Number of found documents: 287
Published from to

Znovu na „naší” straně. Bývalí příslušníci Wehrmachtu jako vojáci československé exilové armády
Maršálek, Zdenko
2020 - Czech
Mnozí českoslovenští občané, povolaní k službě v německé branné moci, upadli do zajetí či přímo přeběhli ke Spojencům. Následně řada z nich vstoupila do československé exilové armády. Po válce však byly cíleně marginalizovány význam a konkrétní počty těchto vojáků. Jak ale prokázalo statistické zpracování osobních materiálů, v jednotkách na Východě i na Západě představovali bývalí příslušníci Wehrmachtu jeden z nejdůležitějších rekrutačních zdrojů. Many Czechoslovak citizens forcibly serving with the Wehrmacht fell into captivity or fled directly to the Allies. Subsequently, many of them joined the Czechoslovak army-in-exile. After the war, however, the importance and specific numbers of these soldiers were purposefully marginalized. However, as the statistical processing of personal materials has shown, former Wehrmacht soldiers were one of the most important recruitment sources in units in both the East and the West. Keywords: prisoners-of-war; Second World War; armies-in-exile Available at various institutes of the ASCR
Znovu na „naší” straně. Bývalí příslušníci Wehrmachtu jako vojáci československé exilové armády

Mnozí českoslovenští občané, povolaní k službě v německé branné moci, upadli do zajetí či přímo přeběhli ke Spojencům. Následně řada z nich vstoupila do československé exilové armády. Po válce však ...

Maršálek, Zdenko
Ústav pro soudobé dějiny, 2020

Německá inspirace zakladatelů Českého lidu. Čeněk Zíbrt a Lubor Niederle v tavícím kotlíku rodících se věd o člověku, „lidu” a společnosti
Ducháček, Milan
2020 - Czech
Studie se zabývá německou inspirací českého kulturního historika Čenka Zíbrta a jeho kolegy antropologa / archeologa Lubora Niederleho, zakladatelů etnografického časopisu Český lid. Myšlenka založení časopisu se objevila v roce 1889 během společného studijního pobytu v Mnichově. Ústřední argument příspěvku uvádí, že rozpor mezi Riehlovým národně-konzervativním a Virchowovým liberálním pojetím studia člověka v dosud úzce propojeném poli etnologie / antropologie (v rámci německé „Volksforschung”) vyústil v 90. letech 20. století do vlny generačních sporů a metodické diverzifikace (nebo dokonce rozkolu) v němčině a následně v českých kulturních vědách. Jedním z mnoha dopadů byl také Niederleho odchod z redakce Českého lidu. The study deals with the German inspiration of Czech cultural historian Čeněk Zibrt and his colleague anthropologist/archaeologist Lubor Niederle, the founders of the ethnographical journal Český lid (The Czech Folk). The idea of launching the journal emerged in 1889 during their study stay in Munich. The central argument of the paper states that the contradiction between Riehl´s national-conservative and Virchow´s liberal conception of the study of Man in the hitherto closely interconnected field of ethnology/anthropology (in the framework of German „Volksforschung”) resulted during the 1890s into a wave of generational disputes and methodological diversification (or even schism) in German and consequently in Czech cultural sciences. One of the many impacts of it was also Niederle´s departure from the editorial of Český lid. Keywords: Český lid journal; social sciences Available at various institutes of the ASCR
Německá inspirace zakladatelů Českého lidu. Čeněk Zíbrt a Lubor Niederle v tavícím kotlíku rodících se věd o člověku, „lidu” a společnosti

Studie se zabývá německou inspirací českého kulturního historika Čenka Zíbrta a jeho kolegy antropologa / archeologa Lubora Niederleho, zakladatelů etnografického časopisu Český lid. Myšlenka založení ...

Ducháček, Milan
Ústav pro soudobé dějiny, 2020

Zamlčení vojáci. Národní příběh a marginalizace
Maršálek, Zdenko
2020 - Czech
Na základě stručného popisu procesů tvorby kolektivní paměti autor představuje fenomén obrazu odboje za druhé světové války. Skutečnost, že řada občanů okupovaných zemí sloužila v německém Wehrmachtu, byla v tomto obrazu cíleně marginalizována, přestože mnozí z dotyčných po svém zajetí vstoupili do exilových armád. Based on a brief description of the processes of creating collective memory, the author presents the phenomenon of creating the image of resistance during the Second World War. The fact that many citizens of the occupied countries served in the German Wehrmacht was purposefully marginalized in this picture, even though many of them entered the exile armies after their capture. Keywords: prisoners-of-war; Second World War; armies-in-exile Available at various institutes of the ASCR
Zamlčení vojáci. Národní příběh a marginalizace

Na základě stručného popisu procesů tvorby kolektivní paměti autor představuje fenomén obrazu odboje za druhé světové války. Skutečnost, že řada občanů okupovaných zemí sloužila v německém Wehrmachtu, ...

Maršálek, Zdenko
Ústav pro soudobé dějiny, 2020

Nucená mobilizace v Evropě za druhé světové války. Okolnosti, charakteristiky a význam
Sovilj, Milan
2020 - Czech
Studie se zabývá okolnostmi provádění a charakteristikami nucené mobilizace v jednotlivých evropských zemích a regionech do Wehrmachtu za druhé světové války. Pozornost je také věnovaná náboru zajatců z Wehrmachtu do spojeneckých armád v závěru druhé světové války. The study deals with the circumstances of implementation and characteristics of the forced mobilization in individual European countries and regions to the Wehrmacht during the Second World War. Attention is also paid to the recruitment of the war prisoners from the Wehrmacht to the Allied armies at the end of WWII. Keywords: forced mobilization; Second World War; Wehrmacht Available at various institutes of the ASCR
Nucená mobilizace v Evropě za druhé světové války. Okolnosti, charakteristiky a význam

Studie se zabývá okolnostmi provádění a charakteristikami nucené mobilizace v jednotlivých evropských zemích a regionech do Wehrmachtu za druhé světové války. Pozornost je také věnovaná náboru zajatců ...

Sovilj, Milan
Ústav pro soudobé dějiny, 2020

„Vyjadřovat české národněpolitické stanovisko”. Ustavování České národní rady v roce 1968
Hoppe, Jiří
2019 - Czech
Autor v textu popisuje genezi České národní rady, která se utvářela v souvislosti s přechodem na federativní uspořádání ČSSR. Na její skladbu mělo silný vliv pražské jaro 1968, a díky tomu zde vznikala specifická politická kultura, jež se ale nestačila plně rozvinout. The author describes in the text the genesis of the Czech National Council, which was formed in connection with the transition to the federal structure of the Czechoslovak Socialist Republic. Its composition was strongly influenced by the Prague Spring 1968, and as a result, a specific political culture emerged, but it was not fully developed. Keywords: Czech National Council; parliamentarism Available at various institutes of the ASCR
„Vyjadřovat české národněpolitické stanovisko”. Ustavování České národní rady v roce 1968

Autor v textu popisuje genezi České národní rady, která se utvářela v souvislosti s přechodem na federativní uspořádání ČSSR. Na její skladbu mělo silný vliv pražské jaro 1968, a díky tomu zde ...

Hoppe, Jiří
Ústav pro soudobé dějiny, 2019

Dvojakost v genetickém kódu. Národní rady v politickém systému socialistického Československa
Gjuričová, Adéla
2019 - Czech
Článek sleduje národní rady v Československu v zatím nepříliš zkoumaném období socialistického parlamentarismu v 70. a 80. letech 20. století. Autorka vysvětluje, jaké funkce plnily republikové rady v politickém systému státu, a ukazuje, že většinu času měly ve složité zastupitelské struktuře pouze reprezentovat český resp. slovenský "lid", avšak jejich "národnost" byla vepsána již ve federáním systému z roku 1968 a ihned v listopadu 1989 se začala ozývat. The article focuses on the National Councils in Czechoslovakia during the under-researched period of Socialist parliaments in the 1970 and 1980s. The author demonstrates their functions in the political system. She argues that they were expected to represent the Czech and Slovak "peoples" in the country's complicated representative structure, but their national(ist) trait was a part of the federalization of 1968 and "woke up" immediately after the Velvet Revolution. Keywords: Czech National Council; parliamentarism; political system Available at various institutes of the ASCR
Dvojakost v genetickém kódu. Národní rady v politickém systému socialistického Československa

Článek sleduje národní rady v Československu v zatím nepříliš zkoumaném období socialistického parlamentarismu v 70. a 80. letech 20. století. Autorka vysvětluje, jaké funkce plnily republikové rady ...

Gjuričová, Adéla
Ústav pro soudobé dějiny, 2019

Od regionálního sovětu k národnímu parlamentu. Tři fáze proměny České národní rady v letech 1989-1992
Zahradníček, Tomáš
2019 - Czech
Studie sleduje, jak orgány České republiky (a konkrétně Česká národní rada) postupně nabývaly na významu a přejímaly roli hlavních politických institucí v posledních třech letech existence československé federace. The study looks at how the Czech Republic's authorities, and in particular the Czech National Council, gradually gained in importance and took over the role of the main political institutions in the last three years of the existence of the Czechoslovak Federation. Keywords: Czech National Council; parliamentarism; 1989-1992 Available at various institutes of the ASCR
Od regionálního sovětu k národnímu parlamentu. Tři fáze proměny České národní rady v letech 1989-1992

Studie sleduje, jak orgány České republiky (a konkrétně Česká národní rada) postupně nabývaly na významu a přejímaly roli hlavních politických institucí v posledních třech letech existence ...

Zahradníček, Tomáš
Ústav pro soudobé dějiny, 2019

Kořeny a tváře národního parlamentu. Česká národní rada 1968-2018. Sborník z konference konané 17.-18. května 2018 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky
Gjuričová, Adéla; Zahradníček, Tomáš
2019 - Czech
Sborníkem se zahajuje soustavnější výzkum České národní rady a obecně národních parlamentů ve federativním Československu. Obsahuje odborné studie týkající se zakládání České národní rady v roce 1968, jejího parlamentního života v období normalizace i oživení po roce 1989. Druhou část tvoří vzpomínky aktérů všech tří etap tak, jak byly zaznamenány při konferenci. The volume opens a systematic research of the Czech National Council and more generally, of national parliaments in federal Czechoslovakia. It includes studies on establishing the National Council in 1968, its parliamentary life in late Socialist period as well as its revival after 1989. The second part contains memories by actors of all three of these stages recorded during the conference. Keywords: history of parliaments; socialist Czechoslovakia; Czech National Council Available at various institutes of the ASCR
Kořeny a tváře národního parlamentu. Česká národní rada 1968-2018. Sborník z konference konané 17.-18. května 2018 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky

Sborníkem se zahajuje soustavnější výzkum České národní rady a obecně národních parlamentů ve federativním Československu. Obsahuje odborné studie týkající se zakládání České národní rady v roce 1968, ...

Gjuričová, Adéla; Zahradníček, Tomáš
Ústav pro soudobé dějiny, 2019

Science, occupation, war : 1939-1945. A programme and collected abstracts from an international workshop held in Prague on 23-25 october 2019
Šimůnek, Michal V.; Kostlán, Antonín; Hořejš, M.
2019 - English
A programme and collected abstracts from an international workshop held in Prague on 23-25 october 2019. Keywords: history of science; Second World War; occupation Available at various institutes of the ASCR
Science, occupation, war : 1939-1945. A programme and collected abstracts from an international workshop held in Prague on 23-25 october 2019

A programme and collected abstracts from an international workshop held in Prague on 23-25 october 2019.

Šimůnek, Michal V.; Kostlán, Antonín; Hořejš, M.
Ústav pro soudobé dějiny, 2019

Formování polistopadového parlamentarismu. Stav výzkumu o Federálním shromáždění 1989-1992
Roubal, Petr
2018 - Czech
Přetištěný konferenční příspěvek z roku 2011 podávající přehled o tehdejším stavu výzkumu bádání o Federálním shromáždění v letech 1989-1992. Published konference paper of 2011 providing a state-of-the-art of research on the Federal Assembly 1989-1992. Keywords: Federal Assembly; parliamentarism Available at various institutes of the ASCR
Formování polistopadového parlamentarismu. Stav výzkumu o Federálním shromáždění 1989-1992

Přetištěný konferenční příspěvek z roku 2011 podávající přehled o tehdejším stavu výzkumu bádání o Federálním shromáždění v letech 1989-1992....

Roubal, Petr
Ústav pro soudobé dějiny, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases