Number of found documents: 286
Published from to

Měření konvergencí pomocí 3D pozemního laserového skenování výdušné jámy ČSM Sever a přilehlého okolí na 3. patře
Kajzar, Vlastimil; Koníček, Petr
2021 - Czech
Na základě smlouvy o dílo realizoval Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. opakované zaměření konvergencí vybrané části překopu na 3. patře v okolí výdušné jámy ČSM Sever za účelem zachycení časoprostorových a dynamických změn v souvislosti s dobývání porubu 292 200/4. Pro měření konvergencí byl vybrán úsek náraží 3. patra výdušné jámy.\nPředmětem nasazení technologie pozemního laserového skenování bylo zachycení aktuální prostorové situace výdušné jámy na 3. patře dolu ČSM Sever a jejího přilehlého okolí. Skenován byl širší prostor okolí jámy a část výdušné jámy přímo viditelná z úrovně ochozů 3. patra. Skenování bylo realizováno pomocí pozemního laserového skeneru Leica ScanStation C10. Opakované skenování bylo provedeno pomocí pozemního laserového skeneru FARO Focus S350. On the basis of a contract, the Institute of Geonics of the CAS realized repeated convergence measurement of selected part of the mining roads and appropriate part of vent shaft on the 3rd floor in the vicinity of the CSM Sever vent shaft. The main reason was to capture spatio-temporal and dynamic changes in relation to the mining of the coalface No. 292 200/4. A section of the embankment of the 3rd floor of the vent shaft was selected for the convergence measurement.\nThe subject of the use of terrestrial laser scanning technology was to capture the current spatial situation of the vent pit on the 3rd floor of the CSM Sever mine and its adjacent surroundings. The wider area around the shaft and the part of the vent shaft directly visible from the level of the galleries of the 3rd floor were scanned. The scanning was performed using a Leica ScanStation C10 laser scanner. The rescanning was performed using a FARO Focus S350 laser scanner. Keywords: convergence measurement; spatio-temporal and dynamic changes; vent pit; 3D terrestrial laser scaner Available at various institutes of the ASCR
Měření konvergencí pomocí 3D pozemního laserového skenování výdušné jámy ČSM Sever a přilehlého okolí na 3. patře

Na základě smlouvy o dílo realizoval Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. opakované zaměření konvergencí vybrané části překopu na 3. patře v okolí výdušné jámy ČSM Sever za účelem zachycení časoprostorových a ...

Kajzar, Vlastimil; Koníček, Petr
Ústav geoniky, 2021

Analýza rozsahu EDZ pomocí verifikovaných numerických modelů (FLAC3D)
Staš, Lubomír; Waclawik, Petr; Gong, Libin
2021 - Czech
Na základě získaných geotechnických a laboratorních dat byl simulován rozsah a charakter zóny poškození ražbou (EDZ) pomocí statických a dynamických modelů v komerčním softwaru FLAC3D. Pro analýzu EDZ na Dole Rožná byl použit komerční program Fast Lagrangian Analysis of Continua in 3 Dimensions (FLAC3D) (Itasca Consulting Group 2012). Analyzované důlní dílo č. Z3-XX se nachází v prostředí tvořeném převážně migmatizovanými biotitickými až amfibolicko-biotitickými pararulami. Dynamický režim simuluje použití metody trhací práce. Výzkumná zpráva shrnuje výsledky numerické simulace EDZ ve vysoce anizotropním horninovém masivu. Based on the obtained geotechnical and laboratory data, the extent and character of Excavation Damage Zone (EDZ) was simulated using static and dynamic models in the commercial software FLAC3D. The commercial program Fast Lagrangian Analysis of Continua in 3 Dimensions (FLAC3D) (Itasca Consulting Group 2012) was adopted to analyse the EDZ of Rozna Mine roadway. The analysed profile is located on the roadway No. Z3-XX in an environment formed mainly by migmatized biotite to amphibole-biotite pararules. The dynamic mode simulate using of blasting method. The research report summarize results of numerical simulation of EDZ in high anisotropic rock mass. Keywords: FLAC3D; numerical simulation; EDZ Available at various institutes of the ASCR
Analýza rozsahu EDZ pomocí verifikovaných numerických modelů (FLAC3D)

Na základě získaných geotechnických a laboratorních dat byl simulován rozsah a charakter zóny poškození ražbou (EDZ) pomocí statických a dynamických modelů v komerčním softwaru FLAC3D. Pro analýzu EDZ ...

Staš, Lubomír; Waclawik, Petr; Gong, Libin
Ústav geoniky, 2021

Rentgenová počítačová tomografická analýza čtyř zkušebních těles betonu na bázi ocelárenské strusky a umělého hutného kameniva
Souček, Kamil; Georgiou, Lucie
2021 - Czech
Byla provedena vizualizace vnitřní stavby, hodnocení struktury a základní analýza pórovitosti na čtyřech betonových zkušebních tělesech. Pro analýzu zkušebních těles byla použita nedestruktivní metoda průmyslové 3D rentgenové počítačové tomografie. Na základě zobrazení CT řezů jednotlivých zkušebních těles betonu byly identifikovány jeho čtyři základní složky betonu (i) cementový tmel, ii) frakce tvořena ocelářskou struskou, iii) frakce tvořena umělým hutným kamenivem, iv) poslední složka betonu je zastoupena póry). Provedená CT analýza pórovitosti stanovila průměrnou pórovitost vyšetřovaného betonu na úrovni 6,5 ± 1,52%.\n Visualization of the internal structure, evaluation of the structure and basic analysis of porosity on four concrete test specimens were carried out. The non-destructive method of industry 3D X-ray computed tomography was used for the analysis of the test specimens. Based on the CT slices of individual the specimens of concrete, the four basic components of concrete were identified (i) cement binder, ii) fraction formed by steel-making slag, iii) fraction formed by artificial dense aggregate, iv) the last component of concrete is represented by pores). The carried out CT porosity analysis determined the average porosity of the investigated concrete at the level of 6.5 ± 1.52%. Keywords: X-ray CT; porosity analysis; visualization of internal structure of concret Available at various institutes of the ASCR
Rentgenová počítačová tomografická analýza čtyř zkušebních těles betonu na bázi ocelárenské strusky a umělého hutného kameniva

Byla provedena vizualizace vnitřní stavby, hodnocení struktury a základní analýza pórovitosti na čtyřech betonových zkušebních tělesech. Pro analýzu zkušebních těles byla použita nedestruktivní metoda ...

Souček, Kamil; Georgiou, Lucie
Ústav geoniky, 2021

Hodnocení kvality horninového masivu alternativními metodami – srovnání rozdílných litologických prostředí (metamorfované/vulkanické/sedimentární)
Staš, Lubomír; Waclawik, Petr; Souček, Kamil; Vavro, Martin; Schuchová, Kristýna; Kukutsch, Radovan; Kubina, Lukáš
2021 - Czech
Jedním z cílů projektu byla verifikace naměřených geofyzikálních veličin s daty získaných různými geotechnickými metodami. Za tímto účelem bylo vybráno několik podzemních důlních děl lokalizovaných v rozdílných litologických prostředích. Ve vulkanických horninách byla vybrána experimentální štola Josef, metamorfovaný horninový masiv byl zastoupen podzemními díly Dolu Rožná a sedimentární prostředí bylo zkoumáno v bývalém břidlicovém dole Modrá štola. Ke kvalitativnímu popisu horninového masivu byly kromě invazivních geotechnických metod využívající vrtné práce, vybrány také alternativní metody bez zásahu do horninového masivu. Ke kvantifikaci strukturního porušení horninového masivu bylo použito strukturní mapování na stěnách důlních děl a odrazivost pomocí Schmidtova kladívka. One of the aims of the project was the verification of the measured geophysical quantities with data obtained by various geotechnical methods. For this purpose, several underground mining workings located in different lithological condition were selected. The Experimental gallery Josef was selected in volcanic rocks, the metamorphic rock massif was represented by the mining workings of the Rožná Mine and the sedimentary environment was investigated in the old slate mine Modrá štola. Geotechnical methods using drilling and alternative methods without intervention to the rock mass were used for the qualitative description of the rock mass. Structural mapping of the mining workings walls and reflectivity by the Schmidt hammer were used to quantify the structural failure of the rock mass. Keywords: quality of rock mass; alternative methods; structural mapping; Schmidt hammer Available at various institutes of the ASCR
Hodnocení kvality horninového masivu alternativními metodami – srovnání rozdílných litologických prostředí (metamorfované/vulkanické/sedimentární)

Jedním z cílů projektu byla verifikace naměřených geofyzikálních veličin s daty získaných různými geotechnickými metodami. Za tímto účelem bylo vybráno několik podzemních důlních děl lokalizovaných v ...

Staš, Lubomír; Waclawik, Petr; Souček, Kamil; Vavro, Martin; Schuchová, Kristýna; Kukutsch, Radovan; Kubina, Lukáš
Ústav geoniky, 2021

Řešení jednotné evidence datových podkladů k lokalitě svahového sesuvného území na VD Šance Řečica
Kajzar, Vlastimil; Staš, Lubomír
2020 - Czech
Předmětem zadání byl požadavek na návrh a realizaci řešení jednotné evidence datových podkladů k lokalitě svahového sesuvného území na VD Šance Řečica, využitím databázových technologií.\nStávající stav evidence podkladů ke svahovému území Řečica není zcela optimální. Informace o jednotlivých podkladech nejsou centralizovány, ale jsou rozdistribuovány v různé formě na mnoha často velmi problematicky dostupných a dohledatelných místech. Při tomto stavu dochází k velice složitému dohledávání relevantních informací, případně k jejich redundanci, což vede ke vzrůstajícím nárokům na potřebný operační čas a technické prostředky. Rovněž analýzy různého charakteru prováděné nad nekompletní sadou vstupních dat mohou často vést k zavádějícím výsledkům.\nŘešením tohoto stavu je nynější přechod k využití databázových technologií, které v tomto ohledu přináší mimo základní funkci komplexní evidence datových podkladů i řadu dalších nesporných výhod.\nNově vytvořená relační databáze čítá v době předání 879 záznamů, tematicky rozdělených do 7 atributových tabulek. Jednotlivé záznamy jsou tvořeny kombinací textových, číselných, časových a automaticky počítaných položek (tzv. atributů). Stěžejními evidovanými položkami jsou údaje ve formě hypertextového odkazu, umožňující komfortní přístup ke všem konkrétním datovým podkladům jednotné evidence. The subject of the assignment was the requirement for the design and implementation of a solution for a unified register of data bases for the locality of a slope landslide area at VD Šance Řečica, using database technologies.\nThe current state of registration of documents for the slope area of ​​Řečica is not entirely optimal. Information on individual documents is not centralized, but is distributed in various forms in many often very difficult to access and searchable places. In this state, there is a very difficult search for relevant information, or their redundancy, which leads to increasing demands on the required operating time and technical resources. Also, analyzes of a different character performed on an incomplete set of input data can often lead to misleading results.\nThe solution to this situation is the current transition to the use of database technologies, which in this respect brings, in addition to the basic function of comprehensive register of data, a number of other indisputable advantages.\nThe newly created relational database counts 879 records at the current time, thematically divided into 7 attribute tables. Individual records are formed by a combination of text, numerical, time and automatically calculated items (so-called attributes). The key registered items are data in the form of a hypertext link, enabling convenient access to all specific data bases of the unified register. Keywords: slope slide area; Šance Řečica; unified register Available at various institutes of the ASCR
Řešení jednotné evidence datových podkladů k lokalitě svahového sesuvného území na VD Šance Řečica

Předmětem zadání byl požadavek na návrh a realizaci řešení jednotné evidence datových podkladů k lokalitě svahového sesuvného území na VD Šance Řečica, využitím databázových technologií.\nStávající ...

Kajzar, Vlastimil; Staš, Lubomír
Ústav geoniky, 2020

Pravidelné měření povrchu v souvislosti s ověřovacím provozem dobývací metody chodba - pilíř
Jiránková, Eva
2020 - Czech
V ochranném pilíři lokality Sever Důlního závodu 2 byla v období od května 2014 do října 2017 zkušebně provozována dobývací metoda chodba – pilíř. Ochranný pilíř jam je zkonstruován s použitím pilířového úhlu, který je oproti meznému úhlu vlivu strmější. Proto se v ochranném pilíři jam částečně projevuje vliv okolního dobývání. Povrch v oblasti ochranného pilíře je tedy ovlivněn jak okolním dobýváním, tak dobýváním v ochranném pilíři metodou chodba – pilíř. Účelem geodetického měření je sběr dat potřebných pro vyhodnocení poklesů povrchu, které nastanou v důsledku účinku dobývací metody chodba – pilíř. Proto je nutné nasbírat potřebný objem geodetických dat, aby bylo v budoucnu možné prokázat, jakou částí hodnoty poklesu povrchu se podílí vliv dobývání metodou chodba – pilíř, při současném vlivu dobývání stěnováním na řízený zával porubů v účinné vzdálenosti od ochranného pilíře jam Sever. The mining by room and pillar method was operated in the protective pillar of the Sever Důlního závod 2 site in the period from May 2014 to October 2017. The protective shaft pillar is constructed using a pillar angle that is steeper than the limiting angle of influence. Therefore, the influence of the surrounding mining is partially occurred in the protective pillar. The surface in the area of the protective pillar is thus affected by both the surrounding mining and the mining by room and pillar method in the protective pillar. The purpose of geodetic measurements is to make the data needed to evaluate the surface displacements that occur as a result of the effect of the mining by room and pillar method. Therefore, it is necessary to carry out the sufficient amount of geodetic measuring in order to prove in the future what part of the value of surface subsidence contributes to the effect of mining by room and pillar method during the concurrently influence of the longwall mining in the effective distances from the protective pillar. Keywords: protective pillar; room and pillar method; geodetic measurements Available at various institutes of the ASCR
Pravidelné měření povrchu v souvislosti s ověřovacím provozem dobývací metody chodba - pilíř

V ochranném pilíři lokality Sever Důlního závodu 2 byla v období od května 2014 do října 2017 zkušebně provozována dobývací metoda chodba – pilíř. Ochranný pilíř jam je zkonstruován s použitím ...

Jiránková, Eva
Ústav geoniky, 2020

Monitoring ekosystémů v zájmovém území těžby a úpravy uranových rud na ložisku Rožná a v povodí Bukovského potoka v roce 2020
Halas, Petr; Kallabová, Eva
2020 - Czech
Periodické (každoroční) monitorování ekosystémů probíhá na 24 plochách ložiska Rožná a na 5 srovnávacích plochách Bukovského potoka. Zjišťují a hodnotí se vlivy činnosti uranového průmyslu (a jeho doprovodných aktivit) na biodiverzitu a strukturu krajiny. Periodic (annual) monitoring of ecosystems takes place on 24 areas of the Rožná deposit and on 5 comparison areas of the Bukovský brook. The effects of the uranium industry (and its accompanying activities) on biodiversity and landscape structure are identified and evaluated. Keywords: ecosystem monitoring; uranium mining; Rožná Available at various institutes of the ASCR
Monitoring ekosystémů v zájmovém území těžby a úpravy uranových rud na ložisku Rožná a v povodí Bukovského potoka v roce 2020

Periodické (každoroční) monitorování ekosystémů probíhá na 24 plochách ložiska Rožná a na 5 srovnávacích plochách Bukovského potoka. Zjišťují a hodnotí se vlivy činnosti uranového průmyslu (a jeho ...

Halas, Petr; Kallabová, Eva
Ústav geoniky, 2020

3D geomechanický matematický model ražeb, výstavba PVP Bukov II. etapa
Souček, Kamil; Gong, Libin; Waclawik, Petr; Vavro, Martin
2020 - Czech
Odštěpný závod GEAM s. p. DIAMO předpokládá výstavbu II. Etapy Podzemního Výzkumného Pracoviště (PVP) Bukov v oblasti uranového ložiska Rožná. Záměrem této práce je sestavení 3D matematického geomechanického modelu projektovaných ražeb PVP v softwaru pro matematické modelování geomechanických úloh FLAC 3D. Hlavním výstupem numerického modelování je analýza distribuce “strength factor” (SF faktor) odrážející stabilitu horninového masivu po vyražení laboratorních chodeb a zkušebních komor PVP. Spin-off plant GEAM of DIAMO, state enterprise, intends the construction of 2nd stage of the underground research facility (URF) Bukov in the area of the Rožná uranium deposit. The aim of this work is to compile the 3D mathematical geomechanical model of projected URF excavations in software for numerical modeling FLAC 3D. The main output of numerical modeling is the analysis of the “strength factor” distribution (SF factor) reflecting the stability of the rock mass after the excavation of laboratory roadways and testing chambers of URF Keywords: 3D mathematical geomechanical model; underground research facility; Bukov Available on request at various institutes of the ASCR
3D geomechanický matematický model ražeb, výstavba PVP Bukov II. etapa

Odštěpný závod GEAM s. p. DIAMO předpokládá výstavbu II. Etapy Podzemního Výzkumného Pracoviště (PVP) Bukov v oblasti uranového ložiska Rožná. Záměrem této práce je sestavení 3D matematického ...

Souček, Kamil; Gong, Libin; Waclawik, Petr; Vavro, Martin
Ústav geoniky, 2020

Deformometrická a nivelační měření v katastrálním území obce Dětmarovice v roce 2020
Kajzar, Vlastimil; Staš, Lubomír; Foldyna, Josef
2020 - Czech
Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. v Ostravě byl v souvislosti s uvažovaným hlubinným dobýváním uhelných zásob a jeho možného vlivu na katastrální území Dětmarovice požádán v roce 2001 Dolem ČSA o posouzení případných vlivů poddolování na stabilitu svahů na vybrané části katastrálního území Dětmarovice. Důsledkem dobývání jsou, mimo jiné, i poklesy povrchu, což vzhledem ke stávající morfologii terénu v předmětném katastrálním území vyvolalo obavu, zda tyto poklesy nebudou dále indukovat svahové pohyby. V listopadu 2001 tedy byla v dané lokalitě vybudována kontrolní monitorovací síť o čtyřech individuálních profilech. Na těchto přímkách bylo doporučeno provádět ve stejných intervalech deformometrická (délková) a nivelační (výšková) měření. První z dvojice plánovaných deformometrických a výškových měření v roce 2020 bylo provedeno v květnu, druhé pak během října. Institute of Geonics AS CR, v.v.i. in Ostrava was in 2001 asked by the ČSA Mine, in connection with the considered underground mining of coal reserves and its possible impact on the cadastral district of Dětmarovice, to assess the possible effects of undermining on slope stability in selected parts of the cadastral district of Dětmarovice. Mining results in, among other things, surface subsidence, which, given the existing terrain morphology in the cadastral area, has raised concerns as to whether these subsidence will further induce slope movements. Thus, in November 2001, a monitoring monitoring network with four individual profiles was established in the area. On these lines it was recommended to perform deformometric (length) and leveling (height) measurements at the same intervals. The first of a pair of planned deformometric and height measurements in 2020 was carried out in May, the second during October. Keywords: deformometric measurements; leveling measurements; Dětmarovice Available on request at various institutes of the ASCR
Deformometrická a nivelační měření v katastrálním území obce Dětmarovice v roce 2020

Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. v Ostravě byl v souvislosti s uvažovaným hlubinným dobýváním uhelných zásob a jeho možného vlivu na katastrální území Dětmarovice požádán v roce 2001 Dolem ČSA o posouzení ...

Kajzar, Vlastimil; Staš, Lubomír; Foldyna, Josef
Ústav geoniky, 2020

Stanovení napětí metodou hydraulického štěpení (hydrofracturing) stěn vrtného stvolu, Experimentální štola Josef
Staš, Lubomír; Waclawik, Petr; Kukutsch, Radovan; Kubina, Lukáš; Rutar, Tomáš
2020 - Czech
Pro měření napětí horninového masivu v Experimentální štole Josef byla vybrána metoda hydraulického štěpení stěn vrtu –„hydrofracturing“. Tato metoda umožňuje přímé měření napětí v oblastech dostupných pouze vrty. Experimentální práce probíhaly v rozrážce SCHZ-JP9 v úpadním vrtu JT1 o průměru 76mm délky 73,1m. Výzkumná zpráva shrnuje výsledky měření napětí v Experimentální štole Josef v rámci zmíněné měřicí kampaně. The method of hydrofracturing of borehole walls was chosen to measure the rock mass stress at the Experimental gallery Josef. This method allows direct measurement of stress in areas accessible only by the boreholes. Experimental work took place in the roadway No. SCHZ-JP9 in the down borehole No. JT1 with a diameter of 76 mm and a length of 73.1 m. The research report summarizes the results of stress measurements in the Experimental gallery Josef within the mentioned measurement campaign. Keywords: hydrofracturing; rock mass stress; borehole Available at various institutes of the ASCR
Stanovení napětí metodou hydraulického štěpení (hydrofracturing) stěn vrtného stvolu, Experimentální štola Josef

Pro měření napětí horninového masivu v Experimentální štole Josef byla vybrána metoda hydraulického štěpení stěn vrtu –„hydrofracturing“. Tato metoda umožňuje přímé měření napětí v oblastech ...

Staš, Lubomír; Waclawik, Petr; Kukutsch, Radovan; Kubina, Lukáš; Rutar, Tomáš
Ústav geoniky, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases