Number of found documents: 31629
Published from to

Řízení, monitoring a vyhodnocení provozu solárního systému ohřevu teplé vody pro rodinný domek
Hála, Lukáš; Škrabánek, Pavel
2017 - Czech
Práce je zaměřena na využití sluneční energie pro ohřev vody. První část se zabývá teoretickými poznatky komponentů pro řízení solárního ohřevu a využití solární energie. Druhá část práce je zaměřena na návrh solárního systému pro rodinný dům. Závěr práce je zaměřen na celkové zhodnocení solárního ohřevu. Keywords: solární ohřev vody; řízení solárního ohřevu; efektivita solárního ohřevu; návrh solárního systému; Solar water heating; Control solar heating; Efficiency of solar heating; Design of the solar system. Available in digital repository of UPCE.
Řízení, monitoring a vyhodnocení provozu solárního systému ohřevu teplé vody pro rodinný domek

Práce je zaměřena na využití sluneční energie pro ohřev vody. První část se zabývá teoretickými poznatky komponentů pro řízení solárního ohřevu a využití solární energie. Druhá část práce je zaměřena ...

Hála, Lukáš; Škrabánek, Pavel
Univerzita Pardubice, 2017

Mediální obraz uprchlíků
Koutová, Nikola; Retka, Tomáš; Viková, Lada
2017 - Czech
Tato práce se zabývá utvářením stereotypů o uprchlících spojených s migrační krizí. Dále pojednává o možnostech Facebooku, jako je utváření stereotypů a následné šíření informací. V práci je využita obsahová analýza ke kvantitativnímu výzkumu na Facebooku. Keywords: mediální obraz; uprchlíci; sociální média; stereotypy; Facebook; media scene; refugees; social media; stereotypes; Facebook Available in digital repository of UPCE.
Mediální obraz uprchlíků

Tato práce se zabývá utvářením stereotypů o uprchlících spojených s migrační krizí. Dále pojednává o možnostech Facebooku, jako je utváření stereotypů a následné šíření informací. V práci je využita ...

Koutová, Nikola; Retka, Tomáš; Viková, Lada
Univerzita Pardubice, 2017

Implementace strategické hry
Stránský, Jan; Brožek, Josef
2017 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou strategické počítačové hry v herním enginu Unity. V první části jsou popsány základní pojmy a nástroje použité při tvorbě hry. Následně jsou popsány obecné i praktické postupy, podle kterých byla hra vytvářena, a také popis vytvářené hry. Závěrečná část práce se zabývá praktickými problémy vzniklými při implementaci hry a popis funkcí, možností a podoby hry jako výsledného produktu. Keywords: engine; Unity; asset; program; programovací jazyk; skript; hra; engine; Unity; asset; program; programming language; script; game Available in digital repository of UPCE.
Implementace strategické hry

Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou strategické počítačové hry v herním enginu Unity. V první části jsou popsány základní pojmy a nástroje použité při tvorbě hry. Následně jsou popsány obecné i ...

Stránský, Jan; Brožek, Josef
Univerzita Pardubice, 2017

Faktory virulence u Arcobacter spp. a možná eliminace tvorby biofilmů
Vacková, Barbora; Šilha, David; Pejchalová, Marcela
2017 - Czech
Teorerická část předkládané diplomové práce je souhrnem informací o rodu Arcobacter, jeho charakteristikou, výskytem a detekcí. Dále jsou obsaženy kapitoly, které se zabývají virulenčními faktory bakterií (včetně arkobakterů) a detekcí virulentně asociovaných genů. Uvedeny jsou kapitoly věnované tvorbě bakteriálního biofilmu, detekci biofilmu a především pak možným způsobům jeho eliminace. V části experimentální je popsána metoda detekce virulentně asociovaných genů a metoda detekce tvorby biofilmu v přítomnosti přírodních látek. Tyto metody byly aplikovány na vybrané referenční a sbírkové kmeny rodu Arcobacter. Geny kódující virulenční faktory arkobakterů byly detekovány pomocí optimalizované metody multiplexní polymerázové řetězové reakce. Tvorba biofilmu těchto bakterií v přítomnosti přírodních extraktů byla detekována pomocí Christensenovy metody v mikrotitračních destičkách. Na základě získaných výsledků lze říci, že výskyt jednotlivých virulenčních faktorů v genomu testovaných kmenů je variabilní. Dále lze říci, že u všech testovaných kmenů došlo v přítomnosti přírodních extraktů k eliminaci vytvořeného biofilmu. Keywords: Arcobacter; faktory virulence; mPCR; biofilm; eliminace biofilmu; přírodní extrakty; Arcobacter; virulence factors; mPCR; biofilm; biofilm elimination; natural extracts Available in digital repository of UPCE.
Faktory virulence u Arcobacter spp. a možná eliminace tvorby biofilmů

Teorerická část předkládané diplomové práce je souhrnem informací o rodu Arcobacter, jeho charakteristikou, výskytem a detekcí. Dále jsou obsaženy kapitoly, které se zabývají virulenčními faktory ...

Vacková, Barbora; Šilha, David; Pejchalová, Marcela
Univerzita Pardubice, 2017

Celiakie
Šimková, Michaela; Štěpánková, Šárka
2017 - Czech
Celiakie je autoimunitní onemocnění, při kterém dochází k imunitní reakci při požití glutenu. Jedná se o celoživotní onemocnění, které postihuje všechny věkové kategorie ve všech zemích světa. Tato bakalářská práce nejprve popisuje počátky celiakie, kdy byla tato nemoc zaznamenána, dále je zaměřená na genetický vliv jedince, dědičnost,klinické projevy a diagnostiku. Bakalářská práce popisuje také komplikace celiakie, a to ať již díky přidruženým onemocněním, nebo při nedodržování bezlepkové diety. Poslední část této práce je věnována léčbě tohoto onemocnění a popisu běžných životních situací, se kterými se celiak v běžném životě setkává. Keywords: celiakie; autoimunitní onemocnění; genetika; diagnostiky; přidružená onemocnění; léčby; celiac disease; autoimmune disease; genetics; diagnosis; secondary disease; treatment Available in digital repository of UPCE.
Celiakie

Celiakie je autoimunitní onemocnění, při kterém dochází k imunitní reakci při požití glutenu. Jedná se o celoživotní onemocnění, které postihuje všechny věkové kategorie ve všech zemích světa. Tato ...

Šimková, Michaela; Štěpánková, Šárka
Univerzita Pardubice, 2017

Pohled seniorů na volnočasové aktivity a dobrovolnictví
Janovská, Dana; Synková, Hana; Kašpar, Oldřich
2017 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na seniory, kteří trpí demencí a zabývá se pohledem seniorů na volnočasové aktivity a dobrovolnictví. Snaží se zjistit, jaký vliv a účinnost mají volnočasové aktivity a jaká je participace seniorů při těchto aktivitách. Teoretická část je zaměřena na koncept totální instituce Ervinga Goffmana. Použité metody jsou rozhovory a zúčastněné pozorování, díky kterým je práce propojena jak teoretickou, tak i praktickou částí. Keywords: stáří; aktivní stáří; demence; dobrovolník; volnočasové aktivity; Old age; active age; dementia; volunteer; free-time activities Available in digital repository of UPCE.
Pohled seniorů na volnočasové aktivity a dobrovolnictví

Bakalářská práce je zaměřena na seniory, kteří trpí demencí a zabývá se pohledem seniorů na volnočasové aktivity a dobrovolnictví. Snaží se zjistit, jaký vliv a účinnost mají volnočasové aktivity a ...

Janovská, Dana; Synková, Hana; Kašpar, Oldřich
Univerzita Pardubice, 2017

Aktuální problémy trhu práce
Fiebichová, Eva; Volejníková, Jolana; Brodský, Zdeněk
2017 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá analýzou problematiky trhu práce v konkrétním regionu. Teoretická část definuje subjekty trhu práce a nezaměstnanost. Praktická část je zaměřena na analýzu trhu práce v konkrétním regionu, dále se zabývá personálními činnostmi konkrétního podniku v regionu a spoluprací tohoto podniku s Úřadem práce ČR. Na závěr je provedeno zhodnocení účinnosti spolupráce. Keywords: trh práce; nabídka práce; poptávka po práci; úřady práce; spolupráce; labor market; labor supply; labor demand; labor offices; cooperation Available in digital repository of UPCE.
Aktuální problémy trhu práce

Tato diplomová práce se zabývá analýzou problematiky trhu práce v konkrétním regionu. Teoretická část definuje subjekty trhu práce a nezaměstnanost. Praktická část je zaměřena na analýzu trhu práce v ...

Fiebichová, Eva; Volejníková, Jolana; Brodský, Zdeněk
Univerzita Pardubice, 2017

Bezpečnost jízdy motorových vozidel v silničních tunelech
Mlatečková, Kateřina; Brožová, Pavlína; Zeman, Libor
2017 - Czech
Tato práce řeší problematiku bezpečnosti jízdy vozidel v silničních tunelech. Analyzuje možné události, které mohou při jízdě v silničním tunelu nastat, za různých podmínek. Navrhuje postupy a řešení ke snížení negativních vlivů při vzniklých situacích. Součástí práce je návrh evakuačního modelu v podmínkách České republiky a popis jeho jednotlivých kroků. Evakuační model je aplikován na tunel Radejčín na novém úseku dálnice D8. Návrhy na zlepšení bezpečnosti jsou vztaženy na tento tunel a nelze je považovat za všeobecný návod ke zvýšení bezpečnosti jízdy v silničních tunelech všeobecně. Keywords: bezpečnost; riziková analýza; tunely; tunel Radejčín; tunelová trouba; safety; risk analysis; tunnels; tunnel Radejčín; tunnel oven Available in digital repository of UPCE.
Bezpečnost jízdy motorových vozidel v silničních tunelech

Tato práce řeší problematiku bezpečnosti jízdy vozidel v silničních tunelech. Analyzuje možné události, které mohou při jízdě v silničním tunelu nastat, za různých podmínek. Navrhuje postupy a řešení ...

Mlatečková, Kateřina; Brožová, Pavlína; Zeman, Libor
Univerzita Pardubice, 2017

Vliv tepelné úpravy na obsah vitamínů C v zelenině
Tocháčková, Denisa; Česlová, Lenka
2017 - Czech
Bakalářská práce popisuje vliv tepelné úpravy na obsah vitaminu C v zelenině. V teoretické části se zabývá vitaminem C, jeho vlastnostmi, stabilitou a účinky na lidský organismus. Dále jsou zde popsány vybrané analytické metody, prostřednictvím kterých lze vitamin C stanovit. Praktická část je zaměřena na stanovení obsahu vitaminu C (kyseliny askorbové) v brokolici před a po tepelné úpravě metodou HPLC s UV detekcí. Keywords: vitamin C; kyselina askorbová; obsah; tepelná úprava; HPLC/UV; vitamin C; ascorbic acid; content; thermal processing; HPLC/UV Available in digital repository of UPCE.
Vliv tepelné úpravy na obsah vitamínů C v zelenině

Bakalářská práce popisuje vliv tepelné úpravy na obsah vitaminu C v zelenině. V teoretické části se zabývá vitaminem C, jeho vlastnostmi, stabilitou a účinky na lidský organismus. Dále jsou zde ...

Tocháčková, Denisa; Česlová, Lenka
Univerzita Pardubice, 2017

Extrakty z přírodních matric jako možné antimikrobiální substance
Csánová, Magdaléna; Šilha, David; Brožková, Iveta
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá antimikrobiální účinností přírodních matric proti vybraným kmenům rodu Arcobacter a Cronobacter, jejichž taxonomie, morfologie, patogenita, laboratorní diagnostika a terapie byly shrnuty v teoretické části. Pro testování antimikrobiální účinnosti byly připraveny extrakty z 13 přírodních materiálů, a to z anýzu, badyánu, hřebíčku, jalovce, muškátového ořechu, skořice, dále z celeru, celerové natě, červeného hlávkového zelí, červené řepy, smrkového jehličí, borovicového jehličí a šípku. Přírodní matrice byly extrahovány a rozpuštěny v různých rozpouštědlech. U všech testovaných extraktů byla potvrzena antimikrobiální aktivita vůči testovaným kmenům, což může mít potenciální využití v medicíně, ale i potravinářském průmyslu. Keywords: Arcobacter; Cronobacter; extrakt; antimikrobiální aktivita; disková difúzní metoda; diluční metoda; Arcobacter; Cronobacter; extract; antimicrobial activity; disc diffusion method; dilution method Available in digital repository of UPCE.
Extrakty z přírodních matric jako možné antimikrobiální substance

Diplomová práce se zabývá antimikrobiální účinností přírodních matric proti vybraným kmenům rodu Arcobacter a Cronobacter, jejichž taxonomie, morfologie, patogenita, laboratorní diagnostika a terapie ...

Csánová, Magdaléna; Šilha, David; Brožková, Iveta
Univerzita Pardubice, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases