Number of found documents: 216974
Published from to

Spiritualita a její role v období dospívání se zaměřením na křesťanství
SVATÝ, Rudolf; CICHÁ, Martina
2019 - Czech
Diplomová práce se v přehledu teoretických poznatků zabývá problematikou prožíváním spirituality se zaměřením na křesťanství. Představuje meditaci, modlitbu, půst a studium jako možnou cestu upevnění duševního zdraví. Výzkumná část, rozdělená na úvod a výsledky výzkumu a diskuse, odráží výzkum, který byl proveden u dvou skupin respondentů - mladistvých ZŠ a křesťanské mládeže. Jejím cílem je posoudit postoje žáků k faktorům, které zásadně ovlivňují kvalitu jejich života a možnou roli spirituality při volbě v oblastech vztahů, hodnot, volbě partnera, trávení volného času a zdraví. The thesis deals with the issue of experiencing spirituality with a focus on Christianity in the area of theoretical knowledge. It represents meditation, prayer, fasting and study as a possible way to consolidate mental health. The research part, divided into the introduction and results of research and discussion, reflects the research that was carried out in two groups of respondents - juvenile primary school and Christian youth. Its aim is to assess pupils' attitudes towards factors that fundamentally influence their quality of life and the possible role of spirituality in choosing between relationships, values, partner choice, leisure and health. Keywords: Spiritualita v křesťanském pojetí; meditace; modlitba; půst; studium; mezilidské vztahy; volný čas; hudba; zdraví; víra; mladiství; respondent; Spirituality in the Christian concept; meditation; prayer; fasting; study; interpersonal relationships; leisure; music; health; faith; youth; respondent Available in digital repository of UPOL.
Spiritualita a její role v období dospívání se zaměřením na křesťanství

Diplomová práce se v přehledu teoretických poznatků zabývá problematikou prožíváním spirituality se zaměřením na křesťanství. Představuje meditaci, modlitbu, půst a studium jako možnou cestu upevnění ...

SVATÝ, Rudolf; CICHÁ, Martina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Žák s preferencí levé ruky v hodinách technické výchovy na 1. stupni základní školy.
PAŠKOVÁ, Lucie; ČÁSTKOVÁ, Pavlína
2019 - Czech
Diplomová práce se zabývala především žákem preferující levou ruku v hodinách technické výchovy na 1. stupni základní školy. Diplomová práce má teoretickou a praktickou část. V teoretické části se hlavně věnujeme technické výchově, lateralitou a aktéry edukační jednotky technické výchovy základní školy. Praktická část má kvantitativní design. Jako hlavní výzkumná metoda byl zvolen dotazník. Hlavním cílem práce bylo zmapovat dostupnost pomůcek pro žáky preferující levou ruku a náhled učitelů na problematiku leváctví v hodinách technické výchovy. Výzkumného šetření se zúčastnilo 71 respondentů z celé české republiky. The diploma thesis dealt mainy with the pupils preferring the left hand in lessons of technical education at primary school. The thesis has a theoretical and practical part. In the actors of the educational unit of basic education. The practical part has a quantitative design. The mani research method was the questionnaire. The main aim of the work wwas to map the availability of aids for pupils prefering the left hand and the view of teachers on the issue of left handedness in the lessons of technical education. 71 respondents from Czech Republic participated in the research. Keywords: Technická výchova; lateralita; didaktické a metodické pomůcky technika; leváctví; Technical education laterality; didactic and methodical aids technique; left-handedness Available in digital repository of UPOL.
Žák s preferencí levé ruky v hodinách technické výchovy na 1. stupni základní školy.

Diplomová práce se zabývala především žákem preferující levou ruku v hodinách technické výchovy na 1. stupni základní školy. Diplomová práce má teoretickou a praktickou část. V teoretické části se ...

PAŠKOVÁ, Lucie; ČÁSTKOVÁ, Pavlína
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Kvalita života u pacientů s nádory hlavy a krku
KALIVODOVÁ, Nikola; TOMÁNKOVÁ, Kristína
2019 - Czech
Tato diplomová práce se věnuje problematice kvality života u pacientů s nádory hlavy a krku. Problematika je sledována pomocí standardizovaného dotazníku (UW-QOL) u pacientů léčených na pracovišti ORL. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část slouží jako východisko pro následný výzkum. Jsou zde rozebrána témata nádorů hlavy akrku, jejich léčba, kvalita života a faktory, které ji ovlivňují. Praktická část představuje samotný výzkum, jeho cíle a poté předkládá fakta získaná průzkumným šetřením. Zvýsledků tohoto šetření bylo prokázáno, že dotazovaní pacienti mají velice dobrou kvalitu života, a nejčastěji se u nich vyskytují problémy s polykáním, slinami, řečí abolestí. Dále můžeme také konstatovat, že nejsou významné rozdíly ve vnímání kvality života u mužů a žen. The thesis deals with the quality of life in patients with head and neck tumors. The issue is monitored using a standardized questionnaire (UW-QOL) in patients with head and neck cancer treated at the ENT department. The thesis contains theoretical and practical part. The theoretical part serves as a foundation for subsequent research. The topics of head and neck tumors, their treatment, quality of life and factors influencing it are discussed. The practical part presents the research itself, its objectives and then presents the facts obtained by the exploratory survey. The results of this investigation have shown that the interviewed patients have a very good quality of life, and most often they have problems with swallowing, saliva, speech, and pain. Furthermore, we can also note that there are no significant differences in the perception of the quality of life in men and women. Keywords: kvalita života; otorinolaryngologie; nádory hlavy a krku; quality of life; otorinolaryngology; head and neck tumors Available in digital repository of UPOL.
Kvalita života u pacientů s nádory hlavy a krku

Tato diplomová práce se věnuje problematice kvality života u pacientů s nádory hlavy a krku. Problematika je sledována pomocí standardizovaného dotazníku (UW-QOL) u pacientů léčených na pracovišti ...

KALIVODOVÁ, Nikola; TOMÁNKOVÁ, Kristína
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vývoj ošetřovatelské péče u nezralých novorozenců
VLČKOVÁ, Lenka; PREISSOVÁ KREJČÍ, Andrea
2019 - Czech
Diplomová práce se zabývá vývojem ošetřovatelské péče o nezralého novorozence za posledních deset let. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je východiskem pro výzkumnou část. V teoretické části je charakterizován začátek neonatologie, dělení prenatálního období, základní projevy plodu v prenatálním období, klasifikace nezralého novorozence a popsány jeho určující znaky a v neposlední řadě příčiny předčasného porodu. Dále jsou popsány jednotlivé metody, techniky užívané v ošetřovatelské péči o nezralého novorozence a nejvíce užívané fyzioterapeutické metody v péči o něj. V praktické části je popsán realizovaný průzkum u dvou skupin matek nezralých novorozenců rodících v letech 2005 až 2008 a matek rodících v letech 2015 až 2018. Data byla získaná prostřednictvím elektronického dotazníku. Výsledky šetření ukázaly, že nejvíce využívanou metodou v současnosti je klokánkování. Matky jsou více zapojovány ošetřujícím personálem do péče o své dítě a to již na JIP a také v současné době mají matky častější možnost společné hospitalizace se svým dítětem již po porodu, než tomu bylo dříve. Na metodě klokánkování a kojení se shodly matky obou skupin, že jim byla přínosem v navázání vztahu s dítětem, ve stimulaci tvorby mateřského mléka a v neposlední řadě v lepším vývoji dítěte. The diploma thesis focuses on the development of nursing care for premature newborn in the last 10 years. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is the starting point for the research part. The theoretical part characterizes the beginning of neonatology, the division of prenatal period, basic fetal manifestations in prenatal period, classification of premature newborn, and describes its defining features including the causes of premature birth. Furthermore, individual methods and techniques used in nursing care for premature newborn and the most used physiotherapeutic methods in care for them are described. The practical part deals with the research executed in two groups of mothers of premature newborns born between years 2005 to 2008 and mothers giving birth between years 2015 to 2018. The data were obtained by an electronic questionnaire. The results of the survey showed that the most used method is kangaroo mother care (KMC). Mothers are more involved in the nursing care for their child by the stuff even at the ICU, and mothers are now more likely to be hospitalized with their child after birth than before. Mothers of both groups agreed on the kangaroo mother care method and breastfeeding that they were beneficial in establishing a relationship with the child, in stimulating breast milk production and, last but not least, in a better child development. Keywords: nezralý novorozenec; matka; metody a techniky ošetřovatelské péče; dotazníkové šetření; premature newborn; mother; methods and techniques of nursing care; questionnaire survey Available in digital repository of UPOL.
Vývoj ošetřovatelské péče u nezralých novorozenců

Diplomová práce se zabývá vývojem ošetřovatelské péče o nezralého novorozence za posledních deset let. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je východiskem pro výzkumnou ...

VLČKOVÁ, Lenka; PREISSOVÁ KREJČÍ, Andrea
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Promlčení a vydržení v římském právu
HRABEC, Martin; HORÁK, Ondřej; DOSTALÍK, Petr
2019 - Czech
Tato diplomová práce se věnuje dvěma institutům soukromého práva - promlčení a vydržení v římském právu. Práce obsahuje úvod, dvě kapitoly a závěr. První kapitola se zaměřuje na promlčení v římském právu, druhá kapitola zkoumá vydržení v právu římském. První kapitola se nejprve zaměřuje na objekt promlčení, dále se zabývá promlčecí lhůtou a poté zkoumá následky promlčení v římském právu. Druhá kapitola se věnuje předpokladům vydržení s tím, že v první řadě uvádí, které osoby mohly v Římě vydržet a které věci mohly být předmětem vydržení. Následně se zabývá pojetím držby v římském právu, včetně okamžiků jejího nabytí a pozbytí. Dále posuzuje vztah vydržení a dobré víry, vymezuje požadavek spravedlivého důvodu a rozebírá následky vydržení ve starověkém Římě. Na závěr se zabývá délkou vydržecí lhůty v římském právu. This master's thesis focuses on two institutes of private law - lapse and prescription in Roman law. The thesis contains the introduction, two chapters and the conclusion. The first chapter is devoted to the lapse in Roman law, the second chapter looks into the prescription in Roman law. The first chapter in the first place focuses on the object of the lapse, then it deals with the period of limitation and after there it analysis the consequences of the lapse in Roman law. The second chapter is devoted to the prerequisites of the prescription with this that in the first place it defines which persons could be the subject of the prescription in Rome and which things could be the object of the prescription in Roman law. After there it deals with the conception of the possession, including the moments of the acquisition and the loss of the possession. Then it compares the relationship of the prescription and the good faith, it focuses on the requirement of the just cause and it analysis the consequences of the prescription in ancient Rome. Finally it defines the length of the period of prescription. Keywords: promlčení; vydržení; držba; vlastnické právo; plynutí času v právu; žaloby; promlčecí lhůta; vydržecí lhůta; dobrá víra; právní jistota; římské právo.; lapse; prescription; possession; property right; passing of time in law; actions; period of limitation; period of prescription; good faith; legal certainty; Roman law. Available in digital repository of UPOL.
Promlčení a vydržení v římském právu

Tato diplomová práce se věnuje dvěma institutům soukromého práva - promlčení a vydržení v římském právu. Práce obsahuje úvod, dvě kapitoly a závěr. První kapitola se zaměřuje na promlčení v římském ...

HRABEC, Martin; HORÁK, Ondřej; DOSTALÍK, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

PROBLEMATYKA PRZEKŁADU SPECJALISTYCZNEGO TEKSTU Z DZIEDZINY PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO - ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNA - Z JĘZYKA CZESKIEGO NA JĘZYK POLSKI
NAVRÁTIL, Erik; JENIŠTA, Jan
2019 - Czech
Tato diplomová práce si klade za cíl vytvořit terminologický slovník, který se zabývá problematikou specializovaného názvosloví používaného v oblasti potravinářství - biopotravin - ve dvou jazykových mutacích: české a polské. Její podstatou je ukázat rozdíly mezi českým a polským jazykem z hlediska tematiky biopotravin a pomoci překladatelům, kteří ho použijí během své práce. Za tímto účelem byly vytvořené ucelené, lexikografické slovníky obsahující 321 výrazů v češtině a 321 výrazů v polštině, dohromady 642 výrazů v obou jazycích s důrazem na srozumitelnost a použitelnost. První slovník zůstal rozdělený podle zdrojového jazyka na dvě plnohodnotné verze, ve kterých výrazy jsou seřazené abecedně: polská síť hesel podle polské abecedy, česká síť hesel podle české abecedy. Ke každému výrazu je přiřazeno pořadové číslo, český nebo polský ekvivalent, kontext v češtině nebo polštině a bibliografický zdroj, ze kterého pochází. Celý korpus se pak stará o všestrannou a jasnou makrostrukturu, metajazyk a mikrostrukturu slovníku v rámci všech výrazů. Odráží tak pokročilou slovní zásobu a popisuje specifiku slovního fondu biopotravin. Ve druhém strukturovaném slovníku výrazy zůstaly soustředěné do 6 individuálních tematických skupin. Hesla ve třetím průřezovém slovníku zůstala analyticky vyselektována podle slovotvorně-morfologických jevů do 4 specifických skupin. The aim of this diploma thesis is to create a terminology dictionary which deals with the issue of specialized terminology used in the field of food industry - organic food - in two language versions: Czech and Polish. The goal is to show the differences between Czech and Polish language in terms of organic food and to help translators who use it during the translation of organic food texts. For this purpose, comprehensive, lexicographic dictionaries containing 321 expressions in Czech and 321 expressions in Polish were created, together with 642 expressions in both languages, with emphasis on clarity and usability. The first dictionary remained divided by source language into two full-fledged versions, in which the terms are sorted alphabetically: Polish grid of entries based on Polish alphabet, Czech grid of entries based on Czech alphabet. Each expression is assigned a serial number, a Czech or Polish equivalent, a Czech or Polish context, and a bibliographic source from which it originates. The entire corpus then takes care of the versatile and clear macrostructure, metalanguage and microstructure of the dictionary within all expressions. It reflects the advanced vocabulary and describes the specification of the organic food fund. In the second structured vocabulary, expressions remained concentrated in 6 individual thematic groups. The entries in the third cross-sectional dictionary were analytically selected according to word-formative and morphological phenomena in 4 specific groups. Keywords: biopotraviny; český jazyk; polský jazyk; výrazy; terminologický slovník; kompozitum; bio-; eko-; slovotvorba; organic food; Czech language; Polish language; phrases; terminological vocabulary; compound; bio-; eko-; derivational morphology Available in digital repository of UPOL.
PROBLEMATYKA PRZEKŁADU SPECJALISTYCZNEGO TEKSTU Z DZIEDZINY PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO - ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNA - Z JĘZYKA CZESKIEGO NA JĘZYK POLSKI

Tato diplomová práce si klade za cíl vytvořit terminologický slovník, který se zabývá problematikou specializovaného názvosloví používaného v oblasti potravinářství - biopotravin - ve dvou ...

NAVRÁTIL, Erik; JENIŠTA, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Úlohy finanční matematiky na 1. stupni ZŠ
SUTTNEROVÁ, Erika; DOFKOVÁ, Radka
2019 - Czech
Diplomová práce se zabývá finančním vzděláváním a obsahem učiva finanční gramotnosti na 1. stupni základní školy. V teoretické části je podrobněji popsáno finanční vzdělávání v ČR a rozbor matematiky podle RVP ZV. Dále jsou analyzovány publikace a internetové portály zaměřené na finanční gramotnosti. Praktická část následně zjišťuje pomocí didaktického testu úroveň znalostí finanční gramotnosti žáků 1. stupně ZŠ. This thesis follows up financial education and content of curriculum of financial literacy at primary school. The theoretical part describes the financial education in the Czech Republic and he analysis of mathematics according to the Framework Education Program for Primary Education. In addition, publications and websites for financial literacy are described. The practical part focuses on finding the level of financial literacy knowledge of elementary school students. Keywords: Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání; finanční gramotnost; finanční matematika na 1. stupni ZŠ; didaktický test; standardy finanční gramotnosti.; Framework Educational Program for Primary Education; financial literacy; financial mathematics at elementary school; didactic test; standards financial lower. Available in digital repository of UPOL.
Úlohy finanční matematiky na 1. stupni ZŠ

Diplomová práce se zabývá finančním vzděláváním a obsahem učiva finanční gramotnosti na 1. stupni základní školy. V teoretické části je podrobněji popsáno finanční vzdělávání v ČR a rozbor matematiky ...

SUTTNEROVÁ, Erika; DOFKOVÁ, Radka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Výchova k reprodukčnímu zdraví žáků 8. a 9. tříd základních škol na Brněnsku
URBÁNKOVÁ, Petra; WILHELMOVÁ, Radka
2019 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na výchovu k reprodukčnímu zdraví u žáků 8. a 9. tříd na Brněnsku. V teoretické části jsou sumarizovány nejdůležitější informace, které se týkají zpracovávané problematiky. Praktická část obsahuje kvantitativní výzkum, pro jehož výzkumné šetření byl vytvořen standardizovaný dotazník. Hlavním cílem práce bylo vytvořit na základě výběru témat z oblasti reprodukčního zdraví edukační projekt pro žáky 8. a 9. tříd základních škol na Brněnsku, prezentovat edukační projekt a zpětnou vazbou ověřit jeho účinnost. My diploma thesis is focused on education of reproduction health for class 8 and 9 students in Brno region. In the theoretical part is summarized the most important information which deals with the problematics. The practical part contains quantitative research, for which was made a standardized questionnaire. The main goal of the thesis was to make an educational project for class 8 and 9 students of basic schools in the region at the base of selected topics from the field of reproduction health, present the educational project and verify its effectiveness by a feedback. Keywords: Edukační proces; pohlavně přenosné choroby; prevence; reprodukční zdraví; sexuální zdraví; výchova.; Educational process; sexually transmitted diseases; prevention; reproduction health; sexual health; education. Available in digital repository of UPOL.
Výchova k reprodukčnímu zdraví žáků 8. a 9. tříd základních škol na Brněnsku

Diplomová práce je zaměřena na výchovu k reprodukčnímu zdraví u žáků 8. a 9. tříd na Brněnsku. V teoretické části jsou sumarizovány nejdůležitější informace, které se týkají zpracovávané problematiky. ...

URBÁNKOVÁ, Petra; WILHELMOVÁ, Radka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Prototyp multikamerového detekčního zařízení v infraspektru
Novák Jan; Vít Skolil; Kovář Jan
2019 -
Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací prototypu multikamerového zařízení, které využívá dvě kamery pro infraspektrum a dvě kamery pro viditelné spektrum. Jejím hlavním cílem je návrh centrální nosné desky plošných spojů. Softwarové řešení není součástí této práce. Jako řídící jednotka prototypu slouží mobilní platforma v podobě SoM. Navrhovaná centrální nosná deska zajišťuje napájení systému pomocí PoE, převod na ostatní napěťové úrovně a připojení komunikačních periférií. Pro přenos obrazových dat slouží rozhraní Ethernet. V prvních kapitolách jsou podávány informace o základech bezdotykového měření teploty a principu technologie PoE. V druhé části tato práce popisuje návrh schématu a vysvětluje důvody zapojení jednotlivých obvodů.This Master Thesis is focused on the electrical design of the multicamera device which integrates two thermocameras and two cameras for visible spectrum. The main objective of this paper is PCB design of the central carrier board, the software solution is not included in the topic. A mobile platform in form of System on Module is used as a control unit of the system. The designed carrier board secures the power supply using the PoE technology and voltage level conversions. It also provides the connection with communication peripherals such as Ethernet interface used for the video transmission. The basic principles of thermography and PoE technology are introduced in the first chapters of this thesis. The following study is focused on the schematics design and on the explanation of used circuits. Keywords: Kamera; Termografie; SoM; PoE; DPS; Camera; Thermography; SoM; PoE; PCB Available at various departments of the ČVUT.
Prototyp multikamerového detekčního zařízení v infraspektru

Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací prototypu multikamerového zařízení, které využívá dvě kamery pro infraspektrum a dvě kamery pro viditelné spektrum. Jejím hlavním cílem je návrh centrální ...

Novák Jan; Vít Skolil; Kovář Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Použití jazykových modelů v neautoregresivním neuronovém strojovém překladu
Helcl Jindřich; Zdeněk Kasner; Šourek Gustav
2019 -
V této práci navrhujeme způsob pro zlepšení plynulosti výstupu neautoregresivního modelu pro neuronový strojový překlad. Využíváme k tomu rozšířený model pro počítání skóre během paprskového prohledávání. Skóre vypočítáváme jako lineární kombinaci dílčích skóre pocházejících z n-gramového jazykového modelu a dalších pomocných příznaků. Váhy pro lineární kombinaci určujeme pomocí strukturovaného perceptronu. Pro vyhodnocení rychlosti a kvality překladu trénujeme modely pro tři dvojice jazyků. Výsledky ukazují, že modely s navrženým vylepšením jsou stále dostatečně efektivní z hlediska rychlosti a zároveň dosahují výsledků srovnatelných s autoregresivními modely.In order to improve the fluency of a non-autoregressive model for neural machine translation, we propose an extension for the scoring model used during the beam search decoding. We compute the score as a linear combination of feature values, including the score from an n-gram language model and other auxiliary features. We determine the weights of the features using the structured perceptron algorithm. We train the models for three language pairs and evaluate their decoding speed and translation quality. The results show that our proposed models are still efficient in terms of decoding speed while achieving a competitive score relative to autoregressive models. Keywords: neuronový strojový překlad; neautoregresivní strojový překlad; paprskové prohledávání; jazykový model; strukturovaný perceptron; neural machine translation; non-autoregressive machine translation; beam search; language model; structured perceptron Available at various departments of the ČVUT.
Použití jazykových modelů v neautoregresivním neuronovém strojovém překladu

V této práci navrhujeme způsob pro zlepšení plynulosti výstupu neautoregresivního modelu pro neuronový strojový překlad. Využíváme k tomu rozšířený model pro počítání skóre během paprskového ...

Helcl Jindřich; Zdeněk Kasner; Šourek Gustav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases