČR v.v.i. v termínu 18. 5. 2016 nad územím dolů Lítov a Silvestr byla pořízena pro následné modelování degradace půd. Pořízeny byly rastrová data s prostorovým rozlišením 0.8 a 2.0m ve spektrálním rozmezí od 380 do 2450nm a v termální oblasti 8000 až 11500nm souběžně s LiDARovým mračnem bodů o hustotě 3 body na m2. Pro další použítí byly snímky ortorektifikovány a byly provedeny korekce na vliv atmoféry na výsledné spektum. Data scanned by Flying Laboratory of Imaging Systems of Global change research institut CAS was used for soil degradation modeling. Aerial survey was running on 18. 5. 2018 over Lítov and Silvestr mines. The raster data with spectral range from 380 to 2450nm, thermal data 8000 to 11500nm and 3 point per m2 cloud density of LiDAR sensor. Georeferenced and atmospherically corrected hyperspectral data was passed in spatial resolution 0.8 and 2m. Keywords: flying laboraty of imaging system; raster data; hyperspectral data Available at various institutes of the ASCR
ČGS_1703

Data snímané Leteckou hyperspektrální laboratoří Ústavu Výzkumu globální změny AV ČR v.v.i. v termínu 18. 5. 2016 nad územím dolů Lítov a Silvestr byla pořízena pro následné modelování degradace půd. ...

Hanuš, Jan; Fabiánek, Tomáš; Fajmon, Lukáš
Ústav výzkumu globální změny , 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases