Number of found documents: 61215
Published from to

Elektronová mikroskopie a spektroskopie v plazmonice
Horák, Michal; Krenn, Joachim; Shegai, Timur; Šikola, Tomáš
2020 - English
Tato práce se zabývá mikroskopickými technikami využívajícími elektronový a iontový svazek pro přípravu a charakterizaci plazmonických nanostruktur. Analytická elektronová mikroskopie je představena se zaměřením na aplikace v oblasti plazmoniky. Důraz je kladen na spektroskopii energiových ztrát elektronů (EELS) a katodoluminiscenci. Dále je diskutována výroba plazmonických vzorků pro transmisní elektronovou mikroskopii, přičemž je kladen důraz na litografii iontovým svazkem a na přípravu vzorků za použití chemicky syntetizovaných částic ve vodném roztoku. Hlavní výzkumné výsledky práce jsou rozděleny do čtyř částí. První část se věnuje komparativní studii plazmonických antén vyrobených elektronovou a iontovou litografií. Přestože obě techniky jsou vhodné pro výrobu plazmonických antén, elektronová litografie by měla být upřednostňována před iontovou litografií díky lepší kvalitě výsledných antén a jejich silnější plazmonické odezvě. Antény vyrobené iontovou litografií mají neostré okraje, vykazují výrazné kolísání tloušťky a jsou také silně kontaminovány nejen organickými kontaminanty, ale také rezidui po iontové litografii včetně implantovaných iontů z iontového svazku a atomů titanové adhezivní vrstvy. Ve druhé části je zkoumán Babinetův princip komplementarity pro plazmonické nanostruktury na sérii zlatých diskových antén a komplementárních apertur ve zlaté vrstvě s různými průměry. Komplementarita je potvrzena pro základní plazmonické vlastnosti jako rezonanční energie, ale rozdíly způsobené omezenou platností Babinetova principu jsou patrné například pro prostorové rozložení blízkého pole plazmonových polaritonů. Třetí část shrnuje studii nanostruktur s funkčními vlastnostmi souvisejícími s lokálním zesílením elektrického a magnetického pole. Obzvlášť silné lokální zesílení pole vykazují plazmonické antény tvaru bowtie a diabolo, a to jak ve formě částic, tak ve formě apertur. Naše studie umožnila identifikovat několik módů lokalizovaných povrchových plazmonů v těchto anténách a charakterizovat jejich vlastnosti včetně energie módu, rozložení elektrické a magnetické složky blízkého pole módu, a kvalitativní rozložení uzlů náboje a proudu souvisejících oscilací elektronového plynu. Dále jsme studovali laditelnost energií módů v blízké infračervené a viditelné spektrální oblasti a zaměřili jsme se na Babinetovskou komplementaritu mezi přímými a invertovanými anténami. Poslední část je zaměřena na stříbrný amalgám, nový a velmi perspektivní plazmonický materiál. Změnou velikosti stříbrných amalgámových nanostruktur může být jejich plazmonová rezonance laděna od oblasti ultrafialového záření přes celou viditelnou až po infračervenou oblast. Jelikož stříbrný amalgám je dobře prozkoumán v oblasti elektrochemie, stříbrné amalgámové nanočástice otevírají možnost kombinovat plazmoniku a elektrochemii dohromady. This thesis deals with electron and ion beam techniques for fabrication and characterization of plasmonic nanostructures. Analytical electron microscopy focusing on applications in the field of plasmonics is discussed. The emphasis is given to electron energy loss spectroscopy (EELS) and cathodoluminescence. Further, fabrication of plasmonic samples for transmission electron microscopy is introduced while the aim is put at focused ion beam lithography and at sample preparation using chemically synthesized particles in water solution. The main research results are divided into four parts. The first part covers a comparative study of plasmonic antennas fabricated by electron beam and focused ion beam lithography. While both techniques are suitable for the fabrication of plasmonic antennas, electron beam lithography shall be prioritized over focused ion beam lithography due to better quality of the resulting antennas and considerably stronger plasmonic response in EELS. Antennas fabricated by focused ion beam lithography have slightly dull edges, exhibit pronounced thickness fluctuation, and they are also strongly contaminated not only by organic contaminants, but also by residues of FIB milling including implanted milling ions and atoms of a titanium adhesion layer. In the second part, Babinet's principle of complementarity for plasmonic nanostructures is investigated on a set of gold disc-shaped antennas and complementary apertures in a gold layer with various diameters. The complementarity is confirmed for fundamental plasmon properties such as resonance energies, but differences rising from the limited validity of Babinet's principle are found, for example, for the spatial distribution of the near-field of plasmon polaritons. The third part summarizes a study of nanostructures with functional properties related to the local enhancement of electric and magnetic field. Bow-tie and diabolo plasmonic antennas, both in the form of particles and in the form of apertures, exhibit particularly strong local field enhancement. Our study identifies several modes of localized surface plasmons in these antennas and characterizes their properties including mode energy, near field electric and magnetic field distribution, and the qualitative distribution of charge nodes and current associated with electron gas oscillations. Next, we have studied mode energy tunability in near infrared and visible spectral regions and focused on Babinet's complementarity between direct and inverted antennas. The last part is focused on silver amalgam, which is a novel and very prospective plasmonic material. By changing the size of silver amalgam nanostructures their plasmon resonance can be tuned from ultraviolet through the whole visible to infrared region. As silver amalgam is well investigated in the field of electrochemistry, silver amalgam nanoparticles opens a possibility to combine plasmonics and electrochemistry together. Keywords: Plasmonic antennas; localized surface plasmons; electron microscopy; EELS; cathodoluminescence; Babinet's principle.; Plazmonické antény; lokalizované povrchové plazmony; elektronová mikroskopie; EELS; katodoluminiscence; Babinetův princip. Available in a digital repository NRGL
Elektronová mikroskopie a spektroskopie v plazmonice

Tato práce se zabývá mikroskopickými technikami využívajícími elektronový a iontový svazek pro přípravu a charakterizaci plazmonických nanostruktur. Analytická elektronová mikroskopie je představena ...

Horák, Michal; Krenn, Joachim; Shegai, Timur; Šikola, Tomáš
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Příprava realizace dostavby klinické hematologie FN Brno
Průcha, Aleš; Doubek, Rostislav; Kantová, Radka
2020 - Czech
Cílem této diplomové práce je příprava realizace objektu dostavby klinické hematologie FN Brno. Práce se zabývá technologickým předpisem pro ocelové konstrukce a spřaženou stropní desku, ke kterým bude vypracován kontrolní a zkušební plán, časový plán hrubé stavby, časový a finanční plán – objektový, položkový rozpočet. Dále tato práce obsahuje koordinační situaci stavby se širšími dopravními vztahy, návrh strojní sestavy, zásady organizace výstavby s výkresem zařízení staveniště a v neposlední řadě i bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Také je pro tuto etapu vypracováno několik příloh jako je posouzení jeřábu, detaily osazení ocelových nosných sloupů, kladečský výkres fasádních panelů, porovnání návrhu výplně obvodových konstrukcí, návrh opatření LEED a posouzení stanovených základů na zařízení staveniště. The aim of this diploma thesis is a solution of the extension of clinical hematology of the Faculty Hospital Brno. The thesis deals with the technological regulation for steel construction, coupled ceiling concrete slab with other topics including an inspection-check plan, a time schedule for carcass, time and financial schedule for structures and an item budget. In addition, this work includes the coordination site-layout of the construction with wider transport relations, mechanical assembly, the principles of the organization of site equipment and occupational safety and health risks. Finally this thesis contains several assessments for cranes, scheme of principles of fixing steel columns into structure, scheme of laying building envelope, LEED, site equipment financial assessment. Keywords: Dostavba klinické hematologie FN Brno; Hrubá stavba; Ocelová konstrukce; Spřažená stropní deska; Kontrolní a zkušební plán; Bezpečnost a ochrana zdraví při práci; Časový plán; Koordinační situace stavby se širšími dopravními vztahy; Betonáž; Položkový rozpočet; Strojní sestava; LEED; kladečský výkres.; Clinical hematology of Faculty Hospital Brno; The rough substructure; steel construction; coupled ceiling concrete slab. Inspection-check plan; Occupational safety and health risks; Time schedule; Coordination site-layout of the construction with wider transport relations; Concreting; Item budget; Mechanical assembly; LEED; scheme of laying building envelope. Available in a digital repository NRGL
Příprava realizace dostavby klinické hematologie FN Brno

Cílem této diplomové práce je příprava realizace objektu dostavby klinické hematologie FN Brno. Práce se zabývá technologickým předpisem pro ocelové konstrukce a spřaženou stropní desku, ke kterým ...

Průcha, Aleš; Doubek, Rostislav; Kantová, Radka
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Administrativní budova v Brně, stavebně technologická příprava stavby.
Romashkyn, Mykola; Rychtecký, Martin; Kovářová, Barbora
2020 - Czech
Předmětem diplomové práce je stavebně technologická příprava administrativní budovy v Brně. Práce obsahuje technickou zprávu, stavebně technologickou studii, technologické předpisy, návrh vhodných strojů a mechanismů potřebných pro realizaci a širší vztahy dopravních tras na staveniště. Dále obsahuje kontrolní a zkušební plány, podrobný časový plán hlavního stavebního objektu, plány nasazení pracovníků, hlavních pracovních strojů a mechanismů, položkový rozpočet a projekt zařízení staveniště. Na závěr jsou vypracovány výkresy bednění základů a stropní konstrukce a porovnání obě varianty stropní konstrukce. The subject of this diploma thesis is civil technical project of an administrative building in Brno. The work includes a technical report, a construction technology study, technological prescriptions, proposal of suitable machines and mechanisms required for construction and wider relationships of transport routes to construction site. It also includes control and test plans, a detailed timetable for the main building object, deployment plans for workers, major work machinery and mechanisms, an item budget and a construction site equipment project. Finally, there are drawings of boarding foundations and ceiling structures and a comparison of the two variants of the ceiling structures. Keywords: Administrativní budova; základy; železobetonový monolitický strop; hrubá stavba; stavebně technologická studie; technologicky předpis; kontrolní a zkušební plán; strojní sestava; zařízeni staveniště; časový a finanční plán; položkový rozpočet; harmonogram.; Administrative building; foundations; reinforced concrete monolithic ceiling; carcass; construction technology study; technology prescription; control and test plan; machinery assembly; construction site facilities; timetable and financial plan; item budget; schedule. Available in a digital repository NRGL
Administrativní budova v Brně, stavebně technologická příprava stavby.

Předmětem diplomové práce je stavebně technologická příprava administrativní budovy v Brně. Práce obsahuje technickou zprávu, stavebně technologickou studii, technologické předpisy, návrh vhodných ...

Romashkyn, Mykola; Rychtecký, Martin; Kovářová, Barbora
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Optimalizace tvaru a následné ověření pevnosti dřevo-slámových panelů
Škrachová, Ivana; Anton, Ondřej; Heřmánková, Věra
2020 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá optimalizací tvaru a následným určením pevnosti dřevo-slámových panelů. Cílem práce bylo co nejvíce zvýšit únosnost panelů a pomocí statických výpočtů i praktických zkoušek dokázat jejich použitelnost pro konstrukce pozemních staveb. Z vypočtených hodnot maximálního zatížení pro jednotlivé panely byly sestaveny technické listy. S jejich pomocí byl následně posouzen jednoduchý modelový domek, který prokázal použitelnost panelů pro konstrukce pozemních staveb. The diploma thesis focuses on shape optimization and then on determining of strength of straw bane panels. The thesis aims to maximize the load-bearing capacity of the panels and using static calculation and laboratory testing to prove usability of panels in construction of buildings. From the acquired maximal load values for each panel the technical data sheets were created. Values in the technical data sheets were evaluated on FEM model of a simple house. The model proved applicability and reliability of straw bane panels in construction of buildings. Keywords: sláma; dřevo; panel; dřevo-slámový; prefabrikace; přírodní stavby; organické stavby; přírodní dům; organický dům; slaměný dům; dřevo-slámový panel; straw; wood; timber; panel; wood-straw; prefabrication; natural buildings; natural house; organic house; straw house; straw bale house; straw bale panel Available in a digital repository NRGL
Optimalizace tvaru a následné ověření pevnosti dřevo-slámových panelů

Tato diplomová práce se zabývá optimalizací tvaru a následným určením pevnosti dřevo-slámových panelů. Cílem práce bylo co nejvíce zvýšit únosnost panelů a pomocí statických výpočtů i praktických ...

Škrachová, Ivana; Anton, Ondřej; Heřmánková, Věra
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Predikovaná a skutečná spotřeba energie v budovách
Trtílek, Petr; Vrba, Jiří; Rubinová, Olga
2020 - Czech
Diplomová práce se zabývá porovnáním predikované a skutečné spotřeby v budovách. Predikovaná spotřeba je zjištěna výpočtem průkazu energetické náročnosti konkrétně vybrané budovy a skutečná spotřeba je sledována v budově v areálu Otevřené zahrady nadace partnerství v městě Brně. Teoretická část se zabývá jednak obecněji spotřebou energie v budovách tak metodikou výpočtu energetické náročnosti budov. This diploma thesis deals with comparison of predicted and actual energy consumption in buildings. The predicted consumption is determined by calculating the energy performance certificate of the selected building and the actual consumption is monitored in the building on the Open Garden premises of the Partnership Foundation in Brno. The theoretical part deals both with the energy consumption in buildings and with the methodology of energy performance calculation. Keywords: průkaz energetické náročnosti budov-PENB; vytápění; chlazení; dílčí dodané energie; tepelné čerpadlo; legislativa; energy performance certificate of buildings-PENB; heating; cooling; partial energy; heat pump; legislation Available in a digital repository NRGL
Predikovaná a skutečná spotřeba energie v budovách

Diplomová práce se zabývá porovnáním predikované a skutečné spotřeby v budovách. Predikovaná spotřeba je zjištěna výpočtem průkazu energetické náročnosti konkrétně vybrané budovy a skutečná spotřeba ...

Trtílek, Petr; Vrba, Jiří; Rubinová, Olga
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Zázemí rallyového týmu
Mikeš, Daniel; Horáček, Martin; Pešek, Ondřej
2020 - Czech
Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce pro vytvoření zázemí rallyového týmu v Napajedlích, které bude obsahovat prostory pro umístění administrativy a prostory pro umístění servisní dílny. Celkové půdorysné rozměry konstrukce jsou 30 x 26 metrů. Konstrukce pro umístění administrativy je čtyřpodlažní budova. Její půdorysné rozměry jsou 30 x 12 metrů a výška činí 14,5 metrů. Půdorysný rastr nosné konstrukce je 6 x 6 metrů. Výška jednoho podlaží je 3,5 metrů. Stropní a střešní konstrukce jsou navrženy jako spřažené ocelobetonové konstrukce. Veškeré přípoje v konstrukci administrativní budovy jsou navrženy jako šroubové. Prostorová tuhost konstrukce je zajištěna pomocí svislých stěnových příhradových ztužidel a tuhostí spřažených ocelobetonových konstrukcí stropů. Ke konstrukci administrativní budovy je připojena konstrukce servisní dílny. Její půdorysné rozměry jsou 30 x 14 metrů a výška činí 10,5 metrů. Její příčná vazba je navržena jako rámová s tuhým rámovým rohem. Osová vzdálenost příčných vazeb je 6 metrů. Veškeré spoje včetně spoje v tuhém rámovém rohu konstrukce servisní dílny jsou navrženy jako šroubové. Prostorová tuhost konstrukce je zajištěna pomocí svislých stěnových příhradových ztužidel a vodorovných střešních příhradových ztužidel. Celá konstrukce je navržena z oceli pevnostní třídy S355. The object of the diploma thesis is the design and the assessment of the steel structure for rally team base in Napajedla, which contains the space for the administration and the space for the service hall. The overall ground plan proportions of the structure are 30 x 26 metres. The structure for administration is the four-storey building. The ground plan proportions of this structure are 30 x 12 metres and the height is 14.5 metres. The ground floor grid of the main load-bearing structure is 6 x 6 metres. The height of the one floor of the structure is 3.5 metres. The structure of ceilings and roof is designed like composite steel and concrete structure. All joints of the steel structure for administration are designed like bolted joints. The spatial rigidity of the structure is ensured by vertical wall truss bracings and by the rigidity of composite steel and concrete structure of ceillings and roof. To the structure for the administration is connected structure for the service hall. The ground plan proportions of this structure are 30 x 14 metres and the height is 10.5 metres. The main structure of the structure for service hall is frame with the rigid joint in the corner of the frame. The axial distance of the main structures is 6 metres. All joints including the rigid joint in the corner of the frame of the steel structure for service hall are designed like bolted joints. The spatial rigidity of the structure is ensured by vertical wall truss bracings and horizontal roof truss bracings. The whole structure is designed of steel S355. Keywords: Ocel; ocelová konstrukce; spřažená ocelobetonová konstrukce; šroubový spoj; trapézový plech; Steel; steel structure; composite steel and concrete structure; bolted joint; trapezoidal sheet Available in a digital repository NRGL
Zázemí rallyového týmu

Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce pro vytvoření zázemí rallyového týmu v Napajedlích, které bude obsahovat prostory pro umístění administrativy a prostory pro umístění ...

Mikeš, Daniel; Horáček, Martin; Pešek, Ondřej
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Stavebně technologický projekt vývojového centra v Jaroměři
Kytlík, David; Bříza, Lukáš; Mohapl, Martin
2020 - Czech
Obsahem diplomové práce je stavebně technologický projekt vývojového centra aditivních technologií v Jaroměři. Objekt je v půdoryse do tvaru V a skládá se ze dvou výrobních hal a projekce. Haly a projekce jsou mezi sebou propojeny spojovacím krčkem. Budova projekce je dvoupodlažní a haly jsou jednopodlažní. Práce obsahuje technickou zprávu stavebně technologického projektu, studii realizace hlavních technologických etap a zprávu zařízení staveniště. Dále se zde zabývám nasazením hlavních stavebních strojů, technologickým předpisem pro vrtané piloty a kontrolním a zkušebním plánem pro vrtané piloty. Řešen je i časový a finanční plán pro jednotlivé stavební objekty ale i pro hlavní stavební objekt. V jiných zadáních jsem se věnoval bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hlukové studii a položkovému rozpočtu s výkazem výměr. Na závěr mé práce se věnuji studii zelené střechy. The content of this this diploma thesis is structurally technical project of development center in Jaroměř. The building is situated in a V shape and it consists of two production halls and the projection building. Halls and projection building are conected with a special hall. The building of projection have two floors and halls have one floor. The thesis contains a technical report of the construction-technological project, studies of realization of the main technological stages and report of the building equipment. The thesis also deals with design of the main building machines, report of the drilled piles and theirs inspection and test plan. There is also time and financial plan for individual objects and for the main building object, information about safety and healt protection during work and itemized budget. At least is the study of a green roof. Keywords: Zařízení staveniště; návrh hlavních strojů; časový a finanční plán; harmonogram pro hlavní stavební objekt; technický předpis; vrtané piloty; kontrolní a zkušební plán; plán BOZP; zelená střecha; položkový rozpočet; Building equipment; the desing of main machines; time and financial plan; schedule for the main building; technological regulation; drilled piles; inspection and test plan; schedule od occupational health and safety; green roof; itemized budget Available in a digital repository NRGL
Stavebně technologický projekt vývojového centra v Jaroměři

Obsahem diplomové práce je stavebně technologický projekt vývojového centra aditivních technologií v Jaroměři. Objekt je v půdoryse do tvaru V a skládá se ze dvou výrobních hal a projekce. Haly a ...

Kytlík, David; Bříza, Lukáš; Mohapl, Martin
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Hotel Skalka
Bělíček, Radek; Sláma, Ludvík; Mohelníková, Jitka
2020 - Czech
Cílem diplomové práce bylo vytvořit projektovou dokumentaci návrhu ubytovacího zařízení v zastavitelné ploše na území města Nový Jičín v oblasti Horní předměstí. Hotel Skalka je navržen jako tříhvězdičkový se třemi nadzemními podlažími, částečně podsklepený. Návštěvníci hotelu mohou být ubytování ve 4 jednolůžkových pokojích, ve 12 dvoulůžkových pokojích a 7 apartmánech. Jeden z pokojů je řešen jako bezbariérový. Hosté mohou také využít služeb restaurace se stálou obsluhou. Jedná se o zděný objekt s podélným konstrukčním systémem z cihelného systému Porotherm, zastřešen plochou střechou. Obvodové zdivo je zatepleno provětrávaným systémem zateplení fasády. Součástí projektové dokumentace je také základní posouzení objektu z hlediska stavební fyziky. Objekt hotelu je řešen jako budova s téměř nulovou spotřebou energie. The aim of the diploma thesis is to elaborate the project documentation of accommodation building in buld-up area in the town Nový Jičín. It is three-star hotel with three above-ground floors with partial basement. Visitors can be accommodated in 4 single rooms, 12 twin rooms and 7 suites. One single room is accessible. Visitors can also use restaurant services. The construction system is designed as masonry Porotherm system. The building is covered with a flat roof. Facade is insulated with a ventilated facade insulation system. Part of the project documentation is also a basic assessment of the building in terms of building physics. Hotel is designed as nearly zero energy building. Keywords: Hotel; zděný; provětrávaná fasáda; plochá střecha; částečně podsklepený; NZEB; Hotel; mansory system; ventilated fasade; flat roof; with partial basement; NZEB Available in a digital repository NRGL
Hotel Skalka

Cílem diplomové práce bylo vytvořit projektovou dokumentaci návrhu ubytovacího zařízení v zastavitelné ploše na území města Nový Jičín v oblasti Horní předměstí. Hotel Skalka je navržen jako ...

Bělíček, Radek; Sláma, Ludvík; Mohelníková, Jitka
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Knihovna
Dlouhá, Jana; Blažková, Vendula; Daněk, Lukáš
2020 - Czech
Tato diplomová práce řeší návrh a vypracování projektové dokumentace knihovny. Objekt se nachází na parcele číslo 6167/2 ve městě Žďár nad Sázavou, katastrální území Město Žďár, číslo katastrálního území 795232. Budova má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Nepravidelný půdorys knihovny tvoří tvar písmene „K“. Kromě jednotlivých oddělení knihovny se zde nacházejí studovny, multifunkční sál, infocentrum a kavárna. Nosný systém je navržen jako skeletová konstrukce s výplní z keramických tvárnic. Vodorovné konstrukce jsou tvořené monolitickými železobetonovými deskami. Fasáda objektu je provětrávaná s minerální tepelnou izolací. Střešní konstrukce jsou ploché vegetační střechy. This diploma thesis deals with design and elaboration of project documentation of library. The building is located on plot No. 6167/2 in Žďár nad Sázavou, number of cadastre unit 795232. The library have three above-ground floor and basement. Irregularly-shaped floor plan of the library is in the shape of the letter "K". In addition to the individual departments of the library, there are study rooms, a multifunctional hall, an information center and a café. Structural system is designed as a cast-in-place concrete frame with a ceramic blocks infill. Horizontal structures are made of cast-in-place reinforced slab. Building has ventilated facade with mineral wool insulation. Roofs constructions are designed as flat green roofs. Keywords: knihovna; vegetační střecha; zelená střecha; monolitický strop; skelet; library; green roof; cast-in-place reinforced concrete floor; cast-in-place concrete frame Available in a digital repository NRGL
Knihovna

Tato diplomová práce řeší návrh a vypracování projektové dokumentace knihovny. Objekt se nachází na parcele číslo 6167/2 ve městě Žďár nad Sázavou, katastrální území Město Žďár, číslo katastrálního ...

Dlouhá, Jana; Blažková, Vendula; Daněk, Lukáš
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Penzion Za Stavením
Falta, Tomáš; Pospíšil, Jaroslav; Šuhajdová, Eva
2020 - Czech
Diplomová práce se zabývá zpracováním určité části projektové dokumentace pro provádění novostavby penzionu. Daný objekt je situován na rovinném pozemku v obci Provodov – Šonov, katastrální území Šeřeč, spadající do Královehradeckého kraje. Penzion splňuje předepsané regulativy daného území. Penzion je navržen jako čtyřpodlažní s jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími. Celková kapacita penzionu je 61 ubytovaných osob. Konstrukční systém objektu je stěnový. Zdivo v podzemním podlaží je ze ztraceného bednění a v nadzemní části objektu z vápenopískových tvárnic. Objekt je zateplen deskami z minerálních vláken. Stropní konstrukce je navržena z předpjatých železobetonových panelů. Střecha je řešena jako jednoplášťová plochá. This thesis deals with processing of a certain part of project documentation for making a new-build house of a guest house. The given object is situated in a flat field in a village Provodov-Šonov, cadastral land Šeřeč which belongs to the Královéhradecký region. The guest house meets the village’s requirements. The guest house is designed as a four-floor building with one underground and three over ground floors. The overall capacity of the guest house is 61 accommodated people. There is a wall construction system. The wall in the underground floor is made from concrete blocks and in the over ground part there are limestone-sand blocks. The object is isolated with desks from mineral fibre. The ceiling construction is designed from prestressed iron-concrete panels. The roof is laid out as flat. Keywords: Penzion; novostavba; stavba pro ubytování; stěnový sytém; plochá střecha; dřevěná okna.; Guesthouse; new building; building for accommodation; wall construction; flat roof; wooden windows. Available in a digital repository NRGL
Penzion Za Stavením

Diplomová práce se zabývá zpracováním určité části projektové dokumentace pro provádění novostavby penzionu. Daný objekt je situován na rovinném pozemku v obci Provodov – Šonov, katastrální území ...

Falta, Tomáš; Pospíšil, Jaroslav; Šuhajdová, Eva
Vysoké učení technické v Brně, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases