Number of found documents: 286
Published from to

Seismické zatížení Dolu Jeroným v Čisté v roce 2020 a sledování stability komory K1
Kaláb, Zdeněk; Lednická, Markéta; Kaláb, Tomáš
2020 - Czech
Výzkumná zpráva popisuje výsledky seismologického monitoringu v Dole Jeroným v Čisté v roce 2020. Stručně jsou komentovány také hlavní výsledky monitorování geotechnických parametrů v podzemních prostorách pomocí distribuovaného měřicího systému, jmenovitě stabilita komory K1 a pohyb hladiny důlních vod v delším časovém období. Stručně je popsáno měření pohybu na puklině v komoře K1 a měření objemové aktivity radonu. This research report describes results of seismological monitorning in the Jeroným Mine near Čistá in 2019. Main results from monitoring of geotechnical parameters using distributed measurement system are briefly presented, namely stability of chamber K1 and movement of mine water level in long time period. The measurement of motion on the crack in K1 chamber and the measurement of radon volume activity are briefly described. Keywords: seismic loading; distributed measurement system; mining water; Jeroným Mine Available at various institutes of the ASCR
Seismické zatížení Dolu Jeroným v Čisté v roce 2020 a sledování stability komory K1

Výzkumná zpráva popisuje výsledky seismologického monitoringu v Dole Jeroným v Čisté v roce 2020. Stručně jsou komentovány také hlavní výsledky monitorování geotechnických parametrů v podzemních ...

Kaláb, Zdeněk; Lednická, Markéta; Kaláb, Tomáš
Ústav geoniky, 2020

Charakterizace zóny poškození ražbou (EDZ) v rozdílných geotechnických podmínkách
Staš, Lubomír; Waclawik, Petr; Souček, Kamil; Vavro, Martin; Zajícová, Vendula
2020 - Czech
Za účelem provedení srovnávací studie vývoje zóny poškození ražbou (EDZ) byly vybrány dvě litologicky i geotechnicky rozdílné lokality. První lokalita se nachází v metamorfovaných horninách dolu Rožná. Druhá lokalita se nachází ve vulkano-sedimentární sérii experimentální štoly Josef. Za účelem zhodnocení rozsahu EDZ bylo na obou zmíněných lokalitách využito kombinace geotechnických a laboratorních metod. Z geotechnických metod se jednalo o kvalitativní zhodnocení horninového masivu pomocí indexu RQD na vrtném jádře. Index RQD a porušení stěn vrtů bylo také stanoveno na základě analýzy pomocí metod OBI a ABI. V laboratořích byla provedena charakterizace pórového prostoru pomocí rentgenové počítačové mikro-tomografie (RTG - µ-CT) a vysokotlaké porozimetrie (MIP). Výzkumná zpráva shrnuje výsledky uvedených metod. In order to realize a comparative study of the Excavation Damage Zone (EDZ), two lithological and geotechnical different localities were selected. The first locality is located in the metamorphic rocks of the Rožná Mine. The second locality is located in the volcanic-sedimentary series of the Experimental gallery Josef. In order to evaluate the range of the EDZ, a combination of geotechnical and laboratory methods was used at the mentioned localities. The geotechnical method included the qualitative evaluation of the rock mass using the RQD index on the borehole core. The RQD index and failures of borehole walls were also determined based on OBI and ABI methods. In the laboratories, the pore space was characterized using X-ray computer micro-tomography (X-ray) and high-pressure porosimetry (MIP). The research report summarizes the results of these methods. Keywords: RQD; porosity; Excavation Damage Zone; OBI; ABI Available at various institutes of the ASCR
Charakterizace zóny poškození ražbou (EDZ) v rozdílných geotechnických podmínkách

Za účelem provedení srovnávací studie vývoje zóny poškození ražbou (EDZ) byly vybrány dvě litologicky i geotechnicky rozdílné lokality. První lokalita se nachází v metamorfovaných horninách dolu ...

Staš, Lubomír; Waclawik, Petr; Souček, Kamil; Vavro, Martin; Zajícová, Vendula
Ústav geoniky, 2020

Stanovení porušenosti horninového masívu pomocí akustického a optického televizoru – vulkanické horniny, Experimentální štola Josef
Staš, Lubomír; Waclawik, Petr; Souček, Kamil; Vavro, Martin; Kubina, Lukáš; Rutar, Tomáš
2020 - Czech
Za účelem zhodnocení strukturních prvků zachycených vrtnými stvoly jádrových vrtů byla v Experimentální štole Josef provedena karotáž vrtů pomocí metod optické a akustické karotáže (OBI a ABI). V úpadně vedeném vrtu (JT1) byly provedeny optický i akustický záznam pomocí optického (OPTV - Optical TeleViewer) i akustického (HiRAT - High Resolution Acoustic Televiewer) televizoru. Vzhledem k úklonu horizontálního vrtu (JTGeo01) -10° byly i zde provedeny orientované záznamy metodami OBI a ABI. Naměřené orientované záznamy metodami OBI a ABI byly zpracovány a vyhodnoceny v softwaru WellCAD pro zpracování karotážních dat. Na základě vyhodnocených strukturních dat byl konstruován strukturní řez, který byl podkladovým materiálem pro korelaci s geofyzikálními daty. In order to evaluate the geological structures on the boreholes walls, using optical and acoustic logging methods (OBI and ABI) the boreholes were logged at the Experimental gallery Josef. Optical and acoustic recording was performed in the down borehole (JT1) using an optical (OPTV - Optical TeleViewer) and acoustic (HiRAT - High Resolution Acoustic Televiewer) televisions. Due to the inclination of the horizontal borehole (JTGeo01) -10°, oriented records by both methods (OBI and ABI) were made too. The measured oriented records by OBI and ABI methods were processed and evaluated in WellCAD software for logging data processing. Based on the evaluated structural data, a structural cross-section was constructed, which was the background material for correlation with geophysical data. Keywords: rock mass failure; OBI method; ABI method Available at various institutes of the ASCR
Stanovení porušenosti horninového masívu pomocí akustického a optického televizoru – vulkanické horniny, Experimentální štola Josef

Za účelem zhodnocení strukturních prvků zachycených vrtnými stvoly jádrových vrtů byla v Experimentální štole Josef provedena karotáž vrtů pomocí metod optické a akustické karotáže (OBI a ABI). V ...

Staš, Lubomír; Waclawik, Petr; Souček, Kamil; Vavro, Martin; Kubina, Lukáš; Rutar, Tomáš
Ústav geoniky, 2020

Získání dat z hlubokých horizontů dolu Rožná - závěrečná zpráva
Bukovská, Z.; Švagera, O.; Chabr, T.; Leichmann, J.; Sosna, K.; Souček, Kamil; Vavro, Martin; Zuna, M.; Navrátil, P.; Bohdálek, P.; Bošková, M.; Dobeš, P.; Filipský, D.; Franěk, J.; Galeková, E.; Georgiovská, Lucie; Hanák, J.; Havlová, V.; Hlisnikovský, K.; Holéczy, D.; Jankovský, F.; Jaroš, M.; Jelínek, J.; Knésl, I.; Koucká, L.; Kryl, J.; Kříbek, B.; Kubeš, M.; Kubina, Lukáš; Kučera, R.; Kukutsch, Radovan; Laufek, F.; Mixa, P.; Mozola, J.; Násir, M. M.; Palát, J.; Patočka, M.; Pořádek, P.; Rosendorf, T.; Soejono, I.; Staš, Lubomír; Vavro, Leona; Veselovský, F.; Vorel, J.; Waclawik, Petr; Wertich, V.; Zajícová, Vendula; Zelinková, T.
2020 - Czech
Závěrečná zpráva projektu „Získání dat z hlubokých horizontů dolu Rožná“ prezentuje výsledky studia vlastností horninového masivu s ohledem na přítomnost významné tektonické zóny. Studium se zaměřilo na změnu vlastností v okolí tzv. první zóny ložiska Rožná, ale také na změnu těchto vlastností s hloubkou na úrovni 12.–24. patra bývalého dolu, resp. cca 550-1200 m pod povrchem. Relaizované práce zahrnuly geologický, petrografický, geochemický popis horninového prostředí, geofyzikální práce (zejm. seismika), studium fyzikálně mechanických vlastností hornin, transportní experimenty a ložiskovou revalidaci ložiska Rožná. Veškeré práce byly provedeny pro účely popsání studované zóny a jejího projevu s důrazem na prokázání bezpečnosti potenciálního umístění hlubinného úložiště. Final Report of the Project „Data Acquisition from the Deep Horizons of the Rožná Mine“ presents the results of the study of rock mass properties with respect to the presence of a significant tectonic zone. The study focused on the change of properties in the vicinity of the so-called first zone of the Rožná deposit, but also on the change of these properties with a depth of 12–24. floor of the former mine, 550-1200 m below the surface. Realized works included geological, petrographic, geochemical description of the rock environment, geophysical work (esp. seismics), study of physico-mechanical properties of rocks, transport experiments and deposit revalidation of the Rožná deposit. All work was carried out for the purpose of describing the studied zone and its manifestation with an emphasis on ensuring the safety of the potential location of the deep geological repository. Keywords: deep horizons; Rožná mine; fault; migmatitised volcano-sedimentary complex; diffusion; sorption; radionuclides Available on request at various institutes of the ASCR
Získání dat z hlubokých horizontů dolu Rožná - závěrečná zpráva

Závěrečná zpráva projektu „Získání dat z hlubokých horizontů dolu Rožná“ prezentuje výsledky studia vlastností horninového masivu s ohledem na přítomnost významné tektonické zóny. Studium se zaměřilo ...

Bukovská, Z.; Švagera, O.; Chabr, T.; Leichmann, J.; Sosna, K.; Souček, Kamil; Vavro, Martin; Zuna, M.; Navrátil, P.; Bohdálek, P.; Bošková, M.; Dobeš, P.; Filipský, D.; Franěk, J.; Galeková, E.; Georgiovská, Lucie; Hanák, J.; Havlová, V.; Hlisnikovský, K.; Holéczy, D.; Jankovský, F.; Jaroš, M.; Jelínek, J.; Knésl, I.; Koucká, L.; Kryl, J.; Kříbek, B.; Kubeš, M.; Kubina, Lukáš; Kučera, R.; Kukutsch, Radovan; Laufek, F.; Mixa, P.; Mozola, J.; Násir, M. M.; Palát, J.; Patočka, M.; Pořádek, P.; Rosendorf, T.; Soejono, I.; Staš, Lubomír; Vavro, Leona; Veselovský, F.; Vorel, J.; Waclawik, Petr; Wertich, V.; Zajícová, Vendula; Zelinková, T.
Ústav geoniky, 2020

Výšková měření v severní oblasti dobývacích prostorů Doubrava a Karviná Doly I v roce 2020
Kajzar, Vlastimil; Staš, Lubomír; Foldyna, Josef
2020 - Czech
V severní oblasti dobývacích prostorů Doubrava a Karviná Doly I na hranici KÚ Dětmarovice a Doubrava se realizují dobývací práce. Z toho důvodu jsou za účelem zjišťování možných důlních vlivů na povrch a povrchové objekty pravidelně dvakrát ročně výškově zaměřovány body v této oblasti stabilizované. Od roku 2014 byl za zhotovitele těchto prací vybrán Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Ostrava. V červnu a listopadu 2020 se uskutečnily měřické etapy plánované v tomto roce, během kterých bylo prováděno výškové zaměření celkem 4 vzájemně navazujících nivelačních tras, které jsou těmito body tvořeny.\n\n In the northern area of the Doubrava and Karviná Mines I mining districts on the border of the cadastral district Dětmarovice and Doubrava, mining operations are underway. For this reason, in order to identify possible mining effects on the surface and surface objects, the stabilized points in this area are surveyed regularly twice a year. Since 2014 the Institute of Geonics AS CR, v.i., Ostrava has been selected as the contractor of these works. In June and November 2020, the surveying stages planned for this year were carried out, during which altogether 4 interconnected leveling routes, which are formed by these points, were carried out. Keywords: elevation measurements; Doubrava; Karvina Mines Available on request at various institutes of the ASCR
Výšková měření v severní oblasti dobývacích prostorů Doubrava a Karviná Doly I v roce 2020

V severní oblasti dobývacích prostorů Doubrava a Karviná Doly I na hranici KÚ Dětmarovice a Doubrava se realizují dobývací práce. Z toho důvodu jsou za účelem zjišťování možných důlních vlivů na ...

Kajzar, Vlastimil; Staš, Lubomír; Foldyna, Josef
Ústav geoniky, 2020

3D laser skenování podzemních prostor v různorodých podmínkách
Staš, Lubomír; Kukutsch, Radovan; Waclawik, Petr; Gong, Libin; Schuchová, Kristýna
2020 - Czech
3D laserové skenování důlních děl bylo realizováno na třech lokalitách v různorodých podmínkách. Podrobně byly naskenovány a interpretovány důlní prostory v Experimentální štole Josef lokalizované ve vulkanických horninách v hloubce cca 50 m pod povrchem, vybraná část důlního díla Z3-XX v metamorfovaném horninovém masivu v hloubce cca 950 m pod povrchem na Dole Rožná a prostory bývalého břidlicového dolu Modrá štola v sedimentárním horninovém prostředí umístěné těsně pod povrchem. 3D skeny stěn důlních děl byly především využity jako vstupní data do softwaru GENIE pro zpracování geofyzikálních měření v 3D dimenzi. Tento softwarový nástroj byl vyvinut pracovníky Technické univerzity v Liberci a Geotest a.s. 3D laser scanning of mining workings were implemented at three locations with different conditions. The roadways in volcanic rocks at a depth ca 50 m below the surface at the Experimental gallery Josef, selected part of the Z3-XX roadway located in a metamorphic rock mass at a depth about 950 m below the surface at the Rožná mine and the closed slate mine Modrá štola in sedimentary rock mass located just below the surface, were scanned and interpreted in detail. 3D scans of mining workings were mainly used as input data to the GENIE software for processing geophysical measurements in the 3D dimension. This software tool was developed by the staff of the Technical University of Liberec and Geotest a.s. Keywords: 3D laser scanning; GENIE software; various geotechnical conditions Available at various institutes of the ASCR
3D laser skenování podzemních prostor v různorodých podmínkách

3D laserové skenování důlních děl bylo realizováno na třech lokalitách v různorodých podmínkách. Podrobně byly naskenovány a interpretovány důlní prostory v Experimentální štole Josef lokalizované ve ...

Staš, Lubomír; Kukutsch, Radovan; Waclawik, Petr; Gong, Libin; Schuchová, Kristýna
Ústav geoniky, 2020

Posouzení seismického zatížení lokality "Ostrava – Tower"
Kaláb, Zdeněk
2020 - Czech
Rešeršní zpráva shrnuje seismické zatížení lokality Ostrava, v níž se plánuje výstavba velkého objektu. Retrieval report summarizes seismic loading of place signed as Ostrava – Tower. Here, construction of big structure is planned. Keywords: seismic loading; retrieval; Ostrava-Tower Available on request at various institutes of the ASCR
Posouzení seismického zatížení lokality "Ostrava – Tower"

Rešeršní zpráva shrnuje seismické zatížení lokality Ostrava, v níž se plánuje výstavba velkého objektu....

Kaláb, Zdeněk
Ústav geoniky, 2020

Monitoring ekosystémů v zájmovém území těžby a úpravy uranových rud na ložisku Rožná a v povodí Bukovského potoka v roce 2019
Lacina, Jan; Halas, Petr; Kallabová, Eva
2019 - Czech
Periodické (každoroční) monitorování ekosystémů probíhá na 24 plochách ložiska Rožná a na 5 srovnávacích plochách Bukovského potoka. Zjišťují a hodnotí se vlivy činnosti uranového průmyslu (a jeho doprovodných aktivit) na biodiverzitu a strukturu krajiny. Periodic (annual) monitoring of ecosystems takes place on 24 areas of the Rožná deposit and on 5 comparison areas of the Bukovský brook. The effects of the uranium industry (and its accompanying activities) on biodiversity and landscape structure are identified and evaluated. Keywords: ecosystem monitoring; uranium mining; Rožná Available at various institutes of the ASCR
Monitoring ekosystémů v zájmovém území těžby a úpravy uranových rud na ložisku Rožná a v povodí Bukovského potoka v roce 2019

Periodické (každoroční) monitorování ekosystémů probíhá na 24 plochách ložiska Rožná a na 5 srovnávacích plochách Bukovského potoka. Zjišťují a hodnotí se vlivy činnosti uranového průmyslu (a jeho ...

Lacina, Jan; Halas, Petr; Kallabová, Eva
Ústav geoniky, 2019

Získání dat z hlubinných horizontů dolu Rožná - Technická zpráva za rok 2019
Bukovská, Z.; Bohdálek, P.; Buda, J.; Dobeš, P.; Filipský, D.; Franěk, J.; Havlová, V.; Holéczy, D.; Chabr, T.; Jelínek, J.; Jelínek, J.; Knésl, I.; Kryl, J.; Kříbek, B.; Laufek, F.; Leichmann, J.; Navrátil, P.; Pořádek, P.; Soejono, I.; Sosna, K.; Souček, Kamil; Švagera, O.; Vavro, Leona; Vavro, Martin; Veselovský, F.; Waclawik, Petr; Zuna, M.
2019 - Czech
Tato zpráva shrnuje práce provedené z průběhu druhé etapy třetího a čtvrtého dílčího plnění\nzakázky Získání dat z hlubokých horizontů dolu Rožná. Jedná se zejména o technické práce,\npřehled analytických prací in situ a v laboratoři, dokumentačních prací a prací na 3D modelech\noblasti. This report summarizes work that has been done during the second phase of the third and fourth\nwork package of the tender Acquisition of deep data from horizons of Rožná mine. It contains\ndescription of analytical work performed in laboratory and in situ, documentation in the mine and\n3D modelling. Keywords: deep horizonts; Rožná mine; documentation; analysis; geotechnical properties; EDZ; seismics; deposit revaluation; 3D model Available at various institutes of the ASCR
Získání dat z hlubinných horizontů dolu Rožná - Technická zpráva za rok 2019

Tato zpráva shrnuje práce provedené z průběhu druhé etapy třetího a čtvrtého dílčího plnění\nzakázky Získání dat z hlubokých horizontů dolu Rožná. Jedná se zejména o technické práce,\npřehled ...

Bukovská, Z.; Bohdálek, P.; Buda, J.; Dobeš, P.; Filipský, D.; Franěk, J.; Havlová, V.; Holéczy, D.; Chabr, T.; Jelínek, J.; Jelínek, J.; Knésl, I.; Kryl, J.; Kříbek, B.; Laufek, F.; Leichmann, J.; Navrátil, P.; Pořádek, P.; Soejono, I.; Sosna, K.; Souček, Kamil; Švagera, O.; Vavro, Leona; Vavro, Martin; Veselovský, F.; Waclawik, Petr; Zuna, M.
Ústav geoniky, 2019

Výšková měření v severní oblasti dobývacích prostorů Doubrava a Karviná Doly I v roce 2019
Kajzar, Vlastimil
2019 - Czech
V severní oblasti dobývacích prostorů Doubrava a Karviná Doly I na hranici KÚ Dětmarovice a Doubrava se realizují dobývací práce. Z toho důvodu jsou za účelem zjišťování možných důlních vlivů na povrch a povrchové objekty pravidelně dvakrát ročně výškově zaměřovány body v této oblasti stabilizované. Od roku 2014 byl za zhotovitele těchto prací vybrán Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., Ostrava. V červnu a říjnu 2019 se uskutečnily měřické etapy plánované v tomto roce, během kterých bylo prováděno výškové zaměření celkem 4 vzájemně navazujících nivelačních tras, které jsou těmito body tvořeny. In the northern area of the Doubrava and Karviná Mines I mining districts on the border of the cadastral district Dětmarovice and Doubrava, mining operations are underway. For this reason, in order to identify possible mining effects on the surface and surface objects, the stabilized points in this area are surveyed regularly twice a year. Since 2014, the Institute of Geonics of the CAS in Ostrava has been selected as the contractor of these works. In June and October 2019, the surveying stages planned for this year were carried out, during which altogether 4 interconnected leveling routes, which are formed by these points, were carried out. Keywords: elevation measurements; Doubrava Mine; Karvina Mine Available at various institutes of the ASCR
Výšková měření v severní oblasti dobývacích prostorů Doubrava a Karviná Doly I v roce 2019

V severní oblasti dobývacích prostorů Doubrava a Karviná Doly I na hranici KÚ Dětmarovice a Doubrava se realizují dobývací práce. Z toho důvodu jsou za účelem zjišťování možných důlních vlivů na ...

Kajzar, Vlastimil
Ústav geoniky, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases