Number of found documents: 112035
Published from to

Kardiovaskulární komplikace u pacientů s chronickým renálním onemocněním.
Valeriánová, Anna; Malík, Jan; Zemánek, David; Piťha, Jan
2019 - Czech
Patients with end-stage renal disease frequently suffer from cardiovascular complications. Many factors contribute to their development: hyperkinetic circulation caused by anaemia, fluid retention and by presence of dialysis arteriovenous access; metabolic changes leading to acceleration of atherosclerosis and increase of vascular stiffness and also fluctuation of blood pressure and organ perfusion during haemodialysis, that cause repeated tissue hypoxia. We performed our research on patients in chronic haemodialysis programme. The project studying long-term patency of dialysis access showed that dialysis graft patency is negatively influenced by presence of coronary artery disease and low serum concentrations of cholesterol. In our studies about tissue hypoxia we proved that haemodialysis patients suffer from hypoxia of cerebral tissue and muscle tissue of the dialysis access arm, and that the hypoxia worsens during dialysis. Factors associated with brain hypoxia are presence of heart failure, higher BNP levels and higher erythrocyte distribution width. One of the serious consequences of brain hypoxia is development of cognitive deficit. Among the negative impact of haemodialysis on the heart, we observed left atrial dysfunction, which is a consequence of long-term remodelling and cannot be... Kardiovaskulární komplikace jsou u pacientů s terminálním renálním selháním časté. Podílí se na nich mnoho různých faktorů: hyperkinetická cirkulace daná anémií, retencí tekutin i samotnou přítomností dialyzačního zkratu, metabolické změny vedoucí k akceleraci aterosklerotických změn a zvýšení tuhosti cév i kolísání tlaku a orgánové perfuze během dialýzy, kdy dochází k opakované tkáňové hypoxii. Naše studie byly prováděny u pacientů v chronickém hemodialyzačním programu. Studie zabývající se dlouhodobou průchodností dialyzačních zkratů ukázala, že přežívání zkratů je negativně ovlivněno přítomností ischemické choroby srdeční a sníženou plazmatickou koncentrací cholesterolu. Ve studiích o tkáňové hypoxii jsme prokázali, že u dialyzovaných pacientů je přítomna jak tkáňová hypoxie mozkové tkáně, tak ruky se zkratem, a že tato hypoxie se dále prohlubuje v průběhu dialýzy. Faktory, které souvisejí se vznikem mozkové hypoxie, jsou: přítomnost srdečního selhání, zvýšení hladiny BNP a vyšší distribuční šíře erytrocytů. Závažným důsledkem mozkové tkáňové hypoxie je vznik kognitivního deficitu. Mezi závažné dopady hemodialýzy na srdce lze zařadit dysfunkci levé síně, jež je dána její dlouhodobou remodelací a není ovlivnitelná snížením preloadu a odstraněním tekutinové nálože, a také diastolickou dysfunkci... Keywords: chronické onemocnění ledvin; tkáňová oxymetrie; hemodialýza; srdeční selhání; hyperkinetická cirkulace; srdeční selhání; chronic kidney disease; tissue oximetry; haemodialysis; heart failure; hyperkinetic circulation Available in a digital repository NRGL
Kardiovaskulární komplikace u pacientů s chronickým renálním onemocněním.

Patients with end-stage renal disease frequently suffer from cardiovascular complications. Many factors contribute to their development: hyperkinetic circulation caused by anaemia, fluid retention and ...

Valeriánová, Anna; Malík, Jan; Zemánek, David; Piťha, Jan
Univerzita Karlova, 2019

Porovnání dvou způsobů hodnocení matricových efektů při LC-MS/MS analýze
Lejnarová, Michaela; Kočová Vlčková, Hana; Nováková, Lucie
2019 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Michaela Lejnarová Supervisor: RNDr. Hana Kočová Vlčková, Ph.D. Title of Diploma Thesis: Comparison of two types of matrix effect evaluation for LC-MS/MS analysis This diploma thesis deals with a comparison of two methods of matrix effect evaluation in LC-MS/MS analysis using electrospray ionization and triple quadrupole. Specifically, it was a comparison of the method using slopes of a line of the calibration curves and the post-extraction addition method, where the main goal was to assess whether the obtained values of matrix effects correlate with each other or not. Where appropriate, to clarify the reasons for the different outcomes and define the conditions of both methods to obtain correct and accurate results. On the basis of physicochemical properties such as molecular weight, acid-base properties, and partition coefficient, a group of 28 diverse substances was selected. The actual evaluation of matrix effects was preceded by the selection of an appropriate LC method, optimization of the individual parameters of the ion source as well as the selection of appropriate SRM transition and collision energy for each substance. To evaluate the matrix effects, lyophilized serum was chosen as a... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Michaela Lejnarová Školitel: RNDr. Hana Kočová Vlčková, Ph.D. Název diplomové práce: Porovnání dvou způsobů hodnocení matricových efektů při LC-MS/MS analýze Diplomová práce se zabývá porovnáním dvou metod vyhodnocení matricových efektů při LC-MS/MS analýze za použití ionizace elektrosprejem a trojitého kvadrupólu. Konkrétně se jednalo o porovnání metody využívající směrnic kalibračních křivek a metody post-extrakčního přídavku, kdy hlavní cílem bylo posoudit, zda získané hodnoty matricových efektů spolu korelují, či nikoli. Případně objasnit důvody rozdílných výsledků a definovat podmínky umožňující aplikaci obou metod tak, aby byly získány správné a přesné výsledky. Na základě fyzikálně-chemických vlastností jako jsou molekulová hmotnost, acidobazické vlastnosti a rozdělovací koeficient byla vybrána skupina 28 různorodých látek. Vlastnímu hodnocení matricových efektů předcházel výběr vhodné LC metody, optimalizace jednotlivých parametrů iontového zdroje a zároveň výběr vhodného SRM přechodu a kolizní energie pro každou látku. K hodnocení matricových efektů bylo zvoleno lyofilizované sérum jako matrice a proteinová precipitace pomocí acetonitrilu jako technika přípravy vzorků. Pro obě metody vyhodnocení... Available in a digital repository NRGL
Porovnání dvou způsobů hodnocení matricových efektů při LC-MS/MS analýze

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Michaela Lejnarová Supervisor: RNDr. Hana Kočová Vlčková, Ph.D. Title of Diploma Thesis: ...

Lejnarová, Michaela; Kočová Vlčková, Hana; Nováková, Lucie
Univerzita Karlova, 2019

Analýza problematických míst při zvládání matematiky u žáků s poruchou autistického spektra (a jejich vztah ke kognitivnímu zpracovávání žáků)
Sotáková, Hana; Rendl, Miroslav; Pavelková, Isabella; Bazalová, Barbora
2019 - Czech
The dissertation thesis addresses the topic of mathematical tasks processing in students with autism spectrum disorder (ASD) and problematic points of their solution. The aim of this work is to delineate methods that ASD students use to approach these tasks and solve them. We focus primarily on whether it is possible to identify different procedures than those used by typically developing students, and whether these procedures show specifics corresponding to distinct cognitive processes. In the theoretical part we provide a theoretical background for the study. Firstly, we create a frame to understand the complexity of autism, furthermore we deal with psychological theories examining the topic, and describe specifics of development of ASD students during their adolescence. Thereafter, we reflect on studies addressing mathematical skills of ASD students. Mathematics is considered as their great strength, however is not sufficiently scrutinized, as highlighted by various international studies (for example Oswald et al., 2016). The empiric part is based on qualitative methodology and pursues comparisons of mathematical tasks processing between six ASD students and typically developing peers. We strive to document differences and common points in solutions as well as to analyze cognitive processes of... Disertační práce se zabývá tématem zpracovávání matematických úloh u žáků s poruchou autistického spektra (PAS) a problematických míst při jejich řešení. Cílem práce je popsat způsob, jakým žáci s PAS přistupují k matematickým úlohám a zpracovávají je. Zaměřujeme se především na to, zda je možné u daných žáků najít odlišné postupy než u žáků běžných a zda tyto postupy vykazují určitá specifika odpovídající odlišným kognitivním postupům. V teoretické části práce objasňujeme svá východiska. Nejprve vytváříme rámec pro pochopení komplexnosti problematiky autismu, dále se zabýváme psychologickými teoriemi zkoumajícími danou problematiku a popisujeme specifika výoje jedinců s PAS v období adolescence. Poté reflektujeme studie zabývající se matematickými schopnostmi u žáků s PAS. Matematika bývá považována za "silnou" oblast u žáků s PAS a není dostatečně prozkoumána, což zdůrazňují i některé zahraniční studie (např. Oswald et al., 2016). Empirická část je založena na kvalitativní metodologii a zabývá se srovnáním zpracování matematických úloch šesti žáků s PAS s jejich intaktními spolužáky. Snažíme se zde nejen dokumentovat rozdíly a styčné body v řešení žáků, ale také analyzovat kognitivní postupy žáků s PAS a akcentovat specifika vycházející z poruchy autistického spektra. Naše závěry ukazují, že i... Keywords: Autismus; poruchy autistického spektra; Aspergerův syndrom; matematické schopnosti; teorie mysli; teorie oslabené centrální koherence; deficity exekutivních funkcí; Autism; Autism Spectrum Disorder; Asperger's Syndrome; Mathematical Abilities; Theory of mind; Weak central coherence theory; Executive function deficits Available in a digital repository NRGL
Analýza problematických míst při zvládání matematiky u žáků s poruchou autistického spektra (a jejich vztah ke kognitivnímu zpracovávání žáků)

The dissertation thesis addresses the topic of mathematical tasks processing in students with autism spectrum disorder (ASD) and problematic points of their solution. The aim of this work is to ...

Sotáková, Hana; Rendl, Miroslav; Pavelková, Isabella; Bazalová, Barbora
Univerzita Karlova, 2019

HPLC hodnocení L-tryptofanu a jeho metabolitů v biologickém materiálu
Málková, Kateřina; Kastner, Petr; Pilařová, Pavla
2019 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate: Kateřina Málková Supervisor: PharmDr. Petr Kastner, Ph.D. Title of thesis: HPLC evaluation of L-tryptophan and its metabolites in biological material The purpose of this thesis was to develop optimized conditions for determination of L-tryptophan and its metabolites (L-kynurenine, kynurenic acid, serotonin, 5-hydroxyindole-3-acetic acid, melatonin) using high performance liquid chromatography. Separation was achieved by a silica gel column Kinetex EVO C18 (100A, 150 × 3 mm, 5 μm) with guard column OPTI-GUARD 1 mm C18 using spectrophotometric and fluorimetric detection. Initial parameters of detection mentioned in the method were for kynurenine (absorbance at 369 nm, 227 nm and fluorescence detection Ex: 369 Em: 475). Detection and elution parameters of the method were further optimized for subsequently added analysed substances on the basis of their individual UV and fluorescence spectra. Different types of mobile phase, different pH of buffer were examined. The finally mobile phase consisted of two components:  mobile phase A: water + acetate buffer 0,1 M; pH 4,5; methanol in a ratio 97:3  mobile phase B: methanol. The separation was performed by gradient... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát: Kateřina Málková Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Petr Kastner, Ph.D. Název diplomové práce: HPLC hodnocení L-tryptofanu a jeho metabolitů v biologickém materiálu Tématem diplomové práce bylo vyvinutí optimalizovaných podmínek pro stanovení L-tryptofanu a jeho metabolitů (L-kynurenin, kyselina kynurenová, serotonin, kyselina 5-hydroxyindol-3-octová, melatonin) pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie. Separace probíhala na silikagelové koloně Kinetex EVO C18 (100A, 150 × 3 mm, 5 μm) s předkolonou OPTI-GUARD 1 mm C18 za použití spektrofotometrické a fluorimetrické detekce. Výchozí parametry detekce uvedené v metodě byly nastavené pro kynurenin (absorbance při 369 nm, 227 nm a fluorescenční detekce Ex: 369 Em: 475). Detekční a eluční parametry metody byly dále optimalizovány dle přidávaných analyzovaných látek na základě jejich individuálních UV a fluorescenčních spekter. Byly zkoušeny různé mobilní fáze, různá pH tlumivých roztoků. Výsledná mobilní fáze se skládala ze dvou složek:  mobilní fáze A: voda + octanový tlumivý roztok 0,1 M; pH 4,5; methanol v poměru 97:3  mobilní fáze B: methanol. Byla využita eluce gradientová. Průtoková rychlost mobilní fáze byla 0,5 ml/min.... Available in a digital repository NRGL
HPLC hodnocení L-tryptofanu a jeho metabolitů v biologickém materiálu

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate: Kateřina Málková Supervisor: PharmDr. Petr Kastner, Ph.D. Title ...

Málková, Kateřina; Kastner, Petr; Pilařová, Pavla
Univerzita Karlova, 2019

Sledování základních parametrů farmakokinetiky inhibitorů acetylcholinesterasy užívaných v terapii Alzheimerovy choroby.
Krejčiová, Markéta; Doležal, Martin; Vopršalová, Marie
2019 - Czech
Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Control of Pharmaceuticals Student: Markéta Krejčiová Supervisor: Prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. Supervisor specialist: Mjr. PharmDr. Jana Žďárová Karasová, Ph.D. Title of diploma thesis: Monitoring of basic pharmacokinetic parameters of acetylcholinesterase inhibitors used in the treatment of Alzheimer's disease Alzheimer's disease is a progressive irreversible neurodegenerative disorder that is globally associated with the most frequent cause of dementia. The pathophysiology of this illness is not fully understood yet. The commonly used treatment is still symptomatic, based on IAChE and memantine. Great attention is paid particularly to IAChEs and their derivatives, which arise from the basic structure of tacrine and 7-MEOTA. These two molecules were used as a reference for comparison with newly synthetized IAChE derivatives KB-36 and KB-38. Changes in plasma and brain tissue concentration levels were studied. The in vivo study was performed on rats (male, tribe Wistar). Equimolar doses were administered intramuscularly. Samples of plasma and brain tissue were evaluated by using HPLC techniques. The main aim was to determine the real concentration levels of all IAChE in both... Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv Studentka: Markéta Krejčiová Školitel: Prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. Školitel specialista: Mjr. PharmDr. Jana Žďárová Karasová, Ph.D. Název diplomové práce: Sledování základních parametrů farmakokinetiky inhibitorů acetylcholinesterasy užívaných v terapii Alzheimerovy choroby Alzheimerova choroba je progresivní a ireversibilní neurodegenerativní onemocnění, které je celosvětově spojováno s nejčastější příčinou demence. Patofyziologie onemocnění není plně pochopena. Léčba této nemoci je prozatím symptomatická a je reprezentována inhibitory acetylcholinesterasy a memantinem. Zvláště inhibitorům acetylcholinesterasy a jejich derivátům je věnována velká pozornost. Mezi základní a obměňované struktury patří takrin a 7-MEOTA. Právě tyto dvě molekuly byly použity jako referenční, se kterými byly porovnávány nově syntetizované deriváty inhibitorů acetylcholinesterasy KB-36 a KB-38. Sledovány byly změny koncentrací látek v plazmě a mozkové tkáni. In vivo studie byla prováděna na potkanech. Zvířatům byly intramuskulárně aplikovány ekvimolární dávky příslušných inhibitorů. Vzorky plazmy a mozkové tkáně byly hodnoceny pomocí HPLC. Cílem bylo zjistit reálné hladiny inhibitorů... Available in a digital repository NRGL
Sledování základních parametrů farmakokinetiky inhibitorů acetylcholinesterasy užívaných v terapii Alzheimerovy choroby.

Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Control of Pharmaceuticals Student: Markéta Krejčiová Supervisor: Prof. PharmDr. Martin ...

Krejčiová, Markéta; Doležal, Martin; Vopršalová, Marie
Univerzita Karlova, 2019

Využití superkritické fluidní chromatografie v analýze přírodních látek
Lacmanová, Tereza; Nováková, Lucie; Pilařová, Veronika
2019 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Tereza Lacmanová Supervisor: Assoc. Prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. Title of Diploma Thesis: Application of supercritical fluid chromatography in analysis of natural compounds The goal of this diploma thesis is to verify the suitability of UHPSFC method with PDA and MS detection for analysis of natural products. For the analyzes, two representatives of natural compounds - the alkaloids of the family Amaryllidaceae with effect in the treatment of Alzheimer's disease and phenolic compounds with antioxidant activity - flavonoid rutin, quercetin and their metabolites were chosen. Separations were carried out on the UHPSFC system Acquity UPC2 with PDA and MS detector. The basic screening was performed on 10 stationary phases: BEH 2-EP, HSS SB C18, BEH, Torus DIOL, Torus 2-PIC, Torus DEA, CSH PFP, Torus 1-AA, Cortecs HILIC and BEH Amide. Four mobile phases were tested: 1. CO2 + MeOH, 2. CO2 + MeOH + 0.1 % NH4OH, 3. CO2 + MeOH + 10 mM ammonium formate, and 4. CO2 + MeOH + 10 mM ammonium formate + 2 % H2O. Separation conditions were as follows: flow rate 1.5 ml/min, temperature 40 řC, pressure 140 bar, gradient elution from 2 % to 40 % within 4 minutes, with two isocratic steps at the beginning and... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Tereza Lacmanová Školitel: doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. Název diplomové práce: Využití superkritické fluidní chromatografie v analýze přírodních látek Cílem této diplomové práce je ověření vhodnosti UHPSFC metody s PDA a MS detekcí pro analýzu přírodních látek. Byly vybrány dva zástupci přírodních látek - alkaloidy čeledi Amaryllidaceae účinné v léčbě Alzheimerovy choroby a fenolické látky s antioxidační aktivitou - flavonoidy rutin, kvercetin a jejich metabolity. Analýzy proběhly na systému Acquity UPC2 s PDA a MS detektorem. Základní screening byl proveden na 10 stacionárních fázích: BEH 2-EP, HSS SB C18, BEH, Torus DIOL, Torus 2-PIC, Torus DEA, CSH PFP, Torus 1-AA, Cortecs HILIC a BEH Amide. Zkoušeny byly 4 mobilní fáze: 1. CO2 + MeOH, 2. CO2 + MeOH + 0,1 % NH4OH, 3. CO2 + MeOH + 10 mM mravenčan amonný a 4. CO2 + MeOH + 10 mM mravenčan amonný + 2 % H2O. Podmínky separace byly nastaveny následovně: průtok 1,5 ml/min, teplota 40 řC, tlak 140 bar, gradientová eluce od 2 % do 40 % do 4. minuty, se dvěma izokratickými kroky na začátku a na konci gradientu. Optimalizace chromatografických podmínek zahrnovala změnu složení mobilní fáze, změnu nastavení gradientové eluce i hodnot tlaku a teploty. Pro... Available in a digital repository NRGL
Využití superkritické fluidní chromatografie v analýze přírodních látek

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Tereza Lacmanová Supervisor: Assoc. Prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. Title of Diploma ...

Lacmanová, Tereza; Nováková, Lucie; Pilařová, Veronika
Univerzita Karlova, 2019

Náhrada škody a nemajetkové újmy vzniklé pracovním úrazem
Fojtíková, Monika; Bělina, Miroslav; Morávek, Jakub
2019 - Czech
The diploma thesis deals with the issue of damage and non-material damage caused by work accidents. The first chapter describes the basic concept of legal liability and main functions of the employer's liability for damage caused to employees. The second chapter focuses on the basic assumptions, fulfilment of which creates an obligation for the employer to compensate employees for damage and non-material damage. It also describes the work accident as a legal term and discusses specific situations such as a heart-attack, a work injury during team-building or a work injury during a business trip using interpretation based, in particular, on a review of Czech case law. The employer is not always obliged to compensate employees for damage and non-material damage. Situations in which the employer is released from the obligation to pay damages and non-material damage are described at the end of the second chapter. These situations include violation of legal regulations or instructions, drunkenness or misuse of addictive substances and, last but not least, reckless behaviour of an employee. The third part which is the core of the thesis, deals with individual types and scopes of compensations, namely compensation for loss of earnings, material damage and purposefully spent treatment costs. A particular... Diplomová práce se věnuje problematice náhrady škody a nemajetkové újmy vzniklé zaměstnanci při pracovním úrazu. V úvodní kapitole je charakterizováno základní pojetí právní odpovědnosti, její dělení a hlavní funkce pracovněprávní odpovědnosti zaměstnavatele za škodu vzniklou zaměstnanci. Druhá kapitola je zaměřena na základní předpoklady, jejichž splněním vzniká zaměstnavateli povinnost nahradit zaměstnanci škodu a nemajetkovou újmu vzniklou pracovním úrazem. Především je v rámci uvedené kapitoly vymezen pojem pracovní úraz, a to včetně specifických situací pracovního úrazu jako je infarkt myokardu, pracovní úraz při akci, jejímž cílem je stmelení zaměstnanců, neboli teambuilding, či úraz utrpěný během pracovní cesty, přičemž výklad je založen zejména na rešerši soudní judikatury. Ne vždy zaměstnavateli vzniká povinnost nahradit zaměstnanci škodu a nemajetkovou újmu. Případy, kdy je zaměstnavatel zbaven této povinnosti, ať už zcela či pouze částečně, jsou popsány na konci druhé kapitoly. Jmenovitě se jedná o zaviněné porušení právních předpisů či pokynů, opilost nebo zneužití jiných návykových látek zaměstnancem a v neposlední řadě lehkomyslné jednání zaměstnance. Třetí část, jež je jádrem diplomové práce, pojednává o jednotlivých druzích a rozsahu náhrad škody a nemajetkové újmy, a to náhradě za... Keywords: náhrada škody a nemajetkové újmy; pracovní úraz; bolestné a ztížení společenského uplatnění; compensation for damage and non-material damage; work accident; compensation for injury and lesser employability Available in a digital repository NRGL
Náhrada škody a nemajetkové újmy vzniklé pracovním úrazem

The diploma thesis deals with the issue of damage and non-material damage caused by work accidents. The first chapter describes the basic concept of legal liability and main functions of the ...

Fojtíková, Monika; Bělina, Miroslav; Morávek, Jakub
Univerzita Karlova, 2019

Deriváty amidoximů jako syntetické intermediáty a potenciální léčiva
Hariková, Michaela; Kučerová, Marta; Zitko, Jan
2019 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Title of diploma thesis: Amidoxime derivatives as synthetic intermediates and potential drugs Student: Michaela Hariková Supervisor: PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D. In the theoretical part of this diploma thesis, biological effects of N-hydroxykarbimidoylchlorides and amino derivatives are summarized. In addition, biologically active compounds which are synthesized from N-hydroxykarbimidoylchlorides, in particular the compounds containing isoxazole. In the experimental part, the procedures used for the synthesis of amidoxime derivatives are described. Initial compounds for the synthesis of N-hydroxykarbimidoylchlorides were the corresponding alkylated amidoximes available at the Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis or prepared by radical alkylation of pyrazinecarbonitrile followed by conversion to amidoxime. From the N-hydroxykarbimidoylchloride, an amino derivative was subsequently prepared. All prepared compounds were characterized by melting point, NMR and IR spectra. The purity of the substances was checked by TLC and elemental analysis. The prepared derivatives were tested in vitro for their antibacterial, antimycobacterial and antifungal activity. Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Název diplomové práce: Deriváty amidoximů jako syntetické intermediáty a potenciální léčiva Student: Michaela Hariková Školitel: PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D. V teoretické části této diplomové práce jsou shrnuty biologické účinky N-hydroxykarbimidoylchloridů a aminoderivátů. Dále jsou popsány biologicky aktivní sloučeniny, které jsou syntetizovány z N-hydroxykarbimidoylchloridů, konkrétně sloučeniny obsahující isoxazol. V experimentální části jsou uvedeny použité postupy pro syntézy derivátů amidoximů. Výchozí sloučeniny pro syntézu N-hydroxykarbimidoylchloridů byly příslušné alkylované amidoximy, které byly dostupné na Katedře farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy nebo byly připraveny radikálovou alkylací pyrazinkarbonitrilu a následným převedením na amidoxim. Z N-hydroxykarbimidoylchloridu byl následně připraven aminoderivát. Všechny připravené sloučeniny byly charakterizovány teplotou tání, NMR a IČ spektry. Čistota látek byla zkontrolována pomocí TLC a elementární analýzy. Připravené deriváty byly podrobeny testování in vitro na jejich antibakteriální, antimykobakteriální a antifungální aktivitu. Available in a digital repository NRGL
Deriváty amidoximů jako syntetické intermediáty a potenciální léčiva

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Title of diploma thesis: Amidoxime derivatives as synthetic intermediates ...

Hariková, Michaela; Kučerová, Marta; Zitko, Jan
Univerzita Karlova, 2019

Syntéza a studium vlastností karboxylato komplexů platiny
Pazderová, Lucia
2019 - Slovak
Bibliographical identification: Author's first name and surname: Bc. Lucia Pazderová Title: Synthesis and study of properties of platinum carboxylato complexes Type of thesis: Diploma Department: Department of Inorganic Chemistry, Faculty of Science, Palacký University in Olomouc, Czech Republic Supervisor: Mgr. Pavel Štarha, Ph.D. The year of presentation: 2015 Abstract: Eleven platinum(II) carboxylato complexes of the general formula [Pt(naza)2(Mal)] (1)-(3), cis-[Pt(naza)2(Dec)2] (4)-(7), [Pt(naza)2(EtMal)] (8) a (9) and cis-[Pt(naza)2(MEE)2] (10) a (11) were synthesized and fully characterized; naza = 7-azaindole derivatives, Mal = malonate dianion, Dec = decanoate anion, EtMal = ethylmalonate dianion and MEE = 2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]acetate anion. Compounds (1)-(7) were tested for their in vitro cytotoxicity against cisplatin sensitive (A2780) and resistant (A2780R) human ovarian carcinoma cell lines, normal human fibroblast cell line (MRC5) and primary culture of human hepatocytes (Hep). The complexes (2), (4), (5) and (7) were found to be more in vitro cytotoxic against the A2780 cells (IC50 = 13.0-24.4 μM) than the clinically used platinum-based drug cisplatin (IC50 = 26.3 μM). All the studied complexes (1)-(7) were effective against A2780R cell line (IC50 = 13.6-28.9 μM) and thus circumvented... Bibliografická identifikácia: Meno a priezvisko autora: Bc. Lucia Pazderová Názov práce: Syntéza a štúdium vlastností karboxyláto komplexov platiny Typ práce: Diplomová Pracovisko: Katedra anorganické chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci Vedúci práce: Mgr. Pavel Štarha, Ph.D. Rok obhajoby práce: 2015 Abstrakt: Bolo pripravených a kompletne fyzikálno-chemicky charakterizovaných jedenásť karboxylátoplatnatých komplexov so všeobecným vzorcom [Pt(naza)2(Mal)] (1)-(3), cis-[Pt(naza)2(Dec)2] (4)-(7), [Pt(naza)2(EtMal)] (8) a (9) a cis-[Pt(naza)2(MEE)2] (10) a (11), kde: naza = substituovaný derivát 7-azaindolu, Mal = malonátový dianión, Dec = dekanoátový anión, EtMal = ethylmalonátový dianión a MEE = 2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]acetátový anion. Látky (1)-(7) sa podrobili in vitro cytotoxickým testom na ľudských bunkových líniách karcinómu vaječníkov citlivých (A2780) a rezistentných (A2780R) na cisplatinu, na normálnych bunkových líniách ľudských fibroblastov (MRC5) a na primárnych kultúrach ľudských hepatocytov (Hep). U komplexov (2), (4), (5) a (7) bola zistená vyššia in vitro cytotoxicita voči A2780 (IC50 = 13,0-24,4 μM) v porovnaní s klinicky používaným liečivom na báze platiny cisplatinou (IC50 = 26,3 μM). Všetky študované komplexy (1)-(7) boli účinné voči A2780R línii (IC50 =... Available in a digital repository NRGL
Syntéza a studium vlastností karboxylato komplexů platiny

Bibliographical identification: Author's first name and surname: Bc. Lucia Pazderová Title: Synthesis and study of properties of platinum carboxylato complexes Type of thesis: Diploma Department: ...

Pazderová, Lucia
Univerzita Karlova, 2019

Měření disociačních konstant potenciálních antituberkulotik
Suchý, Miroslav; Kubíček, Vladimír; Nováková, Veronika
2019 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate: Mgr. Miroslav Suchy Consultant: Ing. Vladimir Kubicek, CSc. Title of Thesis: Measurement of dissociation constants of potential antituberculotics This rigorous thesis deals with the measurement of dissociation constants substances newly synthesized at the Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis of the Faculty of Pharmacy of Charles University in Hradec Kralove. It is assumed that these substances could serve to treat tuberculosis disease.[1] The measurement was performed by potentiometric and spectrophotometric method. The match between the results of both methods is usually very good. Newly synthesized drugs are based on the structure of pyrazinamide and the measured values of dissociation constants should serve as supplementary information in further research. Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát: Mgr. Miroslav Suchý Konzultant: Ing. Vladimír Kubíček, CSc. Název rigorózní práce: Měření disociačních konstant potenciálních antituberkulotik Rigorózní práce se zabývá měřením disociačních konstant u látek, které byly nově syntetizovány na katedře farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Předpokládá se, že tyto látky by mohly sloužit k léčbě tuberkulózy.[1] Měření bylo prováděno metodou potenciometrickou a metodou spektrofotometrickou. Shoda mezi výsledky obou metod je většinou velmi dobrá. Nově syntetizovaná léčiva vycházejí ze struktury pyrazinamidu a naměřené hodnoty disociačních konstant mají sloužit jako doplňkové informace při dalším výzkumu. Available in a digital repository NRGL
Měření disociačních konstant potenciálních antituberkulotik

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate: Mgr. Miroslav Suchy Consultant: Ing. Vladimir Kubicek, CSc. Title ...

Suchý, Miroslav; Kubíček, Vladimír; Nováková, Veronika
Univerzita Karlova, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases