Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 500470
Published from to

Application of Multibody Dynamics in the Modelling of a Limited-Slip Differential
2020 -
Available in the ZČU Library.
Application of Multibody Dynamics in the Modelling of a Limited-Slip Differential

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Strenght and Motor Function in an Aging Population in Dependence to Work Position
2020 -
Cílem příspěvku je objasnit, zda má typ práce vliv na tři fyzické vlastnosti člověka. Jsou to obratnost prstů a rukou, síla stisku a rozsah pohybů. Skupina 67 manuálních a 99 kancelářských pracovníků obou pohlaví v různých věkových skupinách byla hodnocena pomocí Purdue Pegboard testu, Grooved Pegboard testu a Complete Minnesota Dexterity testu. Pro stisk rukou byl použit dynamometr Jamar a rozsah pohybů byl měřen standardními goniometry. V oblasti zručnosti se u mužských kancelářských pracovníků projevila vyšší obratnosti než u manuálních ve všech druzích testů. Ženské kancelářské pracovnice prokázaly významné rozdíly pouze v polovině testů. Rozdíly v síle stisku mezi kancelářskými a manuálními pracovníky nebyly statisticky významné. Byl potvrzen pouze rozdíl mezi muži a ženami, kdy ženy měli přirozeně menší sílu. Pokud jde o rozsah pohybů, měli muži pracující v kanceláři lepší hodnoty pouze v 7 kloubech z 36, avšak ženy měly lepší hodnoty až v 22 z 36 kloubů, než ženy pracující manuálně. Keywords: Demografické změny; zručnost rukou; síla stisku; rozsah pohybů; druh práce Available in the ZČU Library.
Strenght and Motor Function in an Aging Population in Dependence to Work Position

Cílem příspěvku je objasnit, zda má typ práce vliv na tři fyzické vlastnosti člověka. Jsou to obratnost prstů a rukou, síla stisku a rozsah pohybů. Skupina 67 manuálních a 99 kancelářských pracovníků ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Approaches to Fibre Modelling in the Model of an Experimental Laboratory Mechanical System
2020 -
Available in the ZČU Library.
Approaches to Fibre Modelling in the Model of an Experimental Laboratory Mechanical System

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Increasing the Efficiency of the Production Process Due to Using Methods of Industrial Engineering
2020 -
Available in the ZČU Library.
Increasing the Efficiency of the Production Process Due to Using Methods of Industrial Engineering

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Influence of the Upper Limb Position on the Forearm EMG Activity – Preliminary Results
2020 -
Příspěvek je zaměřen na vliv polohy horní končetiny na lokální svalové zatížení předloktí. Příspěvek shrnuje navrhovanou metodiku výzkumu a proces měření. Uvedené výsledky jsou zatím předběžné a slouží převážně pro ověření navržené metodiky. Výzkum se zabývá vlivem polohy ramene na lokální svalovou zátěž v oblasti ruky a předloktí. Lokální svalová zátěž je měřena integrovanou elektromyografií. V příspěvku jsou prezentovány předběžné výsledky pro skupinu mužů (20-45 let). Výzkum stále pokračuje a bude rozšířen o další věkové skupiny a také o ženskou populaci. Keywords: Nemoc z povolání, lokální svalová zátěž, pracovní pozice, integrovaná elektromyografie, EMG Available in the ZČU Library.
Influence of the Upper Limb Position on the Forearm EMG Activity – Preliminary Results

Příspěvek je zaměřen na vliv polohy horní končetiny na lokální svalové zatížení předloktí. Příspěvek shrnuje navrhovanou metodiku výzkumu a proces měření. Uvedené výsledky jsou zatím předběžné a ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

On the Numerical Treatment of Nonlinear Flexible Multibody Systems with the Use of Quasi-Newton Methods
2020 -
Available in the ZČU Library.
On the Numerical Treatment of Nonlinear Flexible Multibody Systems with the Use of Quasi-Newton Methods

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Využití vybraných druhotných surovin při formulaci kompozitních materiálů ve stavebnictví
Pavlíková Milena; Martina Záleská; Slížková Zuzana
2019 -
S rozvojem ekonomiky a nárůstem populace celosvětově stoupá množství vyráběného stavebního materiálu na bázi cementu, spotřeba energie i produkce různých druhů odpadů. S tímto trendem bohužel neodmyslitelně souvisí negativní ovlivňování životního prostředí. Předkládaná dizertační práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První z nich je zaměřena na využití čtyř druhů polypropylenových odpadů jako částečné náhrady kameniva při výrobě cementových kompozitů s vylepšenými tepelně-izolačními vlastnostmi a druhá na využití dvou druhů tepelně zpracovaných kalů z čistíren odpadních vod jako částečné náhrady/přídavku k cementu při výrobě cementových past a malt. Vybrané druhotné suroviny byly nejprve podrobně analyzovány s ohledem na jejich plánovanou aplikaci a následně vyrobené vzorky byly charakterizovány z hlediska jejich základních fyzikálních, mechanických, tepelných a vlhkostních vlastností.With the development of the economy and the growth of the population, the amount of cement-based building materials produced, the consumption of energy and the production of various types of waste are rising worldwide. Unfortunately, the negative impact on the environment is inherently associated with this trend. The dissertation is divided into two main parts. The first one focuses on the use of four types of polypropylene waste as a partial substitution of aggregate in the production of cement-based composites with improved thermal-insulation properties and the second for the use of two types of thermally treated sludge from sewage treatment plants as a partial replacement/addition of the cement in the production of cement-based pastes and concretes. Selected secondary raw materials were first analyzed in detail with regard to their intended use, and subsequently the samples were characterized in terms of their basic physical, mechanical, thermal and moisture properties Keywords: cementové kompozity; využití odpadů; odpadní polypropylen; vypálený čistírenský kal; mechanické vlastnosti; tepelné vlastnosti; vlhkostní vlastnosti; Cement-based composites; waste recovery; waste polypropylene; sewage sludge ash; mechanical properties; thermal properties; hygric properties Available in digital repository of ČVUT.
Využití vybraných druhotných surovin při formulaci kompozitních materiálů ve stavebnictví

S rozvojem ekonomiky a nárůstem populace celosvětově stoupá množství vyráběného stavebního materiálu na bázi cementu, spotřeba energie i produkce různých druhů odpadů. S tímto trendem bohužel ...

Pavlíková Milena; Martina Záleská; Slížková Zuzana
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Využití adiabatického chlazení ke snížení spotřeby energie
Adamovský Daniel; Ondřej Nehasil; Hirš Jiří
2019 -
Práce se zabývá využitím nepřímého vypařovacího chlazení v zařízeních pro zpětné získávání tepla. Nepřímé vypařovací chlazení je identifikováno jako výhodná metoda nízkoenergetického chlazení větracího vzduchu vypařováním vody, bez přímého navlhčení větracího vzduchu. Výhodami tohoto způsobu chlazení jsou minimální energetický vklad i fakt, že touto metodou je možné chladit budovy i v době největších tepelných zátěží, které jsou pro nízkoenergetické chlazení často kritické. Práce si klade za cíl připravit základnu poznatků pro snadný transfer této technologie do nejběžnější technické praxe a na trh vzduchotechnických jednotek. V první části práce je celá myšlenka nepřímého vypařovacího chlazení popsána. Je uveden kontext problematiky a vytyčen současný stav poznání. Z rešerše literatury vyplývá, že na světě chybí jednoduchý popis děje ve skrápěném tepelném výměníku vzduch/vzduch, který nepřímé vypařovací chlazení zajišťuje. Tento děj je dosud popisován složitými modely a diferenciálními rovnicemi, chybí ale rychlý inženýrský nástroj pro výpočet parametrů vlhkého vzduchu za takovým výměníkem, na základě měřitelných nebo lehce dosažitelných vstupních údajů. V praktické části pak disertační práce míří k vytvoření takového nástroje. Je popsána cesta od získání experimentálních dat, přes složitý model vytvořený s pomocí teorie podobnosti, metody konečných objemů a mechaniky tekutin, k jednoduchému modelu, který je ověřen proti všem dostupným validačním základnám. Jednoduchý model je omezen na křížoproudé výměníky se svislými deskami, souproudem vody a sekundárního vzduchu a gravitačním pohybem vodního filmu po teplosměnné ploše. V těchto okrajových podmínkách model vykazuje velmi dobrou shodu jak s vlastními experimentálními daty, tak s experimenty a modely jiných autorů. Vyvinutý jednoduchý model je představen jako hledaný inženýrský nástroj, který z jednoduchých vstupních dat přímým výpočtem stanoví teplotu větracího vzduchu za zařízením nepřímého vypařovacího chlazení. V závěrečné části práce jsou shrnuty technické překážky v implementaci nepřímého vypařovacího chlazení do běžné vzduchotechniky a několik doporučení pro konstrukci těchto zařízení. Jsou tak komunikovány zkušenosti získané dlouhodobým experimentem. Potenciál nepřímého vypařovacího chlazení je uveden do kontextu klimatických dat a je i vyjádřena cena získaného chladu započtením spotřeby vody. Nepřímé vypařovací chlazení je shledáno jako výhodné po energetické, ekologické i ekonomické stránce.The work deals with the use of indirect evaporative cooling in heat recovery devices. Indirect evaporative cooling is identified as an advantageous method of low-energy cooling of the ventilation air by water evaporation, without direct humidifying of the ventilation air. The advantages of this method of cooling are the minimum energy input and the fact that this method can be used to cool buildings even during daytime of high heat loads, which are often critical for low energy cooling. The aim of the thesis is to prepare the basis of knowledge for easy transfer of this technology to the most common technical practice and to the market of air handling units. In the first part of the thesis, the idea of indirect evaporative cooling is described, including the paradox of the widespread name "Adiabatic Cooling", which in conjunction with this technology is not entirely correct. The context of the issue is described and the current state of knowledge is outlined. The literature research suggests that there is no simple description in the world of the process in a sprinkled air / air heat exchanger that provides indirect evaporation cooling. This process is still described by complex models and differential equations, but there is no quick engineering tool for calculating the parameters of moist air in a heat exchanger, based on measurable or easily obtainable input data. In the practical part, the thesis aims to create such an instrument. The way from obtaining experimental data, through a complex model created using the theory of similarity, finite volume method and fluid mechanics, is described to a simple model that is validated against all available validation bases. The simple model is limited to cross-flow heat exchangers with vertical plates, co-current of water and secondary air flow, and gravitational movement of water film over the heat transfer surface. In these boundary conditions, the model shows very good agreement with both experimental data and experiments and models of other authors. Developed simple model is presented as the searched engineering tool that provides a simple computation of supply air temperature after indirect evaporative cooling process, using only basic and obtainable input data. In the final part of the thesis there are summarized technical obstacles in the implementation of indirect evaporative cooling to common ventilation and several recommendations for the construction of these devices. Thus, the experience gained through a long-term experiment is communicated. The potential of indirect evaporative cooling is brought into the context of climatic data and the price of the obtained coolness is also expressed by counting the water consumption. Indirect evaporative cooling is found to be beneficial in energy, environmental and economic terms. Keywords: chlazení; vypařování; adiabatické chlazení; zpětné získávání chladu; větrání; chlazení větracím vzduchem; vypařovací chlazení; cooling; evaporation; adiabatic cooling; heat recovery; ventilation; ventilative cooling; evaporative cooling Available in digital repository of ČVUT.
Využití adiabatického chlazení ke snížení spotřeby energie

Práce se zabývá využitím nepřímého vypařovacího chlazení v zařízeních pro zpětné získávání tepla. Nepřímé vypařovací chlazení je identifikováno jako výhodná metoda nízkoenergetického chlazení ...

Adamovský Daniel; Ondřej Nehasil; Hirš Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Využití leteckých dat pro aktualizaci budov v ZABAGED
Halounová Lena; Vojtěch Hron; Potůčková Markéta
2019 -
Cílem této práce je představit metodu pro aktualizaci budov a techniku pro automatickou rekonstrukci modelů střech s vyžitím leteckých dat. Metoda pro aktualizaci budov se řadí do kategorie hybridních detekcí změn, které kombinují pixelový a objektový přístup. Hlavním zdrojem informací pro detekci změn jsou bitemporální svislé digitální letecké měřické snímky, které obsahují multispektrální, polohové a také výškové informace. Pixelové vyhodnocení umožňuje rychlou lokalizaci a klasifikaci míst s potenciálními změnami budov. Tyto hrubé výsledky jsou následně analyzovány prostřednictvím objektové analýzy obrazu při využití spektrálních, texturálních a kontextuálních příznaků a GIS nástrojů. Technika pro automatizaci rekonstrukci topologicky korektních modelů střech využívá obrysy budov, ortofoto a digitální model povrchu. Vytvořená technika umožňuje detekci střešních hran z ortofota a jejich kategorizaci analýzou prostorových vztahů a výškových informací odvozených z digitálního modelu povrchu. Metoda umožňuje budovy s komplikovaným tvarem dekomponovat na jednoduché části, které jsou zpracovány odděleně. Použití multitemporálních snímků pro velmi komplexní střechy může zvýšit počet detekovaných hran a zlepšit výsledky. Obě metody byly testovány na několika datasetech s různými typy budov a vedly k velmi dobrým výsledkům s korektností 94 % a kompletností 89 % pro aktualizaci budov a průměrné polohové RMSE 0.92 m pro rekonstruované kostry střech.The aim of this work is to present a method for update of buildings and a technique for automatic reconstruction of roof models using aerial data. The method for update of buildings belongs to the category of hybrid change detection techniques which combine pixel-based and object-based approach. The main source of information for change detection are bi-temporal vertical digital aerial photographs which contain multispectral, position and also elevation information. Pixel-based evaluation enables fast localization and classification of places with potential building changes. These coarse results are subsequently analyzed through the object-based image analysis using spectral, textural and contextual features and GIS tools. The technique for automatic reconstruction of topologically correct roof models uses building outlines, orthophoto and digital surface model. The developed technique makes it possible to detect roof edges from the orthophoto and to categorize the edges using spatial relationships and height information derived from the digital surface model. This method allows buildings with complicated shapes to be decomposed into simple parts that are processed separately. Using multitemporal images for very complex roofs can increase the number of detected edges and improve results. Both methods were tested on several datasets with various types of buildings and led to very good results with a correctness of 94 % and completeness of 89 % for update of buildings and a planimetric mean RMSE of 0.92 m for reconstructed roof skeletons. Keywords: budovy; detekce změn; pixelový přístup; objektový přístup; rekonstrukce modelu střechy; detekce hran; letecká data; ortofoto; digitální model povrchu; Buildings; Change Detection; Pixel-based approach; Object-based approach; Roof Model Reconstruction; Edge Detection; Aerial Data; Orthophoto; Digital Surface Model Available in digital repository of ČVUT.
Využití leteckých dat pro aktualizaci budov v ZABAGED

Cílem této práce je představit metodu pro aktualizaci budov a techniku pro automatickou rekonstrukci modelů střech s vyžitím leteckých dat. Metoda pro aktualizaci budov se řadí do kategorie hybridních ...

Halounová Lena; Vojtěch Hron; Potůčková Markéta
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Sádrová pojiva se zvýšenou odolností proti vlhkosti
Vimmrová Alena; Magdaléna Doleželová; Rovnaníková Pavla
2019 -
Práce se věnuje možnostem zlepšení odolnosti materiálů na bázi sádry v prostředí se zvýšenou vlhkostí. Pro tento účel byla navržena a testována směsná sádrová pojiva s přídavkem pucolánů nebo latentně hydraulických materiálů. Jako pucolány/latentně hydraulické materiály byly zvoleny: cihelný prach, mikrosilika a granulovaná vysokopecní struska. Jako aktivátor pucolánové reakce byl do směsi také přidáván vápenný hydrát. Navržená směsná pojiva byla zkoušena ve formě past bez přídavku kameniva a ve formě kompozitů s křemičitým pískem. U zkoušených materiálů jsou sledovány zejména změny mikrostruktury (pomocí XRD analýzy, termální analýzy, SEM a rtuťové porozimetrie) v souvislosti se změnami fyzických vlastností. Bylo prokázáno, že ve směsích s přídavkem pucolánu či latentně hydraulického materiálu dochází ke vzniku produktů pucolánové reakce (CSH fází a etringitu), které zlepšují odolnost těchto materiálů ve vlhkém prostředí, což potvrdily i výsledky mechanických zkoušek. Tepelně technické a vlhkostní parametry nebyly přídavkem pucolánu zásadně ovlivněny. Práce je dále doplněna o zkoušky lomové houževnatosti a odolnosti materiálů vůči vysokým teplotám.The work is focused on the modification of calcium sulfate-based binders with the aim of improving their moisture resistance. The calcium sulfate-based binders with supplementary cementitious materials (SCM) were designed for this purpose,. Crushed ceramic, silica fume and granulated blast slag were added as SCMs. Hydrated lime was used as the activator of the pozzolanic reaction. The designed mixtures were tested in the formof pastes without filler and as composites with silica aggregates. The changes of microstructures were observed by XRD, MIP, thermal and SEM analysis and they were compared with the changes of physical properties. Products of pozzolanic reaction (CSH and ettringite) were found in the pastes and composites containing SCMs. These products improved the moisture resistance of tested materials, as was also confirmed by the results of mechanical properties. Thermal and moisture properties were not significantly influenced by the addition of SCMs. Keywords: sádra; ternární sádrové pojivo; vlhkostní odolnost; pucolán; latentně hydraulická příměs; mikrostruktura; pucolánová reakce; gypsum; ternary gypsum-based binder; moisture resistance; pozzolan; supplementary cementitious materials; microstructure; pozzolanic reaction Available in digital repository of ČVUT.
Sádrová pojiva se zvýšenou odolností proti vlhkosti

Práce se věnuje možnostem zlepšení odolnosti materiálů na bázi sádry v prostředí se zvýšenou vlhkostí. Pro tento účel byla navržena a testována směsná sádrová pojiva s přídavkem pucolánů nebo latentně ...

Vimmrová Alena; Magdaléna Doleželová; Rovnaníková Pavla
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases