Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 496579
Published from to

Application of Multibody Dynamics in the Modelling of a Limited-Slip Differential
2020 -
Available in the ZČU Library.
Application of Multibody Dynamics in the Modelling of a Limited-Slip Differential

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Approaches to Fibre Modelling in the Model of an Experimental Laboratory Mechanical System
2020 -
Available in the ZČU Library.
Approaches to Fibre Modelling in the Model of an Experimental Laboratory Mechanical System

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Increasing the Efficiency of the Production Process Due to Using Methods of Industrial Engineering
2020 -
Available in the ZČU Library.
Increasing the Efficiency of the Production Process Due to Using Methods of Industrial Engineering

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

On the Numerical Treatment of Nonlinear Flexible Multibody Systems with the Use of Quasi-Newton Methods
2020 -
Available in the ZČU Library.
On the Numerical Treatment of Nonlinear Flexible Multibody Systems with the Use of Quasi-Newton Methods

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Analýza rizik u bezpilotních systémů
Keller Ladislav; Aleš Kuthan; Havíř Radomír
2019 -
Cílem této bakalářské práce je představit nebezpečí a rizika spojená s provozem bezpilotních systémů (UAS), provést analýzu těchto rizik a sestavit doporučený postup pro analýzu rizik u multikoptér. Teoretická část se zaměřuje na bezpilotní systémy a podrobněji multikoptéry. Dále se zabývá teorií analýzy rizik, celkovým řízením bezpečnostních rizik a jak při nich postupovat. Praktická část již kromě představení nebezpečí a rizik obsahuje praktickou analýzu rizik u kvadrokoptéry DJI Phantom 4 a doporučený postup pro analýzu rizik u multikoptér.The aim of this bachelor thesis is to present hazards and risks associated with the operation of unmanned aerial systems (UAS), to perform the analysis of these risks and to compile a recommended procedure for risk analysis of multicopters. The theoretical part focuses on unmanned aerial systems and more specifically on multicopters. It also introduces the theory of risk analysis, safety risk management and how to proceed. The practical part, in addition to presenting hazards and risks, includes a practical risk analysis of quadcopter DJI Phantom 4 and a recommended procedure for risk analysis of multicopters. Keywords: UAS; multikoptéra; nebezpečí; následek; analýza rizik; řízení bezpečnostního rizika; UAS; multicopter; hazard; consequence; risk analysis; safety risk management Available in digital repository of ČVUT.
Analýza rizik u bezpilotních systémů

Cílem této bakalářské práce je představit nebezpečí a rizika spojená s provozem bezpilotních systémů (UAS), provést analýzu těchto rizik a sestavit doporučený postup pro analýzu rizik u multikoptér. ...

Keller Ladislav; Aleš Kuthan; Havíř Radomír
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrh koncepce osobní dopravy na železniční trati Hradec Králové - Častolovice
Michl Zdeněk; Vojtěch Šafranko; Vašíček Rostislav
2019 -
Bakalářská práce se zabývá návrhem konceptu osobní veřejné dopravy na železniční trati z Hradce Králové do Častolovic a vybraných navazujících úsecích. V první části je hodnoceno umístění železničních stanic v jednotlivých obcích a analyzováno využívání železnice z veřejně dostupných dat. S ohledem na očekávané investice do železniční infrastruktury jsou navrženy dva provozní koncepty osobní dopravy. V závěru je provedeno zhodnocení navrhovaných variant se současným stavem.The bachelor thesis deals with the concept of the public transport on rail line from Hradec Králové to Častolovice and other chosen parts of the railway line. In the first part there is valuation of position rail stations in towns and villages. After there is valuation of use rail station with passenger with open to the public data. With the respect to expect investment in railway line they are two concepts of rail public transport. Comparison between present situation and two concepts of public transport are conducted at the final part. Keywords: Královéhradecký kraj; železniční doprava; veřejná doprava; elektrizace železnice; zdvojkolejnění; provozní koncept; taktový grafikon; Hradec-Králové region; railway transport; public transport; electrification railway line; double – track line; operating concept; periodic timetable Available in digital repository of ČVUT.
Návrh koncepce osobní dopravy na železniční trati Hradec Králové - Častolovice

Bakalářská práce se zabývá návrhem konceptu osobní veřejné dopravy na železniční trati z Hradce Králové do Častolovic a vybraných navazujících úsecích. V první části je hodnoceno umístění železničních ...

Michl Zdeněk; Vojtěch Šafranko; Vašíček Rostislav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Zvyšování efektivity bezpečnostních kontrol - kontrola kabinových zavazadel
Vokáč Roman; Adam Kohoutek; Líkař Petr
2019 -
Letiště zavádí nové a pokročilejší technologie z důvodu zvyšujících se počtů cestujících a přísnějších legislativních požadavků na bezpečnostní kontrolu cestujících a jejich zavazadel. Tato práce je zaměřená na kontrolu kabinových zavazadel cestujících a technologie k tomu využívané. Rozebírá a srovnává jednotlivé technologie se zaměřením na remote screening, který se v poslední době stal nástrojem na zvýšení efektivity a bezpečnosti kontroly kabinových zavazadel. Práce obsahuje jednotlivé výhody a nevýhody každého typu zařízení využívaných ke screeningu zavazadel. Obsahuje případovou studii zavedení remote screeningu na Letiště Václava Havla v Praze.Airports are introducing new and more advanced technologies due to increasing numbres and stricter legislative requirements for security control of passengers and their luggage. This work is focused on control of passenger cabin baggage adn technology used for it. The thesis also analyzes and comprares individual technologies with a focus on remote screening, which has recently become a method for increasing the efficiency and safety of cabin baggage control. This work contains individual advantages and disadvantages of each type of cabin baggage screening technology, work also contains a case study of remote screening at the Vaclav Havel Airport in Prague. Keywords: bezpečnostní kontrola; efektivita; kontrola kabinových zavazadel; rentgenové zařízení; remote screening; Security control; efficiency; cabin baggage control; X-ray equipment; remote screening Available in digital repository of ČVUT.
Zvyšování efektivity bezpečnostních kontrol - kontrola kabinových zavazadel

Letiště zavádí nové a pokročilejší technologie z důvodu zvyšujících se počtů cestujících a přísnějších legislativních požadavků na bezpečnostní kontrolu cestujících a jejich zavazadel. Tato práce je ...

Vokáč Roman; Adam Kohoutek; Líkař Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Analýza nákladní železniční dopravy v oblasti Jesenicka
Mocková Denisa; Lenka Budilová; Sejbal Leoš
2019 -
Cílem této bakalářské práce je provést analýzu nákladní železniční dopravy v oblasti Jesenicka. Práce se zabývá změnami v poptávce po přepravě na tomto území, popisuje analýzy nákladní železniční dopravy vytvořené v minulosti a navrhuje novou variantu obsluhy vhodnou pro aktuální stav poptávky.The aim of this bachelor thesis is to carry out freight railway transport in the area of Jeseník. The thesis is focused on a change of demand of freight railway transport at this territory, analysis of railway transport, which was done in the past and proposed a new service variant suitable for the current state of demand. Keywords: doprava; železnice; nákladní železniční doprava; přeprava; kůrovcová kalamita; transport; railway; rail freight transport; conveyance; bark beetle calamity Available in digital repository of ČVUT.
Analýza nákladní železniční dopravy v oblasti Jesenicka

Cílem této bakalářské práce je provést analýzu nákladní železniční dopravy v oblasti Jesenicka. Práce se zabývá změnami v poptávce po přepravě na tomto území, popisuje analýzy nákladní železniční ...

Mocková Denisa; Lenka Budilová; Sejbal Leoš
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Proces změny letadlové flotily dopravce pro osobní leteckou dopravu
Skolilová Petra; Valentýn Beneš; Honek Václav
2019 -
Předmětem bakalářské práce "Proces změny letadlové flotily dopravce pro osobní leteckou dopravu" je popis procesu výměny flotily letadel. První část je věnována současnému stavu osobní letecké dopravy. Dále jsou uvedeny faktory, které samotný proces ovlivňují, způsoby pořízení letadel a příklad realizovaného procesu. Práce poté obsahuje popis letadel vhodných pro proces změny letadlové flotily a modelový příklad procesu.The subject of the bachelor thesis "Process of changing carrier´s aircraft fleet for passenger air transport" is description of process of aircraft fleet renewal. The first part of this thesis is dedicated to the current state of passenger air transport. Next part deals with factors influencing the process, methods of purchasing aircrafts and describes example of realized fleet renewal. The thesis also contains description of aircrafts suitable for the process of fleet renewal and model example of the process. Keywords: flotila; letadlo; osobní letecká doprava; letecký dopravce; proces; změna; fleet; aircraft; passenger air transport; air carrier; process; change Available in digital repository of ČVUT.
Proces změny letadlové flotily dopravce pro osobní leteckou dopravu

Předmětem bakalářské práce "Proces změny letadlové flotily dopravce pro osobní leteckou dopravu" je popis procesu výměny flotily letadel. První část je věnována současnému stavu osobní letecké ...

Skolilová Petra; Valentýn Beneš; Honek Václav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Hrozby působící na bezpilotní systémy a obrany proti nim
Hůlek David; Ondřej Vítovec; Novák Martin
2019 -
Cílem této bakalářské práce nazvané "Hrozby působící na bezpilotní systémy a obrany proti nim" je poskytnout srozumitelný, ucelený přehled těchto hrozeb a situací, za kterých k nim dochází, a také podrobně popsat nebo navrhnout různé možnosti obran bezpilotních systémů (UAS) proti těmto hrozbám. V úvodu práce je zařazena kapitola popisující bezpilotní systém jako celek a jeho hlavní části. Stěžejní část práce poté tvoří popis jednotlivých hrozeb působících na bezpilotní systémy v jeho běžném provozu a také popis možných obran proti popisovaným hrozbám. Příkladem časté vážné hrozby je kolize UAS ve vzduchu s jiným objektem nebo také útok na jeho komunikační a navigační systémy. Veškeré hrozby a jejich obrany pro lepší přehlednost shrnují dvě vytvořené tabulky. V poslední části bakalářské práce je vytvořen návrh pro vybavení ústavního UAS Phantom 3 Standard od společnosti DJI.The main aim of this bachelor thesis, entitled "Threats to Unmanned Aerial Systems and Their Protection", is to provide a comprehensive overview of threats to unmanned aerial systems (UAS) and situations in which they arise, as well as to offer a solutions and ways in which UAS may prevent such threats. The introductory part includes a chapter describing UAS as a whole and their major components. The main body of the thesis comprises a description of a number of threats UAS may face during operation and the protection against them. An example of commonly encountered significant threat is a collision of the UAS with another flying object or an attack on the UAS communication and navigation systems. All threats and protections against them are summarised in two comprehensive tables. The final part of the thesis includes a proposed design of the equipment of the Department's DJI Phantom 3 Standard UAS. Keywords: bezpilotní systém; bezpilotní letadlo; řídící stanice; UAS; hrozby; obrany; protisrážkový systém; DSA; komunikační prostředky; útok; sestřelení; unmanned aerial system; unmanned aircraft; control station; UAS; threats; protection; collision avoidance system; DSA; means of communication; attack; shooting down Available in digital repository of ČVUT.
Hrozby působící na bezpilotní systémy a obrany proti nim

Cílem této bakalářské práce nazvané "Hrozby působící na bezpilotní systémy a obrany proti nim" je poskytnout srozumitelný, ucelený přehled těchto hrozeb a situací, za kterých k nim dochází, a také ...

Hůlek David; Ondřej Vítovec; Novák Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases