Number of found documents: 542
Published from to

SMV-2023-42: Materiály pro termální management
Králík, Tomáš
2023 - Czech
Uvedený smluvní výzkum se zabýval tzv. solárními povlaky s velmi rozdílnou schopností absorbovat viditelné záření a vyzařovat tepelné záření. Studovali jsme speciální povlaky navržené pro kosmické prostředí s vysokou emisivitou v oboru tepelného záření a současní nízkou absorpcí záření pocházejícího ze slunce nebo odraženého od kosmických těles. Tento typ povlaku je určen pro pasivní termoregulaci částí aparatur pohybující se v kosmickém prostředí. Cílem bylo stanovit tzv. totální hemisférickou emisivitu každého ze vzorků při požadovaných teplotách. U těchto povlaků bylo cílem zadavatele také vyhodnotit vliv morfologie vzorku na výslednou emisi tepelného záření. Jmenovitě jsme testovali plochý a pyramidální strukturovaný povrch podkladového materiálu. Tento unikátní výzkum si vyžádal speciální úpravu dodaných vzorků, úpravu dedikované metody pro měření emisivit a absorptivit za kryogenních teplot a také nový postup kalibrace i vyhodnocení obdržených dat. Využili jsme dříve vyvinutý stínící prstenec obvodu vzorků k zakrytí obvodu strukturovaných vzorků, což zabránilo úniku části měřeného tepelného záření. Výsledky tohoto výzkumu budou využity při návrhu kosmické mise CO2M pro monitorování emisí CO2. This contract research dealt with so-called solar white coatings with a very different ability to absorb visible radiation and emit thermal radiation. We have studied special coatings designed for the space environment with high emissivity in the field of thermal radiation and at the same time low absorption of radiation originating from the sun or reflected from cosmic bodies. This type of coating is intended for passive thermoregulation of parts of apparatus moving in the space environment. The aim was to determine the so-called total hemispheric emissivity of each of the samples at the required temperatures. For these coatings, the client's goal was also to evaluate the effect of the morphology of the sample on the resulting emission of thermal radiation. Namely, we tested the flat and pyramidal structured surface of the base material. This unique research required a special modification of the supplied samples, modification of the dedicated method for measuring emissivity and absorptivity at cryogenic temperatures, as well as a new procedure for calibration and evaluation of the received data. We used a previously developed shielding ring around the perimeter of the samples to cover the perimeter of the structured samples, which prevented part of the measured thermal radiation from escaping. The results of this research will be used in the design of the CO2M space mission for monitoring CO2 emissions. Keywords: emissivity; thermal radiation; cryogenics; coating Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-42: Materiály pro termální management

Uvedený smluvní výzkum se zabýval tzv. solárními povlaky s velmi rozdílnou schopností absorbovat viditelné záření a vyzařovat tepelné záření. Studovali jsme speciální povlaky navržené pro kosmické ...

Králík, Tomáš
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-45: PZK_wobble_svar
Mrňa, Libor; Horník, Petr
2023 - Czech
Ověření využití technologie laserového svařování s dynamickým vychylováním svazku pro svaření pláště magnetických spojek PK 196 392. Verification of the use of laser wobble welding technology for welding the shell of magnetic couplings PK 196 392. Keywords: wobble laser welding Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-45: PZK_wobble_svar

Ověření využití technologie laserového svařování s dynamickým vychylováním svazku pro svaření pláště magnetických spojek PK 196 392....

Mrňa, Libor; Horník, Petr
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-43: Madnat_3D_WAAM
Mrňa, Libor
2023 - Czech
3D tisk zkušebních vzorků pevnostní oceli třídy ER120 metodou WAAM. 3D printing of ER120 high-strength steel test samples using the WAAM method. Keywords: 3D print of metal; WAAM technology Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-43: Madnat_3D_WAAM

3D tisk zkušebních vzorků pevnostní oceli třídy ER120 metodou WAAM.


3D printing of ER120 high-strength steel test samples using the WAAM method.

Mrňa, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-60: Metrologické nastavení měřícího systému PAZ
Mikel, Břetislav
2023 - Czech
Návrh a realizace měřícího systému pro metrologické nastavení měřícího systému PAZ na principu laserové interferometrie. Kalibrace měřícího systému PAZ navrženým kalibračním systémem. Design and implement a measuring system for metrological adjustment of the PAZ measuring system based on the principle of laser interferometry. Calibration of the PAZ measuring system with the designed calibration system. Keywords: laser interferometry; metrological setting Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-60: Metrologické nastavení měřícího systému PAZ

Návrh a realizace měřícího systému pro metrologické nastavení měřícího systému PAZ na principu laserové interferometrie. Kalibrace měřícího systému PAZ navrženým kalibračním systémem....

Mikel, Břetislav
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-62: Optická hlava svazku A
Mikel, Břetislav
2023 - Czech
Studie proveditelnosti na vývoj principu, uspořádání a ověření Optické hlavy pro vlnovou délku 637 nm, která bude mít vstup přizpůsoben vláknovému konektoru FC/PC, na výstupu bude laserový svazek zaostřen na vzdálenost 400 mm s šířkou 6-10 mm, tloušťkou max. 60 um a hloubkou ostrosti min. 5 mm. A feasibility study for the development of the principle, arrangement and verification of an optical head for 637 nm wavelength, which will have an input adapted to the FC/PC fibre connector, with an output laser beam focused at a distance of 400 mm with a width of 6-10 mm, a thickness of max. 60 um and a depth of field of min. 5 mm. Keywords: laser beam shaping; narrow line laser beam Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-62: Optická hlava svazku A

Studie proveditelnosti na vývoj principu, uspořádání a ověření Optické hlavy pro vlnovou délku 637 nm, která bude mít vstup přizpůsoben vláknovému konektoru FC/PC, na výstupu bude laserový svazek ...

Mikel, Břetislav
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-33: HeNe2023
Hrabina, Jan; Holá, Miroslava; Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel; Lazar, Josef; Šarlejová, Tatiana; Šlechtický, Stanislav
2023 - Czech
Smluvní výzkum byl zaměřen na vývoj referencí optických kmitočtů pro frekvenční stabilizaci kompaktních laserových zdrojů. Tyto optické reference jsou založena na bázi absorpčních kyvet plněných čistými plyny a dovolují stabilizaci laserových zdrojů pomocí metod laserové spektroskopie. Kyvety jsou určené k použití jako reference optických kmitočtů pro laserové normály pracující v pásmu vlnových délek 633 nm. The contractual research was oriented towards the development of optical frequency references intended for the frequency stabilisation of ultra-compact laser sources. These optical references were based on absorption cells filled with ultra-pure absorption gases and they allow precise locking of the lasers with the methods of laser spectroscopy. The cells will serve as the references of optical frequencies in systems of primary length standards (633 nm wavelength). Keywords: absorption cell; iodine cell; laser spectroscopy; stabilised laser; frequency stability Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-33: HeNe2023

Smluvní výzkum byl zaměřen na vývoj referencí optických kmitočtů pro frekvenční stabilizaci kompaktních laserových zdrojů. Tyto optické reference jsou založena na bázi absorpčních kyvet plněných ...

Hrabina, Jan; Holá, Miroslava; Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel; Lazar, Josef; Šarlejová, Tatiana; Šlechtický, Stanislav
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-38: Testování povrchů pro kryogeniku
Frolec, Jiří
2023 - Czech
Zadavatel vyžadoval analýzu tepelně-radiačních charakteristik několika různých kovových materiálů, ze kterých byly nejprve ve spolupráci s ÚPT navrženy a vyrobeny speciální vzorky. Ty byly poté testovány ve speciální nízkoteplotní aparatuře. V rámci smluvního výzkumu pak došlo ke stanovení míry sálání tepelného záření, tzv. totální hemisférické emisivity, při teplotách od -268 °C až k pokojové teplotě. Vzájemným porovnáním výsledků může zadavatel určit optimální variantu pro zamýšlenou aplikaci, a to jak z hlediska samotného materiálu, tak i vzhledem k aplikované povrchové úpravě. The ordering party required an analysis of the thermal-radiative characteristics of several different metallic materials, from which several special samples were designed and manufactured in cooperation with ISI Brno. These were tested in a special low-temperature apparatus. As part of the contract research, the relative rate of thermal radiation emission, the so-called total hemispheric emissivity, was determined at temperatures ranging from -268 °C up to room temperature. By comparing the results with each other, the client will be able to determine the optimal variant for the intended application, both in terms of the material itself as well as the applied surface finish. Keywords: emissivity; thermal radiation; cryogenics; coating Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-38: Testování povrchů pro kryogeniku

Zadavatel vyžadoval analýzu tepelně-radiačních charakteristik několika různých kovových materiálů, ze kterých byly nejprve ve spolupráci s ÚPT navrženy a vyrobeny speciální vzorky. Ty byly poté ...

Frolec, Jiří
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-49: Upgrade prostředí optické pinzety
Jákl, Petr; Šerý, Mojmír
2023 - Czech
Modifikace a vylepšení softwarového balíku pro ovládání aparatury optické pinzety - optimalizace procedur pro kontrolu hardware v aparatuře a zajištění kompatibility s Windows 10 a LabVIEW 2016. Modification and improvement of the procedures for controlling the custom-built optical tweezers apparatus, optimization of the procedures for the hardware control and ensuring compatibility with Windows 10 and LabVIEW 2016. Keywords: optical tweezers; control software Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-49: Upgrade prostředí optické pinzety

Modifikace a vylepšení softwarového balíku pro ovládání aparatury optické pinzety - optimalizace procedur pro kontrolu hardware v aparatuře a zajištění kompatibility s Windows 10 a LabVIEW ...

Jákl, Petr; Šerý, Mojmír
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-55: EM Hlístice I 2023
Hrubanová, Kamila
2023 - Czech
Cílem smluvního výzkumu byla odborná analýza biologických vzorků se záměrem popsat morfologické znaky pro druhovou klasifikaci. Součástí spolupráce byla provedena chemická příprava vzorků, následovalo pozorování těl samotných hlístic v různých pozicích tak, aby bylo možné rozlišit jednotlivé morfologické znaky pomocí elektronového mikroskopu. The aim of the contract research was the expert analysis of biological samples with the intention of describing morphological features for species classification. As part of the collaboration, chemical preparation of the samples was carried out, followed by observation of the bodies of the nematodes themselves in different positions so that individual morphological characters could be distinguished using an electron microscope. Keywords: nematodes; electron microscopy; morphological characterization Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-55: EM Hlístice I 2023

Cílem smluvního výzkumu byla odborná analýza biologických vzorků se záměrem popsat morfologické znaky pro druhovou klasifikaci. Součástí spolupráce byla provedena chemická příprava vzorků, následovalo ...

Hrubanová, Kamila
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-57: EM analýza mikroorganismů II
Hrubanová, Kamila
2023 - Czech
Cílem smluvního výzkumu byla odborná analýza mikrobiologických vzorků s biotechnologickým významem se záměrem popsat ultrastrukturu buněk, která se odvíjí od kultivačních podmínek průmyslového procesu. Součástí spolupráce byla provedena kryogenní příprava vzorků, následovalo mikrobů pomocí elektronového mikroskopu za nízkých teplot (cryo-SEM), vybrané vzorky byly zpracovány i pro transmisní elektronovou mikroskopii (TEM). Dále byla provedena spektroskopická měření pomocí Ramanovy spektroskopie. The aim of the contract research was the expert analysis of microbiological samples with biotechnological significance with the intention of describing the ultrastructure of the cells, which depends on the cultivation conditions of the industrial process. The collaboration included cryogenic preparation of samples, followed by microbial microscopy using low-temperature electron microscopy (cryo-SEM), and selected samples were processed for transmission electron microscopy (TEM). Furthermore, spectroscopic measurements were performed using Raman spectroscopy. Keywords: microorganisms; electron microscopy; TEM; Raman spectroscopy; biotechnology Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-57: EM analýza mikroorganismů II

Cílem smluvního výzkumu byla odborná analýza mikrobiologických vzorků s biotechnologickým významem se záměrem popsat ultrastrukturu buněk, která se odvíjí od kultivačních podmínek průmyslového ...

Hrubanová, Kamila
Ústav přístrojové techniky, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases