Number of found documents: 27
Published from to

Výzkum tokových parametrů homogenních a heterogenních popílkových suspenzí : úletový a ložový popílek Poříčí
Chára, Zdeněk; Vlasák, Pavel; Konfršt, Jiří
2003 - Czech
Tokové chování suspense obsahující fluidní úletový a ložový popílek byly experimentálně zkoumány pro laminární, přechodný a turbulentní režim proudění v závislosti na koncentraci a zrnitostním složení pevné fáze a době a intenzitě smykového namáhání při proudění v hladkém nerezovém potrubí s vnitřním průměrem 26,8 a 36,0 mm. Objemová koncentrace se měnila v rozsahu od 20 do 32%, rychlost proudění do 5 m/s. Bylo prokázáno, že turbulentní smykové namáhání nebo přídavek ložového popela působí výrazné snížení zdánlivé viskozity a rychlosti přechodu z laminárního do turbulentního proudění. The flow behaviour of fly ash and bottom ash from fluidic combustion slurries was experimentally investigated for laminar, transitional and turbulent regimes with respect to the effect of solid concentration, particle size distribution and time and intensity of shearing in smooth stainless steel pipes of inner diameter of 26.8 and 36 mm. Volumetric concentration ranges from 20 to 32 %, slurry velocity reach value up to 5 m/s. It was demonstrated that turbulent shearing or addition of bottom ash results in the significant decrease of the apparent viscosity; also laminar/turbulent transition region was reached for lower flow velocity. Keywords: pipeline flow; ash-water slurries Available at various institutes of the ASCR
Výzkum tokových parametrů homogenních a heterogenních popílkových suspenzí : úletový a ložový popílek Poříčí

Tokové chování suspense obsahující fluidní úletový a ložový popílek byly experimentálně zkoumány pro laminární, přechodný a turbulentní režim proudění v závislosti na koncentraci a zrnitostním složení ...

Chára, Zdeněk; Vlasák, Pavel; Konfršt, Jiří
Ústav pro hydrodynamiku, 2003

Sedimentace heterogenní popílkové suspenze : úletový a ložový popílek Poříčí
Vlasák, Pavel; Chára, Zdeněk; Konfršt, Jiří; Hoření, Bohumír; Mutl, Silvestr
2003 - Czech
Sedimentační rychlost heterogenní popílkové suspenze s hmotnostním poměrem úletového a ložového popela 10:0; 95:5;9:1;8:2 and 7:3 byla měřena metodou dávkové sedimentace. Účinek ložového popela je významný, sedimentační rychlost roste s rostoucím podílem hrubých částic až do hodnoty celkové koncentrace okolo cv = 20%, pak pro vyšší cv a poměr hrubých a jemných částic nad 2:8 sedimentační rychlost klesá s rostoucí celkovou koncentrací. Settling velocities of heterogeneous ash-water mixture with fly/bottom ash ratio 10:0; 95:5;9:1;8:2 and 7:3 were measured using the batch sedimentation method. The effect of bottom ash content is significant, settling velocity increases with growing of coarse particle ratio up to total concentration about cv = 20%, then for higher cv and coarse particle ratio higher than 2:8 the settling velocity decreases with growing total concentration. Keywords: batch sedimentation; heterogeneous ash-water slurries Available at various institutes of the ASCR
Sedimentace heterogenní popílkové suspenze : úletový a ložový popílek Poříčí

Sedimentační rychlost heterogenní popílkové suspenze s hmotnostním poměrem úletového a ložového popela 10:0; 95:5;9:1;8:2 and 7:3 byla měřena metodou dávkové sedimentace. Účinek ložového popela je ...

Vlasák, Pavel; Chára, Zdeněk; Konfršt, Jiří; Hoření, Bohumír; Mutl, Silvestr
Ústav pro hydrodynamiku, 2003

Urban air pollution related to the specific meteorological condition
Tesař, Miroslav
2001 - English
Hlavní cíle předloženého projektu jsou: (i) zřídit a provozovat monitorovací síť pro účely sledování a oceňování usazených srážek (tj. ve vybraných urbanizovaných oblastech byly osazeny aktivní mlhoměry a ve srovnávacích horských oblastech byly osazeny jak aktivní tak pasivní mlhoměry); (ii) stanovit rozdíly v chemickém složení mlžné a oblačné vody v urbanizovaných oblastech s různou mírou znečištění; (iii) odhadnout vliv meteorologických podmínek a typu mlžné události na koncentraci polutantů v mlžné a oblačné vodě; (iv) pro každou vybranou lokalitu vypracovat statistické vyhodnocení četnosti výskytu a trvání jednotlivých typů usazených hydrometeorů; (v) studium fyzikální podstaty depozice vody z větrem hnané mlhy a oblačnosti na pevnou překážku za použití matematického modelování (použit je mikrometeorologický model). The main objectives of the present project are: (i) To create and maintain the monitoring system for the occult precipitation observation and assessment (i.e. sample taking active devices were installed in the chosen urban areas and both active and passive collectors were installed in the comparative mountainous region ); (ii) to examine if site-to-site differences in cloud and fog water chemical composition exist in the urban areas with various contaminant load; (iii) to assess the dependence of the pollutant concentration on the fog type and meteorological conditions; (iv) to work out the so-called climatological standards describing the frequency and duration of the individual types of occult precipitation for each locality; (v) to study the physical basis of the cloud and fog water deposition on the solid obstacle with the use of the mathematical modelling (using of the micrometeorological model). Keywords: occult precipitation; urban air pollution; cloud and fog water deposition Available at various institutes of the ASCR
Urban air pollution related to the specific meteorological condition

Hlavní cíle předloženého projektu jsou: (i) zřídit a provozovat monitorovací síť pro účely sledování a oceňování usazených srážek (tj. ve vybraných urbanizovaných oblastech byly osazeny aktivní ...

Tesař, Miroslav
Ústav pro hydrodynamiku, 2001

Vodní režim půd v oblasti krkonošské tundry, hodnocení a modelování
Tesař, Miroslav
2001 - Czech
Subprojekt se zabývá popisem dynamiky půdní vláhy v horské oblasti Krkonoš jako výchozího materiálu pro kvalitativní studie, a to s ohledem na nově světově konstatovaný diskontinuální a esenciálně nehomogenní charakter vodního režimu půd. Výstupem hodnocení sledování vodního režimu půd by měla být co nejpřesnější identifikace individuálních akumulačních a perkolačních fází vodního režimu půd. Dále je pozornost zaměřena na studium a popis formování odtoku z povodí při uvažování dynamiky a zásob vody v nenasycené zóně jako důležitého faktoru, který jej ovlivňuje a na stanovení vlivu změn způsobu obhospodařování a typu vegetačního krytu na vodní režim půd. This subproject deals with the soil moisture dynamics in the mountainous region of the Krkonoše (Giant) Mts. as a starting point for qualitative studies taking into account the newly developed discontinuous and essentially nonhomogenous approach to the soil water regime character. As precise as possible identification of the accumulation and percolation phases of the soil water regime should be the main result of the soil water regime observation. The attention is also paid: (i) to the study and description of the runoff from a watershed formation taking into account the soil moisture dynamics and storage as an important factor affecting surface runoff formation; (ii) to the determination of the influence of the land-use changes on the soil water regime. Keywords: soil hydrology; accumulation and percolation of the soil water; soil water regime Available at various institutes of the ASCR
Vodní režim půd v oblasti krkonošské tundry, hodnocení a modelování

Subprojekt se zabývá popisem dynamiky půdní vláhy v horské oblasti Krkonoš jako výchozího materiálu pro kvalitativní studie, a to s ohledem na nově světově konstatovaný diskontinuální a esenciálně ...

Tesař, Miroslav
Ústav pro hydrodynamiku, 2001

Vodní režim půd v oblasti krkonošské tundry, hodnocení a modelování
Tesař, Miroslav
2000 - Czech
Předmětem dílčí zprávy je shrnutí výsledků dosažených v rámci Subprojektu 1 projektu VaV/610/3/00 "Komplexní analýza dlouhodobých změn krkonošské tundry" v roce 2000. Pro splnění cílů subprojektu se předpokládá simultánní vědeckovýzkumná činnost v návrhu projektu specifikovaných 6 základních výzkumných liniích: i)experimentální výzkum, ii) laboratorní infiltračněvýtokové experimenty, iii) numerické modelování, iv) studium vodního režimu půd v měřítku povodí, v) stanovení charakteristik vodního režimu půd, vi) odhad možných změn vodního režimu půd. The present annual report summarises the results achieved in the framework of the Subproject 1 of the VaV/610/3/00 Project entitled: Complex analysis of the long-term changes of the tundra in the Krkonose Mts. in 2000. In order to fill objectives of this subproject 1 and to simplify the structure of the project, five mutually dependent parallel research lines may be distinguished: i) experimental research, ii) laboratory research, iii) numerical modelling, iv) soil water regime study in the basin scale, v) determination of the soil water regime characteristics, vi) estimate of the potential soil water regime changes. Available at various institutes of the ASCR
Vodní režim půd v oblasti krkonošské tundry, hodnocení a modelování

Předmětem dílčí zprávy je shrnutí výsledků dosažených v rámci Subprojektu 1 projektu VaV/610/3/00 "Komplexní analýza dlouhodobých změn krkonošské tundry" v roce 2000. Pro splnění cílů subprojektu se ...

Tesař, Miroslav
Ústav pro hydrodynamiku, 2000

Znečištění městského ovzduší za specifických meteorologických podmínek - depozice mlžné a oblačné vody
Tesař, Miroslav
2000 - Czech
Cílem projektu je odhad množství vody a znečišťujících látek přenášených nízkou oblačností a mlhou v urbanizovaných oblastech a zjišťování jejich variability. Několik lokalit bylo přístrojově vybaveno. Provádí se srovnání koncentrace polutantů v mlžné a oblačné vodě odebrané v urbanizovaných oblastech. pro odhad množství vody přenášené mlžnou a oblačnou depozicí se používá matematický model adaptovaný pro urbanizované oblasti. Pozornost se rovněž věnuje meteorologickým podmínkám na vývoj mlhových událostí a koncentraci znečišťujícíh látek v urbanizovaných oblastech. The goal of the project is to estimate the amount of water and pollutants delivered via clouds and fogs and to examine if site-to-site differences exist in urban areas. A few localities were equipped by instuments. A compariosn of pollutant concentration in fog and cloud water collected in urban regions is carried out. The mathematical deposition model for the assessment cloud and fog water deposition adapted for urban areas is used. The attention is also paid to the influence of the meteorological conditions of the fog developmnet in the urban areas on pollutant concentration. Available at various institutes of the ASCR
Znečištění městského ovzduší za specifických meteorologických podmínek - depozice mlžné a oblačné vody

Cílem projektu je odhad množství vody a znečišťujících látek přenášených nízkou oblačností a mlhou v urbanizovaných oblastech a zjišťování jejich variability. Několik lokalit bylo přístrojově ...

Tesař, Miroslav
Ústav pro hydrodynamiku, 2000

Simulace změn vodního režimu v povodí českých toků srážko-odtokovým modelem SAC-SMA. Dílčí zpráva úkolů č.215/95 "Impact of Climate Change on Hydrological Regimes and Water Resources in European Community" řešeného v rámci programu PECO
Buchtele, Josef
1995 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Simulace změn vodního režimu v povodí českých toků srážko-odtokovým modelem SAC-SMA. Dílčí zpráva úkolů č.215/95 "Impact of Climate Change on Hydrological Regimes and Water Resources in European Community" řešeného v rámci programu PECO

Buchtele, Josef
Ústav pro hydrodynamiku, 1995

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases