Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 487342
Published from to

Edukační programy pro přírodovědné expozice Vlastivědného muzea Jesenicka
ODRÁŠKOVÁ, Karolina; KYSELÁ, Monika
2019 - Czech
Diplomová práce s názvem Edukační programy pro přírodovědné expozice Vlastivědného muzea Jesenicka se v teoretické části obecně zabývá muzejně pedagogickým kontextem tématu edukace v přírodovědných expozicích a didakticky analyzuje vybrané příklady edukačních programů tohoto zaměření v českých a zahraničních muzeích. Didaktická část diplomové práce je zaměřena na tvorbu, realizaci a evaluaci vlastních edukačních programů pro Vlastivědné muzeum Jesenicka. Nejprve vymezuje profil instituce, Vlastivědného muzea Jesenicka, pro které se návrh edukačních programů vytváří a kde se následně bude tato koncepce realizovat. Dále analyzuje současné přírodovědecky zaměřené prezentace Vlastivědného muzea Jesenicka z hlediska edukačních možností. Poté představí vlastní návrh doprovodných vzdělávacích programů pro tyto přírodovědné prezentace, konkrétně pro stálou expozici Fauna a Flora Jesenicka a geologicky zaměřenou výstavu Spirála času Země. Doprovodné vzdělávací programy budou zaměřeny pro žáky 2. stupně ZŠ. V závěru práce, na základě realizace vzdělávacích programů v praxi student zhodnotí a evaluuje své návrhy. V práci se taktéž promítnou diskuze s odbornými pracovníky ve spolupráci s Vlastivědným muzeem v Olomouci. The diploma thesis called The Educational Programs for Natural Exhibitions of the Museum of Natural History of Jesenicko in the theoretical part deals with education of the natural sciences expositions and didactic analyzes selected examples of educational programs of this kind in Czech and foreign museums. The didactic part of the thesis is focused on the creation, implementation and evaluation of own educational programs for the Museum of Natural History of Jesenicko. At the first it defines the profile of the institution, the Museum of Natural History of Jesenicko, for which the design of educational programs is created and where will subsequently be implemented this conception. Furthermore, it analyzes contemporary natural science-oriented presentations of the Museum of Natural History of Jesenicko in terms of educational possibilities. Then he will present his own design of accompanying educational programs for these science presentations, specifically for the permanent exhibition Fauna and Flora of Jeseník and the geologically focused exhibition Spirála Času Země. The accompanying educational programs will be aimed at pupils of the 2nd grade of elementary school. In conclusion, based on the implementation of educational programs, the student evaluates her/his proposals. The work will also include discussions with experts in cooperation with the Museum of Natural History in Olomouc. Keywords: Přírodovědné expozice; edukační programy; muzejní edukace.; The Educational Programs; The Natural Exhibitions; The Education of Museum Available in digital repository of UPOL.
Edukační programy pro přírodovědné expozice Vlastivědného muzea Jesenicka

Diplomová práce s názvem Edukační programy pro přírodovědné expozice Vlastivědného muzea Jesenicka se v teoretické části obecně zabývá muzejně pedagogickým kontextem tématu edukace v přírodovědných ...

ODRÁŠKOVÁ, Karolina; KYSELÁ, Monika
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Dodržování zdravého životního stylu v učitelské pofesi
KAŠPÁRKOVÁ, Magda; ZEMÁNEK, Petr
2019 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na zjištění dodržování zdravého životního stylu učitelů bez rozdílu věku a délky praxe. Shrnuje poznatky životního stylu učitelů a poukazuje na možná rizika spojená s nedodržováním zdravého životního stylu. Součástí práce je dotazníkové šetření a výsledky provedené diagnostiky tělesného složení. The diploma thesis is focused on observing the healthy lifestyle of teachers regardless of their age and length of practice. It summarizes teachers' lifestyles and highlights the potential risks associated with a healthy lifestyle. The part of the thesis is a questionnaire survey and results of the body composition diagnostics. Keywords: Učitelé; zdravý životní styl; Teachers; healthy lifestyle Available in digital repository of UPOL.
Dodržování zdravého životního stylu v učitelské pofesi

Diplomová práce je zaměřena na zjištění dodržování zdravého životního stylu učitelů bez rozdílu věku a délky praxe. Shrnuje poznatky životního stylu učitelů a poukazuje na možná rizika spojená s ...

KAŠPÁRKOVÁ, Magda; ZEMÁNEK, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Možnosti a specifika zaměstnávání cizinců z pohledu pracovníků Úřadu práce České republiky v Olomouckém kraji
MÜCKOVÁ, Veronika; OPLETALOVÁ, Alena
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá zaměstnáváním cizinců z pohledu pracovníků Úřadu práce České republiky v Olomouckém kraji. Teoretická část se zabývá popisem klíčových pojmů, jako jsou trh práce, úřad práce, zaměstnavatel a cizinec. Tato část také popisuje základní formy zaměstnávání cizinců. Praktická část si klade za cíl zjistit, jaké jsou odlišnosti v zaměstnávání cizinců v jednotlivých okresech Olomouckého kraje. Pro praktickou část byl použit kvalitativní výzkum formou polostrukturovaného rozhovoru. The bachelor thesis focuses on employment of foreigners from perspective of employees of the Labour Office of the Czech Republic in the Olomouc Region. The theoretical part describes key terms such as labour market, Labour Office, employer and foreigner. This part also describes basic forms of employment of foreigners. The aim of the practical part is find out distinctions of employment of foreigners in particular districts of the Olomouc Region. Qualitative research in form of a semistructured interview was used for the carried ouf of the practical part. Keywords: Trh práce; zaměstnavatel; zaměstnávání; cizinec; úřad práce; Olomoucký kraj; Labour market; employer; employment; foreigner; Labour Office; Olomouc Region Available in digital repository of UPOL.
Možnosti a specifika zaměstnávání cizinců z pohledu pracovníků Úřadu práce České republiky v Olomouckém kraji

Bakalářská práce se zabývá zaměstnáváním cizinců z pohledu pracovníků Úřadu práce České republiky v Olomouckém kraji. Teoretická část se zabývá popisem klíčových pojmů, jako jsou trh práce, úřad ...

MÜCKOVÁ, Veronika; OPLETALOVÁ, Alena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Specifika žáků mimořádně nadaných ovlivňující výuku na 1. stupni ZŠ ve specializovaných třídách
DREŠROVÁ, Blanka; URBANOVSKÁ, Eva
2019 - Czech
Práce se věnuje specifickým projevům nadaného žáka ovlivňující výuku. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy jako je nadání, talent a některé modely nadání. Práce popisuje nadaného žáka, jeho specifické charakteristiky, mýty ve společnosti a jeho vývoj v primárním vzdělávání. Součástí je kapitola, která přibližuje vzdělávání, identifikaci a diagnostiku nadaných žáků, legislativu, přístupy ke vzdělávání a další rozvoj žáků. Praktická část je zaměřena na kvalitativní výzkum, výstupem jsou tři případové studie žáků navštěvující specializované třídy pro mimořádně nadané. Cílem práce je zhodnotit, zda specifické projevy u vybraných mimořádně nadaných žáků ovlivňují vyučovací proces ve specializovaných třídách pro mimořádně nadané. The thesis deals with the specifics of exceptionally gifted children influencing teaching. The terms such as gift, talent and some natural ability models are explained in the theoretical part of this thesis. It describes gifted pupil, his specific characteristic, prejudices of gifted people in our society and his development in primary education. In the theoretical part is also a chapter which explains education, identification and diagnostics of gifted pupils, legislation, access to education and other development of pupils. In the practical part we present the qualitative research based on three case studies of gifted pupils in the special classes. The aim of the thesis is to evaluate if specifics of selected exceptionally gifted pupils influence teaching in the special classes. Keywords: nadání; talent; nadaný žák; mimořádně nadaný žák; primární vzdělávání; charakteristiky nadaných žáků; výuka; problémy nadaných žáků; gift; talent; gifted pupil; exceptionally gifted pupil; primary education; characteristics of gifted pupils; education; problems of gifted pupils Available in digital repository of UPOL.
Specifika žáků mimořádně nadaných ovlivňující výuku na 1. stupni ZŠ ve specializovaných třídách

Práce se věnuje specifickým projevům nadaného žáka ovlivňující výuku. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy jako je nadání, talent a některé modely nadání. Práce popisuje nadaného žáka, jeho ...

DREŠROVÁ, Blanka; URBANOVSKÁ, Eva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Mapování vybraných ohrožených a zvláště chráněných rostlin v PR Zouvalka v lokalitě Moravské Prusy v okrese Vyškov
TOMŠÍKOVÁ, Hana; MÁLKOVÁ, Jitka
2019 - Czech
Bakalářská práce s názvem Mapování vybraných ohrožených a zvláště chráněných druhů cévnatých rostlin v PR Zouvalka v lokalitě Moravské Prusy v okrese Vyškov se věnuje problematice druhové ochrany. V teoretické části je uvedena lokalizace, charakteristika přírodních poměrů a důvod ochrany tohoto území. Další část popisuje metodiku a historické výzkumy. V praktické části práce je uveden současný stav rezervace, výsledky vlastního mapování vzácných cévnatých rostlin a návrh optimálního managementu. The bachelor´s titled Mapping selected andangered and specially protected species of vascular plants in Moravske Prusy nature reserve in Vyskov district deals with issue of species protection. In the theoretical part are presented localization, characteristics of natural conditions and reason for the protection of this territory. The next part contain methodology and historical researches. In the practical part is presented contenporary condition of reserve, results of own mapping of rare vascular plants and optimal management design. Keywords: přírodní rezervace; Červený seznam; ohrožené druhy; zvláště chráněné druhy; management; nature reserve; Red list; endangered species; specially protected species; management Available in digital repository of UPOL.
Mapování vybraných ohrožených a zvláště chráněných rostlin v PR Zouvalka v lokalitě Moravské Prusy v okrese Vyškov

Bakalářská práce s názvem Mapování vybraných ohrožených a zvláště chráněných druhů cévnatých rostlin v PR Zouvalka v lokalitě Moravské Prusy v okrese Vyškov se věnuje problematice druhové ochrany. V ...

TOMŠÍKOVÁ, Hana; MÁLKOVÁ, Jitka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Úlohy na rozvoj geometrické představivosti ze soutěže Matematický klokan na 1. stupni ZŠ
SCHEICHENOST, Vojtěch; DOFKOVÁ, Radka
2019 - Czech
Diplomová práce "Úlohy na rozvoj geometrické představivosti ze soutěže Matematický klokan na 1. stupni ZŠ" se zabývá geometrickou představivostí dětí druhých a třetích tříd ZŠ. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část nastíní problematiku a uvede některé způsoby rozvoje geometrické představivosti. Praktická část je zaměřena na analýzu dat získaných pomocí didaktického testu, a to pomocí hypotéz a výzkumné otázky. The thesis "Tasks for development Geometry imagination of Math Kangaroo at elementary school" deals with geometry imagination of children at the second- and third-class elementary school. The thesis is divided into two parts. The theoretical part points out the issue and shows some of the ways how to develop the geometry imagination. Practical part is focused on analysis of data obtained by didactic test through hypothesis and researched question. Keywords: Geometrie; geometrická představivost; prostorová představivost; základní škola; 1. stupeň ZŠ; Geometry; geometry imagination; spatial imagination; primary school; elementary school Available in digital repository of UPOL.
Úlohy na rozvoj geometrické představivosti ze soutěže Matematický klokan na 1. stupni ZŠ

Diplomová práce "Úlohy na rozvoj geometrické představivosti ze soutěže Matematický klokan na 1. stupni ZŠ" se zabývá geometrickou představivostí dětí druhých a třetích tříd ZŠ. Práce je rozdělena do ...

SCHEICHENOST, Vojtěch; DOFKOVÁ, Radka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vyprávění pohádek jako prostředek prohloubení mezigeneračních vztahů dětí a seniorů
ŠTOKSOVÁ, Valérie; CHRÁSKOVÁ, Marie
2019 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na čtení pohádek v rodině a ve škole. Obsahuje podrobnější popis četby a předčítání pro vývoj dětí. Vysvětluje vliv četby na prohlubování vzájemných mezigeneračních vztahů. Poznatky z teoretické části jsou srovnány se zjištěním z realizovaného výzkumu. Prostřednictvím společnosti Celé Česko čte dětem a jejich projektu byly realizovány rozhovory nejen s dětmi, ale také se seniorkami. Ve výzkumné části bylo formulováno šest výzkumných předpokladů. Celkem byly uskutečněny dva rozhovory. Poznatky zjištěné na základě rozhovorů byly zpracovány kvalitativně. Výzkum prokázal, že projekt prohlubuje čtenářskou gramotnost a napomáhá rozvoji mezigeneračních vztahů. Byly potvrzeny všechny výzkumné předpoklady. Četba a předčítání může upevňovat vztah mezi dětmi a seniory. Díky projektu se podařilo podpořit vztahy mezi seniory a dětmi ze školy. U některých dětí se potvrdil zájem o četbu a knihy. Je velmi důležité podporovat děti v zájmu o knihy a četbu. Čtení knih má vliv na rozvíjení jazykové kultury a vyjadřovací schopnosti. The bachelor thesis is focused on reading fairy tales in both the family and school environments. It contains a more detailed description of the readings and the effects of reading on the children's development. It explores the influence reading has on deepening intergenerational relationships. The findings from the theoretical part are compared with the findings from the realized research. Through the company "Celé Česko čte dětem" and its project, there were interviews with children and seniors. Using two different sets of interview questions, six research assumptions were formulated in the research section. The findings of the interviews were processed qualitatively. The research has shown that the project deepens reading literacy and helps to develop intergenerational relationships. All research assumptions were confirmed. Reading together can strengthen the relationship between children and the elderly. Thanks to the project, we managed to improve relations between seniors and school children. Some children have confirmed an interest in reading and books. It is very important to support children in the interest of books and reading in general. Reading affects the development of both expression and the language culture. Keywords: rodina; mezigenerační vztahy; pohádky; mezigenerační učení; senior; školní družina; family; intergenerational relationships; fairy tales; intergenerational learning; senior; school club Available in digital repository of UPOL.
Vyprávění pohádek jako prostředek prohloubení mezigeneračních vztahů dětí a seniorů

Bakalářská práce je zaměřena na čtení pohádek v rodině a ve škole. Obsahuje podrobnější popis četby a předčítání pro vývoj dětí. Vysvětluje vliv četby na prohlubování vzájemných mezigeneračních ...

ŠTOKSOVÁ, Valérie; CHRÁSKOVÁ, Marie
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Úprava pověstí z Olomouckého kraje pro čtenáře se sluchovým postižením
URBÁNKOVÁ, Karin; PASTIERIKOVÁ, Lucia
2019 - Czech
Diplomová práce se zabývá úpravou pověstí z Olomouckého kraje pro čtenáře se sluchovým postižením. Jako první jsme se zabývali problematikou sluchového postižení, a také komunikačními systémy osob se sluchovým postižením. Dále jsme se zaměřili na čtení osob se sluchovým postižením a možnosti rozvoje četby. Následně jsme se věnovali metodice úpravy textů, na které jsme poté navázali v praktické části diplomové práce. V této části jsme na konkrétních příkladech demonstrovali jednotlivé kroky pro úpravu knih. The thesis deals with adaptation of legends from the Olomouc region for pupils with hearing handicap. At first, we have dealt with a problematic of hearing impairment and deaf communication systems. As the next we devoted to the reading and possibilities of development of reading of people with hearing handicap. Then we devoted to the methodology of an adjustment of books and we connected it with a practical part of the thesis. In this practical part we demonstrated each step of the adaptation of books and presented them on concrete examples. Keywords: sluchové postižení; komunikační systémy neslyšících; čtení neslyšících; úprava knih; zjednodušené texty; Hearing impairment; communication systems of the deaf; reading books by the deaf; book adjustment; simplified texts Available in digital repository of UPOL.
Úprava pověstí z Olomouckého kraje pro čtenáře se sluchovým postižením

Diplomová práce se zabývá úpravou pověstí z Olomouckého kraje pro čtenáře se sluchovým postižením. Jako první jsme se zabývali problematikou sluchového postižení, a také komunikačními systémy osob se ...

URBÁNKOVÁ, Karin; PASTIERIKOVÁ, Lucia
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Metody řešení lineárních elektrických obvodů
MARTINÁK, Petr; SERAFÍN, Čestmír
2019 - Czech
Cílem této bakalářské práce je objasnění způsobu řešení lineárních elektrických obvodů a přiblížení zákonitostí, které v elektrických obvodech platí. V praktické části práce obsahuje řešené příklady pro procvičení jednotlivých metod. The aim of this bachelor thesis is to clarify the way of solving linear electric circuits and explain the regularities in them. The practical part of the bachelor thesis contains solved examples for practicing individual solving methods. Keywords: metody řešení obvodů; lineární obvody; teorie obvodů; circuit solving methods; linear circuits; circuit theory Available in digital repository of UPOL.
Metody řešení lineárních elektrických obvodů

Cílem této bakalářské práce je objasnění způsobu řešení lineárních elektrických obvodů a přiblížení zákonitostí, které v elektrických obvodech platí. V praktické části práce obsahuje řešené příklady ...

MARTINÁK, Petr; SERAFÍN, Čestmír
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Báje, pověsti a pohádky Vizovicka
KŘIVINKOVÁ, Julie; JAKUBÍČEK, Daniel
2019 - Czech
Bakalářská práce se zaměřuje na oblast Vizovicka a její odraz v literatuře, konkrétně v bájích, pověstech a pohádkách. První kapitola pojednává o samotném regionu. Další kapitola popisuje regionální autory a sběratele a poslední kapitola analyzuje motivy a náměty bájí, pověstí a pohádek z Vizovicka. This Bachelor thesis seeks to focus on Vizovice region and its reflection in literature, specifically in its myths, legends and fairy tales. First chapter introduces the Vizovice region itself. The second chapter presents regional writers, collectors and significant personalities and finally, third chapter analyses the motives and topics for the myths, legends and fairy tales from Vizovicko. Keywords: Vizovicko; báje; pověst; pohádka; sběratelství; Vizovicko; mythos; legend; fairy tale; collectibles Available in digital repository of UPOL.
Báje, pověsti a pohádky Vizovicka

Bakalářská práce se zaměřuje na oblast Vizovicka a její odraz v literatuře, konkrétně v bájích, pověstech a pohádkách. První kapitola pojednává o samotném regionu. Další kapitola popisuje regionální ...

KŘIVINKOVÁ, Julie; JAKUBÍČEK, Daniel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases