Number of found documents: 31623
Published from to

Aktuální problémy trhu práce
Fiebichová, Eva; Volejníková, Jolana; Brodský, Zdeněk
2017 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá analýzou problematiky trhu práce v konkrétním regionu. Teoretická část definuje subjekty trhu práce a nezaměstnanost. Praktická část je zaměřena na analýzu trhu práce v konkrétním regionu, dále se zabývá personálními činnostmi konkrétního podniku v regionu a spoluprací tohoto podniku s Úřadem práce ČR. Na závěr je provedeno zhodnocení účinnosti spolupráce. Keywords: trh práce; nabídka práce; poptávka po práci; úřady práce; spolupráce; labor market; labor supply; labor demand; labor offices; cooperation Available in digital repository of UPCE.
Aktuální problémy trhu práce

Tato diplomová práce se zabývá analýzou problematiky trhu práce v konkrétním regionu. Teoretická část definuje subjekty trhu práce a nezaměstnanost. Praktická část je zaměřena na analýzu trhu práce v ...

Fiebichová, Eva; Volejníková, Jolana; Brodský, Zdeněk
Univerzita Pardubice, 2017

Bezpečnost jízdy motorových vozidel v silničních tunelech
Mlatečková, Kateřina; Brožová, Pavlína; Zeman, Libor
2017 - Czech
Tato práce řeší problematiku bezpečnosti jízdy vozidel v silničních tunelech. Analyzuje možné události, které mohou při jízdě v silničním tunelu nastat, za různých podmínek. Navrhuje postupy a řešení ke snížení negativních vlivů při vzniklých situacích. Součástí práce je návrh evakuačního modelu v podmínkách České republiky a popis jeho jednotlivých kroků. Evakuační model je aplikován na tunel Radejčín na novém úseku dálnice D8. Návrhy na zlepšení bezpečnosti jsou vztaženy na tento tunel a nelze je považovat za všeobecný návod ke zvýšení bezpečnosti jízdy v silničních tunelech všeobecně. Keywords: bezpečnost; riziková analýza; tunely; tunel Radejčín; tunelová trouba; safety; risk analysis; tunnels; tunnel Radejčín; tunnel oven Available in digital repository of UPCE.
Bezpečnost jízdy motorových vozidel v silničních tunelech

Tato práce řeší problematiku bezpečnosti jízdy vozidel v silničních tunelech. Analyzuje možné události, které mohou při jízdě v silničním tunelu nastat, za různých podmínek. Navrhuje postupy a řešení ...

Mlatečková, Kateřina; Brožová, Pavlína; Zeman, Libor
Univerzita Pardubice, 2017

Vliv tepelné úpravy na obsah vitamínů C v zelenině
Tocháčková, Denisa; Česlová, Lenka
2017 - Czech
Bakalářská práce popisuje vliv tepelné úpravy na obsah vitaminu C v zelenině. V teoretické části se zabývá vitaminem C, jeho vlastnostmi, stabilitou a účinky na lidský organismus. Dále jsou zde popsány vybrané analytické metody, prostřednictvím kterých lze vitamin C stanovit. Praktická část je zaměřena na stanovení obsahu vitaminu C (kyseliny askorbové) v brokolici před a po tepelné úpravě metodou HPLC s UV detekcí. Keywords: vitamin C; kyselina askorbová; obsah; tepelná úprava; HPLC/UV; vitamin C; ascorbic acid; content; thermal processing; HPLC/UV Available in digital repository of UPCE.
Vliv tepelné úpravy na obsah vitamínů C v zelenině

Bakalářská práce popisuje vliv tepelné úpravy na obsah vitaminu C v zelenině. V teoretické části se zabývá vitaminem C, jeho vlastnostmi, stabilitou a účinky na lidský organismus. Dále jsou zde ...

Tocháčková, Denisa; Česlová, Lenka
Univerzita Pardubice, 2017

Extrakty z přírodních matric jako možné antimikrobiální substance
Csánová, Magdaléna; Šilha, David; Brožková, Iveta
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá antimikrobiální účinností přírodních matric proti vybraným kmenům rodu Arcobacter a Cronobacter, jejichž taxonomie, morfologie, patogenita, laboratorní diagnostika a terapie byly shrnuty v teoretické části. Pro testování antimikrobiální účinnosti byly připraveny extrakty z 13 přírodních materiálů, a to z anýzu, badyánu, hřebíčku, jalovce, muškátového ořechu, skořice, dále z celeru, celerové natě, červeného hlávkového zelí, červené řepy, smrkového jehličí, borovicového jehličí a šípku. Přírodní matrice byly extrahovány a rozpuštěny v různých rozpouštědlech. U všech testovaných extraktů byla potvrzena antimikrobiální aktivita vůči testovaným kmenům, což může mít potenciální využití v medicíně, ale i potravinářském průmyslu. Keywords: Arcobacter; Cronobacter; extrakt; antimikrobiální aktivita; disková difúzní metoda; diluční metoda; Arcobacter; Cronobacter; extract; antimicrobial activity; disc diffusion method; dilution method Available in digital repository of UPCE.
Extrakty z přírodních matric jako možné antimikrobiální substance

Diplomová práce se zabývá antimikrobiální účinností přírodních matric proti vybraným kmenům rodu Arcobacter a Cronobacter, jejichž taxonomie, morfologie, patogenita, laboratorní diagnostika a terapie ...

Csánová, Magdaléna; Šilha, David; Brožková, Iveta
Univerzita Pardubice, 2017

Rozpoznání a složení Rubikovy kostky
Machovec, Libor; Šimerda, Karel
2017 - Czech
Tato bakalářská práce popisuje načítání a algoritmizaci hlavolamu Rubikova kostka (dále jen "hlavolam"), které jsem použil při tvorbě aplikace pro mobilní zařízení. V první části dokumentu je popsán vlastní hlavolam, digitální zpracování obrazu při snímání hlavolamu, systém Android a referenční aplikace, které byly v této souvislosti testovány. V druhé části je zdokumentován konkrétní návrh aplikace, která umí načítat a určit postup pro složení hlavolamu. V poslední části jsou navrhnuta vylepšení vytvořené aplikace a zhodnocení očekávaných funkčností a uživatelského rozhraní. Keywords: Android; Rubikova kostka; barva; digitální obraz; aplikace; hlavolam; Android; Rubik's Cube; Color; Digital Image; Applications; Puzzle Available in digital repository of UPCE.
Rozpoznání a složení Rubikovy kostky

Tato bakalářská práce popisuje načítání a algoritmizaci hlavolamu Rubikova kostka (dále jen "hlavolam"), které jsem použil při tvorbě aplikace pro mobilní zařízení. V první části dokumentu je popsán ...

Machovec, Libor; Šimerda, Karel
Univerzita Pardubice, 2017

Paměť a genocida: diskurzivní dynamika srebrenického masakru
Mertlík, Jan; Samek, Tomáš; Andrš, Zbyněk
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá výzkumem v Bosně a Hercegovině mezi obyvateli žijících v Medžugoriji a křesťanských poutníků. Popisuji všechny události spjaté s výzkumem. Analyzoval jsem interpretace válečných událostí z let 1991 až 1995. V práci jsem se také soustředil na sociokulturní a ekonomické dopady mariánského zjevení na obyvatele Medžugorije. Práce se zabývá i osobní reflexí výzkumníka. V diplomové práci se také věnuji rozboru původně plánované výzkumu ve Srebrenici, který se nakonec neuskutečnil. Keywords: Bosna a Hercegovina; Srebrenica; Medžugorije; masakr; zjevení; Panna Marie; válka; transnacionalismus; kolektivní paměť; reflexe; Bosnia and Herzegovina; Srebrenica; Medjugorje; massacre; revelation; Virgin Mary; war; transnationalism; collective memory; reflection Available in the UPCE Library.
Paměť a genocida: diskurzivní dynamika srebrenického masakru

Diplomová práce se zabývá výzkumem v Bosně a Hercegovině mezi obyvateli žijících v Medžugoriji a křesťanských poutníků. Popisuji všechny události spjaté s výzkumem. Analyzoval jsem interpretace ...

Mertlík, Jan; Samek, Tomáš; Andrš, Zbyněk
Univerzita Pardubice, 2017

Historie pardubických biografů do počátku 90. let 20. století
Hegnerová, Veronika; Šebek, František; Jiránek, Tomáš
2017 - Czech
Bakalářská práce “Historie Pardubických biografů do počátku 90.let 20.století“ se zabývá počátky filmové projekce v Pardubicích, jejich vývojem a postupným vznikem stálých biografů. Začátek práce pojednává o technickém vývoji a vzniku filmu. Následně se práce zaměřuje na počátek stálých biografů v Pardubicích a jejich následným vývojem do 90.let 20.století. Keywords: filmová technika; kinematograf; Ponrepo; biograf; týdeníky; LIDO-BIO; Imperial; Bio Národní dům; Sport; Pardubice; filmové festivaly; movie technology; cinematograph; cinema; weekly periodicals; National house; film festivals Available in digital repository of UPCE.
Historie pardubických biografů do počátku 90. let 20. století

Bakalářská práce “Historie Pardubických biografů do počátku 90.let 20.století“ se zabývá počátky filmové projekce v Pardubicích, jejich vývojem a postupným vznikem stálých biografů. Začátek práce ...

Hegnerová, Veronika; Šebek, František; Jiránek, Tomáš
Univerzita Pardubice, 2017

Prestiž povolání všeobecné sestry z pohledu veřejnosti
Karešová, Simona; Červenková, Zuzana; Hlaváčková, Eva
2017 - Czech
Bakalářská práce s názvem "Prestiž povolání všeobecné sestry z pohledu veřejnosti" je teoreticko-výzkumnou prací. Teoretická část práce popisuje stručnou problematiku prestiže a úlohu všeobecné sestry ve zdravotnickém týmu. Ve výzkumné části jsou zpracována data z dotazníkového šetření. Zde jsou zjišťovány jak názory veřejnosti, tak faktory a příčiny ovlivňující prestiž tohoto povolání. Cílem je zjistit vnímání prestiže povolání všeobecné sestry z pohledu respondenta, který má zdravotnického pracovníka v rodině a z pohledu respondenta, který ho v rodině nemá. Dalším cílem je zjistit vnímání prestiže povolání všeobecné sestry z pohledu generací. Keywords: prestiž; prestiž všeobecných sester; všeobecné sestry; legislativa; prestige; prestige of nurses; general nurses; legislation Available in digital repository of UPCE.
Prestiž povolání všeobecné sestry z pohledu veřejnosti

Bakalářská práce s názvem "Prestiž povolání všeobecné sestry z pohledu veřejnosti" je teoreticko-výzkumnou prací. Teoretická část práce popisuje stručnou problematiku prestiže a úlohu všeobecné sestry ...

Karešová, Simona; Červenková, Zuzana; Hlaváčková, Eva
Univerzita Pardubice, 2017

Projevy chudoby v regionech ČR
Ďuriová, Zuzana; Kraftová, Ivana; Mandys, Jan
2017 - Czech
Záměrem diplomové práce je zmapování vývoje chudoby v regionech ČR. Diplomová práce je rozdělena do tří kapitol. V první části jsou definovány pojmy chudoba a sociální vyloučení.Druhá část je zaměřena na mezinárodní pohled na chudobu,zejména z pohledu EU. Rok 2010 byl vyhlášen Evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení a cílem diplomové práce je zjistit, zda se situace v ČR po roce 2010 zlepšila. Poslední část je věnována analýze chudoby, která zohledňuje indikátory materiální deprivace, vzdělanosti obyvatel,nezaměstnanosti a příjmové nerovnosti. Keywords: chudoba; sociální vyloučení; materiální deprivace; gramotnost; nezaměstnanost; hranice chudoby; regiony; poverty; social exclusion; materiál deprivation; education; unemployment; poverty line; regions Available in digital repository of UPCE.
Projevy chudoby v regionech ČR

Záměrem diplomové práce je zmapování vývoje chudoby v regionech ČR. Diplomová práce je rozdělena do tří kapitol. V první části jsou definovány pojmy chudoba a sociální vyloučení.Druhá část je zaměřena ...

Ďuriová, Zuzana; Kraftová, Ivana; Mandys, Jan
Univerzita Pardubice, 2017

Specifika resocializace odsouzených v procesu sexuologického ochranného léčení
Špaček, Jan; Mühlpachr, Pavel; Sychrová, Adriana
2017 - Czech
Diplomová práce se zaměřuje na téma specifika resocializace odsouzeného v procesu sexuologického ochranného léčení. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zaměřuje na systém vězeňství a oblasti spadající pod jeho rámec. V rámci teoretické části jsou zde vymezeny pojmy náležící resocializaci, programům zacházení, výkonu trestu odnětí svobody. Dále jsou zde vymezeny oblasti spojené se sexuálními deviacemi včetně jejich klasifikace, diagnostiky a léčby. Empirická část je tvořena pomocí triangulace, která obsahuje primárně kvantitativní přístup. Ten je tvořen dotazníkovou metodou, která je realizována s odsouzenými s a bez nařízené sexuální ochranné léčby. Sekundární část zde tvoří kvalitativní přístup, který je tvořen dvěma částmi. Hlavní je metoda polostrukturovaného rozhovoru s odbornými zaměstnanci věznice. Kvalitativní přístup uzavírá obsahová analýza dokumentů. Ta vychází z dokumentů získaných ve věznici Kuřim. Ty obsahují konkrétní programy zacházení a veškeré aktivity poskytované věznicí. Výsledky empirické části jsou shrnuty na konci této práce včetně návrhů a opatření. Keywords: resocializace; program zacházení; trest odnětí svobody; sexuální deviace; sexuologické ochranné léčení; vězeňství; resocialization; treatment program; prison sentence; sexual deviations; sexology protective treatment; prison system Available in digital repository of UPCE.
Specifika resocializace odsouzených v procesu sexuologického ochranného léčení

Diplomová práce se zaměřuje na téma specifika resocializace odsouzeného v procesu sexuologického ochranného léčení. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zaměřuje na ...

Špaček, Jan; Mühlpachr, Pavel; Sychrová, Adriana
Univerzita Pardubice, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases