Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 501974
Published from to

Učení optického toku bez učitele
Matas Jiří; Tomáš Novák; Svoboda Tomáš
2020 -
Konvoluční neuronové sítě v současnosti dominují odhadu optického toku. Metody učení neuronových sítí se dělí do tří skupin: učení s učitelem, které používá vstupy s požadovanými výstupy, učení bez učitele, které vyžaduje pouze vstupy a kombinace učení s učitelem a bez učitele, které se pokouší sloučit obojí. Tato práce navrhuje novou metodu kombinace učení s učitelem a bez učitele. Metoda formuluje optimalizaci při trénování jako omezený gradientní sestup na ztrátové funkci zahrnující termy z učení bez učitele. V doméně učení bez učitele je provedena systematická studie vybraných současných technik. Konkrétně jsou testovány tři techniky měření fotometrického rozdílu - rozdíl jasu, Census transformace a structural similarity. Současný výzkum ukazuje, že zohledňování zákrytů hraje roli při učení bez učitele a proto jsou otestovány dvě metody - detekce zákrytů pomocí zpětné konzistence z UnFlow a třísnímkové zohledňování okluzí z Janai et al.. Kromě těchto technik testujeme také vliv velikosti trénovacího datasetu a term zpětné konzistence ve ztrátové funkci. Experimenty ohledně kombinace učení s učitelem a bez učitele ukazují, že přidáním cíle z učení bez učitele pomocí navrhované metody výrazně zlepšuje odhad optického toku na vzdálené doméně a přitom zachovává přesnost na doméně výchozí. Konkrétněji je pokles chyby demonstrován na uměleckém Creative Flow+ datasetu, přičemž model zachovává přesnost na datasetu Sintel. Překvapivě je efekt pozorován i bez použití snímků z Creative Flow+. Experimenty s učením bez učitele ukazují, že učení s fotometrickým rozdílem určovaným pomocí Census transformace vede k větší přesnosti na všech testovaných datasetech. Ani jedna z obou testovaných metod pro zohledňování zákrytů výrazně nezvětšuje přesnost. Výsledky naznačují, že selhává schopnost přesně najít zákryty. Experimenty ukazují, že velké množství trénovacích dat nevede ve všech případech ke zlepšení přesnosti. Překvapivě, katastrofální úbytek přesnosti není zaznamenán při trénování na pouze osmdesáti párech snímků.Convolutional neural networks currently dominate in optical flow estimation. Neural network learning methods are categorized to three groups: supervised needing inputs and desired outputs, self-supervised needing just inputs and semi-supervised attempting to combine both. This work proposes a new method of semi-supervised optical flow learning. The method formulates the training optimization as constrained gradient descent on a supervised loss function that includes self-supervised terms. In the self-supervised domain, a systematic study of selected current practices is done. Specifically, three photometric difference measures are tested - brightness difference, census transform and structural similarity. Current research suggests that occlusion handling plays a role for self-supervised learning. Two methods are tested - forward backward consistency occlusion detection from UnFlow and three-frame occlusion reasoning from Janai et al.. Apart from these techniques, we also test the training dataset size effect and forward-backward consistency loss function term. The experiments regarding semi-supervision show that including the unsupervised objective with the proposed method significantly improves the estimation on a distant domain while maintaining the performance on the original domain. More specifically, the error decrease is demonstrated on an artistic-like Creative Flow+ dataset while the model maintain its accuracy on the popular Sintel dataset. Surprisingly, the effect is observed even wihtout using any Creative Flow+ samples. The self-supervised training experiments show that learning with census photometric difference leads to better accuracy on all tested datasets. Out of the two occlusion handling methods, none significantly increases the performance. The results suggest that the methods are unable to accurately detect occlusions. The experiments show that a large amount of training data does not necessarily lead to a performance increase. Surprisingly, training on as little as eighty frame pairs does not lead to a catastrophic loss of accuracy. Keywords: počítačové vidění; optický tok; učení bez učitele; kombinace učení s učitelem a bez učitele; computer vision; optical flow; self-supervised training; semi-supervised training Available in digital repository of ČVUT.
Učení optického toku bez učitele

Konvoluční neuronové sítě v současnosti dominují odhadu optického toku. Metody učení neuronových sítí se dělí do tří skupin: učení s učitelem, které používá vstupy s požadovanými výstupy, učení bez ...

Matas Jiří; Tomáš Novák; Svoboda Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Budící obvody pro SiC tranzistory s nadproudovou ochranou
Lev Miroslav; Roman Mrzena; Richter Michal
2020 -
Práce se zabývá návrhem zkratové ochrany s Rogowského cívkou pro tranzistory SiC MOSFET. V úvodu jsou popsány tranzistory na bázi karbidu křemíku a jejich porovnání s klasickými křemíkovými. Následuje přehled základních požadavků na budící obvody pro tranzistory. Pokračuje návrhem Rogowského cívek na desku plošného spoje. A v závěru je porovnává navržená zkratová ochrana s Rogowského cívkou s desaturační ochranou.The thesis describes design of a Rogowski current sensor for gate-drive short circuit protection of SiC MOSFET. In the introduction are described transistors based on silicon carbide and their comparison with conventional silicon transistors. The following is an overview of the basic requirements for gate driver circuits for transistors. It continues by designing Rogowski coils on printed circuit board. Finally, it compares the proposed short-circuit protection based on Rogowski coil current sensor with desaturation protection. Keywords: Rogowského cívka; SiC; MOSFET; budič; zkratová ochrana; Rogowski coil; SiC; MOSFET; gate driver; short circuit protection Available in digital repository of ČVUT.
Budící obvody pro SiC tranzistory s nadproudovou ochranou

Práce se zabývá návrhem zkratové ochrany s Rogowského cívkou pro tranzistory SiC MOSFET. V úvodu jsou popsány tranzistory na bázi karbidu křemíku a jejich porovnání s klasickými křemíkovými. Následuje ...

Lev Miroslav; Roman Mrzena; Richter Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Synchronní stroj s PM v axiálním uspořádání
Buhr Karel; Daniel Misak; Prouza Petr
2020 -
Práce se zabývá synchronním motorem s permanentními magnety v axiálním provedení. Jejím cílem je pokusit se za použití simulačního softwaru Ansys Electronics optimalizovat provedení skutečného axiálního motoru, jenž slouží k pohonu axiálního ventilátoru.Diploma thesis focuses on axial flux permanent magnet synchronous motors. It’s main goal is improving an actual existing motor intended for use as a drive for an axial ventilator. For this objective Ansys Electronics software is used. Keywords: Axiální synchronní motor; permanentní magnet; Ansys Electronics; deska plošného spoje; zvlnění momentu; Axial flux machine; permanent magnet; Ansys Electronics; printed circuit board; torque ripple Available in digital repository of ČVUT.
Synchronní stroj s PM v axiálním uspořádání

Práce se zabývá synchronním motorem s permanentními magnety v axiálním provedení. Jejím cílem je pokusit se za použití simulačního softwaru Ansys Electronics optimalizovat provedení skutečného ...

Buhr Karel; Daniel Misak; Prouza Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Numerický model elektrického longboardu a jeho ověření
Kočárník Petr; Jan Grossmann; Thöndel Evžen
2020 -
Hlavní náplní práce je vytvoření numerického modelu elektrického longboardu a následné vytvoření funkčního prototypu elektrického longboardu opatřeného měřícím systémem, který umožní porovnání simulované a skutečné jízdy, tedy verifikaci numerického modelu. Numerický model je vytvořen na základě principů používaných při modelování longitudinální a laterální dynamiky motorových vozidel s vhodným zjednodušením faktorů, které mají na jízdu longboardu zanedbatelný vliv nebo se u něj vůbec nevyskytují. V prvních kapitolách práce je provedeno shrnutí teoretických poznatků z literatury pojednávající o dynamice motorových vozidel a o dynamice longboardu. Z těchto poznatků jsou vyvozeny závěry pro popis dynamiky elektrického longboardu a na jejich základě jsou odvozeny rovnice pro numerický model elektrického longboardu. V následující části se zabývám prototypem elektrického longboardu, přičemž navazuju na svoji bakalářskou práci, ve které jsem se zabýval návrhem prototypu elektrického longboardu a jeho řízení. Elektrický pohon sestává ze dvou BLDC motorů a open source měniče VESC řízeného bezdrátovým ovladačem. V této práci se u prototypu věnuju návrhu bezdrátového ovládání a realizaci. Stěžejní částí práce je návrh a vývoj měřícího systému - určení veličin nutných pro verifikaci modelu, vytvoření konceptu realizace měření těchto veličin a vyhodnocení proveditelnosti, výběr senzorů a jiných potřebných komponent a vývoj programu měřícího systému. V závěru práce je provedeno porovnání a vyhodnocení výsledků simulované a skutečné jízdy elektrického longboardu.The focus of the thesis is the construction of a numerical model of an electric longboard and constructing a functional electric longboard prototype equipped with a measuring system that will allow the comparison of simulated and real ride, in other words verification of the numerical model. The numerical model is constructed based on principles used in modelling of longitudinal and lateral dynamics of motorized vehicles with appropriate simplification of factors that have negligible effect on longboard dynamics or are completely absent. In the first chapters a summary of theoretical knowledge from publications on the topic of motorized vehicle dynamics and longboard dynamics. From these findings’ conclusions for the dynamics of an electric longboard are deduced and based on this the equations for the numerical model are derived. Following is the construction of the electric longboard prototype that follows the work done in my bachelor thesis, in which I took on the prototype design and its control. The electric drivetrain consists of two BLDC motors and the open source ESC, the VESC controlled by a wireless controller. In this thesis I design and construct the wireless control system. The following chapters contain the pivotal work of the thesis, which is the design and construction of a measuring system - the selection of required quantities for the numerical model verification, creation of a concept of the realisation of measuring these quantities and evaluation of feasibility, selection of sensors and other mandatory components and the development of the measuring system program. At the end of the thesis a comparison and evaluation of results from the simulated and real ride of the electric longboard prototype is done. Keywords: elektrický longboard; dynamika vozidla; akcelerometr; MPU6050; numerický model; BLDC; electric longboard; vehicle dynamics; accelerometer; MPU6050; numerical model; BLDC Available in digital repository of ČVUT.
Numerický model elektrického longboardu a jeho ověření

Hlavní náplní práce je vytvoření numerického modelu elektrického longboardu a následné vytvoření funkčního prototypu elektrického longboardu opatřeného měřícím systémem, který umožní porovnání ...

Kočárník Petr; Jan Grossmann; Thöndel Evžen
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Vliv přídavného zatížení na mechanické vlastnosti fázových vodičů a zemnících lan v rozpětí na vedení VVN a ZVN.
Klein Vít; Jiří Kvaček; Krejza Ondřej
2020 -
Tato diplomová práce řeší problematiku přídavného zatížení na vodičích v rozpětí VVN a ZVN a následné zpracování výpočtu, který ověří teoretické předpoklady. Zabývám se zde druhy vodičů, kterými je možno osazovat liniové stavby VVN a ZVN, jejich vlastnostmi a složením, jelikož správný výběr ovlivní mnoho dalších parametrů. S tím souvisí i mechanika vodiče, která je pro výpočty a navrhování liniových staveb nedílnou součástí. Jedná se o informace počítání průhybu pomocí řetězovky v různých klimatických podmínkách, v různých lokalitách apod. Nadále je součástí diplomové práce vytvořený výpočet, který simuluje vliv přídavného zatížení (tzv. diskrétního zatížení) na vodič v mnoha možných klimatických podmínkách. Jedná se o výpočet v programu MS Excel. V závěru diplomové práce jsou umístěny výsledky a doporučení, jak správně počítat mechanické parametry zavěšených vodičů, a jak lze předpokládat jde hlavně o správné odhadnutí klimatických vlivů v dané lokalitě. Při nesplnění této podmínky by se mohlo stát venkovní elektrické vedení nebezpečným.This diploma thesis solves the problem of additional load on conductors in the range of HV and EHV and the subsequent processing of the calculation, which verifies the theoretical assumptions. I deal with the types of conductors, which can be used for assembly of high-voltage and high-voltage line structures, their properties and composition, as the correct selection will affect many other parameters. This is also related to conductor mechanics, which is an integral part of the calculation and design of linear structures. This is information of deflection counting using catenary in different climatic conditions, in different localities, etc. There is also a part of diploma thesis created calculation which simulates influence of additional load (so called discrete load) on conductor in many possible climatic conditions. It is a calculation in MS Excel. At the end of the thesis there are results and recommendations how to correctly calculate the mechanical parameters of suspended conductors, and how it can be predicted mainly about the correct estimation of climatic effects in a given location. Failure to do so could result in dangerous external power lines. Keywords: vodič; mechanika vodiče; řetězovka; zatížení; námraza; wire; wire mechanics; catenary; load; icing Available in digital repository of ČVUT.
Vliv přídavného zatížení na mechanické vlastnosti fázových vodičů a zemnících lan v rozpětí na vedení VVN a ZVN.

Tato diplomová práce řeší problematiku přídavného zatížení na vodičích v rozpětí VVN a ZVN a následné zpracování výpočtu, který ověří teoretické předpoklady. Zabývám se zde druhy vodičů, kterými je ...

Klein Vít; Jiří Kvaček; Krejza Ondřej
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Projektování a měření přídavného uzemnění vedení VVN a ZVN
Klein Vít; Jan Korel; Krba Luděk
2020 -
Diplomová práce řeší uzemňování stožárů elektrických venkovních vedení velmi vysokého a zvlášť vysokého napětí. Popisuje typy poruch, které mohou nastat na těchto napěťových hladinách a věnuje se problémům vzniklým těmito poruchami, díle řeší problematiku krokového a dotykového napětí. Součástí diplomové práce je i jejím autorem vytvořený výpočetní program v prostředí MS Excel, který slouží k určení odporu základu stožáru s případným strojeným zemničem. Práce popisuje celý algoritmus výpočtu uzemnění a použití programu krok po kroku. Správnost funkce programu je ověřena na zrealizované stavbě vedení Hlinsko – Polička. Na závěr je uveden obecný postup při uzemňování stožárů, a také jsou zde popsány typy dokumentace, které je nutné při realizaci nové stavby venkovního vedení vypracovat. Součástí práce je i vyhodnocení ekonomického přínosu vytvořeného výpočetního programu pro projekční organizaci, která bude program používat.Diploma thesis deals with pylons grounding on high and extra high voltage power lines. This thesis describes some types of faults which can occure on these voltage levels and the thesis also devotes attention to the problems caused by these faults. Furthermore, this thesis analyses the issue of step and touch voltage. The main part of the thesis is the computer program created by author of this thesis. The program is used for determination of the resistance of pylon base with possible additional foundation earther. There is a detailed description of a program algorithm and its use step by step in the thesis. The accuracy of the computer program is verified on already completed construction of the Hlinsko – Polička power line. Last part describes the general process during pylons grounding. This part also contains types of documentation that must be elaborated in realising a new power line. Finally, the thesis also evaluates the economic benefit of the created computer program for design organisation which will use it. Keywords: Zemnič; stožár; podpěrný bod; zkrat; rezistivita; uzemnění; krokové a dotykové napětí; Grounding; pylon; short-circuit; rezistivity; earthing; step and touch voltage Available in digital repository of ČVUT.
Projektování a měření přídavného uzemnění vedení VVN a ZVN

Diplomová práce řeší uzemňování stožárů elektrických venkovních vedení velmi vysokého a zvlášť vysokého napětí. Popisuje typy poruch, které mohou nastat na těchto napěťových hladinách a věnuje se ...

Klein Vít; Jan Korel; Krba Luděk
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Dlouhodobá reidentifikace lidí ve videu
Čermák Jiří; Martina Tichá; Fiedler David
2020 -
Úloha reidentifikace osob z videa je předmětem výzkumu po mnoho let, jelikož informace, které jsou běžně používány k identifikaci lidí, nejsou vždy k dispozici. Současné přístupy k reidentifikaci osob jsou většinou zaměřeny na aspekty typu oblečení, či účes, čímž předpokládají, že vzhled pozorovaných osob se nijak významně nezměnil. Tato skutečnost omezuje reidentifikaci osob na krátkodobou událost. Cílem této práce je zkoumat přístupy, které nejsou založeny na vzhledu pozorovaných osob a díky tomu mohou být použity ke dlouhodobé reidentifikaci osob.The task of person re-identification in a video has been a subject of research for many years, since the information that is usually used for person identification, such as face or fingerprints, are not reliably available. The current approaches for the person re-identification usually rely on visual features such as clothing or hairstyle and so they assume that the recorded identities have not changed their appearance significantly. This limits their usage to a short-term event. The goal of this thesis is to study approaches, which do not rely on visual features and can possibly be used in a long-term scenario. Keywords: rozpoznávání osob; umělá inteligence; detekce hran; detekce kostry; počítačové vidění; person re-identification; artificial neural network; edge detection; skeleton extraction; computer vision Available in digital repository of ČVUT.
Dlouhodobá reidentifikace lidí ve videu

Úloha reidentifikace osob z videa je předmětem výzkumu po mnoho let, jelikož informace, které jsou běžně používány k identifikaci lidí, nejsou vždy k dispozici. Současné přístupy k reidentifikaci osob ...

Čermák Jiří; Martina Tichá; Fiedler David
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Sofware pro analýzu signálů a inteligentní detekci událostí v optických senzorových sítích
Boháč Leoš; Gleb Petrovichev; Pošík Petr
2020 -
Tato diplomová práce se věnuje navržení systému pro sběr signálových dat ze senzorů v optických sítích, detekci v signálovém průběhu anomálií a jejich klasifikaci s možností případného spuštění určité akce. Budou prodiskutovány možností uplatnění tohoto postupu v praxi v různých oblastech. V rámci práce se projednají různé metodiky využívané pro klasifikaci signálů a zvuků. Budou porovnané a vyhodnocené možné architektonické návrhy systému představené v podobě 4+1 pohledů a implementuje se funkční prototyp klasifikátoru. Na tomto prototypu se vyzkouší různé přístupy z oblasti strojového učení a neuronových sítí a provede se experiment s rozdělením vstupního signálu na několik frekvenčních pásem. Část práce tvoří diskuze o nutnosti transformace vstupních dat před jejich odesláním na vstup klasifikátorů a implementují se několik transformátorů. V závěru se uvedou možností pro navázání na práci a rozšíření tématu.This master's thesis focuses on designing a system for collecting signal data from sensors in optical networks, anomaly detection in a waveform, and their classification with an option of conditional action execution. Ways of applying this technique in practice in different fields are discussed. Various methodologies used for signal and sound classification are considered. Few possible architectures for the system in question are presented with the 4+1 views method, then compared and evaluated. Then a functional prototype of the classifier is implemented. This prototype is used to try different approaches in machine learning and neural networks domain, and the experiment with separation of an input signal into multiple frequency bands is conducted with its help. Part of the thesis is comprised of a discussion about the necessity of applying certain transformations to classifier's input data. Some of those transformers are implemented. In the thesis conclusion, ways of continuing and extending the topic of this thesis are presented. Keywords: neuronové sítě; klasifikace; optické sítě; signál; tensorflow; python; strojové učení; neural networks; classification; optical networks; signal; tensorflow; python; machine learning Available in digital repository of ČVUT.
Sofware pro analýzu signálů a inteligentní detekci událostí v optických senzorových sítích

Tato diplomová práce se věnuje navržení systému pro sběr signálových dat ze senzorů v optických sítích, detekci v signálovém průběhu anomálií a jejich klasifikaci s možností případného spuštění určité ...

Boháč Leoš; Gleb Petrovichev; Pošík Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Rozvrhování výpočtů inference neuronových sítí na vestavném hardware
Sojka Michal; Eldar Iosip; Pošík Petr
2020 -
Cílem této práce je prozkoumat state- of-the-art způsoby detekce objektů po- mocí konvolučních neuronových sítí, využívaných v oblasti autonomního řízení. Proto aby běh na vestavěných systémech byl dostatečně optimalizo- ván, je nutné rozumět struktuře sítě a způsobu, jak se provádí její výpočet pomocí konkrétní knihovny. Hlavním cílem této práce je porovnat něko- lik dostupných knihoven pro oblast strojového učení a popsat nezdokumen- tovanou vnitřní architekturu knihovny TensorFlow, aby bylo možné na základě těchto znalostí upravovat vykonávané části kódu za účelem lepšího rozvrho- vání jednotlivých procesů. Aby bylo možné porovnávat výsledky budoucích optimalizací na cílové platformě NVI- DIA Jetson Tegra X2, je představen jednoduchý benchmark a je popsán postup, jak vyčítat spotřebu energie a tepelný profil čipů na desce.This thesis aims to examine the state-of-the-art solution of using con- volutional neural networks to address the problem of object detection, during the autonomous driving. The effective execution of these solutions involves an in-depth understanding of used frame- work architectures. The main goal of the thesis is to compare several ma- chine learning frameworks and provide a comprehensive description of the nondocumented internal architecture of the TensorFlow machine learning framework to allow future researches to introduce modifications regarding scheduling mechanisms. To properly evaluate future modifications on the target platform NVIDIA Tegra X2, the thesis introduces the benchmark and provides an instruction how to read power consumption and temperature of board components. Keywords: neuronové sítě; inference; tensorflow; edge computing; jetson tx2; vestavěné systémy; yolov3; neural networks; embedded systems; inference; tensorflow; yolov3; edge computing; jetson tx2 Available in digital repository of ČVUT.
Rozvrhování výpočtů inference neuronových sítí na vestavném hardware

Cílem této práce je prozkoumat state- of-the-art způsoby detekce objektů po- mocí konvolučních neuronových sítí, využívaných v oblasti autonomního řízení. Proto aby běh na vestavěných systémech byl ...

Sojka Michal; Eldar Iosip; Pošík Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Nákup produktů pomocí Google Assistant
Havryluk Michal; Michal Klusák; Frajták Karel
2020 -
Tato diplomová práce se zabývá vytvořením akce (Google Action) pro virtuálního asistenta Google Assistant umožňující uživateli nákup produktů. Nejprve jsem provedl porovnání možností asistentů Google Assistant, Alexa a Siri, dále rešerši konkurence v oblasti nakupování hlasem (voice shopping) a nakonec analyzoval doménu opakovaných nákupů, cílovou platformu a možná bezpečností rizika. Tyto analýzy jsem využil ke sběru požadavků a pro návrh toku konverzace a struktury ukládání dat produktů. Na základě návrhů jsem implementoval Dialogflow agenta pro zpracování pokynů uživatele v přirozeném jazyce a webovou aplikaci, která se stará o vykonání příslušné logiky, včetně práce s daty produktů a uživatele. Celé toto řešení jsem podrobil uživatelským testům třemi nezávislými uživateli.This diploma thesis shows the creation of an action (Google Action) for a virtual assistant Google Assistant enabling the user to purchase products. At first I compared the capabilities of Google Assistant, Alexa and Siri, then I performed a search for competition in voice shopping, and finally analyzed the domain of repeat purchases, target platform and possibly security risks. I used these analyzes for requirement gathering and to design the conversation flow and product storage structure. Based on the design, I implemented the Dialogflow Agent for processing user instructions in natural language and a web application that takes care of the relevant logic, including work with product and user data. This whole solution was tested by three independent users. Keywords: Google Assistant; akce; Google Action; virtuální asistent; hlasový asistent; Amazon Alexa; Apple Siri; nakupování produktů; nakupování hlasem; opakované nákupy; Dialogflow; Dialogflow agent; Spring Boot; zpracování přirozeného jazyka; Google Actions; Google Home; chytrý reproduktor; chytré zařízení; Kotlin; Google Assistant; action; Google Action; virtual assistant; voice assistant; Amazon Alexa; Apple Siri; shopping; voice shopping; repeat purchases; Dialogflow; Dialogflow Agent; Spring Boot; Natural language processing; Google Actions; Google Home; smart speaker; smart device; Kotlin Available in digital repository of ČVUT.
Nákup produktů pomocí Google Assistant

Tato diplomová práce se zabývá vytvořením akce (Google Action) pro virtuálního asistenta Google Assistant umožňující uživateli nákup produktů. Nejprve jsem provedl porovnání možností asistentů Google ...

Havryluk Michal; Michal Klusák; Frajták Karel
České vysoké učení technické v Praze, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases